Misioni i sektorit

Misioni, roli, detyra kryesore e Sektorit të Shërbimeve të Librit (shtypshkronjë dhe e/book) ku përfshihen dhe dy bibliotekat e Universitetit (BUV) është sigurimi i ruajtjes, mirëmbajtjes dhe zhvillimit të trashëgimisë së tij akademike, kulturore dhe shkencore të institucionit, shërbestaria e lartë etiko-profesionale ndaj përdoruesit (studentë, pedagogë e staf).

 • Sektori i Shërbimit të Librit pranë UV, ndjek një politikë të ruajtjes së trashëgimisë së tij akademike, kulturore dhe shkencore, duke shërbyer si institucion i depozitimit të infomacionit të shkruar dhe elektronik dhe të organizimit të aktiviteteve ku promovohen libra, autorë dhe tendenca bashkëkohore kulturore, shkencore e letrare.
 • Biblioteka e UV përdor programin COBISS.Net (i cili është sistem rajonal me shërbimet e përbashkëta bibliografike online) për katalogimin e përbashkët sipas standarteve ndërkombëtare të përshkrimit bibliografik, si proces i përpunimit të përbashkët të materialeve bibliotekare (libra, seriale, artikuj, materiale jolibër).
 • UV ndjek një politikë të vlerësimit dhe zhvillimit të pasurive të tij akademike, kulturore dhe shkencore, duke mbështetur stafin akademik në botimet e artikujve shkencore në Buletinin e UV, promovimin e librave dhe krijimin e arkivës dixhitale të parashikuar në buxhetin e 2017. Biblioteka, si njësi ndihmëse e UV, ndihmon procesin e mësimdhënies dhe studimin pasi ky është edhe funksioni kryesor i saj. Siguron botimet në numër të mjaftueshëm kopjesh për të plotësuar kërkesat e studentëve dhe pedagogëve. Shërbimi referativ është i një cilësie të lartë. Siguron botime të shumta informative dhe mundësi hyrjeje në katalogët elektronikë të bibliotekave të tjera universitare, në Bibliotekën Kombëtare, në ato publike apo speciale. Në tërësi pedagogët, sidomos doktorantët, që janë më të interesuarit për publikimin e punimeve kërkimore shkencore për shkallët e karrierës akademike, u nevojitet ndërkombëtarisht njohja, për të cilën BUV është çertifikuar dhe realizon regjistrimin bibliografik të monografive, disertacioneve dhe artikujve shkencorë, botuar në 18 buletinet shkencorë të deritanishme të UV. Për këtë synim, ata mund të klikojnë e gjejnë burime të referencave bibliografike të tyre etj., brenda dhe jashtë vendit, në sistemin ndërkombëtar COBISS. Net.
 • Qëllimi i Sektorit të Shërbimit të Librit është të japë ndihmesën e tij në rritjen e nivelit të vetëdijes të edukimit, formimit, informacionit dhe kulturës, si shërbestar i devotshëm i studentëve dhe pedagogëve. Detyrat e BUV janë në funksion të synimit të UV për një prezantim e shërbim sa më dinjitoz dhe të dobishëm për studentët dhe pedagogët, për të ndihmuar në rritjen sa më e madhe performancës universitare, nëpërmjet ndikimit të mundshëm në rritjen e kapaciteteve dhe pjesëmarrjen e Institucionit në projekte brenda dhe jashtë Shqipërisë.
 • Menaxhimi i veprimtarisë së BUV realizohet në mjedise dhe infrastrukturë të përshtatshme për veprimtarinë e punë me librin në funksion të përdoruesve (studentë, pegagogë, personel ndihmës akademik me karakter mësimor apo personel ndihmës akademik me karakter administrativ. Dy (2) ambientet për bibliotekën janë ndërtuar me materiale cilësore bashkëkohore, plotësojnë kushtet higjieno-sanitare për studentët dhe personelin akademik e administrativ, me akustikë të mirë në ambientet e studimit, izolim nga zhurmat, luhatjet e temperaturës dhe lagështirës.
 • BUV disponon literaturë dhe dokumentacion të plotë të veprimtarisë së saj në letër (hardcopy) dhe në formë elektronike dhe e ve në shërbim të përdoruesve.
 • BUV angazhohet për mbledhjen dhe ndërkombëtarizimin e kërkimit dhe shpërndarjen e informacionit shkrimore kërkimor-shkencor në sistemin elektronik, sipas Standardit Ndërkombëtar të Përshkimit Bibliografik nëpërmjek katalogimit, përshkrimit bibliografik.
 • BUV ndjek politikën e UV për promovimin e rezultateve në fushën e kërkimit shkencor nëpërmjet bashkëpunieve dhe organizimit të konferencave të ndryshme me departamentet.
 • Gjithashtu, politika për mbrojtjen e pronësisë në veprimtarinë kërkimore-botuese, intelektuale, si dhe praktikën e mirë në veprimtarinë kërkimore – botuese reflektohet në dhëniene të drejtave ekskluzive për vetë studiuesit dhe organizimit të aktiviteteve ku promovohen libra, autorë dhe tendenca bashkëkohore kulturore, shkencore dhe letrare.
 • Veprimtaria botuese shkencore e UV është përfaqësuar me botimin e Buletinit shkencor, ndërkohë që me miratimin e strukturës së re do të funksionojë edhe Sektori i Shërbimit të Librit (shtypshkronjë dhe ebook) për plotësimin e kërkesave të librit elektronik e bibliotekës digjitale. Studentët kanë akses të plotë në bibliotekën e Universitetit, pikë tjetër kjo që vërteton se, bazuar në Nenin 89 të Ligj Nr 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në IAL në Republikën e Shqipërisë”, Institucioni ndjek një politikë korrekte për pranimin e studentëve të rinj çdo vit akademik.
 • Me qëllim përthithjen dhe integrimin e bibliotekave të rajonit apo ato europiane, me miratimin nga eprorët e linjës në institucion, BUV ka ndikuar pozitivisht për Strategjisë së Ndërkombëtarizimit të Universitetit. Të tilla ishin veprimtaritë që u bënë në bashkëpunim me Konsullatën e Nderit të Republikës së Bullgarisë në Shqipëri më ambasadën Bullgare më 7 Mars 2017, për përqasjet e kulturave thrako-ilire, shkrimet nga ana jonë në gazetat qendrore të shtypura në Tiranë apo ato online për nderimin Doctor Honoris Causa jo vetëm të personaliteteve shqiptarë, por edhe shkencëtarëve të huaj, që kanë dhënë një ndihmesë të veçantë për ndërkombëtarizimin e UV (ruajmë dhe plotësojmë dosjen me shkrimet tona për veprimtari të tilla nderuese e promovuese kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht, shën im. – A. H). Po ashtu hartojmë programe për afrimin e konsulencës dhe shkëmbimit të përvojës me bibliotekat e vendeve fqinjë si Italia, Greqia etj, me synim shkëmbimin e përvojës me vendet e zhvilluara si Franca, Anglia, SHBA, duke patur mundësinë e urës lidhëse me Bibliotekën e Kongresit Amerikan të Shtetit, nëpërmjet rrjetit ndërkombëtar COBISS. Net.
 • BUV ofron literaturë bazë dhe ndihmëse për studentët. Garanton për studentët e UV, jo vetëm tekstet mësimore bazë por edhe literaturë plotësuese të nevojshme të miratuar dhe të rekomanduar nga çdo departament në formë të shtypur dhe elektronike (hard copy & online). Tekstet mësimore që u ofrohen studentëve janë tekste të përzgjedhura, të cilat plotësojnë standardet e nevojshme për t’u përdorur si tekste universitare, bazuar edhe në Vendimin e SA Nr. 02, datë 13.01.2017 “Për miratimin e procedurave për publikime të plota universitare (tekstet universitare, monografitë dhe cikle leksionesh) si dhe Udhëzimin e Rektorit.
 • BUV ka hapur llogari online në adresën zyrtare të Sektorit të Shërbimeve të Librit dhe Bibliotekave “Sherbimi Librit (via Google Drive)<drive-shares-noreply@google.com”, ku stafi, të interesuarit mund të klikojnë për të shikuar mbi dokumente, shkresa, imazhe nga puna e përditshme Sektorit tw Shërbimeve të Librit dhe Bibliotekave (ato që ne hedhim si më të nevojshme nga Sektori për në faqe).

 

The mission, role, and main task of the Book Services Sector (printing and e-book) including the two University libraries (UVL) is to ensure the preservation, maintenance and development of the institution’s academic, cultural and scientific heritage, service high professional ethics towards users (students, teachers and staff).

 • The UV Book Service Sector pursues a policy of preserving its academic, cultural and scientific heritage, serving as an institution for depositing written and electronic information and organizing activities for book promotion, authors and contemporary cultural trends, scientific and literary.
 • The UV Library uses the COBISS.Net software (which is a regional system with shared bibliographic services online) for cataloging by international standards of bibliographic description, as a process of joint processing of library materials (books, serials, articles, non-fiction materials).
 • UV pursues a policy of evaluating and developing its academic, cultural and scientific assets, supporting academic staff in the publication of scientific articles in the UV Bulletin, promoting books and creating the digital archive projected in the 2017 budget. The library as an UV auxiliary unit, aids the teaching and study process as this is its main function. Provides sufficient number of publications to meet the requirements of students and lecturers. The referral service is of high quality. Provides numerous informative publications and access to electronic catalogs of other university libraries, the National Library, public or special libraries. In general, lecturers, especially PhDs, who are most interested in publishing research papers for academic career degrees, need international recognition for which UVL is certified and conducts bibliographic registration of monographs, dissertations and scientific articles, published in 18 current UV science bulletins. To this end, they can click and find sources of their bibliographical references, etc., at home and abroad, in the international COBISS.Net system.
 • The purpose of the Book Service Sector is to contribute to raising awareness of education, training, information and culture as a devoted student and lecturer. The tasks of the UVL are to serve the purpose of UV for a more dignified and useful presentation and service for students and lecturers, to help increase university performance as much as possible, through the potential impact on capacity building and participation of the Institution. In projects inside and outside Albania.
 • The management of UVL activity is carried out in environments and infrastructure suitable for the users activity (students, pedagogues, teaching assistants or administrative assistants). Two (2) library facilities have been constructed. with modern quality materials, meet the hygienic-sanitary conditions for students and academic and administrative staff, with good acoustics in study environments, noise isolation, temperature and humidity fluctuations.
 • The UVL has complete literature and documentation of its activity in hard copy and in electronic form and for user service.
 • UVL engages in the collection and internationalization of research and dissemination of scientific-research writing information in the electronic system according to the International Standard Bibliographic Description through cataloging, bibliographic description.
 • UVL pursues UV policy for promoting results in the field of research through collaborations and organizing various conferences with departments.
 • Also, the policy of protecting ownership in research-publishing, intellectual as well as good practice in research-publishing is reflected in the granting of exclusive rights to scholars themselves and the organization of activities promoting contemporary books, authors and contemporary cultural, scientific and literary.
 • UV scientific publishing activity has been represented with the publication of the Scientific Bulletin, while with the approval of the new structure will operate the Book Service Sector (printing and eBook) to meet the requirements of the e-book and digital library.
 • Students have full access to the University library, further proving that, based on Article 89 of Law No. 80/2015 “On Higher Education and Scientific Research in HEI’s in the Republic of Albania”, the Institution pursues a correct admission policy of new students each academic year.
 • With the aim of absorbing and integrating among regional or European libraries, with the approval of line managers at the institution, UVL has had a positive impact on the University’s Internationalization Strategy. Such were the activities done in cooperation with the Honorary Consulate of the Republic of Bulgaria in Albania at the Bulgarian Embassy on March 7, 2017, on the approaches of the Thracian-Illyrian cultures, articles by our central press in Tirane or online for honoring Doctor Honoris Causa not only Albanian personalities, but also foreign scientists, who have made a special contribution to the internationalization of UV (save and complete the file of our own for such honorable and promotional activities nationally and internationally. note of A. H). We are also designing consultancy and experience exchange programs with the libraries of neighboring countries such as Italy, Greece, etc., with the aim of exchanging experiences with more developed countries such as France, England, USA, with the possibility of connecting the Library to the US Congress. of the State through the international COBISS. Net network.
 • UVL provides basic literature and aids to students. It guarantees to UV students not only basic textbooks but also necessary supplementary literature approved and recommended by each department in hard copy & online.Textbooks offered to students are selected textbooks, which meet the standards required for use as undergraduate textbooks, based also on SA Decision no. 02, dated 13.01.2017 “On the approval of the procedures for full university publications (university textbooks, monographs and lecture cycles) as well as the Rector’s Instruction.
 • UVL has opened an online account at the official address of the Book and Libraries Sector “Book Service (via Google Drive) <drive-shares-noreply@google.com”, where staff, stakeholders can click to view documents, paperwork, images of the daily work of the Book and Libraries Sector (the ones we deem most needed for the page).