Njoftim punesimi PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

njoftim pune njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 01, datë 05.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

“Specialist Informacioni” pranë Sektorit të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun në Drejtorinë e Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore.

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti i Informacionit shërben si urë lidhëse midis pedagogëve, studentëve dhe qytetarëve me Rektoratin. Informon të interesuarit në lidhje me Universitetin, kurset e studimit si dhe çështje të tjera në interes të publikut.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e pikesimit