[:sq]MASTER I SHKENCAVE[:en]MASTER OF SCIENCE[:]

[:sq]

Financë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master i shkencave Shkenca  Ekonomike Financë Kohë të Plotë Urdher Nr. 512, date 08.11.2010
Ekonomiks Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master i shkencave Shkenca  Ekonomike Ekonomiks Kohë të Plotë Urdher Nr. 392, date 10.08.2011
Administrim Biznesi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master i shkencave Shkenca  Ekonomike Administrim Kohë të Plotë Urdher Nr.392, date 10.08.2011
Pasuri të Paluajtshme(Real Estate) Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master i shkencave Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Plotë Urdher Nr. 512, date 08.11.2010
Shkenca Infermierore Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Master i shkencave Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdhër i MAS Nr. 64, datë 10.02.2016                                       VKM Nr. 672, date 14.09.2011, per miratimin e  kuotave
Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe Letërisë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Letërsi Kohë të Plotë Urdher Nr. 392, date 10.08.2011
Edukim Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë
Pedagogji e Specializuar Sociale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Humane dhe Shoqërore Punë Sociale Kohë të Plotë N/A
Përkthim dhe Interpretim Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Humane dhe Shoqërore Gjuhë të huaja Kohë të Plotë Urdher Nr. 316, date 02.08.2013
Marrëdhënie Ndërkombëtare Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Plotë VKM NR 652 DATE 14.09.2011
Përkthim Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Humane dhe Shoqërore Gjuhë të huaja Kohë të Plotë Urdher Nr. 209, date 31.05.2013
Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 744, date 05.09.2013
Inxhinieri Navale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Inxhinierike Inxhinieri Mekanike Kohë të Plotë VKM Nr.1636, datë 17.12.2008
Fizikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Natyrore Fizikë Kohë të Plotë Urdhër Nr.512, datë 08.11.2010
Shkenca Kompjuterike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Natyrore Teknologji Informacioni Kohë të Plotë Urdhër Nr. 512, datë 08.11.2010
Matematikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Natyrore Matematikë Kohë të Plotë VKM Nr.1636, datë 17.12.2008
Biologji Mjedisore Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Natyrore Biologji/Bioteknologji Kohë të Plotë VKM Nr. 744, date 05.09.2013

[:en]

Program Institution Unit Diploma Subject Specific Subject Form Decision of CM
Finance University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Master of science Economic Science Finance Full Time Urdher Nr. 512, date 08.11.2010
Economics University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Master of science Economic Science Economics Full Time Urdher Nr. 392, date 10.08.2011
Business Administration University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Master of science Economic Science Administration Full Time Urdher Nr.392, date 10.08.2011
Real Estate University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Master of science Humanities and  social sciences Legal Science Full Time Urdher Nr. 512, date 08.11.2010
Nursing Science University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Public Health Professional master Medical Science Nursing Full Time Urdhër i MAS Nr. 64, datë 10.02.2016                                       VKM Nr. 672, date 14.09.2011, per miratimin e  kuotave
Social Specialized Pedagogy University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Master of science Humanities and  social sciences Social work Full Time N/A
Translation and Interpretation University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Master of science Humanities and  social sciences Foreign languages Full Time Urdher Nr. 316, date 02.08.2013
Master of Science in International Relations University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Master of science Humanities and  social sciences International relations Full Time VKM NR 652 DATE 14.09.2011
Translation University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Master of science Humanities and  social sciences Foreign languages Full Time Urdher Nr. 209, date 31.05.2013
Learning of Albanian Language and Literature University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Master of science Philological and Education Sciences Literature Full Time Urdher Nr. 392, date 10.08.2011
Education University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Master of science Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time
Naval Engineering University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Master of science Engineering Science Mechanical engineering Full Time VKM Nr.1636, datë 17.12.2008
Physics University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Master of science Natural Science Physics Full Time Urdhër Nr.512, datë 08.11.2010
Computer Sciences University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Master of science Natural Science Information Technology Full Time Urdhër Nr. 512, datë 08.11.2010
Mathematics University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Master of science Natural Science Mathematics Full Time VKM Nr.1636, datë 17.12.2008
Environmental Biology University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Master of science Natural Science Biology / Biotechnology Full Time VKM Nr. 744, date 05.09.2013
Teaching in Chemistry, in High School System University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Master of science Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time VKM Nr. 744, date 05.09.2013

[:]