Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 9 Tetor, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 16 Tetor, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

NJOFTIM

 

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ( specialist biblioteke), me angazhim me kohë të plotë, në Sektorin e Shërbimit të librit dhe E-book-ut.

 

 

 1. Personat kandidatë për punësim, për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, duhet të plotësojnë së pari këto kërkesa të përgjithshme ( neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):

 

 1. Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.
 2. Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 3. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
 4. Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 5. Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

 

 1. Kriteret e përcaktuara nga njësia bazë, që duhet të plotësojnë personat kandidatë për punësim:
 1. Të ketë zotesi të plotë për të vepruar;
 2. Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 3. Të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin “Master i Shkencave”, në një prej fushave të Filologjisë. Preferohen kandidatë që zotërojnë diplomë universitare në profilin Gjuhë dhe Letërsi ose Mësuesi.
 4. Të ketë përvojë pune të paktën 3 vjet. Preferohen kandidatë me eksperiencë pune të mëparshme në pozicione të njëjta ose të ngjashme me vendin e punës të shpallur vakant, të dëshmuara me dokumentacion ligjor.
 5. Preferohen kandidatë që zotërojnë diplomë të njohjes së gjuhës angleze, të një prej testimeve ndërkombëtare të njohur nga MAS.
 6. Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.
 7. Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;
 1. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 1. Formularin e aplikimit për personel ndihmës akademik me karakter administrative, i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në linkun e bashkangjitur më poshtë;
 2. Kopje e leternjoftimit;
 3. Një kopje jetëshkrimi (CV);
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listë notash të noterizuara (të dy cikleve të studimit);
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës;
 6. Vërtetim i gjendjes gjyqësore, vetëdeklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 7. Vërtetim i gjendjes shëndetësore;
 8. Kopje e noterizuar e çertifikatave ose diplomave të kualifikimeve ose specializimeve;
 9. Kopje e noterizuar e dëshmive të mbrojtjes së gjuhëve të huaja;
 10. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vleresimet pozitive në

punë.

 

 1. Afati i dorëzimit të dosjeve është periudha 24 shkurt 2017 – 10 mars 2017.

 

 1. Njoftimi publikohet në website-in zyrtar të Universitetit dhenë APP.

 

 1. Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën:

Universiteti “Ismail Qemali”

Rektorati

Sheshi “Pavaresia” Skelë – Vlorë

 

 1. Proçedura e konkurimit do të kalojnë dy faza. Në fazën e parë do të bëhet vleresimi i dosjeve dhe në fazën e dytë do të jetë intervista.

 

Mbi zarfë të shënohet pozicioni përse aplikohet

 

Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi

 

Nuk do të shqyrtohen nga komisioni ad hoc dosjet e aplikantëve që nuk plotësojnë kriteret e mësipërme.

 

Kliko këtu për të shkarkuar formularin e aplikimit: http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2017/02/2.-Formular-aplikimi-per-personel-administrativ-2016.pdf

 

Në datën 16.02.2017 në Kosenza të Italisë, në Universitetin e Kalabris, u zhvillua asambleja e thirrur nga UNIF (Universitae Imprese për la Formazione) në të cilën morën pjesë anëtarët e kësaj shoqate. Universiteti” Ismail Qemali” Vlorë, është pjesë e kësaj shoqate. Në këtë takim universiteti ynë u përfaqësua nga zv. Rektori për zhvillimin institucional dhe komunikimin Dr Mehilli.
Sipas një rendi dite, u diskutuan dhe u prezantuan projektet e rëndësishme që janë finalizuar deri tani, si dheper projektet në të ardhmen. Një nga temat te cilës do ti jepet përparësi më shumë do jetë turizmi. Pike tjetër së cilës ju dha rendësi e madhe është zhvillimi i kuseve/seminareve, si dhe ndërhyrjet në shkolla për edukimin dhe formimin sa më të mirë të nxënësve. Ndihemi të nderuar sepse na u ofrua gjithë ndihma e nevojshme sipas nevojave që ne kemi. Nga ana jonë u kërkua pjesëmarja aktive si në projektet Itali-Shqipëri, por edhe në projektet e BE-s si partner të tretë. Gjithashtu gjatë asamblesë pas një prezantimi të shkurtër që i bëmë universitetit tonë, percollëm mesazhin se qëllimi ynë kryesor është hapja europiane e universitetit si dhe rritja e kapacitetit të tij mes bashkëpunimeve. Ishte një takim i frytshëm dhe i vlefshëm për Universitetin tonë. Periudhën që vjen Universiteti (pas një diskutimi dhe hartimi të nevojave nga çdo Fakultetet) do i dërgoj UNIF disa nga prioritetet si dhe ide për bashkëpunim kërkimor shkencor.

Na vjen keq, ky postim gjendet ne gjuhen Anglishte Amerikane.

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) me angazhim me kohe të plotë pranë Fakultetit të Shëndetit Publik

1 (një) punonjës laborant, pranë Departamentit të Infermierisë
11 (një) punonjës laborant, pranë Departamentit të Kujdesit për Nënën dhe Fëmijën

A. Personat kandidatë për punësim, për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, duhet të plotësojnë së pari këto kërkesa të përgjithshme ( neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):

1. Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.
2. Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
3. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
4. Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
5. Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

B. Kriteret e përcaktuara nga njësia bazë, që duhet të plotësojnë personat kandidatë për punësim:

1. Kandidati për personel ndihmës/akademik me karakter mësimor (laborant) duhet të ketë mbaruar ciklin e parë të studimeve në fushën e infermierisë.
2. Kandidati duhet të zotërojë diplomë të studimeve master në fushën e infermierisë.
3. Mesatarja e notave të ciklit të parë të studimeve duhet të jetë minimalisht 7.5.
4. Kandidati duhet të ketë eksperiencë pune në Spitale Rajonale prej së paku 5 vitesh.

C. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Formularin e aplikimit për personel ndihmës akademik me karakter mësimor i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën www.univlora.edu.al;
2. Kopje e leternjoftimit;
3. Nje kopje jeteshkrimi;
4. Kopje e noterizuar e diplomes/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre ne MAS (per diplomat e marra jashte vendit), bashke me liste notash te noterizuara (te dy cikleve te studimit);
5. Kopje e noterizuar e librezes se punes;
6. Vertetim i gjendjes gjyqesore, vete deklarim sipas formes se kerkuar nga ligji;
7. Vertetim i gjendjes shendetesore;
8. Kopje e noterizuar e çertifikatave ose diplomave te kualifikimeve ose specializimeve;
9. Kopje e noterizuar e deshmive te mbrojtjes së gjuheve te huaja;
10. Referenca nga punedhenes te meparshem, qe provojne vleresimet pozitive ne
pune.

D. Afati i dorëzimit të dosjeve është periudha 20 shkurt 2017 – 6 mars 2017.

E. Njoftimi publikohet në website-in zyrtar të Universitetit dhe në APP.

F. Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën:
Universiteti “Ismail Qemali”
Rektorati
Sheshi “Pavaresia” Skelë – Vlorë

Mbi zarfë të shënohet pozicioni përse aplikohet

Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi

Nuk do të shqyrtohen nga komisioni ad hoc dosjet e aplikantëve që nuk plotësojnë kriteret e mësipërme.

 

Shkarko njoftimin e plote.

 

Shkarko Formularin

Te dashur studentë, ne kuadrin e procesit te akreditimit, ju ftojme t’i pergjigjeni pyetësorit që do t’ju dërgohet nga APAAL ne adresat tuaja elektronike (email-et) te UniVlora. Pjesmarrja juaj aktive në këtë pyetësor është shumë e rëndësishme për sigurimin e cilësisë dhe të standarteve të mësimdhënies në Universitetin e Vlorës! Për më shumë informacion kontaktoni edhe me sekretarit e fakultetit përkatës.

Për informacion mbi kredencialet në lidhje me adresat tuaja e-mail, ju lutemi drejtohuni pranë sekretarive të departamenteve përkatëse.

VEPRIMTARINE E JASHTME  TE PERSONELIT   TE UNIVERSITETIT “ISMAIL  QEMALI”  VLORE  DHE ANGAZHIMIN  E PERSONELIT AKADEMIK  NE PROCESIN E MESIMDHENIES   NE NJE INSTITUCION TJETER  TE ARSIMIT  TE LARTE

 

Ne mbeshtetje te ligjit Nr.796I , date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” , i ndryshuar, nenit 64, pika 2 e vijues te ligjit nr.80/2015 “Per Arsimin e Larte dhe kerkimin shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”, neneve 6, 7, 8 e vijues te Iigjit Nr.9131, date 8.9.2003 Per Rregullat e Etikes ne Administraten Publike”, Iigjit nr .. 119/2014 “Per te Drejten e lnformimit”, Ligjit Nr.9367, Date 7.4.2005 “Per Parandalimin e Konfliktit te Interesave ne Ushtrimin e Funksioneve Publike”, i ndryshuar, pika 5 e vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.714, date 22.10.2004 “Per Veprimtarine e Jashtme dhe dhenien e Dhuratave Gjate Veprirntarise se Nepunesit te Administrates Publik”, Statutit dhe Rregullores se Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë,

URDHEROJ:

1. Personeli akademik, ndihmesakadernik dhe ai administrativ i Universitetit “Ismail Qemali” Vlore te njoftoje zyrtarisht eprorin direkt dhe Sektorin e Administrimit te Burimeve Njerezore dhe Dokumentit zyrtar per veprimtarine e jashtme qe kryen, duke bere nje pershkrim te shkurter te veprimtarise, te objektivave dhe qellimeve te organizates per te cilen kryen veprimtarine e jashtme.
Ky informacion te dorezohet brenda dates 27.02.2017.

REPUBLIKA E SHQIPERISE UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE REKTORI

Kur personeli kryen veprimtari te jashtme perpara fillimit te marredhenieve te punes me universitetin, ne castin e punesimit, ai do te njoftoje me shkrim eprorin direkt dhe Sektorin e Administrimit te Burimeve Njerezore dhe Dokumentit zyrtar.

2. Personeli akademik i punesuar me kohe te plote ne nje institucion te arsimit te larte nuk mund te punesohet si personel akademik me kohe te plote ne nje institucion tjeter te arsimit te larte, brenda dhe jashte vendit. Ai mund te angazhohet me kohe te pjesshme vetem ne nje institucion tjeter te arsimit te larte, me miratimin e drejtuesit te njesise baze dhe te rektorit, si dhe ne marreveshje mes institucioneve.

3. Ky urdher t’u shperndahet te gjithe punonjesve te institucionit nga strukturat perkatese si dhe te publikohet ne web site-in zyrtar te institucionit.

4. Ngarkohen zevendesrektoret, dekanet e fakulteteve, pergjegjesit e njesive baze, Kancelari, Sektori i Adrninistrimit te Burimeve Njerezore dhe Dokumentit zyrtar cdo drejtor , pergjegjes sektori apo punonjes i universitetit per ndjekjen dhe zbatimin e ketij urdheri.

5. Ne rast te moszbatimit te ketij urdheri.ndaj personave perkates do te merren masat disiplinore perkates ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi.

 

Shkarko ketu.

Ne univlora ne dt 15.02.2017 ora 12.00-12.45 Salla Rilindja zhvillohet aktiviteti ne kuader te “Java Europiane Start up” i organizuar prej Rrjetit te Informimit te Bashkimit Europian ne Shqiperi.

Ne daten 16.02.2017 ne oren 13 prane salles Rilindja do te zhvillohet aktiviteti i cili konsiston ne informimin e studenteve tane per mundesite dhe fondet e BE ne dispozicion te financimit te projekteve te sipermarseve te rinj. Ky aktivitet do te zhvillohet ne kuader te “Java Europiane Start Up”,i organizuar prej Rrjetit te informimit te Bashkimit Europian ne Shqiperi.

 Kategoritë e studentëve që përjashtohen nga tarifat shkollore për vitin akademik 2016-2017, tërësisht ose pjesërisht, ju njoftojmë mbi dokumentacionin që duhet të dorëzojë çdo kategori përfituese:
  I. STUDENTËT ME PRINDE$R INVALIDË TË PUNËS DHE INVALIDE PARAPLEGJIKE OSE TETRAPLEGJIKE.
 1. Çertifikata familjare ku të vertetohet lidhja e studentëve me invalidin e punës
 2. Fotokopje e noterizuar e Vërtetimit të Komisionit Mjeksor per deklarimin invalid .
 3. Fotokopje e noterizuar e librezes së invalidit të punës apo invalidit paraplegjik/ tetraplegjik.
 4. Vërtetim nga Shoqata e Invalidëve të Punës që studenti është fëmijë me prindër invalid.
 5. Vërtetim nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore për masën e pensionit të invaliditetit.
 6. Fotokopje karte identiteti e studentit.
 7. Vertetim studenti nga sekretaria mesimore
 II. STUDENTET QЁ NUK SHIKOJNЁ APO NUK DЁGJOJNЁ
 1.Fotokopje e noterizuar e Vërtetimit të Komisionit Mjeksor per deklarimin invalid .
 2.Fotokopje e noterizuar e dëshmisë së verbërisë/invaliditetit.
 3.Vërtetim nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore të pagesës së pensionit apo ndonjë dokument tjetër që e vërteton këtë pagesë (masa e pagesës nga komuna apo bashkia).
 4.Vërtetim nga shoqata perkatese .
 5.Fotokopje karte identiteti e studentit.
 6.Vertetim studenti nga sekretaria mesimore
 III. STUDENTET JETIMЁ (Qe nuk i kane te dy prinderit ose kane humbur kujdestarine e tyre.)
 1. Fotokopje e noterizuar e dokumentit që vërteton statusin e jetimit.
 2. Çertifikata familjare.
 3. Certifikatat e vdekjes se prindërve ose vendimi i Gjykates per humbjen e kujdestarise.
 4. Fotokopje karte identiteti e studentit.
 5. Vertetim studenti nga sekretaria mesimore
 IV. STUDENTËT QË VIJNE NGA FAMILJE ME NJË PRIND (Kur prindi tjeter nuk jeton)DHE QE TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE.
 1. Çertifikatë familjare
 2. Çertifikatë vdekjeje për prindin që nuk jeton
 3. Dokumentin e ndihmës ekonomike që përfitojnë nga njësitë e qeverisjes vendore.
 4. Fotokopje karte identiteti e studentit.
 5. Vertetim studenti nga sekretaria mesimore
 V. STUDENTET E KOMUNITETEVE ROMЁ, BALLKANO – EGJIPTIANЁ
 1. Dokumenti origjinal nga Shoqata që verteton përkatësinë e studentit në këtë shtresë sociale.
 2. Fotokopje karte identiteti e studentit.
 3. Vertetim studenti nga sekretaria mesimore
 VI. STUDENTET ME PRINDЁR TЁ DЁNUAR POLITIKЁ ME HEQJE LIRIE
 1. Dokument nga Drejtoria e Pergjitheshme e Burgjeve që të vërtetojë që prindi ka qenë i dënuar me heqje Lirie.
 2. Çertifikatë familjare .
 3. Vërtetim nga Instituti i te Perndjekurve Politike .
 4. Fotokopje karte identiteti e studentit.
 5. Vertetim studenti nga sekretaria mesimore.
  VII. STUDENTET ,FЁMIJЁ TE POLICЁVE E TЁ USHTARAKЁVE TЁ FORCAVE TЁ ARMATOSURA TЁ RЁNЁ OSE TЁ PLAGOSUR NЁ KRYE APO PЁR SHKAK TЁ DETYRЁS
 1. Çertifikata familjare që dëshmon lidhjen e studentit me policin/ushtarakun e rënë në krye të detyrës.
 2. Statusi i Deshmorit nga (Ministria e Brendëshme ose e Mbrojtjes), që dëshmon faktin e rënies në detyrë/apo për shkak të detyrës së prindit të studentit.(Noterizuar)
 3. Fotokopje karte identiteti e studentit.
 4. Vertetim studenti nga sekretaria mesimore
  VIII .STUDENTE TE PREKUR NGA HIV/AIDS
  1.Vertetim studenti nga sekretaria
  2.Vertetim i Komisionit Mjeksor.(Noterizuar)
  3.Karte identiteti e studentit
    SHЁNIM : Dokumentat duhet te  dorezohen prane ZYRES  SE STUDENTIT ,Godina A,Kati I, deri ne 27 Shkurt 2017,  cdo dite. Sektori i Keshillimit  te Studenteve dhe  ALUMN-it.

NJOFTIM

Universiteti “Ismail Qemali” Vlore, bazuar ne vendimin e Bordit te Administrimit Nr.4 date 28.01.2017, ” Per Kriteret e Procedures se Perzgjedhjes se Administratorit Ie Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore, shpall njoftimin per konkurim te hapur, per pozicionin e Administratorit te Universitetin “Ismail Qemali”, Vlore.

Administratori i Universitetit duhet:

1. Te jete shtetas shqiptar;
2.Te kete zotesi te plote per te vepruar;
3. Te jete i afte nga ana shendetesore;
4. Te kete arsim te larte, se paku ne nivelin “Master i Shkencave”, ne fushen e
drejtesise ose te ekonomise dhe pervoje pune se paku 7 (shtate)
fusha; vjet ne keto
5. Te kete note mesatare te pakten 8.5, te te dy cikleve te studimit se bashku;
6. Te njohe te pakten I (nje) gjuhe te huaj (anglisht), ne nivelin B2;
7. Te kete pervoje pune ne Institucione te Arsimit te Larte, ne fushen e administrimit financiar apo mesirndhenies ne fushen ekonomike;
8. Te kete pervoje pune ne buxhetimin dhe menaxhimin e fondeve te Bf’-se;
9. Te mos jete denuar me vendim gjykate te formes se prere per kryerjen e nje krimi;
10. Te mos jete rnarre ndaj tij masa disiplinore e largimit nga administrata
shteterore, qe nuk eshte shuar sipas ligjit;
II. Te kete vleresime pozitive te pervojave te meparshme re punes;
12. Te kete trajnime/kualifikime brenda ose jashte vend it, te lidhura me funksionet e administratorit;
13. Te kete aftesi komunikimi, bashkepunimi dhe menaxhimi per te zgjidhur
ceshtjet me eficience.

Dokumentet qe duhet te shoqerojne kerkesen: I. Fotokopje te leternjoftimit;
2. Nje kopje jeteshkrimi;
3. Kopje e noterizuar e diplornes/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre ne MAS (per diplomat e marra jashte vendit), bashke me liste notash te noterizuara (te dy cikleve te studimit);
4. Kopje e librezes se punes;
5. Vertetim i gjendjes gjyqesore, vete deklarim sipas formes se kerkuar nga ligji;
6. Vertetirn i gjendjes shendetesore;
7. Vertetirn nga punedhenes te meparshem, qe nuk ka mase disiplinore ne fuqi;
8. Certifikata te kualifikimeve dhe trajnimeve;
9. Deshrni te njohjes se gjuhes se huaj, sipas testimeve nderkornbetare;
10. Referenca nga punedhenes te meparshem, qe provojne vleresimet pozitive ne
pune.

1. Te interesuarit duhet te dergojne me poste dokumentacionin perkates, ne adresen:
Universiteti “Ismail Qemali”
Rektorati
Sheshi “Pavaresia” Skele- Vlore
2. Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi.
3. Afati i dorezimit te dosjeve eshte periudha I shkurt 2017- 14 shkurt 2017.
Ngarkohet Rektorati (Sektori i Administrimit te Burimeve Njerezore dhe Dokumentit zyrtar) te bej shpalljen per konkurirn te hapur per pozicionin e Adrninistratorit, ne eeb site-in e Universitetit ” Ismail Qemali” te Vlores, MAS dhe APP.
4. Ky vendirn hyn ne fuqi menjehere.
5. Vendimi regjistrohet dhe arkivohet.

 
Shkarko ketu