Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 9 Tetor, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 16 Tetor, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

Pedagogët efektivë të Departamentit të Gjuhëve të Huaja në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë ftohen të aplikojnë për (një) bursë mobiliteti në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 në Universitetin e Opole-it, Poloni për një trajnim pesëditor pranë Institutit të Anglishtes.

Mobiliteti në këtë institucionin pritet të përmbushet brenda semestrit të parë të vitit akademik 2016-2017, shpenzimet e të cilit do të mbulohen nga skema Erasmus +, komponenti KA1 për trajnim stafi. Ato parashikojnë udhëtimin prej 275 Euro për udhëtimin vajtje-ardhje si dhe dietën ditore prej 140 Euro.

Kriteret për aplikantët:

  • të jetë staf efektiv i Departamentit të Gjuhëve të Huaja (UV)
  • të jetë i fushës së gjuhësisë angleze
  • të ketë titull akademik
  • të argumentojë qartazi qëllimin e vizitës në institucionin pritës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • Formulari i aplikimit
  • Vërtetim punësimi pranë UV-së
  • Kopje e dokumentit identifikues
  • Kopje e dëshmisë së titullit akademik
  • CV vetjake
  • Një letër argumentuese (rreth 500 fjalë) lidhur me qëllimin dhe përfitimin institucional të mobilitetit, bazuar në prioritetet e nënvizuara sipas udhëzimeve të Komisionit Evropian për këtë skemë

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations#tab-1-1).

Dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen pranë sekretarisë mësimore të Departamentit të Gjuhëve të Huaja brenda datës 05 shtator 2016 ora 12:00.

Komisioni vlerësues, i përbërë prej tre anëtarësh, një nga Departamenti i Gjuhëve të Huaja, një përfaqësues nga Zyra e Projekteve/Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë si dhe një anëtar i jashtëm nga një departament tjetër i Fakultetit të Shkencave Humane, do të njoftojë zyrtarisht aplikantët për përzgjedhjen brenda datës 06 shtator 2016 ora 12:00.

Për të dhëna të mëtejshme rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me Prof. As. Dr. Armela Panajotin, përgjegjëse e Departamentit të Gjuhëve të Huaja.

World University Service (WUS) Germany mbështet me bursa 6-mujore studentët e universiteteve shtetërore shqiptare me arritjet më të mira akademike përmes një projekti të çelur rishtas në Shqipëri.

WUS ofron bursa 6-mujore (250 € në muaj) për studentë në vitin e fundit të studimit, që janë në fazën e hyrjes në tregun e punës apo që dëshirojnë të fillojnë një biznes. Numri i përgjithshëm i studentëve që do të përfitojnë këtë bursë do të jetë 50 gjithsej, nga të cilët 25 do të jenë femra dhe 25 meshkuj.

Informacion i mëtejshëm, broshura si dhe formulari i aplikimit ndodhen në lidhjen: http://www.wusgermany.de/en/internationale-bildungsarbeit/scholarship-and-training-albanian-students

Afati i aplikimit: 15 shtator 2016

Kërkesë për plotësimin me personel administrativ

Drejtuar: Prof. Dr. Roland Zisi
Rektor  i Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë

I nderuar Z. Rektor,

Për arsye të fillimit të procedurave të tenderimit të rikonstruksionit të Godinës B dhe ambjentit të jashtëm, si dhe rinkontruksionit dhe përshtatjes së Godinës C, të planifikuar në regjistrin e prokurimeve për vitin 2016, referuar Ligjit 9643 dt.20.11.2006 ‘Për prokurimin publik’ dhe V.K.M nr. 1 datë 10.01.2007, për rregullat e prokurimit publik, i ndryshuar, V.K.< 135 datë 03.02.2008 ku citohet si më poshtë:

‘Në rastet e kontratave komplekse që kërkojnë njohuri të veçanta teknike dhe juridike, Autoriteti Kontraktor mund të punësojë me kontratë specialistë të jashtëm ose kontraktorë për të ndihmuar njësinë në hartimin e dokumentave të tenderit’.

Kërkoj miratimin nga Ju për nisjen e procedurave të nevojshme për punësimin me kontratë të përkohshme të një specialisti të fushës inxhinieri ndërtimi të liçensuar, për hartimin e dokumentave standarde të tenderit dhe për të ndjekur të gjitha procedurat deri në lidhjen e kontratës me operatorin ekonomik të shpallur fitues të APP.

Kancelar
Eduart Alushi

PROVIMET FINALE – PRANVERË 2016

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

Bachelor

Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
INF 160 Bazat e infermierisë Emirjona Kiçaj 20.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë Denada Selfo 20.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë  (mami) Emirjona Kiçaj 20.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
 
BIO 222 Biokimi Hajdar Kiçaj 21.06.2016 10.00-12.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi Arta Luga 21.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi (mami) Ina Nasto 21.06.2016 10.00-12.00 C105 – C106
         
INF 330 Infermieri për adultin Evis Alushi 22.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin Sonila Nikaj 22.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin (mami) Juliana Xhindoli 22.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
 
INF 300 Praktikë profesionale Evis Alushi 23.06.2016 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale Sonila Nikaj 23.06.2016 8.00-16.00 B 202
SPAI 131 Spanjisht Ana Çano 23.06.2016 14.00-16.00 B 409
ENGI 131 Anglisht Kozeta Hyso 23.06.2016 14.00-16.00 B 305
GERI 131 Gjermanisht Arlinda Velaj 23.06.2016 14.00-16.00 B 104
         
INF 131 Anatomi humane II (mami) AdelaHaxhiraj 24.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II (9.00-10.00) Afërdita Nikaj 24.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II ( 10.00-11.00) Afërdita Nikaj 24.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
KIM 223 Kimi Petrit Kotorri 24.06.2016 10.00-12.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi Marinela Muço 24.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi (mami) Flora Qarri 24.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
INF 300 Praktikë profesionale Juliana Xhindoli 24.06.2016 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale (mami) Emirjona Kiçaj 24.06.2016 8.00-16.00 B 202
INF 300 Praktikë profesionale (mami) Rudina Çerçizaj 24.06.2016 8.00-16.00 B 202
         
INF 260 Shëndet publik Qamil Dika 27.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 260 Shëndet publik Bruna Subashi 27.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 270 Gjinekologji (mami) Saemira Durmishi 27.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Eljona Zanaj 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Jonada Shalca 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Brikena Arapaj 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 150 Fiziologji (10.00-11.00) Majlinda Zahaj 28.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (9.30-11.00) Majlinda Zahaj 28.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (mami) Majlinda Zahaj 28.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 350 Sëmundje e brendshme II Fejzi Alushi 29.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II Afërdita Nikaj 29.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II (mami) Fejzi Alushi 29.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 275 Traumatologji Rozeta Luçi 30.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 280 Kujdesi për nënën dhe fëmijën Rudina Çerçizaj 30.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 273 Dietologji Fatjona Kamberi 30.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 276 Dermatologji Glodiana Sinanaj 30.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
 
INF 170 Zhvillimi pediatrik (mami) Evis Alushi 1.07.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik Erilda Ruçi 1.07.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik AdelaHaxhiraj 1.07.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
   
INF 250 Sëmundje infektive  (11.00-12.30) Erilda Ruçi 4.07.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 250 Sëmundje infektive  (12.30-14.00) Erilda Ruçi 4.07.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 290 Kujdesi intrauterin (mami) Diana Çuberi 4.07.2016 15.00-17.00 B 204 – B 205 – B 206
 
6.07.2016 7.07.2016 8.07.2016 Temat e Diplomave të Bcs në Infermieri të Përgjithshme
6.07.2016 Temat e Diplomave të Bcs në Infermieri Mami

 

 

ORARI I PROVIMEVE FINALE MASTER TË

FAKULTETIT TË SHËNDETIT PUBLIK

Pranverë 2016

Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor Y.Stramarko 20.06.2016 8.00-10.00 B 201
INF 452 Patologji e avancuar II F.Alushi 20.06.2016 8.00-10.00 B 204
INF 462 Kirurgji e avancuar II I.Kokalari 20.06.2016 12.00-14.00 B 204
INF 472 Pediatri e avancuar II A.Saliaj 20.06.2016 10.00-12.00 B 205
         
INF 550 Integrimi i gjenetikës Y.Stramarko 21.06.2016 8.00-10.00 B 201
         
INF 520 Epidemiologji M.Zahaj 23.06.2016 10.00-12.00 B 206
INF 420 Kërkimi shkencor A.Saliaj 23.06.2016 10.00-12.00 B 205
         
INF 464 Infermieri kirurgjikale II B.Subashi 5.07.2016 14.00-16.00 B 204
INF 453 Infermieri patologjike II S.Nikaj 5.07.2016 14.00-16.00 B 205
INF 473 Infermieri pediatrike II R. Petani 5.07.2016 14.00-16.00 B 206
         
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor Q.Dika 7.07.2016 8.00-10.00 B 205
INF 441 Menaxhimi infermieror E.Mëhilli 7.07.2016 10.00-12.00 B 204
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor R. Petani 7.07.2016 10.00-12.00 B 205
INF 530 Teknikat infermierore E.Mëhilli 7.07.2016 12.00-14.00 B 206
INF 540 Diagnostika infermierore E.Mëhilli 7.07.2016 12.00-14.00 B 206
   
CSI 455 Sistemet e informacionit E.Çipi 8.07.2016 14.00-16.00 B 204
CSI 455 Sistemet e informacionit E.Çipi 8.07.2016 14.00-16.00 B 205
         
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Patologjike
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Kirurgjikale
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Pediatrike
12.07.2016 Temat e Diplomave të MS në Shkenca Infermierore

 

 

 

 

ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERË 2016

 

BACHELOR

 

KODI LËNDA PEDAGOGU DITA ORA SALLA DATA ORA SALLA PEDAGOGU
LEKSIONE PROVIMI FINAL

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

CS 131 Hyrje ne Programim Roneda Mucaj H,M,P 11:00 – 12:00 C 101 28.06.2016 12:00-14:00 C 101, C 105 Roneda Mucaj
CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Eva Cipi H, M  11:00-12:00 C102 28.06.2016 08:00-10:00 C 101, C 105 Eva Cipi
CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Alba Qirjako H, P 15:00-16:00 C 101 28.06.2016 08:00-10:00 C 102, C 106 Alba Qirjako
CS 232 Programim ne JAVA Eljona Proko H,M 13:00-14:00 C 102 30.06.2016 08:00-10:00 C 102 Eljona Proko
CS 234 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi Eljona Proko H,M 13:00-14:00 C 102 30.06.2016 08:00-10:00 C 102 Eljona Proko
CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave Roneda Mucaj R, E 08:00 – 09:30 C 106 04.07.2016 10:00-12:00 C 102 Roneda Mucaj
CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike Alma Bregaj H, M 08:00-09:30 C 102 27.06.2016 10:00-12:00 C 102 Alma Bregaj
CS 250 Sisteme Operative Dorina Mino R,E 15:30-17:00 C 105 22.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Dorina Mino
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit Eduart Serdari R,E 12:30-14:00 C 306 27.06.2016 10:00-12:00 C 106 Eduart Serdari
CS 351 Aplikacione WEB Dezdemona Gjylapi H, P 13:00-14:30 C 303 21.06.2016 10:00-12:00 C 306 Dezdemona Gjylapi
CS 348 Arkitekture Kompjuteri Fjoralba Sota R, E 14:00-15:30 C 101 30.06.2016 08:00-10:00 C 101 Fjoralba Sota
CS 344 Sistemet te Menaxhimit te Informacionit Fjoralba Sota R, E 08:00 – 09:30 C 301 24.06.2016 10:00-12:00 C 306 Fjoralba Sota
CS 302 Kriptografi Besnik Memetaj R, E 10:00 – 11:30 C 302 21.06.2016 08:00-10:00 C 306 Besnik Memetaj
CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike Besnik Memetaj R,E 15:30-17:00 C 106 20.06.2016 10:00-12:00 C 306 Besnik Memetaj
CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net Alma Bregaj M, P 14:00-15:30 C 302 24.06.2016 08:00-10:00 C 306 Alma Bregaj
CS 349 Kompilatoret Qani Muka P 13:00-16:00 C 402 24.06.2016 12:00-14:00 C 306 Qani Muka
CS-E 130 TIK Roneda Mucaj H,M 12:00-13:00 C 404 28.06.2016 10:00-12:00 C 105 Roneda Mucaj
CST 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Fjoralba Sota H,M 10:00 – 11:00 C 101 28.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Fjoralba Sota
CS 343 Teoria e kompjutacionit Roneda Mucaj R,E 09:30-11:30 C 500 24.06.2016 10:00-12:00 C 303 Roneda Mucaj

DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË

BIO 160 Botanike e Pergjithshme Oresta Saliaj R,E 12:30 – 14:00 C 102 20.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Oresta Saliaj
BIO 161 Zoologji Invertebrore Denada Kasemi R,E 11:00 – 12:30 C 102 23.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Denada Kasemi
BIO 260 Sistematike e Bimeve Aurora Baka R,E 08:00 – 09:30 C 105 30.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Aurora Baka
BIO 261 Zoologji Vertebrore Hajdar Kicaj H,M 08:00 – 09:30 C411 04.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Hajdar Kicaj
BIO 264 Mikrobiologji Aurora Baka R,M 11:00 – 12:30 C 105 27.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Aurora Baka
BIO 271 Fitogjeografi Bledar Pepa E 09:30-11:00 C 105 22.06.2016 10:00-12:00 C 102 Bledar Pepa
BIO 370 Hidrobiologji Sajmir Beqiraj R 11:00-15:00 C 411 28.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411, C 306 Sajmir Beqiraj
BIO 367 Bioteknologji Blerta Laze E,P 09:30-11:00 C 407 04.07.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Blerta Laze
BIO 378 Etologji Ina Nasto H,M 10:00 – 11:00 C 401 01.07. 2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Ina Nasto
BIO 312 Gjenetike Blerta Laze H,M 11:00-12:30 C 407 22.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Blerta Laze

DEPARTAMENTI I KIMISË

KIM 144 Kimi Inorganike Marinela Muco R,E 11:00-13:00 C 103 04.07.2016 10:00-12:00 C103 Marinela Muco
KIM 349 Statistika ne Kimine Analitike Pranvera Lazo E 11:00 – 13:00 C 103 01.07.2016 10:00-12:00 C103 Pranvera Lazo
KIM 355 Analize Organike Elda Marku P 08:00 – 10:00 C 103 22.06.2016 10:00-12:00 C103 Elda Marku
KIM 348 Kimi Mjedisi Pranvera Lazo E 08:00 – 11:00 C 103 27.06.2016 10:00-12:00 C411 Pranvera Lazo
KIM 361 Kimia dhe Teknologjia Ushqimore Sonila Kane R,M 10:00-11:30 C 103 05.07.2016 10:00-12:00 C103 Sonila Kane

DEPARTAMENTI I FIZIKËS

FIZ 152 Fizike 2 Bilal Shkurtaj R,E 08:00-09:30 C 305 20.06.2016 08:00-10:00 C 305 Bilal Shkurtaj
FIZ 152 Fizike 2 Valbona Tahiri R,E 08:00-09:30 C 100 20.06.2016 08:00-10:00 C 101, C 105 Valbona Tahiri
FIZ-E 152 Fizike 2 Silvana Mico H,M,P 09:00-10:00 C 100 20.06.2016 08:00-10:00 C 102, C 106 Silvana Mico
FIZ 152 Fizike 2 Astrit Denaj R,E 11:00-12:30 C 100 20.06.2016 12:00-14:00 C 101, C 105 Astrit Denaj
FIZ 152 Fizike 2 Veledin Cako H,M,P 13:00-14:00 C 101 20.06.2016 12:00-14:00 C 102, C 106 Veledin Cako
FIZ 371 Fizike Moderne 1 Valbona Tahiri R,E 08:00-09:30 C 305 24.06.2016 10:00-12:00 C 403 Valbona Tahiri
FIZ 270 Valet Emili Caci R,E 09:00-10:00 C 403 21.06.2016 08:00-10:00 C 403 Emili Caci
FIZ 281 Elektromagnetizem Emili Caci R,E 13:00-14:30 C 403 21.06.2016 10:00-12:00 C 403 Emili Caci
FIZ  261 Mekanike Klasike Astrit Denaj R,E 13:00-14:30 C 405 23.06.2016 10:00-12:00 C 405 Astrit Denaj
FIZ 221 Termodinamike Astrit Denaj H,M 09:00-10:30 C 405 27.06.2016 09:00-11:00 C 405 Astrit Denaj

DEPARTAMENTI I INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJIVE DETARE

MEK 108 Vizatim Inxhinierik + CAD Harilla Rexho R,E,P 10:00-11:00 C 102 01.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Harilla Rexho
MEK 122 Mekanike Inxhinierike Luljeta Gusha H,M,P 11:00-12:00 C 105 06.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Luljeta Gusha
MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 Leonard Seitaj R,E 09:30 -11:00 C 100 21.06.2016 14:00-16:00 C 101 Leonard Seitaj
MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike Pellumb Cacaj H,M,P 09:00-10:00 C 105 24.06.2016 10:00-12:00 C 100 Pellumb Cacaj
MEK 261 Mekanike e Materialeve Mira Shehu P 13:00-16:00 C 106 01.07.2016 14:00-16:00 C 101 Mira Shehu, Harrilla Rexho
ECN 281 Bazat e Ekonomiksit Edlira Aliaj H,M,P 10:00-11:00 C 106 28.06.2016 11:00-14:00 C 106 Edlira Aliaj
NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes Kristofor Lapa R,E 08:00-09:00 C 203 04.07.2016 10:00-12:00 C 203 Kristofor Lapa
MEK 372 Teknologjia e Materialeve Luljeta Gusha R,E 09:30 -11:00 C 202 22.06.2016 10:00-12:00 C 106 Luljeta Gusha
MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne Inxhinierine Mekanike Djana Ilia R,E 08:00-09:30 C 202 04.07.2016 10:00-12:00 C 407 Djana Ilia
MEK 386 Projektimi i Sistemeve Mekanike Djana Ilia H,M 08:00-09:00 C 203 27.06.2016 10:00-12:00 C 105 Djana Ilia
NAV 330 Sistemet Energjitike Detare Harilla Rexho R,E 09:00-10:00 C 203 24.06.2016 10:00-12:00 C 203 Harilla Rexho
NAV 335 Impiantet e Levizjes se Anijes Harilla Rexho H,M 13:00-14:00 C 203 28.06.2016 10:00-12:00 C 203 Harilla Rexho
NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije Djana Ilia R,E 10:00-11:00 C 203 04.07.2016 08:00-10:00 C 202 Djana Ilia
NAV 370 Projektim Anije Blenard Xhaferaj R,P 08:00-09:00 C 407 21.06.2016 10:00-12:00 C 203 Blenard Xhaferaj

INXHINIERI ELEKTRIKE

EGR 120 Grafike Inxhinierike Oriana Halla R,E 09:30-11:00 C 402 30.06.2016 10:00-12:00 C 102 Oriana Halla
EE 232 Elektroteknike Alketa Hasanaj R,E 09:30-11:00 C 301 28.06.2016 12:00-14:00 C 102 Alketa Hasanaj
EGR 240 Elektronike Analoge Dritan Spahiu P 10:00-13:00 C 301 22.06.2016 12:00-14:00 C 102 Dritan Spahiu
EE 231 Elektronike Industriale Alketa Hasanaj H,M 10:00-12:00 C 301 24.06.2016 10:00-12:00 C 106 Alketa Hasanaj
EE 348 Bazat e Automatikes 2 Eduart Serdari H,M 12:30-14:00 C 106 04.07.2016 10:00-12:00 C 106 Eduart Serdari
EE 350 Automatet Logjik te Programueshem Anila Ismailaj R,E 09:30-11:00 C 106 22.06.2016 12:00-14:00 C 101 Anila Ismailaj
EE 337 Matje Elektrike Anila Ismailaj R,E 11:00-12:30 C 106 27.06.2016 12:00-14:00 C 101 Anila Ismailaj
EE 240 Sisteme dhe Sinjale Miranda Halili R,E 11:00-12:30 C 101 04.07.2016 12:00-14:00 C 101, C 105 Miranda Halili
EE 370 Teknike Sigurimi Miranda Halili H,M 09:00-10:00 C 106 30.06.2016 12:00-14:00 C 101 Miranda Halili
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit Eduart Serdari R,E 12:30-14:00 C 306 27.06.2016 10:00-12:00 C 106 Eduart Serdari
MEK 251 Termodinamike e Aplikuar Pellumb Cacaj H,M 12:00-13:00 C 301 01.07.2016 10:00-12:00 C 106 Pellumb Cacaj

DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS

MAT 155 Kalkulus 2 Anila Duka H,M,P 12:00-13:00 C 101 24.06.2016 14:00-16:00 C 101,  C 100 Anila Duka
MAT-E 155 Analize Matematike 2 Borana Loshi H,M,P 08:00-09:00 C 100 24.06.2016 14:00-16:00 C 102, C 106, C 105 Borana Loshi
MAT 155 Kalkulus 2 Miftar Ramosaco R,E 12:30-14:00 C 100 24.06.2016 12:00-14:00 C 105 Miftar Ramosaco
MAT 155 Kalkulus 2 Ndricim Sadikaj R,E 12:30-14:00 C 101 24.06.2016 12:00-14:00 C 102,C 101, C 106 Ndricim Sadikaj
MAT 175 Algjeber Lineare Borana Loshi H, M, P 12:00 – 13:00 C 102 04.07.2016 08:00-10:00 C 101, C 105 Borana Loshi
MAT 175 Algjeber Lineare Elda Lamce H,M,P  12:00 – 13:00 C 100 04.07.2016 08:00-10:00 C 100, C 102 Elda Lamce
MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 Leonard Seitaj R,E 09:30 -11:00 C 100 21.06.2016 14:00-16:00 C 101 Leonard Seitaj
MAT 290 Topologji Arben Baushi H,M,P 09:00-10:00 C 407 27.06.2016 12:00-14:00 C 102 Arben Baushi
MAT 270 Algjeber Abstrakte 1 Morena Breshanaj H,M,P 10:00-11:00 C 407 01.07.2016 10:00-12:00 C 105 Morena Breshanaj
MAT 251 Analize Reale 2 Elda Lamce R,E 11:00-12:30 C 404 04.07.2016 12:00-14:00 C 106 Elda Lamce
MAT 371 Algjeber Abstrakte 3 Orgest Zaka H,M 08:00-09:30 C 202 04.07.2016 10:00-12:00 C 202 Orgest Zaka
MAT 330 Analize Komplekse Anila Duka R,E 08:00-09:30 C 404 30.06.2016 10:00-12:00 C 202 Anila Duka
MAT 361 Analize Numerike Arjola Sinani H,M 09:30 -11:00 C 202 28.06.2016 12:00-14:00 C 202 Arjola Sinani
MTH 340 Modeli i te Ardhurave Fikse Fjona Zeneli H,M 13:00-14:30 A 203 29.06.2016 10:00-12:00 C 202 Fjona Zeneli

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE

DET 121 Hartografi Lundrimore Agron Dukaj R,E 08:00-09:30 C 204 06.07.2016 10:00-12:00 C 105 Agron Dukaj
DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije Suard Alizoti H,M 08:00 – 09:30 C 204 01.07.2016 08:00-10:00 C 203 Suard Alizoti
DET 221 Drejtim Anije Gjergji Toska H,M 09:30 – 11:00 C 204 20.06.2016 10:00-12:00 C 203 Gjergji Toska
DET 321 Menaxhim Anije Agron Dukaj H,M 08:00 – 09:30 C 205 21.06.2016 10:00-12:00 C 202 Agron Dukaj
DET 322 E drejta Detare Ermal Xhelilaj H,M 09:30 – 11:00 C 205 04.07.2016 10:00-12:00 C 202 Ermal Xhelilaj
DET 325 Praktike Lundrimore Suard Alizoti SH 08:00 – 14:00 C 205 24.06.2016 08:00-10:00 C 203 Suard Alizoti
DET 223 Aparatura Navigacionale Gjergji Toska H,M 13:00-14:30 C 204 04.07.2016 10:00-12:00 C 204 Gjergji Toska
DET 324 Menaxhimi dhe Teknika Peshkimi Shkelqim Sinanaj E 12:00-15:00 C 205 21.07.2016 10:00-12:00 C 204 Shkelqim Sinanaj
NAV 223 Teori Anije Blenard Xhaferaj R,E 09:30 – 11:00 C 204 24.06.2016 10:00-12:00 C202 Blenard Xhaferaj
BIO 210 Biologji detare Sajmir Beqiraj R 11;00-15:00 C 411 28.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411, C 306 Sajmir Beqiraj
BIO 320 Hiktiologji Hajdar Kicaj H,M 08:00-10:00 04.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Hajdar Kicaj

GJUHË E HUAJ

ENGT 132 Anglisht 2 Erida Prifti H,M 15:00-16:00 C 202 01.07.2016 12:00-14:00 C 102, C 106 Erida Prifti
ENGT 131 Anglisht 1 Silvana Kalemaj H,M 14:30- 15:30 C 100 01.07.2016 12:00-14:00 C 105 Silvana Kalemaj
ENG-E 132 Anglisht 2 Ledina Merkaj H,M 10:00-11:00 C 100 28.06.2016 14:00-16:00 C 101, C 105 Ledina Merkaj
ENGT 131 Anglisht 1 Evis Cela H,M 13:00- 14:30 C 100 01.07. 2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Evis Cela

 


ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERE 2016

 

MASTER

 

KODI LËNDA PEDAGOGU LEKSIONE PROVIMI FINAL PEDAGOGU
DITA ORA SALLA DATA ORA SALLA

MP MËSUESI NË ARSIMIN E MESËM NË BIOLOGJI ME PROFIL MINOR NË KIMI

BIO 476 Metodika e mesimdhënies në Biologji Denada Kasëmi M 11:00-14:00 C 411 08.07.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Denada Kasëmi
KIM 476 Metodika e mësimdhënies në Kimi Flora Qarri R 11:00-13:00 C401 13.07.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Flora Qarri
KIM 480 Kimi Mjedisi Elda Marku P 13:00-15:00 C 411 27.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Elda Marku
BIO 455 Higjiena dhe Shendeti Blerta laze E 11:00-13:00 C407 04.07.2016 12:00-14:00 C 401, C 411 Blerta laze

MP MËSUESI NË ARSIMIN E MESËM NË LËNDËN INFORMATIKË

CS 421 Didaktika e Informatikes Dezdemona Gjylapi R 09:30-11:00 C 105 08.07.2016 12:00-14:00 C 101 Dezdemona Gjylapi
CN 408 Metoda per zgjidhjen e problemeve shkencore Dezdemona Gjylapi R,E 14:00-15:30 C 402 01.07.2016 12:00-14:00 C 101 Dezdemona Gjylapi
CS 461 Didaktika e Programacionit Eljona Proko R,E 08:00-09:30 C 402 04.07.2016 12:00-14:00 C 102 Eljona Proko
EDUT 460 Kerkimi ne Edukim Aranit Gjipali M 10:00-13:00 B 104 27.06.2016 12:00-14:00 B 101 Aranit Gjipali

MS NË SHKENCA KOMPJUTERIKE

CS 454 Sisteme Menaxhimi te Bazave te te Dhenave Alketa Hyso H,M 13:00-14:30 C 402 08.07.2016 12:00-14:00 C 306 Alketa Hyso
CN 408 Metoda per zgjidhjen e problemeve shkencore Dezdemona Gjylapi R,E 14:00-15:30 C 402 01.07.2016 12:00-14:00 C 101 Dezdemona Gjylapi
MAT 433 Metoda Numerike Aranit Peci H 16:00-20:00 C 302 27.06.2016 08:00-10:00 C 101 Aranit Peci
CS 450 Sisteme Operative Alketa Hyso P 09:00-12:00 C 402 04.07.2016 12:00-14:00 C 306 Alketa Hyso
CN 508 Struktura te Avancuara te te Dhenave Eljona Proko P 08:00-11:00 C 306/ 28.06.2016 12:00-14:00 C 306 Eljona Proko

MP NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËT MATEMATIKË-FIZIKË

SHK 460 Metodat e Hulumtimit Shkencor Jorgo Mandili M,P 13:00-14:30 C 403 04.07.2016 09:00-11:00 C 403 Jorgo Mandili
FIZ 465 Plotesime ne Fizike Emili Çaçi R,E 11:00-12:30 C 403 27.06.2016 09:00-11:00 C 403 Emili Çaçi
FIZ 476 Metodat e mesimdhenies ne Fizike Silvana Mico H,E 14:30-16:00 C 403 30.06.2016 09:00-11:00 C 403 Silvana Mico

MP I MËSUESISË PËR ARSIMIN E MESËM NË LËNDËN MATEMATIKË

MAT 475 Teknika te Zgjidhjes se Problemeve Leonard Bezati E 14:00-17:00 C 404 08.07.2016 10:00-12:00 C 101 Leonard Bezati
MAT 480 Historia e Mendimit te Matematikes Arben Baushi H 14:00-16:00 C 404 01.07.2016 10:00-12:00 C 202 Arben Baushi
MAT 451 Algjebra 1 Orgest Zaka R 14:00-18:00 C 105 04.07.2016 12:00-14:00 C 203 Orgest Zaka
MAT 433 Metoda Numerike Arianit Peci H 16:00-20:00 C 402 27.06.2016 08:00-10:00 C 101 Aranit Peci

MP NË OPERACIONE INDUSTRIALE NAVALE

NAV 450 Menaxhim Projekti Industrial Amalia Cipi H 14:00-17:00 C 201 27.06.2016 16:00-18:00 C 106 Amalia Cipi
NAV 465 Teknologji te Avancuara Industriale Miranda Vidhaj M 15:00-17:00 C 203 04.07.2016 16:00-18:00 C 106 Miranda Vidhaj
NAV 480 Praktike Profesionale Pellumb Cacaj E 16:00-20:00 C 203 30.06.2016 16:00-18:00 C 106 Pellumb Cacaj
DET 440 Operacione dhe Menaxhim Portual Shkelqim Sinanaj R,E 14:00-16:00 C 204 07.07.2016 14:00-16:00 C 105 Shkelqim Sinanaj
MP STUDIME TË AVANCUARA DETARE
DET 440 Operacione dhe Menaxhim Portual Shkelqim Sinanaj R,E 14:00-16:00 C 204 07.07.2016 14:00-16:00 C 105 Shkelqim Sinanaj
DET 450 Administrimi i Ndotjeve Detare Shkelqim Sinanaj H,M 14:00-16:00 C 205 01.07.2016 14:00-16:00 C 105 Shkelqim Sinanaj
DET 460 Politika dhe Administrata Detare Ermal Xhelilaj H,M 16:00-17:30 C 205 27.06.2016 14:00-16:00 C 105 Ermal Xhelilaj
                                                                                                      MS NË MËSIMDHËNIEN E  KIMISË  PËR ARSIMIN E MESËM  TË LARTË
KIM 575 Metoda të avancuara të kërkimit sasior dhe cilësor Flora Qarri E 11:00 – 14:00 C 304 13.07.2016 12:00-14:00 C 304 Flora Qarri
KIM 590 Praktikë mësimore Flora Qarri & Sonila Kane E 10:00 – 11:00 C 304 10.07.2016 10:00-12:00 C 304 Sonila Kane

 

 

DEPARTAMENTI I DREJTËSISË
ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERË 2016 Bachelor
KODI LËNDA DATA ORA SALLA Pedagogu
DRE 141 E drejte kushtetuese (Gr.1) 04.07.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307 K. Mone
A. Haxhiraj
S. Mecaj
DRE141 E drejte kushtetuese (Gr.2) 04.07.2016 11:30 – 13:30 B 305,B 307 A. Llano
B. Halilaj
O. Hoxhaj
DRE 131 E drejte civile (Gr.1) 20.06.2016 08:00 – 10:00 B 305, B 307 J. Zyberaj
V. Alikaj
B. Halilaj
DRE 131 E drejte civile (Gr.2) 20.06.2016 11:00 – 13:00 B 305, B 307 E. Ikonomi
V. Alikaj
J. Zyberaj
CHS 131 Teknologji informacioni 01.07.2016 11:00 – 13:00 B 307 Brikena
Naimi
DRE 127 Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.1)  28.06.2016 09:00 – 11:00 B 305,B 307 J. Mehmetaj
E. Mecaj
I. Kanaj
DRE 127 Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.2) 28.06.2016 11:30 – 13:30 B 305, B 307 U. Veizaj
A. Haxhiraj
S. Mecaj
DRE 245 E drejte administrative (Gr.1) 29.06.2016 09:00-11:00 B 305, B 307 E. Hoxha
L. Tozaj
B. Muka
DRE 245 E drejte administrative (Gr.2) 29.06.2016 11:00-13:00 B 305, B 307 L. Tozaj
B. Muka
E. Hoxha
DRE 212 E drejte penale 2 (Gr.1) 24.06.2016 11:00 – 13:00 B 305, B 307 L. Danaj
E. Mecaj
E. Bacaj
DRE 212 E drejte penale 2 (Gr.2) 24.06.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307 E. Bacaj
L. Danaj
K. Mone
DRE 241 E Drejte Pune (Gr.1) 21.06.2016 11:00 – 13:00 B 305, B 307 V. Alikaj
J. Zyberaj
E. Ikonomi
DRE 241 E Drejte Pune (Gr.2) 21.06.2016 13:00 – 15:00 B 305, B 307 V. Alikaj
J. Zyberaj
O. Hoxhaj
DRE 261 Pronesi intelektuale 04.07.2016 14:00 – 16:00 B 305,B 307 E. Ikonomi
V. Alikaj
J. Zyberaj
DRE 262 Filozofi e se drejtes 04.07.2016 14:00 – 16:00 B 305,B 307 M. Shehu
A. Llano
B. Halilaj
DRE 375 Kriminalistike 25.06.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307 I. Mandro
DRE 375 Te drejtat e njeriut 30.06.2016 10:00 – 12:00 B 305, B 307, B 308 E. Hitaj
E. Mecaj
E. Mocka
DRE 335 Te drejtat e njeriut 30.06.2016 12:00 – 14:00 B 305, B 307, B 308 A. Haxhiraj
K. Mone
A. Prifti
DRE 385 E drejte nderkombetare publike 21.06.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307, B 308 E. Mocka
M. Shehu
J. Mehmetaj
Provimet finale, Pranvere 2016
PART – TIME
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 231 E drejtë familjare 25.06.2016 09:00-11:00 B 307 J. Zyberaj (V. Alikaj)
DRE 225 Te drejtat baze 26.06.2016 11:00-13:00 B 307 O. Hoxhaj (B. Halilaj)
DRE 376 E drejte europiane 02.07.2016 09:00-11:00 B 307 S. Bana (B. Halilaj)
BACHELOR GJUHE SHQIPE DHE LETERSI
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
Alb 131 Fonetikë E Drejtshkrim 22.06.2016 09.00 – 11. 00,11.30 – 13.30 B 404 Artan Xhaferaj,G. Elezi
Alb 163 Letersi Botërore I 28.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Roland Zisi,A. Haluci, E. Çerkezi
Alb 155 Hyrje Në Shkencën Per Letërsinë 04.07.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Ermir Xhindi,M. Meminaj, A. Haluci
Engh 132 Gjuhë E Huaj Ii 01.07.2016 09.00 – 11. 00 B 404 Veneranda Hajrulla
Eng H132 Gjuhë E Huaj Ii 01.07.2016 09.00 – 11. 00 B 401 Adriatik Malaj
Alb 268 Sintaksë E Shqipes 24.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Vilma Bello,E. Hudhëra, G.Elezi
Alb 281 Foklor Shqiptar 29.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Bardhosh Gaçe,E. Çerkezi, M. Meminaj
Alb 230 Stilistike E Pragmatike 04.07.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Gladiola Elezi,L. Skëndaj, A. Xhaferaj
Alb 236 Histori E Gjuhës Standarde 21.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401 Evis Hudhëra,Vilma Bello
Alb 225 Sociolinguistikë 21.06.2016 09.00 – 11. 00 B 404 Migena Balla,Artan Xhaferaj
Alb 365 Letërsi Botërore Iii 23.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Mariglena Meminaj,E. Xhindi, A. Haluci
Alb 336 Letërsi Shqipe Iii 27.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Etjona Hoxha,A. Haluci, M. Meminaj
Alb 357 Hist E Kritikës Let Dhe E Hist.  E Letërsise  Shqipe 20.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401 Edlira Çerkezi,M. Meminaj
Alb 320 Estetikë 20.06.2016 09.00 – 11. 00 B 404 Alta Haluci,Ermir Xhindi
GJUHË  ANGLEZE
Kodi Lënda Data Orari Salla Pedagogu
ENG 151 Gramatikë angleze 21.06.2016 9.00-11.00 B 409 Z.Alimemaj,K.Hyso
ENG  193 Fonologji  angleze 29.06.2016 9.00-11.00 B 409 E.Celo, A. Panajoti
ITA 132 GjuhëItaliane 2 24.06.2016 9.00-11.00 B 409 F.Cukani,F. Londo
CSH 100 Shkenca kompjuterike 02.07.2016 9.00-11.00 B 409 B. Mehmetaj
ENG 264 Stilistikë 23.06.2016 9.00-11.00 B 409 S. Kalemi,L.Merkaj
ENG 282 Letërsi Angleze 30.06.2016 9.00-11.00 B 409 A.Panajoti,E.Hodaj
ENG 265 Histori e gj. Angleze 20.06.2016 9.00-11.00 B 409 L. Merkaj, D.Klosi
ENG 260 Kulture anglofone 04.07.2016 11.00-13.00 B 409 M.Harizaj, I.Kanani
ENG 356 Gjuhësi e përgjith. 28.06.2016 9.00-11.00 B 409 B. Toska,S.Kalemi
ENG 376 Teknika te përkthim. 22.06.2016 9.00-11.00 B 409 I.Kanani, L. Merkaj
ENG 341 Metodikë e gj. Ang. 04.07.2016 9.00-11.00 B 409 M.Harizaj,K.Hyso
ENG 398 Teza e diplomës 13.07.2016 9
GJUHË ITALIANE
ITA 193 Fonologji e gj. italiane 20.06.2016 9.00-11.00 B 103 M.Gjoleka,E.Mustafaraj
ITA 151 Gramatikë e gj. italiane 28.06.2016 9.00-11.00 B 103 E.Mustafaraj,B.Isufi
FRE 132 Gjuhëfrënge 2 01.07.2016 9.00-11.00 B 103 V.Xhelili, A.Gjika
ITA 241 Semantikë e gj.italiane 21.06.2016 9.00-11.00 B 103 E.Mustafaraj,B.Isufi
ITA 282 Letërsi  italiane 29.06.2016 9.00-11.00 B 103 B. Isufaj, G.Zaka
ITA 265 Historia e Italisë 05.07.2016 9.00-11.00 B 103 A.Mottola, M. Gjoleka
ITA 260 Kulturë italiane 04.07.2016 9.00-11.00 B 103 A.Mottola, M. Gjoleka
ITA 356 Gjuhësi e përgjithsh. 27.06.2016 9.00-11.00 B 103 M.Gjoleka, E. Naqo
ITA 376 Përkthim 22.06.2016 9.00-11.00 B 101 G.Zaka, B.Isufi
ITA 341 Metodikë e gjuhësitaliane 30.06.2016 9.00-11.00 B 101 E.Naqo, E.Mustafaraj
ITA 398 Teza e diplomës 13.07.2016 9
EDUKIM
kodi Emertimi Pedagoget Data/ora Salla
PS 118 Tipet e handikapit A.Zhapa .G.Lepuri 21.06.  8-10 B104
Eng 131 Gjuhe e huaj D.Klosi.L.Malaj 25.06.10-12 B104
EDU 150 Edukateqytetare E.RexhajB.Xhelaj 29.06.08-10 B104
EDU 135 Edukimartistik D.Shehu.Q.Balla 04.07.  08-10 B402
EDU 155 Letersi per femije R.Alimerko.  I.Lamaj 22.0610-12 B109
ENG 131h Gjuhe e huaj AnilaHima .L.Merkaj 27.06   08-10 B109
ALB149 GJuheshqipe 2 L.Skendaj. R.Alimerko 30.068-10 B109
CSH 130 Teknologjiinformacioni. B.Mehmetaj.Q.Balla 04.07    8-10 B111
PS 115 Handikapimendor E.AvdulajA.Zhapa 24.06    8-10 B110
PS 116 Problemeteshikimit G.LepuriE.Daliaj 27.06    8-10 B110
GEO 150 Gjeologji E.Laci 21.06 8-10 B308
Geo 151 Gjeomorfologjia E.Laci. 24.068-10 B308
Ark156 Kulturailire e Bronx hekurit A.TrushajE.Sina 27.06    10-11 B308
Ark 157 Kulturaqytetareilire E.Sina. A.Trushaj 30.0608-10 B308
Eng131h Gjuhe e huaj LavdoshMalaj. Z.Alimema 04.07    10-12 B101
Edu 233 Psikologjiedukimi A.GjipaliI.Lamaj 22.0608-10 B108
Edu 233 Psikologjiedukimi L.Hajnaj .P.Taraj 22.0608-10 B105
Hum 250 Historikombetare E.Billa .A.Gjipali 27.0608-10 B108
Edu 240 Edukimmuzikor Qani.Balla.D.Shehu 30.0609-11 B402
Edu 265(z) Psikologjisociale IlvaLamaj.A.Gjipali 24.0610-12 B105
Edu235(z) Psikologjiloje I.Alimerko.L.Hajnaj 24.0608-10 B109
Edu 231 Metodologji e mesimdhenies P.Taraj .A.Gjipali 02.078-10 B108
Edu 225 Pedagogji P.Taraj .A.Gjipali 04.07     8-10 B108
Edu 230 Psikologjizhvillimi E.Daliaj .G.Lepuri 26.0610-12 B109
MAT 234 Matematike 2 M.Ramosaco. A.Gjipali 06.07     8-10 B105
His 222 Histori e re e shqiperise E.RexhaE.Billa 04.078-10 B111
His 245 Histori e ballkanit E.BillaB.Xhelaj 30.06     8-10 B111
Geo 222 Gjeografifizike e shqip F.shkurti .E.Laci 01.07    10-12 B111
Geo 223 Gjeografiekonomike E.LaciF.Shkurti 20.06    8-10 B308
Geo 217 Gjeografi e popullsise E.LaciF.Shkurti 24.068-10 B308
Ps 323 Mardhenietprinderprofesioniste A.ZhapaI.Lamaj 23.06    08-10 B111
HIS 368 Historimoderne E.BillaE.Laci 21.06 08-10 B 104
GEO 325 Njohuri per gjeografineturistike F.Shkurti. E.Laci 30.06    08-10 B108
GEO 326 Gjeografimjedisi E.Laci,  F.Shkurti 25.06    08-10 B 104
Edu 335 Higjiene B.Pepa.D.Kasemi 25 .06    08-10 C 101
BIO 341 Biologji D.Kasemi 22. 06 08-10 C101
FIZ 311 Njohurifizike A.Dena .S.Mico 30.06     08-10 C 403
KIM 311 Njohuri ne kimi P.Kotori .M.Muco 01.07     08-10 C403
MASTER SHKENCOR
KODI LENDA PEDAGOGU ORARI DATA SALLA
DRE 520   E DREJTE NDERKOMBETARE PRIVATE Dr. Ilir Kanaj (K. Mone) 17:00-19:00 04.07.2016 B 307
DRE 515  MBROJTJA E TE DREJTAVE TE NJERIUT NE NIVEL NDERKOMBETAR Dr. Erjon Hitaj (E. Mecaj) 17:00-19:00 27.06.2016 B 307
DRE 514 E DREJTE NDERKOMBETARE HUMANITARE Msc. Stela Mecaj (M. Shehu) 17:00-19:00 23.06.2016 B 307
DRE 512  GJEOPOLITIKE Dr. Nikolin Hasani (S. Bana) 17:00-19:00 20.06.2016 B 307
MASTER PROFESIONAL SHKENCA ADMINISTRATIVE
KODI LENDA PEDAGOGU ORARI DATA SALLA
DRE 411  POLITIKAT PUBLIKE DHE QEVERISJE LOKALE Dr. Sokol Bana (O. Hoxhaj) 17:00-19:00 21.06.2016 B 305
DRE 410  LEGJISLACION MBI PASURITË E PALUAJTSHME Msc. Loreta Tozaj (E. Hoxha) 17:00-19:00 24.06.2016 B 305
DRE 404  E DREJTE FINANCIARE Msc. Ulvin Veizaj (A. Prifti) 17:00-19:00 29.06.2016 B 305
DRE 409  E DREJTE TREGTARE Msc. Belinda Halilaj (M. Shehu) 17:00-19:00 04.07.2016 B 305
MASTER PROFESIONAL E DREJTE PENALE
KODI LENDA PEDAGOGU ORARI DATA SALLA
DRE 433  E drejte Penale e avancuar (pjesa e pergjithshme) Dr. Aleks Prifti (E. Bacaj) 15:00-17:00 04.07.2016 B 308
DRE 434  E drejte Penale e avancuar ( pjesa e posaçme) Msc. Besjana Muka (I. Kanaj) 15:00-17:00 20.06.2016 B 308
DRE 435  E drejte Proceduriale e Avancuar Dr. Lorenc Danaj (E. Mecaj) 15:00-17:00 30.06.2016 B 308
DRE 448  Politikat europiane te sigurise Msc. Aljona Laska/ Dr. Sokol Bana 15:00-17:00 28.06.2016 B 308
“Master i Shkencave në Mësimdhënien e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë
KODI KURSI LEKTOR NE KOMISION DATA ORA
ALB 501 METODIKË E MËSIMDHËNIES SË GJUHËS SHQIPE MIGENA BALLA VILMA BELLO 02.07.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 507 GJUHËSI E PËRGJITHSHME NEXHIP MËRKURI LEKA SKËNDAJ 11.06.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 516 METODOLOGJI TË MËSIMDHËNIES PETRIT TARAJ 27.06.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 502 METODIKË E MËSIMDHËNIES SË LETËRSISË EDLIRA ÇERKEZI ERMIR XHINDI 22.06.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 503 INTERPRETIM I TEKSTEVE LETRARE ERMIR XHINDI EDLIRA ÇERKEZI 06.07.2016 09.00 – 11. 00,B 301
MASTER PROFESIONAL, GJUHA ANGLEZE
Kodi Lënda Pedagogu Data Orari Salla
ENG 470 Kërkimi në edukim ArmelaPanajoti, L. Merkaj 29.06.2016 15.00-17.00 B 409
ITA 432 Gjuhë italiane B.Isufi, F. Londo 20.06.2016 15.00-17.00 B 409
ITA 454 Kulturë italiane Angela Mottola, M.Gjoleka 04.07.2016 11.00-13.00 B 409
ITA 455 Didaktikë e gj. italiane ElionaNaqo, F.Londo 24.06.2016 15.00-17.00 B 409
ENG 450 Psikolinguistikë William Martin, I. Kanani 05-07.07.2016 15.00-17.00 B 409
ENG 499 Teza e diplomës 14.07.2016 9
MASTER PROFESIONAL, GJUHA ITALIANE
Kodi Lënda Pedagogu Data Orari Salla
ITA 450 Psikolinguistikë Meri Gjoleka, E. Mustafaraj 27.06.2016 15.00-17.00 B 412
ITA 470 Kërkimi në edukim Frosina Londo, E. Naqo 20.06.2016 15.00-17.00 B 412
FRE 432 Gjuhëfrënge Vladimir Xhelili, A.Gjika 29.06.2016 15.00-17.00 B 412
FRE 454 Kulturëfrënge Adriana Gjika, V.Xhelili 04.07.2016 15.00-17.00 B  412
FRE 455 Didaktikë e gj. FRE Adriana Gjika, V.Xhelili 23.06.2016 15.00-17.00 B  412
CSE 446 Komunikimdheteknologji e informacionit në edukim Eva Cipi 1.07.2016 15.00-17.00 B 409
ITA 499 Teza e diplomës 14.07.2016 9
Viti I pare MP ne CiklinFillor….
EDU440 Edukimi i te drejtave te njeriut ne shkolle B109 21.06    14-16 BlerinaXhelaj.A.Trushaj
EDU 470  Kerkim shkencor ne shkencat e edukimit B 111 25.06     14-16 E.DervishaliajA.Gjipali
ALB 501(z) ALB 501 Mesimdhenia e gjuhesdheletersise B110 29.06      14-16 R.Alimerko. I.Lamaj
EDU 425(z) EDU425 Mesimdhenia e historisedhegjeografise  B.111 29.06.    14-16 F.Shkurti/E.Rexhaj
Vitiipare MSC ne Pedagogjine e specializuarsociale
PS 440 Aftesia e kufizuar mendore B105 24.0614-16 E.Avdulaj.G.Lepuri
 PS 450 Menaxhimdhevleresiminstitucionesharsimore B 104 28.06   14-16 I.AlimerkoA.Gjipali
PS 510 PS 510Edukim I hershem B 111 20 .0714-16 G.Lepuri .A.Zhapa
Viti I Dyte MSC ne EDUKIM
EDU540 Gjuhe e huaj B 104 25.06   14-16 Z.Alimema. A.Malaj
ALB 460 ShkrimAkademik B 104   21.06   09-11 M.Balla. A.Gipali
Viti I dyte MSC ne Pedagogjine e specializuarsociale
PS 530 Integrimi ipersonave me aftesitekufizuar B 109 22.06  . 14-16 ,A.Zhapa .G.Lepuri

Sot ekipi i promovimit të Universitetit ishte në Shkollën jopublike ‘Internacional’ ku pjesëtarë të ekipit ndanë rreth fakulteteve të tyre duke nxitur maturantët të zgjidhnin Universitetin ‘Ismail Qemali’ për studimet e tyre të ardhshme.

FAKULTETI I EKONOMISË

KALENDARI I PROVIMEVE FINALE- PRANVERË 2016

 

CIKLI BACHELOR I STUDIMEVE

Departamenti i Biznesit
Nr. Leksione Provimi Final
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu  Komisionet
1 MKT 110 Bazat e marketingut R.E 09:30-11:00 E.Bazini 27.06.2016 H 08:00-11:00 A403 E.Bazini, A.Ramaj
2 MKT 110 Bazat e marketingut R.,E 11:00-12:30 E. Bazini 27.06.2016 H 11:00-14:00 A403 E. Bazini, R.Hasanaj
3 MKT 110 Bazat e marketingut R.E 09:30-11:00 Xh. Agaraj 27.06.2016 H 08:00-11:00 A301 Xh. Agaraj
4 MKT 110 Bazat e marketingut H,M,P 10:00-11:00 A. Ramaj 27.06.2016 H 11:00-14:00 A 405 A. Ramaj
5 MKT 212 Kerkim Marketing R.E 12:30-14:00 E.Bazini 21.06.2016 R 11:00-14:00 A 301 E.Bazini
6 MKT 211 Drejtim Marketing R.E 11:00-12:30 Xh. Agaraj 29.06.2016 M 08:00-11:00 A 301 Xh. Agaraj
7 MKT 215 Marketing Sherbimesh H.M. 09:00-10:00 A. Ramaj 24.06.2016 P 08:00-11:00 A 301 A. Ramaj
8 MKT 312 Promocion H.M.P 10:00-11:00 E. Pjero 20.06.2016 H 11:00-14:00 A 301 E. Pjero
9 MKT 314 Marketing Nderkombetar R.E 09:30-11:00 A. Cipi 23.06.2016 E 08:00-11:00 A 301 A.Cipi
10 MKT 335 Marketing Strategjik R.E 08:00-09:30 Xh. Agaraj 22.06.2016 M 08:00-11:00 A403 Xh. Agaraj,    R.Hasanaj
11 BIZ 140 Manaxhim Biznesi R,E 08:00-09:30 E.Pulaj 27.06.2016 H 08:00-11:00 A 206 E.Pulaj, A.Hysi
12 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H,M,P 11:00-12:00 Z.Sinaj 27.06.2016 H 08:00-11:00 A 407 Z.Sinaj
13 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H.M.P 09:00-10:00 A.Hysi 27.06.2016 H 11:00-14:00 A 301 A.Hysi
14 BIZ 230 Sjellje organizative R.E 11:00-12:30 D.Feimi 20.06.2016 H 11:00-14:00 A 404, A 405 D.Feimi, Z.Sinaj
15 BIZ 230 Sjellje organizative R,E 08:00-09:30 R.Hasanaj 20.06.2016 H 08:00-11:00 A 204 R.Hasanaj
16 BIZ 242 Manaxhim Burimesh Njerezore H.M.P 09:00-10:00 I.Lipi 24.06.2016 P 08:00-11:00 A 104 I.Lipi
17 BIZ 345 Zhvillimi I planit te biznesit H,M,P 10:00-11:00 I.Lipi 27.06.2016 H 11:00-14:00 A 407 I.Lipi
18 BIZ 233 Sipermarrje Manaxhim Biznesi i Vogel R,E 12:30-14:00 A.Dumi 30.06.2016 E 11:00-14:00 A 204 A.Dumi
19 BIZ 343 Manaxhim Operacionesh R.E 08:00-09:30 A. Cipi 22.06.2016 M 08:00-11:00 A 403 A. Cipi
20 BIZ 300 Sistemet e Informacionit ne manaxhim R,E 11:00-12.30 R.Hasanaj 30.06.2016 E 08:00-11:00 A 407 R.Hasanaj
21 TUR 243 Ekonomiks Turizmi H,M,P 10:00-11:00 R. Brokaj 21.06.2016 R 11:00-14:00 A 404, A 402 R. Brokaj, Z. Sinaj
22 TUR 244 Pasurite Kulturore per operatoret Turistike H,M,P 13:00-14.00 Z.Sinaj 24.06.2016 P 08:00-11:00 A 402 Z.Sinaj
23 TUR 252 Ekonomi Ambienti dhe turizem i qendrueshem R.E 11:00-12:30 Sh.Sinanaj 30.06.2016 E 11:00-14:00 A 404 Sh.Sinanaj
24 TUR 362 Drejtim Ndermarrjesh Turistike P 12:00-15:00 F.Vela 29.06.2016 M 11:00-14:00 A 301 F.Vela
25 MKT 332 Marketing Territori dhe Turizem Nderkombetar R.E 9:30-11:00 Sh.Sinanaj 21.06.2016 R 08:00-11:00 A 103 Sh.Sinanaj
26 TUR 365 Manaxhim Transporti H,M,P 09:00-10:00 R. Brokaj 24.06.2016 P 11:00-14:00 A 404 R. Brokaj
Departamenti  Ekonomiksit
Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 F. Zeneli 24.06.2016 P 08.00 – 11.00 A 403, A 407 F. Zeneli
2 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 P. Resulaj 24.06.2016 P 08.00 – 11.00 A 405, A 408 P. Resulaj
3 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 E. Malaj 24.06.2016 P 08.00 – 11.00 A 203, A 206 E. Malaj
4 ECN 170 Mikroekonomi R.E 11.00 – 12.30 L. Alikaj 24.06.2016 P 11.00 – 14.00 A 403, A 407 L. Alikaj
5 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 R. Hoxhaj 24.06.2016 P 08.00 – 11.00 A 203, A 206 R. Hoxhaj
6 ECN 170 Mikroekonomi H.M.P. 09.00 – 10.00 E. Aliaj 24.06.2016 P 11.00 – 14.00 A 405, A 408 E. Aliaj
7 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 K. Guga 24.06.2016 P 11.00 – 14.00 A 205, A 206 K. Guga
8 ECN 270 Makroekonomi H.M.P. 10.00 – 11.00 M. Veliu 27.06.2016 H 08.00 – 11.00 A 405, A 408 M. Veliu
9 ECN 270 Makroekonomi R.E 11.00 – 12.30 K. Guga 27.06.2016 H 08.00 – 11.00 A 205, A 206 K. Guga
10 ECN 370 Ekonometria R.E 08.00 – 09.30 F. Zeneli 29.06.2016 M 08.00 – 11.00 A 205, A 206 F. Zeneli
11 ECN 370 Ekonometria H.M.P. 11.00 – 12.00 F. Miti 29.06.2016 M 08.00 – 11.00 A 407, A 403 F. Miti
12 ECN 370 Ekonometria H.M.P. 12.00 – 13.00 F. Miti 29.06.2016 M 08.00 – 11.00 A 408, A 404 F. Miti
13 ECN 273 Ekonomiks Manaxherial H.M.P. 11.00 – 12.00 M. Veliu 22.06.2016 M 08.00 – 11.00 A 405, A 408 M. Veliu
14 ECN 274 Ekonomiks Pune R.E 11.00 – 12.30 E. Malaj 29.06.2016 M 11.00 – 14.00 A 405, A 408 E. Malaj
15 ECN 373 Tregtia Nderkombetare H.M.P. 09.00 – 10.00 I. Pulaj 22.06.2016 M 11.00 – 14.00 A 405, A 408 I. Pulaj
16 ECN 374 Ekonomiks Financiar R.E 09.30 – 11.00 L. Alikaj 27.06.2016 H 11.00 – 14.00 A 405, A 408 L. Alikaj
17 ECN 379 Ekonomiksi I Integrimit Europian R.E 11.00 – 12.30 F. Miti 27.06.2016 H 11.00 – 14.00 A 405, A 408 F. Miti
18 ECN 328 Rritja Ekonomike dhe Zhvillimi R.E 13.00 – 14.00 E. Malaj 01.07.2016 P 11.00 – 14.00 A 205, A 206 E. Malaj
19 ECN 281 Bazat e Ekonomiksit (FSHT) H.M.P. 10.00 – 11.00 E. Aliaj 28.06.2016 R 11.00 – 14.00 C 106 E. Aliaj
 
Departamenti i Financës
Nr. Leksione Provimi Final
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 220 Financa 2 R.E 09.30 -11.00 F. Madani 01.07.2016 P 08.00 -11.00 A 407, 408 F. Madani
2 FIN 210 Kontabilitet Financiar R.E 11.00 -12.30 F. Madani 23.06.2016 E 08.00 -11.00 A 407 F. Madani
3 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 09.00 -10.00 B. Sulejmani 21.06.2016 R 08.00 -11.00 A 206, A 207 B. Sulejmani
4 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 10.00-11.00 B. Sulejmani 21.06.2016 R 08.00 -11.00 A 206, A 207 B. Sulejmani
5 FIN 317 Vendimet financiare te korporatave R.E 11.00 -12.30 O. Muharremi 25.06.2016 S 08.00 -11.00 A 403 O. Muharremi
6 FIN 220 Financa 2 R.E 12.30 -14.00 O. Muharremi 01.07.2016 P 08.00 -11.00 A 403 O. Muharremi
7 FIN 215 Institucionet financiare H.M.P 08.00-09.00 E.Pelari 04.07.2016 H 11.00 -14.00 A 403, A 407,A408 E.Pelari
8 FIN 215 Institucionet financiare H.M.P 09.00 -10.00 E. Pelari 04.07.2016 H 11.00 -14.00 A 403, A 407,A408 E.Pelari
9 FIN 219 Sistemet fiskale H.M.P 10.00-11.00 E. Pelari 30.06.2016 E 08.00 -11.00 A 403 E.Pelari
10 FIN  322 Kontabilitet Drejtimi H.M.P 09.00 -10.00 Y. Sokoli 27.06.2016 H 08.00 -11.00 A 202 Y. Sokoli
11 FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H.M.P 09.00-10.00 L. Cakerri 25.06.2016 S 08.00 -11.00 A 407, A 408 L. Cakerri
12 FIN 312 Kontabiliteti I Kosto Drejtimit R.E 09.30 -11.00 L. Cakerri 20.06.2016 H 11.00 -14.00 A 403, A 402 L. Cakerri
13 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R.E 08.00-9.30 B. Dervishi 21.06.2016 R 08.00 -11.00 A 402 B. Dervishi
14 FIN 313 Kontabilitet i Aplikuar R.E 09.30 -11.00 B. Dervishi 01.07.2016 P 11.00 -14.00 A 407, 408 B. Dervishi
15 FIN 210 Kontabilitet Financiar H.M.P 09.00 -10.00 V. Gjini 23.06.2016 E 08.00 -11.00 A 103 V. Gjini
16 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 10.00-11.00 V. Gjini 04.07.2016 H 08.00 -11.00 403, A 402 V. Gjini
17 FIN 331 Analiza e Pasqyrave Financiare R.E 11:00-12:30 V. Gjini 20.06.2016 H 08.00 -11.00 A 202 V. Gjini
18 FIN  110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 10.00-11.00 M. Petanaj 21.06.2016 R 11.00 -14.00 A 407, 408 M. Petanaj
19 FIN 219 Sistemet fiskale H.M.P 11.00-12.00 M. Petanaj 20.06.2016 H 08.00 -11.00 403, A 402 M. Petanaj
20 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 9.00-10.00 G. Dede 21.06.2016 R 08.00 -11.00 A 408, A 407 G. Dede
21 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 10.00 -11.00 M. Haxhiu 21.06.2016 R 08.00 -11.00 A 403 M. Haxhiu
22 FIN 210 Kontabilitet Financiar H.M.P 09.00 – 10.00 M. Haxhiu 23.06.2016 E 08.00 -11.00 A 402 M. Haxhiu
23 FIN 352 Auditim H.M.P 10.00 -11.00 G. Dede 23.06.2016 E 08.00 -11.00 A 403 G. Dede
Kode të Tjera
Leksione Provimi Final
NR. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 MTE 160 Matematike e zbatuar H.M 08.00 -09.00 A.Peci 30.06.2016 E 08.00 -11.00 A 405 A.Peci
2 MTE 220 Statistike R.E 08.00 -09.30 N.Sadikaj 28.06.2016 R 11.00 -14.00 A 405 N.Sadikaj
3 DRE 250 E drejte biznesi H.M 14.00 -15.30 N.Hasani 25.06.2016 S 08.00 -11.00 A  405 N.Hasani
4 MTE 220 Statistike H.M.P 13.00 – 14.00 Ll.Sota 28.06.2016 R 08.00 -11.00 A 206 Ll.Sota
5 CSE 290 Sistemet e informacionit ne ekonomi H.M.P 13:00 – 14:00 A.Gjergji 20.06.2016 H 08.00 -11.00 A 405 A.Gjergji
6 MTE 160 Matematike e zbatuar R.E 08.00 -09.00 A.Sinani 30.06.2016 E 08.00 -11.00 A 207 A.Sinani
7 MTE 160 Matematike e zbatuar M.P 11.00 -12.00 Ll.Sota 30.06.2016 E 08.00 -11.00 A 401 Ll.Sota
8 MTE 220 Statistike H.M.P 08.00 -09.00 M.Ramosaco 28.06.2016 R 08.00 -11.00 A 405 M.Ramosaco
9 CSE 290 Sistemet e informacionit ne ekonomi P 10:00 – 13:00 A.Gjergji 20.06.2016 H 08.00 -11.00 A 405 A.Gjergji
10 MTE 160 Matematike e zbatuar H.M 08.00 -09.00 M.Breshanaj 30.06.2016 E 11.00 -14.00 A 403 M.Breshanaj
11 MTE 160 Matematike e zbatuar H.M 12:00-13:00 A.Bahushi 30.06.2016 E 11.00 -14.00 A 405 A.Bahushi
12 MTE 160 Matematike e zbatuar M.P 08:00-09:00 L.Bezati 30.06.2016 E 11.00 -14.00 A 207 L.Bezati
13 DRE 270 Legjislacion turizmi H.P 15:00-16:30 U.Veizaj 25.06.2016 S 08.00 -11.00 A 404 U.Veizaj
14 MTE 160 Matematike e zbatuar H.M 12:00-13:00 L.Seitaj 30.06.2016 E 11.00 -14.00 A 206 L.Seitaj
15 ALB 380 Shkrim akademik H.M.P 12:00-13:00 E.Hudhera 25.06.2016 S 11.00 -14.00 A 403 E.Hudhera
16 ALB  380 Shkrim akademik H.M.P 13:00 – 14:00 E.Hudhera 25.06.2016 S 11.00 -14.00 A 403 E.Hudhera
17 ENG 230 Anglisht H.M.P 14:00-15:00 K.Hysi 26.06.2016 D 08.00 -11.00 A 206 K.Hysi
18 ENG 230 Anglisht H.M.P 13:00-14:00 K.Hysi 26.06.2016 D 08.00 -11.00 A 207 K.Hysi
19 ENG 230 Anglisht H.M.P 12:00-13:00 K.Hysi 26.06.2016 D 08.00 -11.00 A 205 K.Hysi
20 IT 230 Italisht R.E 14:00 – 15:30 G.Zaka 26.06.2016 D 11.00 -14.00 A 408 G.Zaka
21 ENG 230 Anglisht R.E 12:00-13:30 K.Hysi 26.06.2016 D 11.00 -14.00 A 407 K.Hysi

KALENDARI I PROVIMEVE FINALE- PRANVERË 2016

 

CIKLI BACHELOR I STUDIMEVE

 

SISTEMI PART – TIME

Viti tretë Leksione Provimi Final
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 BIZ 331 Aftesite Manaxheriale – Part time E 16:00-18:00 A. Dumi 20.06.2016 H 16:00-19:00 A 104 A.Dumi
2 BIZ 335 Menaxhim strategjik -Part time P 16:00-19:00 E. Pulaj 28.06.2016 R 16:00-19:00 A 104 E.Pulaj
3 BIZ 333 Biznes nderkombetar- Part time M 16.00 – 19.00 A. Hysi 01.06.2016 P 16:00-19:00 A 104 A.Hysi
4 FIN 312 Kontabilitet Kosto Drejtimi S 09:00-12:00 Y. Sokoli 25.06.2016 S 09.00 -12.00 A 202 Y. Sokoli
Viti katërt Leksione Provimi Final
Kodi Lënda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 370 Ekonometri R 16:00-19:00 F. Zeneli 28.06.2016 R 16:00-19:00 A 103 F. Zeneli
2 BIZ 391 Praktika D.Feimi
3 BIZ 399 Teza e Diplomës

KALENDARI I PROVIMEVE FINALE- PRANVERË 2016

 

CIKLI I DYTË  I STUDIMEVE

 

 

DEPARTAMENTI I BIZNESIT

Orari Master i Shkencave “Administrim Biznesi”, Viti I
Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 435 Drejtim Financiar i Avancuar S 09.00 -12.00 B. Ciceri 02.07.2016 S 09.00 -12.00 A 207 B. Ciceri
2 ECN 453 Ekonomiks Manaxherial I Avancuar D 09.00 -12.00 M. Veliu 27.06.2016 H 14.00 -17.00 A 207 M.  Veliu
3 DRE 438 Ligjet ne Biznes E 14:00 – 16:00 E.Hitaj 06.07.2016 M 14.00 -17.00 A 301 E.Hitaj

Orari Master I Shkencave “Administrim Biznesi”, Viti II

Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 MKT 511 Kerkim Tregu: Kerkim Cilesor H 16:00-19:00 E.Pulaj 24.06.2016 E 09:00-12:00 A 105 E.Pulaj
2 MKT  512 Moduli I Marketingut : Marketing Strategjik I Avancuar M 09:00-12:00 Xh.Agaraj 20.06.2016 H 09:00-12:00 A 301 Xh.Agaraj
3 MKT 513 Moduli Marketing: Strategjite e marredhenieve me Publikun H 12:00-15:00 E.Pjero 28.06.2016 R 09:00-12:00 A 105 E.Pjero
4 BIZ 599 Projekti Final

Orari i Master Profesional  “Administrim Publik”, Viti I

Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 BIZ 411 Bazat e Qeverisjes E 14:00-19:00 A. Hysi 04.07.2016 H 14:00-17:00 A 204 A. Hysi
2 BIZ 415 Manaxhimi i Institucioneve Publike P 16:00-19:00 F.Vela 11.07.2016 H 14:00-17:00 A 404 F.Vela
3 FIN 424 Financat e Sektorit Publik R 12.00 -15.00 M.Petanaj 27.06.2016 H 14:00-17:00 A 205 M.Petanaj
4 BIZ  515 Menaxhim Projektesh R 16:00-19:00 A. Cipi 01.07.2016 P 14:00-17:00 A 204 A. Cipi
5 ECN 412 Ekonomiksi i Sektorit Publik H 12.00 – 15.00 L. Alikaj 08.07.2016 P 14:00-17:00 A 301 L. Alikaj

Orari Master Profesional   “Marketing” Viti I

Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 MKT 430 Marredheniet Publike Bashkekohore H 09:00-12:00 Xh.Agaraj 30.06.2016 E 09:00-12:00 A 301 Xh.Agaraj
2 MKT 425 Strategji e Reklames M 12:00-15:00 E. Pjero 27.06.2016 H 09:00-12:00 A 104 E. Pjero
3 MKT 445 Manaxhimi i Shitjeve R 09:00-10:00 A. Ramaj 04.07.2016 H 09:00-12:00 A 104 A. Ramaj
4 MKT 435 Marketingu Direk dhe Baza e te Dhenave R 16.00 -19.00 Sh.Sinanaj 11.07.2016 H 09:00-12:00 A 301 Sh.Sinanaj
5 MKT 410 Kerkimi Marketing i Avancuar E 16.00 -19.00 A. Ramaj 08.07.2016 P 09:00-12:00 A 104 A. Ramaj
6 MKT 450 Manaxhimi Ceshtjeve Publike P 14:00-17:00 Sh.Sinanaj 14.07.2016 E 09:00-12:00 A 104 Sh.Sinanaj

Orari Master Profesional   “Sipermarrje ne Turizem” Viti I

Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 MKT 414 Drejtimi Marketing ne Turizem H 10:00-13:00 E.Bazini 27.06.2016 H 11:00-14:00 A 403 E.Bazini
2 TUR 417 Planifikim Destinacionesh R 14:00-17:00 R. Brokaj 30.06.2016 E 09:00-12:00 A 103 R. Brokaj
3 TUR 413 Teknika te manaxhimit ne turizem M 14:00-17:00 Sh.Sinanaj 11.07.2016 H 09:00-12:00 A 301 Sh.Sinanaj
4 BIZ 437 Etika ne Turizem E 16:00-19:00 D.Feimi 04.07.2016 H 09:00-12:00 A 301 D.Feimi
5 MKT 413 Teknika te komunikimit me klientin P 11.00 -14.00 E.Pjero 08.07.2016 P 09:00-12:00 A 301 E.Pjero
 

DEPARTAMENTI I EKONOMIKSIT

Master Profesional Ekonomiks ne Sipermarrje

Leksionet Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 421 Ekonomia Publike dhe Institucionet R 14.00 – 17.00 I. Pulaj 27.06.2016 H 09.00 – 12.00 A 203 I. Pulaj
2 ECN 405 Makroekonomiksi i Zhvillimit M 14.00 – 17.00 R. Hoxhaj 03.07.2016 D 09.00 – 12.00 A 203 R. Hoxhaj
3 DRE 435/ DRE 437 E dretja adminsitrative / Mikrokredia, Ligji dhe Taksimi E 14.00 – 17.00 N.Hasani / O.Hoxha 09.07.2016 S 09.00 – 12.00 A 203 N.Hasani / O.Hoxha
4 ECN 409 Ekonomiksi i Punes dhe Politikat Publike P 10.00 – 13.00 L. Alikaj 30.06.2016 E 09.00 – 12.00 A 203 L. Alikaj
5 ECN 407 Analiza dhe Vleresimi i Projekteve R 08.00 – 11.00 E. Aliaj 06.07.2016 M 09.00 – 12.00 A 203 E. Aliaj
6 ECN 413 Ekonomiksi Urban H 14.00 – 17.00 E. Malaj 06.07.2016 M 09.00 – 12.00 A 203 E. Malaj

Master Shkencor ne Ekonomiks Viti I

Leksionet Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 402 Teoria e Makroekonomisë së Avancuar P 09.00 – 12.00 K. Guga 12.07.2016 E 09.00 – 12.00 A 202 K. Guga
2 ECN 455 Tregtia Ndërkombëtare dhe Politikat H 14.00 – 17.00 R. Hoxhaj 28.06.2016 H 09.00 – 12.00 A 202 R. Hoxhaj
3 BIZ 418 Manaxhimi Strategjik i Operacioneve E 16:00-19:00 A.Cipi 06.07.2016 M 09.00 – 12.00 A 202 A.Cipi
4 FIN 423 Financat Publike E 09:30-12:30 B.Dosti 08.07.2016 P 12.00-15.00 A 403 B. Dosti
5 FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar S 09.00 -12.00 B. Ciceri 02.07.2016 S 09:00 – 12:00 A 207 B. Ciceri

Master Shkencor ne Ekonomiks Viti II

Leksionet Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 CSE 588 Softe aplikative E. Cipi 12.07.2016 R 09.00 – 12.00 A 203 E. Cipi
 

Departamenti i Finances

Master Shkencor ne Finance Viti II

Nr. Leksione Provimi Perfundimtar
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 579 Praktika F. Madani 29.06.2016 M 10.00 -13.00 A 301 F. Madani
2 FIN 599 Teme Diplome 15.07.2016

Master Shkencor në Pasuritë e Paluajtshme Viti II

Nr. Leksione Provimi Përfundimtar
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 559 Praktika L. Koprencka 29.06.2016 M 10.00 -13.00 A201 L. Koprencka
2 FIN  445 Teoria dhe praktika ligjore ne pasurite e Paluajtshme S 09.00 -12.00 N.Hasani 25.06.2016 S 08.00 -11.00 A 405 N. Hasani
3 FIN 589 Temë Diplome 15.07.2016

Master Shkencor në Financë Viti I

Nr. Leksione Provimi Perfundimtar
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 414 Vendimet investuese te korporatave M 12.00 -15.00 F. Madani 15.07.2016 p 16.00 -19.00 A 407 F. Madani
2 FIN 423 Financat publike E 09:30-12:30 B.Dosti 08.07.2016 P 12.00 -15.00 A 403 B. Dosti
3 FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar S 09.00 -12.00 B. Ciceri 02.07.2016 S 09:00 – 12:00 A 207 B. Ciceri
3 FIN 455 Taksimi H 12.00-15.00 L. Koprencka 28.06.2016 R 08.00 -11.00 A 407. A 408 L. Koprencka
4 FIN 419 Drejtimi financiar Nderkombetar R 12.00 -15.00 Y.Sokoli 11.07.2016 H 09.00 -11.00 A 101 Y.Sokoli

MS në Pasurite4 e Paluajtshme Viti I

Nr. Leksione Provimi Përfundimtar
Kodi Lënda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 414 Vendimet investuese te korporatave M 12.00 -15.00 F. Madani 15.07.2016 p 16.00 -19.00 A 407 F. Madani
2 FIN 455 Taksimi H 12.00-15.00 L. Koprencka 28.06.2016 R 08.00 -11.00 A 407. A 408 L. Koprencka
3 FIN 423 Financat Publike   (3/2) E 09:30-12:30 B.Dosti 08.07.2016 P 12.00 -15.00 A 403 B. Dosti
4 FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar S 09.00 -12.00 B. Ciceri 02.07.2016 S 09:00 – 12:00 A 207 B. Ciceri

Master Profesional ne Finance Viti I

Nr. Leksione Provimi Përfundimtar
Kodi Lënda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 404 Investimet financiare M 12.00-15.00 L. Koprencka 28.06.2016 R 11.00 -14.00 A 407. A 408 L. Koprencka
2 FIN 429 Taksim i Biznesit H 13.00 – 16.00 E Pelari 09.07.2016 S 08.00 -11.00 A 403, A 402 E Pelari
3 FIN 460 Bazat e financave  nderkombetare E 12.00-15.00 B. Sulejmani 12.07.2016 R 08.00 -11.00 A 206 B. Sulejmani
4 FIN 442 Kontabilitet i Avancuar R 13.00 -16.00 V. Gjini 06.07.2016 M 08.00 -11.00 A 403, A 402 V. Gjini
5 FIN 447 Analiza ekonomike dhe financiare S 09:00 – 12:00 O.Muharremi 02.07.2016 S 08.00 -11.00 A 403, A 402 O.Muharremi

Master Profesional ne Kontabilitet Viti I

Nr. Leksione Provimi Perfundimtar
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 429 Taksim i Biznesit H 13.00 – 16.00 E Pelari 09.07.2016 S 08.00 -11.00 A 403, A 402 E Pelari
2 FIN 442 Kontabilitet i Avancuar R 13.00 -16.00 V. Gjini 06.07.2016 M 08.00 -11.00 A 403, A 402 V. Gjini
3 FIN 444 Komputerizimi kontabël dhe software aplikativë P 12.00 -15.00 B.Dervishi 12.07.2016 R 08.00 -11.00 A 205 B.Dervishi
4 FIN 482 Etika profesionale në kontabilitet E 13.00 -16.00 M. Petanaj 28.06.2016 R 11.00 -14.00 A 207 M. Petanaj
5 FIN 447 Analiza ekonomike dhe financiare S 09:00 – 12:00 O.Muharremi 02.07.2016 S 08.00 -11.00 A 403, A 402 O.Muharremi

Sot, ekipi i Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë ishte në mjediset e shkollës jopublike ‘Perla’ për promovimin e Universitetit. Ekipi i Universitetit prezantoi për pak minuta programin që ofronte fakulteti përkatës. Turi i promovimit vazhdon.

Sot, Zyra e Këshillimit dhe Karrierës organizoi promovimin e Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë në Shkollën ‘Mustafa Qemal Ataturku’ Vlorë. Përfaqësues të Universitetit promovuan Universitetin dhe edukimin që ofrohet nga ky institucion si dhe i nxitën maturantët të zgjedhin të vazhdojnë studimet e tyre aty, për shkak se Universiteti ynë ofron një staf të përgatitur dhe një metodikë mësimëdhënie shumë të mirë që përmbush kërkesat e studentëve me qëllim përmbushjen e ëndërrave dhe aspiratave të tyre.

Turi i promovimit do të vazhdojë edhe në shkolla të tjera të qytetit.