Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 9 Tetor, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 16 Tetor, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

Ky njoftim anullohet! Për më shumë inforamcioni klikoni më poshtë:

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune, për punonjës ndihmësakademik me karakter administrativ (specialist pranë dekanit, në Fakultetin e Shkencave Teknike), me angazhim me kohë të plotë.

 

A- Për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, kandidati për punësim duhet të plotësoj së pari këto kërkesa të përgjithshme ( neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):

Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.

 • Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
 • Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Të mos kenë vepruar ose propaganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

 

Kritere Bazë

 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin “Master Profesional” në Drejtësi
 • Të zotëroj dëshmi të njohjes së kompjuterit.

 

Kritere preferenciale

 • Preferohen kandidatë që zotërojnë diplomë universitare në Drejtësi.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë pune, në pozicione të njëjta ose të ngjashme me vendin e punës të shpallur vakant, të dëshmuara me dokumentacion ligjor.
 • Preferohen kandidatë të cilët zotërojnë me dëshmi gjuhë të huaja (anglisht, italisht).
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;

Kandidati i cili nuk i plotëson kriteret bazë s’kualifikohet.

  

B- Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 1. Formularin e aplikimit për personel ndihmës akademik me karakter administrative, i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën www.univlora.edu.al;
 2. Kopje e letërnjoftimit;
 3. Një kopje jetëshkrimi(CV);
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre ne MAS (per diplomat e marra jashtë vendit), bashke me liste notash te noterizuara (te dy cikleve te studimit);
 5. Kopje e noterizuar e librezës se punës;
 6. Vërtetim i gjendjes gjyqësore, vete deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 7. Vërtetim i gjendjes shëndetësore;
 8. Kopje e noterizuar e dëshmive te mbrojtjes së gjuhëve te huaja;
 9. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së kompjuterit.
 10. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në

pune.

 

Kandidati i cili ka mangësi në dokumentacionin e dorëzuar nuk do të shqyrtohet nga komisioni.

 

C- Njoftimi publikohet në website-in zyrtar të Universitetit dhe në APP.

 

D- Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën:

Universiteti “Ismail Qemali”

Rektorati

Pozicioni përse aplikoni

Sheshi “Pavarësia” Skelë – Vlorë

  

        Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi

 

E- Afati i fundit i pranimit të dokumenteve në UV është data 30 Qershor 2017.

         Zarfat e ardhur pas kësaj date nuk do t’i kalohen komisionit për vlerësim.

 

F- Proçedura e konkurimit do të kaloj në dy faza. Në fazën e parë do të bëhet vlerësimi i

dosjeve dhe në fazën e dytë do të jetë intervista.

 

Kandidati i cili kalon fazën e parë të vlerësimit të dosjeve por nuk paraqitet në fazën e dytë, atë të intervistës s’kualifikohet nga konkurimi.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë përpiqet që këto të dhëna të jenë konfidenciale dhe të përdoren me qëllime pune, të mos lejohet përdorimi i padrejtë i tyre apo ndërhyrje e autorizuara. Punonjësit e Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë janë të detyruar të respektojnë ligjin dhe politikën e privatësisë të institucionin tonë.

Banka e Shqipërisë për vitin 2017 organizon konkursin e hapur “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2017”.

Për më shumë informacion shkarkoni njoftimin e mëposhtëm:

Për më shumë iformacion klikoni linkun e mëposhtëm:

 
Ju faleminderit.
Në dt. 13.06.2017 ora 10:00 në  mjediset e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, pranë sallës “Rilindja” Shoqata “George C. Marshall” Shqipëri do të zhvillojnë leksione të hapura dhe bashkëbisedime me studentët për probleme të sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare .
Janë të mirëpritur studentët, pedagogët të interesuar për sa më sipër  të marrin pjesë!
Ju faleminderit për bashkëpunimin!

Në datat 8-10 qershor 2017 organizohet konferenca e katërt ndërkombëtare e ASSE-s (Albanian Society for the Study of English) në bashkëpunim në UV-në, “English and I: Literary and Cultural Encounters”. Hapja e konferencës do të zhvillohet në sallën “Rilindja”, ora 10:00. Për më tepër informacion, klikoni në http://www.assenglish.org/eandi/.

Zbuloni Gjeorginë duke fituar kredite ECTS

Klikoni këtu për më shumë infromacion:

Në datën 06.06.2017  ora 11:00  në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë  pranë Amfiteatrit godina “C” në bashkëpunim me Balkan Youth Link Albania do të zbatohet projekti me titull ‘Fuqizimi i votuesve për herë të parë si avokatë të barazisë gjinore në zgjedhjet e përgjithshme 2017″

Qëllimi i kësaj iniciative është edukimi i votuesve të rinj mbi rëndësinë e proçeseve të votimit dhe rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në zgjedhje.
Janë të ftuar të marrin pjesë studentë kryesisht nga departamenti i Drejtësisë
Ju faleminderit pë bashkëpunimin!

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:

 

1 (Një) personel ndihmësakademik me karakter adminitrativ Sekretar mësimor në Departamentin e Drejtësisë, pranë Fakultetit të Shkencave Humane.

 

Kritere Bazë

 • Të ketë zotesi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin “Bachelor” .
 • Të zotëroj dëshmi të njohjes së kompjuterit.

 

Kritere preferenciale

 • Preferohen kandidatë që zotërojnë diplomë universitare MP apo MS në Drejtësi.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë pune mbi 1 vit.
 • Preferohen kandidatë të cilët zotërojnë me dëshmi gjuhë të huaja (anglisht, italisht).
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punes;

 

Kandidati i cili nuk i plotëson kriteret bazë s’kualifikohet.

 

1 (Një) personel ndihmësakademik me karakter adminitrativ Sekretar mësimor në Departamentin e Fizikës, pranë Fakultetit të Shkencave Teknike.

 

Kritere Bazë

 • Të ketë zotesi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin “Bachelor” .
 • Të zotëroj dëshmi të njohjes së kompjuterit.

 

Kritere preferenciale

 • Preferohen kandidatë që zotërojnë diplomë universitare MP apo MS.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë pune mbi 1 vit, në pozicione të njëjta ose të ngjashme me vendin e punës të shpallur vakant, të dëshmuara me dokumentacion ligjor.
 • Preferohen kandidatë të cilët zotërojnë me dëshmi gjuhë të huaja (anglisht, italisht).
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punes;

Kandidati i cili nuk i plotëson kriteret bazë s’kualifikohet.

 

A- Për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, kandidati për punësim duhet të plotësoj së pari këto kërkesa të përgjithshme (neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):

Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.

 • Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
 • Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

Kandidati i cili nuk plotëson kriteret bazë dhe kërkesat e përgjithshme ( neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores)  s’kualifikohet nga konkurimi.

 

B- Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 1. Formularin e aplikimit për personel ndihmës akademik me karakter administrative, i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën www.univlora.edu.al;
 2. Kopje e leternjoftimit;
 3. Nje kopje jeteshkrimi(CV);
 4. Kopje e noterizuar e diplomes/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre ne MAS (per diplomat e marra jashte vendit), bashke me liste notash te noterizuara (te dy cikleve te studimit);
 5. Kopje e noterizuar e librezes se punes;
 6. Kopje e noterizuar e çertifikatave ose diplomave te kualifikimeve ose specializimeve;
 7. Vërtetim i gjendjes gjyqësore, vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 8. Vertetim i gjendjes shendetesore;
 9. Kopje e noterizuar e deshmive te mbrojtjes së gjuheve te huaja;
 10. Kopje e noterizuar e deshmisë së njohjes së kompjuterit.
 11. Referenca nga punedhenes te meparshem, qe provojne vleresimet pozitive ne

pune.

Kandidati i cili ka mangësi në dokumentacionin e dorëzuar nuk do të shqyrtohet nga komisioni.

 

C- Njoftimi publikohet në website-in zyrtar të Universitetit dhe në APP.

 

D- Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën:

Universiteti “Ismail Qemali”

Rektorati

Pozicioni përse aplikoni

Sheshi “Pavaresia” Skelë – Vlorë

  

        Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi

 Afati i fundit i pranimit të dokumentave në UV është data 16 Qershor 2017.

 E- Zarfat e ardhur pas kësaj date nuk do t’i kalohen komisionit për vlerësim.

 

 

F- Proçedura e konkurimit do të kaloj në dy faza. Në fazën e parë do të bëhet vlerësimi i

dosjeve dhe në fazën e dytë do të jetë intervista.

 

Kandidati i cili kalon fazën e parë të vlersimit të dosjeve por nuk paraqitet në fazen e dytë, atë të intevistës s’kualifikohet nga konkurimi.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë përpiqet që këto të dhëna të jenë konfidenciale dhe të përdoren me qëllime pune, të mos lejohet përdorimi i padrejtë i tyre apo ndërhyrje e autorizuara. Punonjësit e Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë janë të detyruar të respektojnë ligjin dhe politikën e privatësisë të institucionin tonë.

Në dt. 02.05.2017 ora 9:00 në Universitetin “Ismail Qemali” Të Vlorës, në sallën “Rilindja” do të zhvillohet Ceremonia e mbylljes së Shkollës Verore “Informim dhe Privatësi” 2017.
Të gjithë studentët e departamentit të Drejtësisë të cilët u bënë pjesë e kësaj Shkolle do të pajisen me çertifikata nga Komisioneri Për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Rektorati i Universitetit.
Ftojmë të gjithë pedagogët dhe studentët e Universitetit të marrin pjesë në këtë aktivitet!
Ju faleminderit për bashkëpunimin!

Nëse kontribojmë të gjithë nga pak, në fund do të mblidhen shumë!                                                                         

Kontribo dhe ti për fëmijët me aftësi të kufizuar, bamirësia nuk të varferon!

Universiteti  “Ismail qemali” në bashkëpunim me studentët e vitit të tretë të marketingut, ju fton në nismën humanitare të kontriboni për fëmijët me aftësi të kufizuara. Fondet do të përdoren për të ndihmuar fëmijët në nevojë.

Së bashku  mundemi!