njoftim punesim

Personel akademik me angazhim me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore-Shkencore të Shëndetit Publik

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 37, datë 06.04.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë  për vitin akademik 2021-2022, pranë Qendrës Kërkimore-Shkencore të Shëndetit Publik.

 Përshkrimi i vendit të punës

  1. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: seminare në lëndët paraklinike.
  2. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  3. Mbështetje për nevojat e Departamentit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e pikezimit