Sekretaria (FE)

 

Sekretariati i Fakultetit të Ekonomisë:

Anila MELI 

Kryesekretare

email: anila.meli@univlora.edu.al

 

Razo Xhaferaj

Sekretare e Departamentit të Ekonomiksit

email: razo.xhaferaj@univlora.edu.al

 

Lorena Çanga

Sekretare e Departamentit të Financës

email: lorena.canga@univlora.edu.al

 

Hatixhe Likaj

Sekretare e Departamentit të Biznesit

email: hatixhe.likaj@univlora.edu.al

 

 

Adresa: Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Fakulteti i Ekonomisë

Kati i parë

Sekretaria Mësimore

 


 

Anila MELI 

Head of secretary office

email: anila.meli@univlora.edu.al

 

ACADEMIC SECRETARY

 

Razo Xhaferaj

Department of Economics

email: razo.xhaferaj@univlora.edu.al

 

Lorena Çanga

Department of Finance

email: lorena.canga@univlora.edu.al

 

Hatixhe Likaj

Department of Business

email: hatixhe.likaj@univlora.edu.al

 

Address:

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
Faculty of Economy
Building A, 1st floor
L. Pavarësia, Skelë-Vlorë