njoftim punesim

[:sq]Fakulteti i Shëndetit Publik kërkon të rekrutojë një pedagog të fushës së Mjekësisë[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 74, datë 10.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:

  1. QENDRA STUDIMORE E SHËNDETIT PUBLIK

Fakulteti i Shëndetit Publik kërkon të rekrutojë në Qendrën Studimore të Shëndetit Publik 1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë (specialistë ose të përgjithshëm).

Shkarko njoftimin e plotë

Formular-aplikimi-per-personel-akademik

Formular-aplikimi-per-personel-administrativ


Skema e vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me kohë të plotë në
Departamentin e Infermierisë për vitin akademik 2018-2019.

Në zbatim të Urdhërit  të Rektorit Nr.78, pika 3, datë 15.10.2018 për “ Ngritjen e komisionit ad-hoc për vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, në Fakultetin e Shëndetit Publik në Universitetin ‘Ismail Qemali’ Vlorë për vitin akademik 2018-2019” bazuar në Vendimin nr.07, dt.10-02-2016 të Senatit Akademik të UV, pika 7 për “Procedurën e konkurimit dhe vlerësimit të kandidatëve për personel akademik”, si dhe në kriteret specifike të programeve mësimore të Departamentit të Infermierisë, paraqitur në shkresën Nr.154, dt.04-10-2018), po ju përcjell skemën e vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me angazhim me kohë të plotë e cila përfshin rubrikat e mëposhtme:

 

  1. Rezultatet e shkollimit për çdo diplomë në IAL Publike në Shqipëri
  2. Rezultatet e shkollimit për çdo diplomë në universitetet e BE
  3. Eksperienca në mësimdhënie në IAL
  4. Aktiviteti shkencor
  5. Studime të Ciklit III (Doktoraturë / Specializim afatgjatë / Master Ekzekutiv) në vazhdim
  6. Grada shkencore dhe Tituj akademikë
  7. Njohuri në Gjuhë të Huaj
  8. Eksperienca profesionale
  9. Intervista

 

Tabela përmbledhëse paraqitet bashkangjitur.

Vlerësimi me pikë për çdo rubrikë bëhet sipas kritereve të mëposhtme:

     Rezultatet e shkollimit për çdo diplomë në IAL Publike në Shqipëri

Tipi i Diplomës Pikët
Diploma ‘Bachelor’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 0.5 pikë
Diploma ‘4-vjeçare’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 0.75 pikë
Diploma ‘5-vjeçare’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 1 pikë
Diploma ‘Master i Shkencave’ ose ‘Master i Nivelit të Dytë’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 0.5 pikë

 

     Rezultatet e shkollimit për çdo diplomë në universitetet e BE

Tipi i Diplomës Pikët
Diploma ‘Bachelor’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 0.75 pikë
Diploma ‘4-vjeçare’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 1 pikë
Diploma ‘5-vjeçare’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 1,5 pikë
Diploma ‘Master i Shkencave’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 0.75 pikë

 

     Eksperienca në mësimdhënie në IAL

Tipi i punësimit Pikët
Me kohë të plotë 1 pikë për çdo vit pune, por jo më shumë se 5 pikë në total
Me kohë të pjesshme 0.5 pikë për çdo vit pune, por jo më shumë se 2 pikë në total

 

    Aktiviteti shkencor

Botime artikujsh Pikët
Botime në revista shkencore ndërkombëtare me faktor impakti në Thompson Reuters 5 pikë për çdo artikull.
Botime në revista shkencore ndërkombëtare me bord editorial 2 pikë për çdo artikull

 

     Studime të Ciklit III (Doktoraturë / Specializim afatgjatë / Master Ekzekutiv)

     në vazhdim

Provimet e dhëna në program Pikët
Për 60 kredite të pjesës teorike 10 pikë

 

    Grada shkencore dhe Tituj akademikë

Grada / Titulli Pikët
Master Ekzekutiv 30 pikë
Doktor i Shkencave / Specializim afatgjatë 50 pikë
PhD në BE / Profesor i asocijuar 70 pikë
Profesor 100 pikë

 

   Njohuri në Gjuhë të Huaj

Niveli i gjuhës Pikët
Anglisht – Niveli B2 2 pikë
Anglisht – Niveli C1 5 pikë
Gjermanisht – Niveli B1 2 pikë
Gjermanisht – Niveli B2 5 pikë

 

    Eksperienca profesionale

Vitet e punësimit Pikët
Punësim mbi 3 vjet në BE/USA 10 pikë
Punësim mbi 3 vjet në Shqipëri si kryeinfermier           8 pikë
Punësim mbi 3 vjet në Shqipëri në shërbimin dytësor            5 pikë
Punësim mbi 3 vjet në Shqipëri në shërbimin parësor              3 pikë

    

   Intervista

Intervistë me gojë Pikët
Maksimumi 10 pikë

 

 DREJTUESE E DEPARTAMENTIT TË INFERMEIRISË

 

Dr.Majlinda Zahaj


Vlerësimi me pikë për çdo rubrikë bëhet sipas kritereve të mëposhtme:

 

     Rezultatet e shkollimit për çdo diplomë në IAL Publike në Shqipëri

Tipi i Diplomës Pikët
Diploma ‘Bachelor’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 0.5 pikë
Diploma ‘4-vjeçare’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 0.75 pikë
Diploma ‘5-vjeçare’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 1 pikë
Diploma ‘Master i Shkencave’ ose ‘Master i Nivelit të Dytë’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 0.5 pikë

 

     Rezultatet e shkollimit për çdo diplomë në universitetet e BE

Tipi i Diplomës Pikët
Diploma ‘Bachelor’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 0.75 pikë
Diploma ‘4-vjeçare’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 1 pikë
Diploma ‘5-vjeçare’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 1,5 pikë
Diploma ‘Master i Shkencave’ – për çdo 1/10 e notës mesatare në intervalin 8-10. 0.75 pikë

 

     Eksperienca në mësimdhënie në IAL

Tipi i punësimit Pikët
Me kohë të plotë 1 pikë për çdo vit pune, por jo më shumë se 5 pikë në total
Me kohë të pjesshme 0.5 pikë për çdo vit pune, por jo më shumë se 2 pikë në total

 

    Aktiviteti shkencor

Botime artikujsh Pikët
Botime në revista shkencore ndërkombëtare me faktor impakti në Thompson Reuters 5 pikë për çdo artikull.
Botime në revista shkencore ndërkombëtare me bord editorial 2 pikë për çdo artikull

 

     Studime të Ciklit III (Doktoraturë / Specializim afatgjatë / Master Ekzekutiv)

     në vazhdim

Provimet e dhëna në program Pikët
Për 60 kredite të pjesës teorike 10 pikë

 

    Grada shkencore dhe Tituj akademikë

Grada / Titulli Pikët
Master Ekzekutiv 30 pikë
Doktor i Shkencave / Specializim afatgjatë 50 pikë
PhD në BE / Profesor i asocijuar 70 pikë
Profesor 100 pikë

 

   Njohuri në Gjuhë të Huaj

Niveli i gjuhës Pikët
Anglisht – Niveli B2 2 pikë
Anglisht – Niveli C1 5 pikë
Gjermanisht – Niveli B1 2 pikë
Gjermanisht – Niveli B2 5 pikë

 

    Eksperienca profesionale

    

Vitet e punësimit Pikët
1-4 vite punë në Shërbimin Shëndetësor Parësor, Dytësor, Tretësor 5 pikë
≥ 5 vite punë në Shërbimin Shëndetësor Parësor, Dytësor, Tretësor 10 pikë

 

   Intervista

Intervistë me gojë Pikët
Maksimumi 10 pikë

 

 DREJTUESE E QËNDRËS STUDIMORE PËR SHËNDETIN PUBLIK

 

Prof.Dr.Yllka Stramarko[:]