Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 9 Tetor, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 16 Tetor, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

Anullim!

Ju informojmë se sot nuk do të zhvillohet seminari trajnues nga ASHV dhe Ministria. Ne nje moment te dyte do te informoheni per daten e zhvillimit te ketij takimi.

Ju lutem kryesekretareve dhe drejtoreve dhe pergjegjese te zyrave te bejne lajmerimet perkatese.

Ju faleminderit

Zyra e Marredhenieve me Publikun

Jonida Mici


Diten e Premte date 23.09.2016, ora 12.00, tek salla Rilindja, seminar trajnues per menaxhimin e dokumentave dhe perpilimin e tyre me ASHV Vlore dhe perfaqesues te ministrise.

Prezenca e detyrueshme.

Present duhet te jene:

Zevendesrektor
Kancelar
Dekan
Zevendesdekan
Pergjegjes departamenti
Kryesekretare
Sekretare mesimore
Laborant
Drejtorat e sektoreve te administrates
Specialistet e sektoreve

Ju lutem kryesekretareve te bejne lajmerimin perkates per dekan, zevendes dekan, pergjegjes departamentesh, sekretare mesimore, laborant te fakultetit te tyre.

Ju lutem drejtoreve dhe pergjegjesve te zyrave te bejne lajmerimin perkates tek specialistet e zyrave.

Ju faleminderit,

Zyra e Marredhenieve me publikun

Jonida Mici

PËRCAKTIMIN E NIVELEVE TË GJUHËVE TË HUAJA DHE TË TESTEVE

NDËRKOMBETARE PËR PRANIMET DHE DIPLOMIMET NË PROGRAMET

E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË DHE NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË

Vendim Senati #25
Vendim Senati #26
Vendim Senati #26/1

Tarifat e sherbimit ne Universitetin “Ismail Qemali” Vlore

Vendim Senati për tarifat e shërbimeve Kliko këtu ta shkarkosh
Lista e tarifave të shërbimit Kliko këtu ta shkarkosh

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në fazën e parë të regjistrimeve në UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË per fazën e parë të regjistrimeve, të ndara për çdo degë në vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë Bachelor kohë e plotë


Administrim Biznesi — (Kliko këtu për të parë listën)
Biologji — (Kliko këtu për të parë listën)
Drejtësi — (Kliko këtu për të parë listën)
Ekonomiks — (Kliko këtu për të parë listën)
Fizikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Financë — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Angleze — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Italiane — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi — (Kliko këtu për të parë listën)
Histori-Gjeografi — (Kliko këtu për të parë listën)
Infermieri e Përgjithshme — (Kliko këtu për të parë listën)
Infermieri Mami — (Kliko këtu për të parë listën)
Informatikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Elektrike — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Mekanike — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Navale — (Kliko këtu për të parë listën)
Kimi — (Kliko këtu për të parë listën)
Kontabilitet — (Kliko këtu për të parë listën)
Marketing — (Kliko këtu për të parë listën)
Matematikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Menaxhim Turizmi — (Kliko këtu për të parë listën)
Mësuesi për Arsimin Fillor — (Kliko këtu për të parë listën)
Mësuesi për Arsimin Parashkollor — (Kliko këtu për të parë listën)
Navigacion — (Kliko këtu për të parë listën)
Pedagogji e Specializuar — (Kliko këtu për të parë listën)
Shkenca Kompjuterike — (Kliko këtu për të parë listën)
Teknologji Informacioni — (Kliko këtu për të parë listën)

Ndryshime në Aplikimet per ciklin e studimeve MASTER

Universieti “Ismail Qemali”, njofton te gjithe studentet qe duan te aplikojne per ciklin e sudimeve MASTER, qe perpara se te aplikojne duhet te kene dorezuar edhe certifikaten e njohjes se gjuhes Angleze Toeic L&R.
Aplikimi per Toeic L&R, behet vetem Online dhe ne daten 29 Shtator 2016, testi zhvillohet ne ambientet e Universitetit te Vlores.
Per cdo te paqarte mund te kontaktoni ne adresen: info@sta–edu.com

Shkarko ketu

Lista jo përfundimtare e aplikantëve (fitues dhe jo fitues) në UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË, të ndara për çdo degë në vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë Bachelor kohë e plotë

Të dashur Maturantë, duke ju falenderuar që keni aplikuar të jeni pjesë e UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË, ju ftojmë të bëni regjistrimin në Degën ku jeni shpallur fitues, në përputhje me afatet ligjore. Gjithashtu, për aplikantët të cilët aktualisht nuk janë fitues, kemi besim se pas fazës së parë të regjistrimeve do të krijohen hapësira nga zhvendosjet në listën paraprake. Nga ana jonë ekziston angazhimi maksimal për të krijuar sa më shumë hapësira, sipas ligjit, për maturantët që kanë kërkuar të ndjekin studimet në UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË.

Shënim! Në lista aplikantët fitues janë deri në numrin rendor me vize të kuqe.


Administrim Biznesi — (Kliko këtu për të parë listën)
Biologji — (Kliko këtu për të parë listën)
Drejtësi — (Kliko këtu për të parë listën)
Ekonomiks — (Kliko këtu për të parë listën)
Fizikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Financë — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Angleze — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Italiane — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi — (Kliko këtu për të parë listën)
Histori-Gjeografi — (Kliko këtu për të parë listën)
Infermieri e Përgjithshme — (Kliko këtu për të parë listën)
Infermieri Mami — (Kliko këtu për të parë listën)
Informatikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Elektrike — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Mekanike — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Navale — (Kliko këtu për të parë listën)
Kimi — (Kliko këtu për të parë listën)
Kontabilitet — (Kliko këtu për të parë listën)
Marketing — (Kliko këtu për të parë listën)
Matematikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Menaxhim Turizmi — (Kliko këtu për të parë listën)
Mësuesi për Arsimin Fillor — (Kliko këtu për të parë listën)
Mësuesi për Arsimin Parashkollor — (Kliko këtu për të parë listën)
Navigacion — (Kliko këtu për të parë listën)
Pedagogji e Specializuar — (Kliko këtu për të parë listën)
Shkenca Kompjuterike — (Kliko këtu për të parë listën)
Teknologji Informacioni — (Kliko këtu për të parë listën)

Pedagogët efektivë të Departamentit të Gjuhëve të Huaja në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë ftohen të aplikojnë për (një) bursë mobiliteti në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 në Universitetin e Opole-it, Poloni për një trajnim pesëditor pranë Institutit të Anglishtes.

Mobiliteti në këtë institucionin pritet të përmbushet brenda semestrit të parë të vitit akademik 2016-2017, shpenzimet e të cilit do të mbulohen nga skema Erasmus +, komponenti KA1 për trajnim stafi. Ato parashikojnë udhëtimin prej 275 Euro për udhëtimin vajtje-ardhje si dhe dietën ditore prej 140 Euro.

Kriteret për aplikantët:

  • të jetë staf efektiv i Departamentit të Gjuhëve të Huaja (UV)
  • të jetë i fushës së gjuhësisë angleze
  • të ketë titull akademik
  • të argumentojë qartazi qëllimin e vizitës në institucionin pritës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • Formulari i aplikimit
  • Vërtetim punësimi pranë UV-së
  • Kopje e dokumentit identifikues
  • Kopje e dëshmisë së titullit akademik
  • CV vetjake
  • Një letër argumentuese (rreth 500 fjalë) lidhur me qëllimin dhe përfitimin institucional të mobilitetit, bazuar në prioritetet e nënvizuara sipas udhëzimeve të Komisionit Evropian për këtë skemë

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations#tab-1-1).

Dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen pranë sekretarisë mësimore të Departamentit të Gjuhëve të Huaja brenda datës 05 shtator 2016 ora 12:00.

Komisioni vlerësues, i përbërë prej tre anëtarësh, një nga Departamenti i Gjuhëve të Huaja, një përfaqësues nga Zyra e Projekteve/Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë si dhe një anëtar i jashtëm nga një departament tjetër i Fakultetit të Shkencave Humane, do të njoftojë zyrtarisht aplikantët për përzgjedhjen brenda datës 06 shtator 2016 ora 12:00.

Për të dhëna të mëtejshme rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me Prof. As. Dr. Armela Panajotin, përgjegjëse e Departamentit të Gjuhëve të Huaja.

World University Service (WUS) Germany mbështet me bursa 6-mujore studentët e universiteteve shtetërore shqiptare me arritjet më të mira akademike përmes një projekti të çelur rishtas në Shqipëri.

WUS ofron bursa 6-mujore (250 € në muaj) për studentë në vitin e fundit të studimit, që janë në fazën e hyrjes në tregun e punës apo që dëshirojnë të fillojnë një biznes. Numri i përgjithshëm i studentëve që do të përfitojnë këtë bursë do të jetë 50 gjithsej, nga të cilët 25 do të jenë femra dhe 25 meshkuj.

Informacion i mëtejshëm, broshura si dhe formulari i aplikimit ndodhen në lidhjen: http://www.wusgermany.de/en/internationale-bildungsarbeit/scholarship-and-training-albanian-students

Afati i aplikimit: 15 shtator 2016

Kërkesë për plotësimin me personel administrativ

Drejtuar: Prof. Dr. Roland Zisi
Rektor  i Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë

I nderuar Z. Rektor,

Për arsye të fillimit të procedurave të tenderimit të rikonstruksionit të Godinës B dhe ambjentit të jashtëm, si dhe rinkontruksionit dhe përshtatjes së Godinës C, të planifikuar në regjistrin e prokurimeve për vitin 2016, referuar Ligjit 9643 dt.20.11.2006 ‘Për prokurimin publik’ dhe V.K.M nr. 1 datë 10.01.2007, për rregullat e prokurimit publik, i ndryshuar, V.K.< 135 datë 03.02.2008 ku citohet si më poshtë:

‘Në rastet e kontratave komplekse që kërkojnë njohuri të veçanta teknike dhe juridike, Autoriteti Kontraktor mund të punësojë me kontratë specialistë të jashtëm ose kontraktorë për të ndihmuar njësinë në hartimin e dokumentave të tenderit’.

Kërkoj miratimin nga Ju për nisjen e procedurave të nevojshme për punësimin me kontratë të përkohshme të një specialisti të fushës inxhinieri ndërtimi të liçensuar, për hartimin e dokumentave standarde të tenderit dhe për të ndjekur të gjitha procedurat deri në lidhjen e kontratës me operatorin ekonomik të shpallur fitues të APP.

Kancelar
Eduart Alushi

PROVIMET FINALE – PRANVERË 2016

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

Bachelor

Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
INF 160 Bazat e infermierisë Emirjona Kiçaj 20.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë Denada Selfo 20.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë  (mami) Emirjona Kiçaj 20.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
 
BIO 222 Biokimi Hajdar Kiçaj 21.06.2016 10.00-12.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi Arta Luga 21.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi (mami) Ina Nasto 21.06.2016 10.00-12.00 C105 – C106
         
INF 330 Infermieri për adultin Evis Alushi 22.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin Sonila Nikaj 22.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin (mami) Juliana Xhindoli 22.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
 
INF 300 Praktikë profesionale Evis Alushi 23.06.2016 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale Sonila Nikaj 23.06.2016 8.00-16.00 B 202
SPAI 131 Spanjisht Ana Çano 23.06.2016 14.00-16.00 B 409
ENGI 131 Anglisht Kozeta Hyso 23.06.2016 14.00-16.00 B 305
GERI 131 Gjermanisht Arlinda Velaj 23.06.2016 14.00-16.00 B 104
         
INF 131 Anatomi humane II (mami) AdelaHaxhiraj 24.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II (9.00-10.00) Afërdita Nikaj 24.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II ( 10.00-11.00) Afërdita Nikaj 24.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
KIM 223 Kimi Petrit Kotorri 24.06.2016 10.00-12.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi Marinela Muço 24.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi (mami) Flora Qarri 24.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
INF 300 Praktikë profesionale Juliana Xhindoli 24.06.2016 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale (mami) Emirjona Kiçaj 24.06.2016 8.00-16.00 B 202
INF 300 Praktikë profesionale (mami) Rudina Çerçizaj 24.06.2016 8.00-16.00 B 202
         
INF 260 Shëndet publik Qamil Dika 27.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 260 Shëndet publik Bruna Subashi 27.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 270 Gjinekologji (mami) Saemira Durmishi 27.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Eljona Zanaj 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Jonada Shalca 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Brikena Arapaj 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 150 Fiziologji (10.00-11.00) Majlinda Zahaj 28.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (9.30-11.00) Majlinda Zahaj 28.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (mami) Majlinda Zahaj 28.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 350 Sëmundje e brendshme II Fejzi Alushi 29.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II Afërdita Nikaj 29.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II (mami) Fejzi Alushi 29.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 275 Traumatologji Rozeta Luçi 30.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 280 Kujdesi për nënën dhe fëmijën Rudina Çerçizaj 30.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 273 Dietologji Fatjona Kamberi 30.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 276 Dermatologji Glodiana Sinanaj 30.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
 
INF 170 Zhvillimi pediatrik (mami) Evis Alushi 1.07.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik Erilda Ruçi 1.07.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik AdelaHaxhiraj 1.07.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
   
INF 250 Sëmundje infektive  (11.00-12.30) Erilda Ruçi 4.07.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 250 Sëmundje infektive  (12.30-14.00) Erilda Ruçi 4.07.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 290 Kujdesi intrauterin (mami) Diana Çuberi 4.07.2016 15.00-17.00 B 204 – B 205 – B 206
 
6.07.2016 7.07.2016 8.07.2016 Temat e Diplomave të Bcs në Infermieri të Përgjithshme
6.07.2016 Temat e Diplomave të Bcs në Infermieri Mami

 

 

ORARI I PROVIMEVE FINALE MASTER TË

FAKULTETIT TË SHËNDETIT PUBLIK

Pranverë 2016

Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor Y.Stramarko 20.06.2016 8.00-10.00 B 201
INF 452 Patologji e avancuar II F.Alushi 20.06.2016 8.00-10.00 B 204
INF 462 Kirurgji e avancuar II I.Kokalari 20.06.2016 12.00-14.00 B 204
INF 472 Pediatri e avancuar II A.Saliaj 20.06.2016 10.00-12.00 B 205
         
INF 550 Integrimi i gjenetikës Y.Stramarko 21.06.2016 8.00-10.00 B 201
         
INF 520 Epidemiologji M.Zahaj 23.06.2016 10.00-12.00 B 206
INF 420 Kërkimi shkencor A.Saliaj 23.06.2016 10.00-12.00 B 205
         
INF 464 Infermieri kirurgjikale II B.Subashi 5.07.2016 14.00-16.00 B 204
INF 453 Infermieri patologjike II S.Nikaj 5.07.2016 14.00-16.00 B 205
INF 473 Infermieri pediatrike II R. Petani 5.07.2016 14.00-16.00 B 206
         
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor Q.Dika 7.07.2016 8.00-10.00 B 205
INF 441 Menaxhimi infermieror E.Mëhilli 7.07.2016 10.00-12.00 B 204
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor R. Petani 7.07.2016 10.00-12.00 B 205
INF 530 Teknikat infermierore E.Mëhilli 7.07.2016 12.00-14.00 B 206
INF 540 Diagnostika infermierore E.Mëhilli 7.07.2016 12.00-14.00 B 206
   
CSI 455 Sistemet e informacionit E.Çipi 8.07.2016 14.00-16.00 B 204
CSI 455 Sistemet e informacionit E.Çipi 8.07.2016 14.00-16.00 B 205
         
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Patologjike
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Kirurgjikale
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Pediatrike
12.07.2016 Temat e Diplomave të MS në Shkenca Infermierore