RREGULLORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Republika e Shqipërisë Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë RREGULLORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE VLORË 2014 Kreu I: Dispozita të përgjithshme Neni 1: Objekti Neni 2: Parimi Neni 3: Qellimi Neni 4: Perkufizime Neni 5: Fusha e zbatimit Kreu II: Perpunimi i të dhënave personale Neni 6: Mbrojtja e të dhënave personale Neni Read More…