njoftim punesim

Personel ndihmesakademik me karakter administrativ Specialist personeli

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.119 datë 22.11.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist personeli” në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore

Përshkrimi i vendit të punës

“Specialisti i personelit” përgjigjet për plotësimin dhe ruajtjen e dosjes personale me dokumentacionin e nevojshëm për çdo punonjës të institucionit. Nxjerr të metat dhe mangësitë e çdo dosje. Kontrollon formalisht dhe llogjikisht dokumentat që dorëzojnë fillimisht dhe periodikisht punonjësit. Plotëson fletë inventarin e dosjeve të personelit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit