[:sq]Programe Akademike[:en]Academic programs[:]

[:sq]

1. Programi i Studimit Bachelor në Ekonomiks

Ky program studimi organizohet me 180 kredite dhe zhvillohet në tre vite akademike, gjashtë semestra, 30 kredite secili. Programi përmban gjithsej 30 module (30 lëndë), dhe në përmbyllje të këtyre detyrimeve akademike, studenti ose zhvillon një provim formimi, ose realizon një punim diplome në rastin kur plotëson kriterin e mesatares.. 

Disiplinat e programit të studimit organizohen në module/lëndë të kategorizuara si më poshtë:

 

This study programme is organized in 180 credits and is completed in three academic years, six terms, 30 credits each. It contains 30 modules (30 subjects) altogether, upon whose overall completion, the student either takes a final achievement exam or defends a diploma thesis on condition that (s)he complies with the grade point average requirement for diploma thesis. 

The disciplines in this study programme are organized in modules/subjects classified as below:

 

 1. LËNDË BAZË – përgatitje metodologjike dhe kulturë e përgjithshme – 32 kredite/

FOUNDATION COURSES – methodological preparation and  general cultural – 32 ECTS

 

MTE 150

Matematikë e Përgjithshme  /  General Mathematics

6 kredite / 6 credits

MKT 110

Bazat e Marketingut  /  Principle of Marketing

6 kredite / 6 credits

ECN 150

Hyrje në Ekonomi /  Introduction to Economics

7 kredite / 7 credits

FIN 120

Bazat e Financës /  Principle of  Finance

7 kredite / 7 credits

BIZ 140

Menaxhim Biznesi /  Business Management                                                                                               

6 kredite / 6 credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. LËNDË KARAKTERIZUESE – përgatitje për disiplinën shkencore – 99 kredite /

ACADEMIC FOUNDATION COURSES – preparation for the discipline – 99 ECTS

 

MTE 170

Matematikë e zbatuar në Financë dhe Ekonomiks / Applied Mathematics in Finance and Economics

6 kredite / 6 credits

ECN 170

Mikroekonomi / Microeconomics

7 kredite / 7 credits

ECN 270

Makroekonomi / Macroeconomics

7 kredite / 7 credits

FIN 220

Drejtim Financiar / Financial Management

7 kredite / 7 credits

ECN 220

Statistikë në Ekonomi / Statistics in Economy

6 kredite / 6 credits

ECN 370

Ekonometri  / Econometrics

7 kredite / 7 credits

ECN 271

Historia e Mendimit Ekonomik / History of economic thought

6 kredite / 6 credits

ECN 373

Tregtia Ndërkombëtare / International Economics

6 kredite / 6 credits

ECN 274

Ekonomiksi i Punës / Labour Economics

6 kredite / 6 credits

ECN 372

Ekonomia Monetare / Monetary Economics

7 kredite / 7 credits

ECN 374

Ekonomiks Financiar / Financial Economics

5 kredite / 5 credits

ECN 376

Ekonomiksi i Sektorit Publik / Economics of Public Sector

6 kredite / 6 credits

ECN 273

Ekonomiks Menaxherial / Managerial Economics

6 kredite / 6 credits

ECN 321

Politika të Zhvillimit Ekonomik / Economic Development Policies

6 kredite / 6 credits

ECN 328

Rritja Ekonomike dhe Teoritë e Rritjes / Economic Growth and Theories of Growth

6 kredite / 6 credits

BIZ  345

Zhvillimi i Planit të Biznesit  / Development of business plan

5 kredite / 5 credits

 

 1. LËNDË NDËRDISIPLINORE/INTEGRUESE – nëndisiplina, profile dhe grup-lëndë me zgjedhje – 25 kredite /INTERDISCIPLINARY/

INTEGRATING COURSES – subdisciplines, profiles and electives – 25 ECTS 

 

FIN 110

Parimet e Kontabilitetit / Pricinples of accounting

7 kredite / 7 credits

FIN 210

Kontabilitet Financiar / Financial accounting

7 kredite / 7 credits

 

Zgjidh një nga lëndët : / Choose one of the courses :

BIZ 242

Menaxhim i Burimeve Njerëzore / Management of Human Resources

5 kredite / 5 credits

DRE 250

E Drejtë Biznesi  / Business’s right

5 kredite / 5 credits

CSE 290

Sistemet e Informacionit në Ekonomi / Development of business plan

5 kredite / 5 credits

 

Zgjidh një nga lëndët : / Choose one of the courses :

ECN 371

Teoria e Çmimeve / Theory of Prices

6 kredite / 6 credits

ECN 379

Ekonomiks i Integrimit Europian / Europian Integration Economics

6 kredite / 6 credits

 

 1. LËNDË PLOTËSUESE – gjuhë të huaja, njohuri informatike, praktika profesionale – 18 kredite /

COMPLEMENTARY COURSES – foreign languages, ICT, professional practice/placement – 18 ECTS

 

BIZ 230

Sjellje Organizative / Organizational Behavior  

6 kredite / 6 credits

CSE 130

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi në Ekonomi  / Information technology and comunication in economy  

4 kredite / 4 credits

ALB 180

Shkrim Akademik / Academic Writing

4 kredite / 4 credits

 

Zgjidh një nga lëndët : / Choose one of the courses :

Gjuhë e Huaj për Fakultetin e Ekonomisë: / Foreign Language for Economic Faculty:

ENG 230

Anglisht     / English

4 kredite / 4 credits

FRE 230

Frëngjisht / French

4 kredite / 4 credits

GER 230

Gjermanisht / German

4 kredite / 4 credits

IT 230

Italisht      / Italian  

4 kredite / 4 credits

SPA 230

Spanjisht  / Spanish

4 kredite / 4 credits

 

E.   DETYRIME PËRMBYLLËSE – 6  kredite / 

FINAL ACADEMIC REQUIREMENTS – 6 ECTS

ECN 399

Diploma  / Diploma       

6 kredite / 6 credits

 

2. Masteri Profesional Ekonomiks në Sipërmarrje

Masteri Profesional Ekonomiks në Sipërmarrje” është një program i cili synon të zhvillojë aftësitë e studentëve në fushën e “Sipërmarrjes” dhe ka si synim zhvillimin e aftësive krahasuese dhe analitike  nën kontekstin ekonomik. Ky program gërsheton njohuritë mbi modelet moderne ekonomike me njohuritë aktuale të ekonomisë vendase dhe ndërkombëtare. Kursi i diplomës synon në marrjen e një formimi profesional Titulli i diplomës fitohet kur studenti ka grumbulluar 60 kredite.

The Professional Master “Economics in Entrepreneurship” is a program which aims to develop students with skills in the field of “Entrepreneurship” and aims to develop comparative and analytical skills under the economic context. This program combines knowledge of modern economic models with current knowledge of domestic and international economics. The diploma course aims at obtaining a professional training. The degree is earned when the student has accumulated 60 credits.

Ky program studimi organizohet me 60 kredite dhe zhvillohet në tre vite akademike, gjashtë semestra, 30 kredite secili. Programi përmban gjithsej 9 module (9 lëndë), dhe në përmbyllje të këtyre detyrimeve akademike, studenti ose zhvillon një provim formimi, ose realizon një punim diplome në rastin kur plotëson kriterin e mesatares.. 

Disiplinat e programit të studimit organizohen në module/lëndë të kategorizuara si më poshtë:

 

This study programme is organized in 60 credits and is completed in three academic years, six terms, 30 credits each. It contains 9 modules (9 subjects) altogether, upon whose overall completion, the student either takes a final achievement exam or defends a diploma thesis on condition that (s)he complies with the grade point average requirement for diploma thesis. 

The disciplines in this study programme are organized in modules/subjects classified as below:

 

A. LËNDË BAZË – përgatitje metodologjike dhe kulturë e përgjithshme – 6 kredite/

FOUNDATION COURSES – methodological preparation and   general cultural – 6 ECTS

 

ECN 416

Ekonomiks i Sipërmarrjes /  Entrepreneurship Economics

6 kredite / 6 credits

 

 

 

 1. LËNDË KARAKTERIZUESE – përgatitje për disiplinën shkencore – 24 kredite /

ACADEMIC FOUNDATION COURSES – preparation for the discipline – 24 ECTS

 

ECN 403

Teoria e  Çmimeve / Pricing Theory            

5 kredite / 5 credits

ECN 411

Metodat e Kërkimit në Ekonomi / Research Methods in Economics

7 kredite / 7 credits

ECN 404

Organizimi Industrial dhe Strategjia e Firmave / Industrial Organization and Firm’s Strategy

6 kredite / 6 credits

ECN 423

Ekonomiks Ndërkombëtar / International Economics

6 kredite / 6 credits

 

 1. LËNDË NDËRDISIPLINORE/INTEGRUESE – nëndisiplina, profile dhe grup-lëndë me zgjedhje – 18 kredite /INTERDISCIPLINARY/

INTEGRATING COURSES – subdisciplines, profiles and electives – 18 ECTS 

 

ECN 422

Mikrofinanca dhe zhvillimi / Microfinance and development

6 kredite / 6 credits

ECN 405

Politikat Publike dhe Sipërmarrja / Public Policies and Entrepreneurship

6 kredite / 6 credits

 

Zgjidh një nga lëndët : / Choose one of the courses :

ECN 407

Analiza dhe Vlerësimi i Projekteve / Project Analysis and Evaluation

6 kredite / 6 credits

ECN 409

Ekonomiksi i Punës dhe Politikat Publike / Labor Economics and Public Policy

6 kredite / 6 credits

ECN 425

Politikat e Konkurrencës dhe Taksimit / Competitive and TaxationPolicies

6 kredite / 6 credits

ECN 413

Ekonomiksi Urban / Urban Economics

6 kredite / 6 credits

 

 1. LËNDË PLOTËSUESE – gjuhë të huaja, njohuri informatike, praktika profesionale – 6 kredite /

COMPLEMENTARY COURSES – foreign languages, ICT, professional practice/placement – 6 ECTS

 

ECN 426

Praktika Mësimore / Teaching practics

6 kredite / 6 credits

 

E.   DETYRIME PËRMBYLLËSE – 6  kredite / 

FINAL ACADEMIC REQUIREMENTS – 6 ECTS

ECN 430

Diploma  / Diploma       

6 kredite / 6 credits

 

3. Masteri i Shkencave në “Ekonomiks”

Masteri i Shkencave në “Ekonomiks”  është një program i cili synon të zhvillojë aftësi të thelluara në fushën e ekonomisë nën kontekstin teorik.   Zhvillimi i teorive ekonomike i parë nën kontekstin empirik i përgatit studentët për të zhvilluar potencialin e tyre kërkimor shkencor dhe rritjen e gjasave të tyre për t’u punësuar.  Titulli i diplomës fitohet kur studenti ka grumbulluar 120 kredite.

The Master of Science in Economics is a program that aims to develop profounded skills in the field of economics under the theoretical context. The development of economic theories seen under the empirical context prepares students to develop their scientific research potential and increase their likelihood of being employed. The degree is awarded when the student has accumulated 120 credits.

Ky program studimi organizohet me 120 kredite dhe zhvillohet në tre vite akademike, gjashtë semestra, 30 kredite secili. Programi përmban gjithsej 17 module (17 lëndë), dhe në përmbyllje të këtyre detyrimeve akademike, studenti ose zhvillon një provim formimi, ose realizon një punim diplome në rastin kur plotëson kriterin e mesatares.. 

Disiplinat e programit të studimit organizohen në module/lëndë të kategorizuara si më poshtë:

 

This study programme is organized in 120 credits and is completed in three academic years, six terms, 30 credits each. It contains 17 modules (17 subjects) altogether, upon whose overall completion, the student either takes a final achievement exam or defends a diploma thesis on condition that (s)he complies with the grade point average requirement for diploma thesis. 

The disciplines in this study programme are organized in modules/subjects classified as below:

 

 1. LËNDË BAZË – përgatitje metodologjike dhe kulturë e përgjithshme – 12 kredite/

FOUNDATION COURSES – methodological preparation and   general cultural – 12 ECTS

 

ECN 424

Ekonomiksi i Industrisë /  Entrepreneurship Economics

6 kredite / 6 credits

ECN 409

Ekonomiksi i Punës dhe Politikat Publike /  Labor Economics and Public Policy

6 kredite / 6 credits

 

 

 

 

 

 1. LËNDË KARAKTERIZUESE – përgatitje për disiplinën shkencore – 63 kredite /

ACADEMIC FOUNDATION COURSES – preparation for the discipline – 63 ECTS

 

ECN 401

Teoria e Mikroekonomisë së Avancuar Advanced Microeconomics Theory

7 kredite / 7 credits

ECN 402

Teoria e Makroekonomisë së Avancuar / Advanced Macroeconomics Theory

7 kredite / 7 credits

ECN 521

Tematika të Veçanta në Ekonomiks / Special Topics in Economics

7 kredite / 7 credits

ECN 545

Tregtia Ndërkombëtare dhe Politikat / International Trade and Policies

7 kredite / 7 credits

ECN 411

Metodat e Kërkimit në Ekonomi / Research Methods in Economics

7 kredite / 7 credits

ECN 555

Ekonometri e Avancuar / Advanced Econometrics

7 kredite / 7 credits

ECN 525

Rritja dhe Zhvillimi Ekonomik i Avancuar / Advanced Economic Growth and Development

7 kredite / 7 credits

ECN 531

Ekonomiksi Publik dhe Institucionet / Public Economics and Institutions

7 kredite / 7 credits

ECN 527

Politikat monetare dhe fiskale / Monetary and Fiscal Politicies

7 kredite / 7 credits

 

 1. LËNDË NDËRDISIPLINORE/INTEGRUESE – nëndisiplina, profile dhe grup-lëndë me zgjedhje – 21 kredite /INTERDISCIPLINARY/

INTEGRATING COURSES – subdisciplines, profiles and electives – 21 ECTS 

 

FIN 435

Drejtimi Financiar i Avancuar / Advanced Financial Management

7 kredite / 7 credits

FIN 423

Financat Publike / Public Finance

7 kredite / 7 credits

 

Zgjidh një nga lëndët : / Choose one of the courses :

MKT 400

Manaxhimi Marketing i Avancuar / Advanced Marketing Management

7 kredite / 7 credits

BIZ 418

Manaxhimi Strategjik i Operacioneve / Strategic Operations Management

7 kredite / 7 credits

 

 1. LËNDË PLOTËSUESE – gjuhë të huaja, njohuri informatike, praktika profesionale – 12 kredite /

COMPLEMENTARY COURSES – foreign languages, ICT, professional practice/placement – 12 ECTS

 

ECN 428

Softe Aplikative për Ekonominë / Aplicative Softs for the Economy

6 kredite / 6 credits

ECN 588

Praktika / Practics

6 kredite / 6 credits

 

E.   DETYRIME PËRMBYLLËSE – 12  kredite / 

FINAL ACADEMIC REQUIREMENTS – 12 ECTS

ECN 589

Projekti Final / Final Project

12 kredite / 12 credits

[:en] [:]