VKM Nr.407, datë 01.06.2016 Për Përcaktimin e Kriterit të Notës Mesatare Për Pranimin e Kandidatëve në Progamet e Studimeve të Ciklit të Parë dhe Programet e Integrauara të Studimit të ciklit të Dytë, për vitin akademik 2016-2017