Anullim procedure punësimi për personel administrativ, Specialist Finance

njoftim punesim

UV njofton anullimin e procedurës së punësimit për personel administrativ, Specialist Finance, në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse.