Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 31 Korrik, 2015.
Njoftimi për pranimet do të jetë më 7 Gusht, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 30 Shtator, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

DSCN2179

Njoftohen të gjithë studentët se ceremonia e diplomimit do të zhvillohet më 7 Tetor 2015, ora 11:00 përballë Rektoratit të Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë. Janë të ftuar prindër, studentë, dhe të ftuar të vecćante. Janë të lutur studentët që të paraqiten pranë sekretarive të fakulteteve për të marrë veshjet e diplomimit. Gjithashtu janë të lutur djemtë që janë pjesëmarrës në diplomim që të kenë këmishë me kollare poshtë veshjes së diplomimit.

Udhezim pranimet R1 + R2 2015 - 2016 integral

Udhezim trans stud + prog II 2015 - 2016

Udhezime per kuota te vecanta

Urdher prog II + transferim

Të dashur studentë,

Të bashkangjitur keni Guidën e Studentit sipas fakulteteve. Ju lutem lexojeni dhe shkarkojini sipas nevojës suaj.

1. Fakulteti i Ekonomiksit
2. Fakulteti i Shkencave Humane
3. Fakulteti i Shëndetit Publik
4. Fakulteti i Shkencave Teknike

Suksese në studimet tuaja!

Vlorë, më 16.09.2015

 

VENDIM

Nr. 19, datë 16.09.2015

PËR

KRITERET E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE PROGRAM TË DYTË STUDIMI, NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2015-2016

 

Në mbështetje të neneve 33, 35 dhe 36 të ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neneve 25, 28, 31 dhe 32 të Statutit dhe neneve 39, 41, 56 dhe 58 të Rregullores së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Urdhërit nr. 295, datë 18.08.2015 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, si dhe kuotat për programe të dyta studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015-2016″ dhe Udhëzimit nr. 28, datë 19.08.2015 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për kriteret dhe procedurat e pranimit dhe regjistrimit të kandidateve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015-2016”, Senati Akademik unanimisht në mbledhjen e tij të datës 16.09.2015,

 

VENDOSI: 

 1. Kriteret e vlerësimit për kandidatët që aplikojnë për transferimin e studimeve në programet e ciklit të parë me kohë të plotë, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, jane si më poshtë:
 • Nota mesatare e studimeve ne IAL përkatëse për lëndët që janë ekulivalentuar nga komisioni, vlerësohet me 0 – 25 pikë në intervalin e notës 5 – 10.
 • Kandidatët nga IAL Publike vlerësohen me 25 pikë.
 • Kandidatët nga Institucione të Huaja të Arsimit të Lartë vlerësohen me 20 pikë.
 • Kandidatët nga IAL Private vlerësohen me 5 pikë.
 • Kandidatët që transferojnë studimet në të njëjtin program studimi vlerësohen me 5 pikë.
 • Kandidatët që transferojne studimet në një program të ngjashëm studimi vlerësohen me 2 pikë.
 1. Kriteret e vlerësimit për kandidatët që aplikojnë për program të dytë studimi në programet e ciklit të parë me kohë të plotë, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, janë si më poshtë:
 • Nota mesatare e gjithë viteve të shkollës së mesme vlerësohet me 0 – 25 pikë në intervalin e notës 5 – 10.
 • Nota mesatare e ciklit të parë “Bachelor”, ajo e sistemit 4-vjeçar ose 5-vjeçar vlerësohet me 0 – 25 pikë në intervalin e notës 5 – 10
 1. Vendimi protokollohet dhe kriteret shpallen publikisht në vende e caktuara si dhe në website-in www.univlora.edu.al.
 2. Ngarkohen Zëvendësrektori, dekanatet, komisonet ad-hoc, sekretaritë mesimore dhe Sektori i Kurrikulave dhe Informimit të studenteve, për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E T A R I

Prof. Dr. Albert QARRI

NJOFTIM

Universiteti “Ismail Qemali” Vlore, shpall konkursin per vende te lira pune per personel akademik ne Departamentin e Ekonomiksit, prane Fakultetit te Ekonomise, per vitin akademik 2015-2016, si me poshte:

 1. Të interesuarit per personel akademik me kohe te plote (nje vend pune) duhet të plotësojnë kriteret e meposhtme:
 1. Të kete domosdoshmerisht te pakten graden shkencore “Doktor”/(PhD) ne fushen e ekonomiksit.
 2. Te tre diplomat ne te tre ciklet e studimit te jene domosdoshmerisht ne ekonomiks. Mosplotesimi i ketij kushti sjelle skualifikimin direkt te kandidatit.
 3. Te jete i kualifikuar per te mbuluar mesimdhenien ne lendet Historia e Mendimit Ekonomik, Rritja dhe Zhvillimi Ekonomik i Avancuar, Ekonomiksi i Industrise, Analiza dhe Vleresimi i Projekteve duke e vertetuar me kete listen e notave ne programet e studimit te ciklit te dyte dhe te trete.
 4. Te mos kete patur me pare apo ne vazhdim vleresime negative te performances akademike dhe institucionale.
 5. Të ketë aftësi të mira komunikuese, të jetë i motivuar për të punuar në grup.
 6. Te jetë i aftë të garantojë standartin e cilesise dhe efikasitetin ne pune.
 7. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, te jete pjesemarres ne projekte kerkimore shkencore (vleresohet me se shumti kandidati me eksperience studimi dhe mesimdhenie ne universitetet perendimore)
 8. Te mos kete vepruar apo propoganduar ne veprim te prishjes se imazhit te universitetit.
 9. Te plotesoje kriteret e punesimit te percaktuar ne statut dhe rregullore.
 10. Te plotesoje kriteret e miratuara me Vendimin nr. 03, date 09.01.2015 te Senatit Akademik “Per miratimin e kritereve te perzgjedhjes dhe procedurat e konkurimit dhe vleresimit te kandidateve per personel akademik me kohe te plote, ne Universitetin “Ismail Qemali” Vlore”.
 1. Të interesuarit per personel akademik me kohe te pjesshme (kater vende pune) duhet të plotësojnë kriteret e meposhtme:
 1. Të jete domosdoshmerisht te pakten ne vazhdim te studimeve te doktorates ne fushen e ekonomiksit.
 2. Te gjitha diplomat qe zoteron te jene domosdoshmerisht ne ekonomiks. Mosplotesimi i ketij kushti sjelle skualifikimin direkt te kandidatit.
 3. Te jete i kualifikuar per te mbuluar mesimdhenien ne lendet Historia e Mendimit Ekonomik, Rritja dhe Zhvillimi Ekonomik i Avancuar, Ekonomiksi i Industrise, Analiza dhe Vleresimi i Projekteve duke e vertetuar me kete listen e notave ne programet e studimit.
 4. Te mos kete patur me pare apo ne vazhdim vleresime negative te performances akademike dhe institucionale.
 5. Të ketë aftësi të mira komunikuese, të jetë i motivuar për të punuar në grup.
 6. Te jetë i aftë të garantojë standartin e cilesise dhe efikasitetin ne pune.
 7. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor (vleresohet me se shumti kandidati me eksperience studimi dhe mesimdhenie ne universitetet perendimore ose brenda vendit )
 8. Te mos kete vepruar apo propoganduar ne veprim te prishjes se imazhit te universitetit.
 9. Te plotesoje kriteret e punesimit te percaktuar ne statut dhe rregullore.
 10. Te plotesoje kriteret e miratuara me Vendimin nr. 03, date 09.01.2015 te Senatit Akademik “Per miratimin e kritereve te perzgjedhjes dhe procedurat e konkurimit dhe vleresimit te kandidateve per personel akademik me kohe te plote, ne Universitetin “Ismail Qemali” Vlore”.
 1. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Formularin e aplikimit për personel akademik i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën univlora.edu.al, ose të tërhiqet dorazi në zyrën e Degës së Burimeve Njerëzore të Universitetit “Ismail Qemali” Vlore;
 2. Fotokopje të diplomave qe zoteron, të noterizuara;
 3. Fotokopje të çertifikatave te notave të noterizuara;
 4. Fotokoje të dëshmive kualifikimi të ndryshme, të noterizuara;
 5. Fotokopje të artikujve shkencorë të publikuar në revista ndërkombëtare profesionale, shkencore ose punime të tjera;
 6. Fotokopje të pasaportës ose të një dokumenti identifikimi;
 7. Deklaratë nga kandidati aplikues për gjëndjen gjyqësore dhe konfliktin e interesit;
 8. Preferohen dhe tre letra vleresimi (jo domosdoshmerisht), nga vleresues me grada dhe tituj, njeri prej te cileve duhet te kete te pakten titullin Profesor i Asociuar ose PhD apo Profesor nga universitetet perendimore ose te huaja te njohura.

Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar ne nenin 38 te Ligjit nr. 9741, date 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar.

Kriteret specifike jane percaktuar dhe ne kerkesen e departamentit.

Afati i fundit i pritjes aplikimeve është deri ne daten 31 Gusht 2015. Njoftimi shpalljet ne website zyrtar dhe ne vendet e njoftimeve ne universitet.

 

 1. Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën;

Universiteti “Ismail Qemali”

Fakulteti:___________________________

Departamenti:_______________________

Sheshi “Pavaresia” Skele-Vlore

 1. F. Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi.
 1. Proçedura e konkurimit fillon menjëherë pas publikimit te vendit te lire te punes dhe perzgjedhja do të zhvillohet sipas percaktimeve ne Statutin dhe Rregulloren e Universitetit “Ismail Qemali” Vlore. Ne fazen e pare do te behet vleresimi i dosjeve dhe ne fazen e dyte do te jete intervista me punedhenesin.

Zyra e Burimeve Njerëzore njofton se bazuar në Kodin e Punës ,dhe pikërisht në nenin 104 e në vijim, mbi “Ndalimin e punës për gratë shtatëzena dhe nënat e reja” si dhe bazuar në Ligjin e Sigurimeve Shoqërore i azhornuar neni 27 e në vijim” të ardhurat për barrëlindje” bëj me dije të gjithe stafin akademik dhe jo akademik për respektimin rigorozisht të dispozitave të mësiperme.