[:sq]MASTER I SHKENCAVE NË MËSUESI AML NË KIMI[:]

[:sq]PROGRAMI MËSIMOR: MASTER I SHKENCAVE NË MËSUESI AML NË KIMI

  • INFORMACION MBI PROGRAMIN E STUDIMIT
  • OBJEKTIVAT E PROGRAMIT TE STUDIMIT
  • PLANI MËSIMOR I PROGRAMIT TE STUDIMIT
  • RREGULLORJA E PROGRAMIT TË STUDIMIT
  • PROGRAMI ORIENTUES PËR PROVIMIN E FORMIMIT
  • SUPLEMENTI I PROGRAMIT TË STUDIMIT
  • SYLLABUSET E LËNDËVE

[:]