Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 9 Tetor, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 16 Tetor, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune, për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ (specialist pranë dekanit, në Fakultetin e Shkencave Human), me angazhim me kohë të plotë.

A- Për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, kandidati për punësim duhet të plotësoj së pari këto kërkesa të përgjithshme (neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):

 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.
 • Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
 • Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe të shkruar, rrjetet sociale etj.

 

Kritere Bazë

 • Të ketë zotesi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin “Master Profesional” në një prej fushave të filologjisë.
 • Të zotëroj dëshmi të njohjes së kompjuterit.

 

Kritere preferenciale

 • Preferohen kandidatë që zotërojnë diplomë universitare në profilin gjuhë – letërsi.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë pune mbi 2 vite, në pozicione të njëjta ose të ngjashme me vendin e punës të shpallur vakant, të dëshmuara me dokumentacion ligjor.
 • Preferohen kandidatë të cilët zotërojnë me dëshmi gjuhë të huaja (anglisht, italisht).
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;

 

Kandidati i cili nuk i plotëson kriteret bazë s’kualifikohet.

 B- Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 1. Formularin e aplikimit për personel ndihmës akademik me karakter administrative, i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën www.univlora.edu.al;
 2. Kopje e letërnjoftimit;
 3. Një kopje jetëshkrimi(CV);
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe/ose njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listënotash të noterizuara (të dy cikleve të studimit);
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës;
 6. Vërtetim i gjendjes gjyqësore, vetëdeklarim sipas formës se kërkuar nga ligji;
 7. Vërtetim i gjendjes shëndetësore;
 8. Kopje e noterizuar e dëshmive të mbrojtjes së gjuhëve të huaja;
 9. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së kompjuterit.
 10. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në

punë.

 C- Njoftimi publikohet në website-in zyrtar të Universitetit dhe në APP.

 D- Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën:

Universiteti “Ismail Qemali”

Rektorati

Pozicioni përse aplikoni

Sheshi “Pavaresia” Skelë – Vlorë

 

        Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi

 E- Afati i fundit i pranimit të dokumentave në UV është data 09 Maj 2017.

          Zarfat e ardhur pas kësaj date nuk do të pranohen.

 

F- Proçedura e konkurimit do të kaloj në dy faza. Në fazën e parë do të bëhet vlerësimi i

dosjeve dhe në fazën e dytë do të jetë intervista.

 

Kandidati i cili kalon fazën e parë të vlersimit të dosjeve por nuk paraqitet në fazën e dytë, atë të intevistës, skualifikohet nga konkurimi.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë përpiqet që këto të dhëna të jenë konfidenciale dhe të përdoren me qëllime pune, të mos lejohet përdorimi i padrejtë i tyre apo ndërhyrje e autorizuara. Punonjësit e Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë janë të detyruar të respektojnë ligjin dhe politikën e privatësisë të institucionin tonë.

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune, për punonjës ndihmësakademik me karakter administrativ (specialist IT, në Fakultetin e Shkencave Teknike ), me angazhim me kohë të plotë, në Drejtorinw e IT dhe Statistikave.

 

Ky pozicion pune parashikon detyrat e mëposhtme:

 

 1. Të shtojnë dhe promovojnë në praktikë shërbime elektronike për studentët, pedagogët dhe administratën.
 2. Të kenë prioritet rritjen e transparencës dhe përmirësimi të shërbimeve që administrata u ofron studentëve dhe familjeve të tyre.
 3. Të përdorin TIK në edukim për të kapërcyer hendekun dixhital dhe për të aftësuar rininë universitare por dhe maturantët që aspirojnë UV-në.
 4. Të jenë të orientuar drejt përmirësimit dhe zgjerimit të shërbimeve kundrejt kapaciteteve njerëzore, rritjessë numrit të përdoruesve brenda dhe jashtë universitetit.
 5. Të asistojnë dhe të nxis karrierën e studentëve gjatë kohës së studimeve,
 6. Të nxisin, mbështesin dhe motivojnë të rinjtë të cilët mund të punësohen në tregun shqiptar, rajonal e më gjerë.
 7. Të konsolidojnë infrastrukturën dixhitale në të gjithë territorin e Universitetit, ambjentet dhe hapësirat e tij.
 8. Të përdorin fuqinë e TIK-ut për ta shndërruar atë në një media të fuqishme të zërit, interesave dhe aspiratave të studentëve dhe pedagogëve.

 

 1. Për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, kandidati për punësim duhet të plotësoj së pari këto kërkesa të përgjithshme ( neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.
 • Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
 • Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

 

Kritere Bazë:

 • Të ketë zotesi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin “Master profesional” në fushat e Informatikes.
 • Të ketë përvojë pune mbi 2 vjet.
 • Të zotëroj diplomë të njohjes së gjuhës angleze, të një prej testimeve ndërkombëtare të njohur nga MAS.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.

 

Kandidati i cili nuk i plotëson kriteret bazë s’kualifikohet.

 

Kritere preferenciale:

 • Arsimi i larte në nivelin “Master i Shkencave” në fushat e Informatikes përbën avantazh.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë pune në sektorin e arsimit të lartë ose minimalisht të njohin punën në arsimin e lartë.
 • Gjuhë të huaja të tjera përbëjnë avantazh.
 • Të zotëroj certifikata trajnimesh që kanë të bëjnë me programe dhe sisteme të ndryshme IT.
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;
 • Të jetë në gjendje të krijoj dhe mirëmbajë faqe në WEB me bazë HTML dhe CSS si dhe të përdor mirë databazën dhe programimin.

 

Kandidatët të cilët do të kalojnë në fazën e intervistës, përvec pyetjeve të përgjithshme dhe teknike qe do ti bëhen, do ti nënshtrohen gjithashtu edhe një testimi para kompjuterit.

 

 1. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 1. Formularin e aplikimit për personel ndihmës akademik me karakter administrative, i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën www.univlora.edu.al;
 2. Kopje e leternjoftimit;
 3. Nje kopje jeteshkrimi(CV);
 4. Kopje e noterizuar e diplomes/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre ne MAS (per diplomat e marra jashte vendit), bashke me liste notash te noterizuara (te dy cikleve te studimit);
 5. Kopje e noterizuar e librezes se punes;
 6. Vertetim i gjendjes gjyqesore, vete deklarim sipas formes se kerkuar nga ligji;
 7. Vertetim i gjendjes shendetesore;
 8. Kopje e noterizuar e deshmive te mbrojtjes së gjuheve te huaja;
 9. Kopje e noterizuar e deshmisë së njohjes së kompjuterit.
 10. Referenca nga punedhenes te meparshem, qe provojne vleresimet pozitive ne

pune.

 

Njoftimi publikohet në website-in zyrtar të Universitetit dhe në APP.

 

Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën:

Universiteti “Ismail Qemali”

Rektorati

Pozicioni përse aplikoni

Sheshi “Pavaresia” Skelë – Vlorë

          Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi

 Afati i fundit i pranimit të dokumentave në UV është data 9 Maj 2017.

          Zarfat e ardhur pas kësaj date nuk do të pranohen.

 

 1. Proçedura e konkurimit do të kaloj në dy faza. Në fazën e parë do të bëhet vlerësimi i

dosjeve dhe në fazën e dytë do të jetë intervista.

 

Kandidati i cili kalon fazën e parë të vlersimit të dosjeve por nuk paraqitet në fazen e dytë, atë të intevistës, skualifikohet nga konkurimi.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë përpiqet që këto të dhëna të jenë konfidenciale dhe të përdoren me qëllime pune, të mos lejohet përdorimi i padrejtë i tyre apo ndërhyrje e autorizuara. Punonjësit e Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë janë të detyruar të respektojnë ligjin dhe politikën e privatësisë të institucionin tonë.

Për më shumë informacion klikoni dhe shkarkoni inforacionet e mëposhtme:

 

 

 

 

Për tu njohur më mirë me vendimin Nr. 329, datë 12.4.2017 mund ta shkarkoni këtu:

Ditën e Premte, data 21.04.2017 ora 10:00 tek salla “Rilindja” do të zhvillohet një takim me përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe 25 pedagogë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë për vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ (specialist), me angazhim me kohë të plotë, në Sektorin e Kërkimit Shkencor.

Ky pozicion pune parashikon detyrat e mëposhtme:

 • Kryejnё relacionin dhe bashkëpunimin mes UV, AKKSHI dhe AKF-it pёr fondet e kёrkimit shkencor.
 • Sigurojnë dhe administrojnё informacionin e duhur nga kjo agjenci dhe ua shpërndajnë atë njësive kryesore dhe bazë.
 • Identifikojnë dhe evidentojnë tek njësitë bazë prioritet e kërkimit shkencor, teknologjise dhe inovacionit, mundësitë dhe arritjet e tyre në këtë fushë dhe mbi bazën e të dhënave përgatitin dokumente në nivel institucional.
 • Konsultojnë dhe ndihmojnë në koordinim me njësitë bazë dhe njësitë kryesore problematikën e kësaj fushe duke përcjellë nevojat dhe përmbushur kërkesat e ardhura nga dekanёt shefat e departamenteve.
 • Asistojnë departamentet në projektet në fushat e përmendura dhe ndihmojnë për aplikimet në AKKSHI. Ndjek fatin e projekteve tё kёrkimit shkencor në AKKSH dhe njoftojnë njësitë bazë për mangësitë e identifikuara nga ky autoritet.
 • Mbledhin dhe administrojnё informacion lidhur veprimtarinё dhe produktet e Qendrave kërkimore-shkencore të fakulteteve dhe Qendrave tё formimit profesional.
 • Japin asistencën dhe ndihmën e duhur pranë departamenteve në fushë të kërkimit shkencor bazë dhe të aplikuar.
 • Janë përgjegjës për mbarёvajtjen e programeve tё studimeve ekzistuese dhe ҫeljen e programeve tё reja të ciklit III.
 • Asistojnë dhe ndihmojnë punën e fakulteteve të cilat kanë mundësi për çelje të programeve të studimi cikli i tretë (DR.) dhe i raportojnë Zv/rektorit të linjës.
 • Përgatisin relacionin me kërkesa për fonde për studimet e doktoraturës në AKKSHI mbi bazën e kërkesave të departamenteve dhe fakulteteve.
 • Përgatisin të dhënat për projektraportin vjetor të kërkimit shkencor në nivel institucional dhe ua paraqesin ato instancave më të larta.
 • Administrojnё bazёn e tё dhёnave pёr kёrkimin shkencor pёr gjithё personalin akademik mbi bazёn e informacionit tё mbledhur nga Sektori i Karrierёs Akademike, departamentet dhe njёsitё pёrbёrse tё Institucionit.
 • Të tjera të ndryshme.

A- Për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, kandidati për punësim duhet të plotësoj së pari këto kërkesa të përgjithshme ( neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):

Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.

 • Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
 • Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

B- Kriteret e përcaktuara nga njësia në nivel institucional, që duhet të plotësoj kandidati për punësim:

Kritere Bazë

 • Të ketë zotesi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin “Master i Shkencave”.
 • Të zotëroj diplomë të njohjes së gjuhës angleze, të një prej testimeve ndërkombëtare të njohur nga MAS.
 • Të zotëroj dëshmi të njohjes së kompjuterit.

Kritere preferenciale

 • Preferohen kandidatë me eksperiencë pune mbi 1 vit, në pozicione të njëjta ose të ngjashme me vendin e punës të shpallur vakant, të dëshmuara me dokumentacion ligjor.
 • Preferohen kandidatë të cilët zotërojnë me dëshmi gjuhë të huaja të tjera.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punes;

Kandidati i cili nuk i plotëson kriteret bazë s’kualifikohet.

 C-Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 1.  Formularin e aplikimit për personel ndihmës akademik me karakter administrative, i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën www.univlora.edu.al;
 2. Kopje e leternjoftimit;
 3. Nje kopje jeteshkrimi(CV);
 4. Kopje e noterizuar e diplomes/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre ne MAS (per diplomat e marra jashte vendit), bashke me liste notash te noterizuara (te dy cikleve te studimit);
 5. Kopje e noterizuar e librezes se punes;
 6. Vertetim i gjendjes gjyqesore, vete deklarim sipas formes se kerkuar nga ligji;
 7. Vertetim i gjendjes shendetesore;
 8. Kopje e noterizuar e deshmive te mbrojtjes së gjuheve te huaja;
 9. Kopje e noterizuar e deshmisë së njohjes së kompjuterit.
 10. Referenca nga punedhenes te meparshem, qe provojne vleresimet pozitive ne

pune.

D- Njoftimi publikohet në website-in zyrtar të Universitetit dhe në APP.

E- Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën:

Universiteti “Ismail Qemali”

Rektorati

Pozicioni përse aplikoni

Sheshi “Pavaresia” Skelë – Vlorë

Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi

Afati i fundit i pranimit të dokumentave në UV është data 28 prill 2017.

G- Proçedura e konkurimit do të kaloj në dy faza. Në fazën e parë do të bëhet vlerësimi i dosjeve dhe në fazën e dytë do të jetë intervista.

Kandidati i cili kalon fazën e parë të vlersimit të dosjeve por nuk paraqitet në fazen e dytë, atë të intevistës, skualifikohet nga konkurimi.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë përpiqet që këto të dhëna të jenë konfidenciale dhe të përdoren me qëllime pune, të mos lejohet përdorimi i padrejtë i tyre apo ndërhyrje e autorizuara. Punonjësit e Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë janë të detyruar të respektojnë ligjin dhe politikën e privatësisë të institucionin tonë.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet si më poshtë:

Fakulteti i Shkencave Humane

 1. Departamentit të Gjuhëve të Huaja

2 (dy) Personel akademik me kohë të pjesshme për gjuhën italiane

Personeli akademik me kohë të pjesshme që do të punësohet do të zhvillojë kurse të gjuhës italiane për nivele të ndryshme dhe kurse të gjuhës italiane për qëllime të posaçme. Përparësi do t’u jepet kandidatëve që e kanë gjuhën italiane gjuhë amtare e që dëshmojnë një nivel të lartë të zotërimit të gjuhës dhe kulturës italiane.

 1. Të zotërojë së paku diplomë të studimeve universitare “Master i shkencave” në fushën e kërkuar.
 2. Përparësi do t’u jepet kandidatëve që dëshmojnë nivelin më të lartë të zotërimit të gjuhës dhe kulturës italiane dhe nivelin më të lartë të kualifikimit.
 3. Parapëlqehen kandidatë me kualifikime të fituara në një nga vendet e BE-së, të njësuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit bazuar në nenin 92 të ligjit nr. 80/2015.
 4. Nota mesatare e cikleve të studimit (cikli i parë dhe i dytë) të kandidatit të jetë jo më pak se 8.
 5. Parapëlqehen kandidatë që kanë përvojë universitare në mësimdhënie dhe që kanë një vlerësim pozitiv të paraqitjes akademike dhe institucionale.
 6. Të kenë aftësi komunikuese dhe për të punuar në grup. Kandidati duhet ta dëshmojë këtë me përfshirjen në aktivitete që kërkojnë të punuarit në skuadër.

Dokumentacioni i kërkuar:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Curriculum vitae
 3. Diplomë dhe listë notash të studimeve universitare (fotokopje të noterizuara)
 4. Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e certifikatës së njohjes nga organi kompetent
 5. Dëshmi apo diploma të studimeve të tjera dhe kualifikimeve, të gradave dhe titujve (fotokopje të noterizuara).
 6. Për diplomat Master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e certifikates së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proces njohjeje
 7. Vetë deklarim i gjëndjes gjyqësore sipas formës të kërkuar nga ligji
 8. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare, workshop-e etj.
 9. Dëshmi të njohjes së gjuhëve të huaja (të noterizuar)
 10. Kopje të artikujve, teksteve, revistave, projekteve shkencore etj.
 11. Kopje të librezes së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqerore
 12. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 13. Deklaratë personale që nuk figuron në proces gjyqësor me UV-në.

Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës në adresën:

 Universiteti “Ismail Qemali”

Fakulteti i Shkencave Humane

Sekretaria e Fakultetit

Rruga “Sulejman Delvina”, Godina B, kati dytë, Zyra 212, 9402, Vlorë

 

Afati i fundit i pranimit të aplikimeve është data 28.04.2017. Njoftimi shpallet edhe në vendet e njoftimeve në universitet.

Mbi zarf të shënohet pozicioni përse aplikohet.

Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi.

Procedura e konkurimit fillon menjëherë pas publikimit të vendit të lirë të punës dhe përzgjedhja zhvillohet sipas përcaktimeve në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë përpiqet që këto të dhëna të jenë konfidenciale dhe të përdoren me qëllime pune, të mos lejohet përdorimi i padrejtë i tyre apo ndërhyrje e autorizuara. Punonjësit e Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë janë të detyruar të respektojnë ligjin dhe politikën e privatësisë të institucionin tonë.

Referuar ndryshimeve të kritereve në VKM e fundit duke qenë i vlefshëm vlerësimi për studentët që kanë përfituar në fazën e parë do të ketë një fazë të dytë për përjashtimin e studentëve nga tarifat shkollore. Dokumentacioni përkatës do të dorëzohet pranë zyrës së studentit në godinën e Fakultetit Ekonomik kati i parë deri më datë 26. Prill. 2017.

 

Për më shumë informacion klikoni këtu:

NJOFTIM

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ( specialist ), me angazhim me kohë të plotë, në Sektorin e e Karrieres Akademike.

Ky pozicion pune parashikon detyrat e mëposhtme:

 • Mbledhin, evidentojnë, klasifikojnë, administrojnё dhe relatojnё materiale me fakte e produkte të karrierës akademike të personelit akademik.
 • Asistojnë dhe ndihmojnë personelin akademik gjatë procedurave të kualifikimit shkencor, aktivitetit kërkues, botues e publikues duke iu dhënë mbështetje, orientim, prezantim në hapësira dhe ente kombëtare dhe ndërkombëtare.
 • Hartojnë dhe mirëmbajnë bazën e të dhënave të kërkimit shkencor në nivel institucional (MSH, DR).
 • Mbledhin, administrojnë dhe dorëzojnë tek eprori më i afërt listën e punimeve të diplomave të Ciklit II dhe III, të udhëhequra nga personeli akademik, (hard copy dhe elektronikë).
 • Mbledhin, administrojnë dhe paraqesin kopje të kontributit shkencor të përditësuar të secilit personel (projekte, inovacione, ekspertiza, njësi bibliografike të publikimeve e botimeve etj), në hard copy dhe elektronikë.
 • Hartojnë rregulloren e etikës në veprimtarinë kërkimore-shkencore dhe botuese.
 • Të tjera të ndryshme.

A- Për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, kandidati për punësim duhet të plotësoj së pari këto kërkesa të përgjithshme ( neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):

 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.
 • Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
 • Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

B- Kriteret e përcaktuara nga njësia në nivel institucional, që duhet të plotësoj kandidati për punësim:

 • Të ketë zotesi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin “Master i Shkencave”. Preferohet arsimi i lartë në fushën e ekonomisë.
 • Të ketë përvojë pune mbi 3 vjet. Preferohen kandidatë me eksperiencë pune të mëparshme në pozicione të njëjta ose të ngjashme me vendin e punës të shpallur vakant, të dëshmuara me dokumentacion ligjor.
 • Të zotëroj diplomë të njohjes së gjuhës angleze, të një prej testimeve ndërkombëtare të njohur nga MAS. Gjuhë të huaja të tjera përbëjnë avantazh.
 • Të zotëroj diplomë të njohjes së kompjuterit.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punes;

C- Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 1.  Formularin e aplikimit për personel ndihmës akademik me karakter administrative, i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën www.univlora.edu.al;
 2. Kopje e letërnjoftimit;
 3. Një kopje jetëshkrimi(CV);
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me liste notash të noterizuara (të dy cikleve të studimit);
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës;
 6. Vërtetim i gjendjes gjyqësore, vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 7. Vërtetim i gjendjes shëndetësore;
 8. Kopje e noterizuar e çertifikatave ose diplomave të kualifikimeve ose specializimeve;
 9. Kopje e noterizuar e dëshmive të mbrojtjes së gjuhëve të huaja;
 10. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së kompjuterit.
 11. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vleresimet pozitive në punë.

 

D-Afati i dorëzimit të dosjeve është periudha 3 prill 2017 – 17 prill 2017.

 

E- Njoftimi publikohet në website-in zyrtar të Universitetit dhe në APP.

 

F.Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën:

Universiteti “Ismail Qemali”

Rektorati

Pozicioni përse aplikoni

Sheshi “Pavaresia” Skelë – Vlorë

G- Proçedura e konkurimit do të kaloj në dy faza. Në fazën e parë do të bëhet vlerësimi i dosjeve dhe në fazën e dytë do të jetë intervista.

Kandidati i cili kalon fazën e parë të vlersimit të dosjeve por nuk paraqitet në fazen e dytë, atë të intevistës, skualifikohet nga konkurimi.

Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi

Nuk do të shqyrtohen nga komisioni ad hoc dosjet e aplikantëve që nuk plotësojnë kriteret e mësipërme.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë përpiqet që këto të dhëna të jenë konfidenciale dhe të përdoren me qëllime pune, të mos lejohet përdorimi i padrejtë i tyre apo ndërhyrje e autorizuara. Punonjësit e Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë janë të detyruar të respektojnë ligjin dhe politikën e privatësisë të institucionin tonë.

Në datat 27, 28 Mars 2017, në Krakov, Poloni u mbajt Kongresi i Tretë i Autoriteteve Lokale Vendore Europiane. Në këtë Kongres ishin të ftuar për të marrë pjesë si referues në panel Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Prof. Dr. Roland Zisi dhe Drejtoresha e Projekteve, Marredhënieve me Jashtë dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë Znj. Mirela KOÇI. Ky event u organizua në dy ditë në dy seanca plenare, 83 sesione me tematika të fokusuara në turizëm dhe sipërmarje turistike, mjedis, inovacion, ekonomi dhe finance, energji të rinovueshme, ekonomi me karbon të ulët, pushteti vendor dhe roli i tij në zhvillimin lokal. Kongresi u ndoq live nga 19993 pjesëmarrës politikanë në nivelet më të larta, përfaqësues të pushtetit vendor, rektorë universitetesh europiane, përfaqësues të biznesit, agjensive të zhvillimit ekonomik lokal organizatave të biznesit dhe institucioneve të kërkimit shkencor. Kongresi pati 683 të ftuar nga 41 shtete evropiane dhe jo evropiane.

Rektori i Universitetit “ Ismail Qemali”, Prof. Dr. Roland Zisi referoi në panelin “Si të zhvillohet infrastruktura ndërkufitare, roli i universiteteve në bashkepunimin ndërkufitar. Në referimin e tij Rektori u përqëndrua tek Programet Ndërkufitare të Bashkepunimit (IPA) të financuara nga KE si dhe rolin që luan Universiteti “Ismail Qemali” në zhvillimin e qëndrueshëm për mes nxitjes së kërkimit shkencor dhe inovacionit. Rektori prezantoi modele të sukseshme të bashkëpunimit ndërkufitar ku Universiteti i Vlorës është bërë promotor si: krijimi i Qendrës Rajonale për Studimet Detare, Sistemin Satelitor të Monitorimit të Mjedisit, si dhe pjesëmarrjen në rrjetet ndërkombëtare të universiteteve.

Drejtoresha e Projekteve, Marrëdhenieve me Jashtë dhe Sigurimit të Cilësisë referoi në panelin “Biznesi në fushën e turizmit, një mundësi zhvillimi për qytetet dhe rajonet, roli i pushtetit vendor dhe agjensive të zhvillimit në zhvillimin e qëndrueshëm”. Në referimin e saj ajo iu referua partneritetit publik privat, sistemeve me katër helika bashkëpunimi (quadriple helix system” ku pushteti vendor luan rol koordinues dhe krijon kushte për investim, universitetet nxisin kërkimin dhe inovacionin në ndihmë të biznesit, shoqëria civile identifikon nevojat e komunitetit dhe turistëve, biznesi në bashkëpunim me akorët e mësipërm i përkthen në investime dhe gjenerim të vendeve të punës.

 

Disa foto ilustruese.