njoftim punesim

Njoftim punesimi sanitare

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.81 datë 03.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Sanitare”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Të pastrojë dhe mirëmbajë nga ana higjeno-sanitare dhe funksionale sipërfaqet e ambjenteve të brendshme, të jashtme dhe te ambjenteve hidro-sanitare (tualeteve) që janë në administrim të universitetit “Ismail Qemali“, Vlorë.

Njoftimi i plotë

Formulari i aplikimit