Kontakt-Departementi i Drejtësisë

[:sq]PhD. Erjon Hitaj

Përgjegjës Departamenti

email: erjon.hitaj@univlora.edu.al


Dr. Jonida Mehmetaj

Këshilltare e Departamentit për studentët

email: jonida.mehmetaj@univlora.edu.al


 [:]