Sekretaria (FE)

Sekretariati i Fakultetit të Ekonomisë:

Anila MELI 

Kryesekretare

email: anila.meli@univlora.edu.al

 

Razo Xhaferaj

Sekretare e Departamentit të Ekonomiksit

email: razo.xhaferaj@univlora.edu.al

 

Lorena Çanga

Sekretare e Departamentit të Financës

email: lorena.canga@univlora.edu.al

 

Hatixhe Likaj

Sekretare e Departamentit të Biznesit

email: hatixhe.likaj@univlora.edu.al

 

 

Adresa: Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Fakulteti i Ekonomisë

Kati i parë

Sekretaria Mësimore