Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 9 Tetor, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 16 Tetor, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

KRITERET E PRANlMIT TE KANDIDATEVE NE PROGRAMET E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE PER VITIN AKADEMIK 2016-2017

Mbeshtetur ne nenin 76 te ligjit Nr. 80/2015 “Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”, nenin 11, shkronja e ne Statutin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlore, Senati Akademik ne mbledhjen e dates 13.10.2016 Vendosi…..

Shkrako Vendimin e plote ketu

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në fazën e dytë të regjistrimeve në UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË per fazën e dytë të regjistrimeve, të ndara për çdo degë në vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë Bachelor kohë e plotë


Administrim Biznesi — (Kliko këtu për të parë listën)
Biologji — (Kliko këtu për të parë listën)
Drejtësi — (Kliko këtu për të parë listën)
Ekonomiks — (Kliko këtu për të parë listën)
Fizikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Financë — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Angleze — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Italiane — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi — (Kliko këtu për të parë listën)
Histori-Gjeografi — (Kliko këtu për të parë listën)
Infermieri e Përgjithshme — (Kliko këtu për të parë listën)
Infermieri Mami — (Kliko këtu për të parë listën)
Informatikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Elektrike — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Mekanike — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Navale — (Kliko këtu për të parë listën)
Kimi — (Kliko këtu për të parë listën)
Kontabilitet — (Kliko këtu për të parë listën)
Marketing — (Kliko këtu për të parë listën)
Matematikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Menaxhim Turizmi — (Kliko këtu për të parë listën)
Mësuesi për Arsimin Fillor — (Kliko këtu për të parë listën)
Mësuesi për Arsimin Parashkollor — (Kliko këtu për të parë listën)
Navigacion — (Kliko këtu për të parë listën)
Pedagogji e Specializuar — (Kliko këtu për të parë listën)
Shkenca Kompjuterike — (Kliko këtu për të parë listën)
Teknologji Informacioni — (Kliko këtu për të parë listën)

Universiteti Vlorës, njofton te gjithë studentët që në datën 19 Tetor 2016, ora 10:00, zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze:

Aplikimi bëhet vetëm Online në: http://registration.sta-edu.com/
Testi është në formatin Paper Based (vetëm me alternativa) dhe zgjat vetëm 2 ore.
Rezulatet vijnë brenda 10 diteve, në Universitetin “Ismail Qemali”
Për më tepër kontaktoni në:
E-mail: info@sta-edu.com Web: www.sta-edu.com

Shkarko njoftimin e plote ketu.

Video informuese e manualit mbi regjistrimet e raundit të dytë.

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHEZIMIN NR. 13, DATE 22.07.201,6 “PER PR0CEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE TARTE, NE VITIN AKADEMIK 2015 -2017″, TE NDRYSHUAR.

•Procedurat e regjistrimit te raundit te dyte ne programet Bachelor per vitin akademik 2016-2017
• Procedurat e aplikimit dhe rregjistrimit ne programet master profesional/ master i shkencave per vitin akademik 2016-2017
• Procedurat e aplikimit dhe regjistrimit per transferime/ dege e dyte ne programet Master profesional/ master i shkencave per vitin akademik 2016-2017.

Shkarko udhezimin e plote ketu.

Lista jo-përfundimtare e aplikantëve fitues në fazën e dytë të regjistrimeve në UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

Lista jo-përfundimtare e aplikantëve fitues në UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË per fazën e dytë të regjistrimeve, të ndara për çdo degë në vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë Bachelor kohë e plotë


Administrim Biznesi — (Kliko këtu për të parë listën)
Biologji — (Kliko këtu për të parë listën)
Drejtësi — (Kliko këtu për të parë listën)
Ekonomiks — (Kliko këtu për të parë listën)
Fizikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Financë — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Angleze — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Italiane — (Kliko këtu për të parë listën)
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi — (Kliko këtu për të parë listën)
Histori-Gjeografi — (Kliko këtu për të parë listën)
Infermieri e Përgjithshme — (Kliko këtu për të parë listën)
Infermieri Mami — (Kliko këtu për të parë listën)
Informatikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Elektrike — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Mekanike — (Kliko këtu për të parë listën)
Inxhinieri Navale — (Kliko këtu për të parë listën)
Kimi — (Kliko këtu për të parë listën)
Kontabilitet — (Kliko këtu për të parë listën)
Marketing — (Kliko këtu për të parë listën)
Matematikë — (Kliko këtu për të parë listën)
Menaxhim Turizmi — (Kliko këtu për të parë listën)
Mësuesi për Arsimin Fillor — (Kliko këtu për të parë listën)
Mësuesi për Arsimin Parashkollor — (Kliko këtu për të parë listën)
Navigacion — (Kliko këtu për të parë listën)
Pedagogji e Specializuar — (Kliko këtu për të parë listën)
Shkenca Kompjuterike — (Kliko këtu për të parë listën)
Teknologji Informacioni — (Kliko këtu për të parë listën)

Në datën 12. 10. 2016, ora 11:00, salla “Rilindja”, bëhet prezantimi i projektit RRI tools, i cili ka në qendër konceptin e Responsible Research and Innovation (RRI) – Kërkim i përgjegjshëm dhe inovacion, i cili po mbështetet gjithnjë e më shumë nga Bashkimi Evropian. Prezantimi bëhet nga përfaqësues të Qendrës për Promovimin e Shkencës, Serbi, një institucion publik në shërbim të nxitjes së shkencës dhe teknologjisë. Ftohen të marrin pjesë të gjithë kërkuesit, shkencëtarët, akademikët, profesionistët, përfaqësuesit lokalë apo të komunitetit që veprojnë apo kanë lidhje me teknologjinë, shkencën dhe inovacionin në Shqipëri.

Shkarko njoftimin e plote ketu.

Universiteti ”Ismail Qemali ”, Vlore , shpall konkursin për një (1) vend të lirë pune për personel në administratë pozicioni ”Specialist IT ”

A. Të interesuarit për pozicinin e mësipërm duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtëme :
1.T ë ketë përfunduar studimet e lartë në Shkencat Inxhinieri Elektronike , në sistemin me kohë të plotë studimi.
(Të ketë përfunduar studimet ”Master i Shkencave ” ose të zoteroje diplomë akuivalente me të )
2. Të ketë notë mesatare të përgjithshme dhe të specialitetit jo më pak se 7 (shtatë ).
3.Të ketë përvojë në punë jo më pak se dhjetë vjet dhe përvojë si specialist IT jo më pake se pesë vjet , preferohet të ketë eksperienë pune në Institucione te Arsimit të Lartë .
4.Të ketë njohuri të mira në një gjuhë përëndimore.
5. T ë ketë aftësi të mira komunikuese ose të punës në grup.

B. Të interesuarit të parqesin dokumentacionin e mëposhtëm :

1.Kërkesë me shkrim për të aplikuar .
2.Curriculum Vitae (CV )
3.Fotokopje të kartës se identitetit.
4. Fotokopje të listës se notave të noterizuar .
5.Fotokopje e dëshmisë së gjuhës / gjuhëve të huaja .
6.Dëshmi penaliteti.
7.Dëshmi të kualifikimeve të tjera në lidhje me specialitetitn e kërkuar.

C. Afati i fundit i pritjes të aplikimeve është deri më 24.10.2016, njoftimi shpallet ne website zyrtar dhe në vendet e njoftimeve në Universitet.
D. Të intersuarit duhet të dërgojnë dokumentacionin përkatës në adresën:
Universiteti” Ismail Qemali ”
Sheshi ”Pavarësia” Skelë Vlorë
E.Nuk do të shqyrtohen nga komisioni AD-HOC dosjet e aplikanteve që shqyrtohen nga komisioni AD-HOC dosjet e aplikanteve që nuk plotësojnë kriteret e mësipërme
F.Proçedura e konkurimit fillon menjëherë pas publikimit të vëndeve te lira të punë dhe përzgjedhja do të zhvillohet sipas pëcaktimeve në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit” Ismail Qemali ” Vlorë.Në fazen e parë do të bëhet vlerësimi i dosjeve dhe në fazën e dyte do të jete intervista.

R E K T O R
Prof.Dr. Roland Zisi

Shkarko njoftimin te plote

Universiteti Vlorës, njofton te gjithë studentët që në datën 19 Tetor 2016, ora 10:00,
zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze:

TOEIC L&R

ETS dhe Universiteti Vlorës kanë një marrëveshje bashkëpunimi sipas se cilës Fakulteti Ekonomik është Authorized Test Center

Lista e testeve te gjuhëvë të akredituara nga: CEFRL

Toeic L&R zhvillohet cdo muaj ne Vlorë

Testi është i miratuar nga MASH, për të gjithë ata që përfundojnë ciklin Master dhe
Doktoraturë ose aplikojnë për të hyrë këto programe për vitin 2016 -2017 e në
vazhdim.

Aplikimi bëhet vetëm Online në: http://registration.sta-edu.com/
Testi është në formatin Paper Based (vetëm me alternativa) dhe zgjat vetëm 2 ore. Rezulatet vijnë brenda 10 diteve, në Universitetin “Ismail Qemali”

Shkarko formularin ketu.
Për më tepër kontaktoni në:
E-mail: info@sta-edu.com Web: www.sta-edu.com

Neser, Diten e Merkure date 28.09.2016, ora 12.00, tek salla Rilindja, seminar trajnues per menaxhimin e dokumentave dhe perpilimin e tyre me ASHV Vlore dhe perfaqesues te ministrise.

Prezenca e detyrueshme.

Present duhet te jene:

Zevendesrektor
Kancelar
Dekan
zevendesdekan
Pergjegjes departamenti
Kryesekretare
Sekretare mesimore
Laborant
Drejtorat e sektoreve te administrates
Specialistet e sektoreve

Ju lutem kryesekretareve te bejne lajmerimin perkates per dekan, zevendes dekan, pergjegjes departamentesh, sekretare mesimore, laborant te fakultetit te tyre.

Ju lutem drejtoreve dhe pergjegjesve te zyrave te bejne lajmerimin perkates tek specialistet e zyrave.

Ju faleminderit,

Zyra e Marredhenieve me Publikun

Jonida Mici