njoftim punesim

Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme në fushën e financës  dhe kontabilitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 

1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, i kategorisë “lektorë” dhe 2(dy) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, të kategorisë “asistent-lektorë” në fushën e financës  dhe kontabilitetit, pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit, në Fakultetin e Ekonomisë, për vitin akademik 2021-2022.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit