Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 9 Tetor, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 16 Tetor, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

Lënda: Njoftim aplikimi per personel akademik me angazhim të plotë ne Universitetin
“Ismail Qemali”

Drejtuar: Fakultetit te Shkencave Teknike
Zyres se Burimeve Njerezore
Drejtorise se Komunikimit
Drejtorise se IT-se

Ne mbeshtetje te nenit 64 te ligjit Nr. 80/2015 “Per Arsimin e Larte ne Republiken e Shqiperise” , te ligjit Nr. 9936, date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, Per buxhetin e Vitit 2017”, neneve 40, 43, 44, 45, 46, te Statutit dhe neneve 27, 28, 29, 30 te Rregullores se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore, referuar shkreses me nr. prot. 29/2, date 17.01.2017 te Dekanit te Fakultetit te Shkencave Teknike,te Vendimit nr.3 date 13.03.2017 të Senatit Akademik, domosdoshmerisht per plotesimin e nevojave dhe sigurimit te standarteve te cilesise ne mesimdhenie ne Departamentin e Kimisë,

URDHEROJ:

1. Te behet shpallja e njoftimit te vendeve te lira te punes per personel akademik me angazhim te plotë ne Departamentin e Kimisë, ne perputhje me procedurat e parashikuara ne ligjin Nr. 80/2015 “Per Arsimin e Larte dhe kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise” , Statutit dhe Rregullores se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore.
2. Bashkelidhur keni njoftimin zyrtar.

Prof.Dr. Roland ZISI

Shkarko ketu.

Universiteti “Ismail Qemali” me date 20 Janar, ora 11:00 Salla Rilindja organizon Ceremoninë e dhënies së titullit “Doctor Honoris Causa” Prof.Dr. Triantafyllos Almpanis dhe Prof. Genuario Belmonte, dy personalitete të shquara botërore në fushën akademike dhe shkencore,

INFORMACION NGA ZYRA E PROJEKTEVE

Zyra e Projeketeve ju ben me dije se Republika e Turqise ka siguruar mundesine per te akorduar studenteve bursa per studime universitare dhe pasuniversitare ne Turqi per vitin akademik 2016-2017.

Afati per burset pasuniversitare do te behen mes datave 16 janar 2017 deri me 17 shkurt 2017.

Afati per fillimin e aplikimeve per bursat universitare do te shpallen ne nje momente te dyte.

Me poshte do te gjeni linkun perkates ku mund te aplikohet

WEB SITE : www.turkiyeburslari.gov.tr
LINK : https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/2017-turkiye-burslari-lisansustu-basvurulari/

Coordinator Project Office
Ina Binaj
Ina.binaj@yahoo.com

Njoftohen të gjithë studentët e Diplomës së nivelit te parë të studimeve BACHELOR, se janë hapur regjistrimet në sistemin elektronik të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë. Për tu regjistruar klikoni në ESSE 3 në krye të faqes, ose klikoni linkun e mëposhtëm ESSE 3, më pas klikoni butonin Regjistrimi Web, dhe vendosni të dhënat tuaja përkatësisht. Për çdo paqartësi drejtohuni në sekretarit përkatëse.

Shkarko manualin e regjistrimit ketu.

Njoftohen të gjithë STUDENTET si dhe STAFI AKADEMIK dhe ADMINISTRATIV se është hapur thirrja e tretë për aplikime për mobilitete në UNIVERSITETET EUROPIANE partnere të projektit Green Tech Western Balkans- Smart and Green technologies for sustainable and innovative societies in Western Balkans për nivelet:
1. BACHELOR (VITI I DYTE DHE VITI I TRETE I STUDIMIT )
2. MASTER ( nuk ka oferta )
3. DOKTORATURE
4. POST DOKTORATURE
5. MOBILITET STAF AKADEMIK
6. MOBILITET STAF ADMINISTRATIV

Për më shumë informacion, vizitoni faqen
http://green-tech-wb.uvigo.es/

bëhuni pjesë e rrjetit social
https://social-green-tech-wb.webs.uvigo.es/

Komunikoni me koordinatorin e këtij projekti për UV.

Afati i aplikimit: 15 mars 2017.

Coordinator i Projektit per UV
Eva Cipi
Tel: 069206099

Bazuar në marrveshjen për mobilitet stafi dhe studentë, Key action 1, Erasmus Plus, që Universitti i Vlores ka lidhur me Universitetin College of Tourism and Ecology, SUCHA, Poloni ( UCTE), ju rikujtoj se është e hapur thirrja për aplikime për mobilitet 5 ditë me qëllim trajnimi në fushën e përgatitjes dhe zhvillimit të programeve të reja të studimit.
Janë të ftuar të aplikojnë staf akademik dhe administrativ që vijnë nga fusha akademike si Turizëm dhe Rikreacion, Management, Shkenca Sociale si dhe Shkenca kompjuterike të universitetit të Vlorës, të interesuar në këtë fushë trajnimi.
Aplikantët duhet të sjellin tek koordinatori këto dokumenta, të cilat do të shqyrtohen nga një komision që do të vlerësojë dhe përzgjedhë kandidatët sipas marrveshjes.
1. Curriculum Vitae
2. Kopje e passportës me të cilën do të udhëtojë jashtë shtetit

3. Programin e punës të propozuar ( letër motivimi për trajnim)
4. Certifikim i njohjes së gjuhës angleze në nivel B2 për staf dhe B1 për student.
Universiteti i Vlorës Ismail Qmali do të zgjedhë duke marrë parasysh këto kritere:
Pozicionin e kandidatit dhe rolin e tij në zhvillimin e studimeve të reja në UV
Vlerësimi për programin e punës së propozuar në zhvillimin e studimeve të reja në UV.
Pas selektimit, UV do të dërgojë informacionin e përzgjedhjes tek partneri UCTE deri në 30 janar 2017. Koordinatori i mobilitetit për UCTE do të dërgojë brenda katër javëve aprovimin ose jo të kandidatëve.
Afati i aplikimit ishte 10 janar 2017. Për shkak të shtyrjes së fillimit të aktivitetit për 2017 dhe mosardhjes së aplikimeve, shtyhet deri në 16 janar.
Dokumentacioni duhet të paraqitet në gjuhën angleze.
Dërgoni dosjen tuaj elektronike deri 16 janar 2017 në eva.cipi@univlora.edu.al
si dhe dosjen hard pranë Qendrës LLL, Godina C, kati i pestë, salla C500.

Koordinator projekti
Eva Cipi
0692060990

Mbështetur në VKM e dates 21.12.2016 “PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË”
njoftohen studentët e vitit II dhe III , në të gjitha programet e Ciklit të parë të studimit “Bachelor me kohë të plotë”, të cilët kanë qenë trajtuar me bursë një vit më pare dhe ata që kërkojnë të përfitojnë nga bursat e ndërmjetme në dispozicion të Universitetit, se kategorite perfituese jane :
1.Studentët e regjistruar në vitet pas të parit, me note mesatare maksimale . Notë mesatare maksimale do të konsiderohet nota 10 (dhjetë), e përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha provimeve/detyrimeve të shlyera dhe të parashikuara për programin përkatës të studimit për vitet pararendëse. Këta studentë duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitet e mëparshme të programit të studimit përkatës, brenda përfundimit të vitit akademik paraardhës.
(Dokumentat per keta studente jane)
1.Vertetim student.
2.Vertetimi I notave dhe detyrimeve nga Sekretaria perkatese.
3 Karte identiteti.

2.Studentët, të cilët kanë zgjedhur të ndjekin programet e studimit që përbëjnë prioritet kombëtar në institucionet publike të arsimit të lartë, të shpallura të tilla me vendim të Këshillit të Ministrave Studentët që frekuentojnë këto programe studimi e përfitojnë bursën vetëm për periudhën që ndjekin studimet në fushat prioritare dhe për kohëzgjatjen normale të programit të studimit.

3.Studentet qe studiojne ne nje largesi mbi 10 km nga vendbanimi i tyre i perhershem dhe qe familjet e tyre trajtohen me ndihme ekonomike.
(Dokumentat per keta studente jane)
1.Vërtetim studenti.
2.Certifikatë familjare.
3.Vertetim nga qeverisjet vendore nese familja merr ndihma ekonomike.
4.Fotokopje dok.identiteti.

4. Secili student bashkëshort me fëmijë, kur familja trajtohet me ndihme ekonomike.
(Dokumentat per keta studente jane)
1.Vërtetim studenti.
2.Certifikatë familjare.
3.Vertetim nga qeverisjet vendore nese familja merr ndihma ekonomike.
4.Fotokopje dok.identiteti.
5.Vërtetim që banon në konvikt publik.

5. Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar..
(Dokumentat per keta studente jane)
1.Vertetim studenti.
2.Vertetimi I Komisionit Mjeksor (Kemp).
3.Vertetim per pagesen e paaftesise
4.Fotokopje karte identiteti.

6. Studentë që kanë përfituar statusin e jetimit.
(Dokumentat per keta studente jane)
1.Vertetim studenti.
2.Vertetimi I qeverisjes vendore per statusin e studentit jetim.
3.Cerifikate familjare.
4.Fotokopje karte identiteti.

7. Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë;
(Dokumentat per keta studente jane)
1.Vertetim studenti.
2.Vendimi I gjykates per humbjen e kujdestarise prinderore.
3.Cerifikate familjare.
4.Fotokopje karte identiteti

8. Studentët që rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.
(Dokumentat per keta studente jane)
-Vertetim studenti
-Statusi i deshmorit (noterizuar)
-Certifikate familjare
-Karte identiteti fotokopje.

9) Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror;

Nuk përfitojnë bursë studentët që:

a) janë ndarë nga trungu familjar;

b) familjet e tyre ushtrojnë veprimtari private;

c) vazhdojnë studimet në një program të dytë studimi;

ç) shpallen ngelës dhe humbasin vitin shkollor për arsye të rezultateve jokaluese;

d) nuk kanë përfunduar programin e studimit brenda kohëzgjatjes normale të tij, të përcaktuar në aktin e hapjes së programit përkatës të studimit.

Dokumentat per Vitin II dhe III duhet te pergatiten deri ne daten 30.12.2016 .

Studentet e vitit I aplikojne prane Njesive te qeverisjes Vendore deri ne daten 31.01.2017.

SEKTORI I KURRIKULAVE DHE INFORMIMIT TE STUDENTEVE

MBI NJOFTIMIN E ZHVILLIMIT TЁ INTERVISTЁS PЁR APLIKANTET PЁR PESONEL AKADEMIK ME KOHЁ TЁ PLOTЁ NЁ UNIVERSITETIN “ ISMAIL QEMALI” VLORЁ

Ne mbeshtetje të nenit 64 të ligjit nr, 80/2015 “ Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në
Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”,Regullores dhe Statutit të
Universiotetit “ Ismail Qemali” Vlorë

Shkarko njoftimin e plote

Me rastin e festave të fundvitit, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore organizon nje aktivitet bamirësie për fëmijët e “Shtëpia e Foshnjës”, Vlorë, dhe per femijet e “Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuara”me qëllim që këta fëmijë të ndjejnë sadopak ngrohtësi në këtë fundvit. Rektorati i universitetit hap dyert për këta fëmijë duke i mirëpritur në ambjentet e tij.
Aktiviteti zhvillohet ditën e Merkure, data.21.12.2016, ora 11:00 në hollin e Rektoratit.
Ky aktivitet bëhet i mundur me mbështetjen e Rektorit të Universitetit”Ismail Qemali”, Vlorë, Prof.Dr. Roland Zisi, si dhe me kontibutin personal të stafit të këtij universiteti.
Jeni të mirepritur të merrni pjesë në gëzimin e këtyre fëmijëve nëpërmjet këtij aktivieti.

Organizoi aktivitetin:
Drejtoria e Komunikimit Znj.Junilda Licaj
Zyra e Marredhenieve me Publikun Znj.Jonida Mici.

NJOFTIM
NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET DHE STAFI AKADEMIK DHE ADMINISTRATIV SE ESHTE HAPUR THIRRJA E TRTE PER APLIKIME PER MOBILITETE NE UNIVERSITETET EUROPIANE TE PARTNERITETIT TE PROJEKTIT PER NIVELET.
1. BACHELOR (VITI I DYTE DHE VITI I TRETE I STUDIMIT )
2. MASTER
3. DOKTORATURE
4. POST DOKTORATURE
5. MOBILITET STAF AKADEMIK
6. MOBILITET STAF ADMINISTRATIV
PER ME SHUME INFORMACION HYNI NE FAQEN http://green-tech-wb.uvigo.es/ DHE BEHUNI PJESE E RRJETIT https://social-green-tech-wb.webs.uvigo.es/
Afatet jane deri ne 15 mars 2017.
Informohu prane: Qendra LLL , Kati 5 , godina C, Universiteti I Vlores
Sekretaria LLL