VKM Nr.808, datë 03.10.2015 Kuotat e Pranimit dhe Tarifat e Shkollimit në Programet e Specializimeve Afatgjata, të Ciklit të tretë të Studimeve, në fushën e Mjekësisë, për vitin akademik 2015-2016