njoftim punesim

Personel akademik, “asistent-lektorë” në Ekonomiks

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 117, datë 05.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 Përshkrimi i vendit të punës

  • 1 (një) personel akademik, “asistent-lektorë” (jo me gradë shkencore apo tituj akademik), me kohë të plotë, për mbulimin e ngarkesës së lëndës ECN 220 “Statistikë në Ekonomi” dhe ECN 411 “Metodat e Kërkimit në Ekonominë e Aplikuar”, pranë Departamenit të Ekonomiksit në Fakultetin e Ekonomisë.
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e pikezimit