Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 9 Tetor, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 16 Tetor, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

Kërkesë për plotësimin me personel administrativ

Drejtuar: Prof. Dr. Roland Zisi
Rektor  i Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë

I nderuar Z. Rektor,

Për arsye të fillimit të procedurave të tenderimit të rikonstruksionit të Godinës B dhe ambjentit të jashtëm, si dhe rinkontruksionit dhe përshtatjes së Godinës C, të planifikuar në regjistrin e prokurimeve për vitin 2016, referuar Ligjit 9643 dt.20.11.2006 ‘Për prokurimin publik’ dhe V.K.M nr. 1 datë 10.01.2007, për rregullat e prokurimit publik, i ndryshuar, V.K.< 135 datë 03.02.2008 ku citohet si më poshtë:

‘Në rastet e kontratave komplekse që kërkojnë njohuri të veçanta teknike dhe juridike, Autoriteti Kontraktor mund të punësojë me kontratë specialistë të jashtëm ose kontraktorë për të ndihmuar njësinë në hartimin e dokumentave të tenderit’.

Kërkoj miratimin nga Ju për nisjen e procedurave të nevojshme për punësimin me kontratë të përkohshme të një specialisti të fushës inxhinieri ndërtimi të liçensuar, për hartimin e dokumentave standarde të tenderit dhe për të ndjekur të gjitha procedurat deri në lidhjen e kontratës me operatorin ekonomik të shpallur fitues të APP.

Kancelar
Eduart Alushi

PROVIMET FINALE – PRANVERË 2016

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

Bachelor

Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
INF 160 Bazat e infermierisë Emirjona Kiçaj 20.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë Denada Selfo 20.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë  (mami) Emirjona Kiçaj 20.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
 
BIO 222 Biokimi Hajdar Kiçaj 21.06.2016 10.00-12.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi Arta Luga 21.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi (mami) Ina Nasto 21.06.2016 10.00-12.00 C105 – C106
         
INF 330 Infermieri për adultin Evis Alushi 22.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin Sonila Nikaj 22.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin (mami) Juliana Xhindoli 22.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
 
INF 300 Praktikë profesionale Evis Alushi 23.06.2016 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale Sonila Nikaj 23.06.2016 8.00-16.00 B 202
SPAI 131 Spanjisht Ana Çano 23.06.2016 14.00-16.00 B 409
ENGI 131 Anglisht Kozeta Hyso 23.06.2016 14.00-16.00 B 305
GERI 131 Gjermanisht Arlinda Velaj 23.06.2016 14.00-16.00 B 104
         
INF 131 Anatomi humane II (mami) AdelaHaxhiraj 24.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II (9.00-10.00) Afërdita Nikaj 24.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II ( 10.00-11.00) Afërdita Nikaj 24.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
KIM 223 Kimi Petrit Kotorri 24.06.2016 10.00-12.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi Marinela Muço 24.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi (mami) Flora Qarri 24.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
INF 300 Praktikë profesionale Juliana Xhindoli 24.06.2016 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale (mami) Emirjona Kiçaj 24.06.2016 8.00-16.00 B 202
INF 300 Praktikë profesionale (mami) Rudina Çerçizaj 24.06.2016 8.00-16.00 B 202
         
INF 260 Shëndet publik Qamil Dika 27.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 260 Shëndet publik Bruna Subashi 27.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 270 Gjinekologji (mami) Saemira Durmishi 27.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Eljona Zanaj 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Jonada Shalca 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Brikena Arapaj 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 150 Fiziologji (10.00-11.00) Majlinda Zahaj 28.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (9.30-11.00) Majlinda Zahaj 28.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (mami) Majlinda Zahaj 28.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 350 Sëmundje e brendshme II Fejzi Alushi 29.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II Afërdita Nikaj 29.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II (mami) Fejzi Alushi 29.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 275 Traumatologji Rozeta Luçi 30.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 280 Kujdesi për nënën dhe fëmijën Rudina Çerçizaj 30.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 273 Dietologji Fatjona Kamberi 30.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 276 Dermatologji Glodiana Sinanaj 30.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
 
INF 170 Zhvillimi pediatrik (mami) Evis Alushi 1.07.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik Erilda Ruçi 1.07.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik AdelaHaxhiraj 1.07.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
   
INF 250 Sëmundje infektive  (11.00-12.30) Erilda Ruçi 4.07.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 250 Sëmundje infektive  (12.30-14.00) Erilda Ruçi 4.07.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 290 Kujdesi intrauterin (mami) Diana Çuberi 4.07.2016 15.00-17.00 B 204 – B 205 – B 206
 
6.07.2016 7.07.2016 8.07.2016 Temat e Diplomave të Bcs në Infermieri të Përgjithshme
6.07.2016 Temat e Diplomave të Bcs në Infermieri Mami

 

 

ORARI I PROVIMEVE FINALE MASTER TË

FAKULTETIT TË SHËNDETIT PUBLIK

Pranverë 2016

Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor Y.Stramarko 20.06.2016 8.00-10.00 B 201
INF 452 Patologji e avancuar II F.Alushi 20.06.2016 8.00-10.00 B 204
INF 462 Kirurgji e avancuar II I.Kokalari 20.06.2016 12.00-14.00 B 204
INF 472 Pediatri e avancuar II A.Saliaj 20.06.2016 10.00-12.00 B 205
         
INF 550 Integrimi i gjenetikës Y.Stramarko 21.06.2016 8.00-10.00 B 201
         
INF 520 Epidemiologji M.Zahaj 23.06.2016 10.00-12.00 B 206
INF 420 Kërkimi shkencor A.Saliaj 23.06.2016 10.00-12.00 B 205
         
INF 464 Infermieri kirurgjikale II B.Subashi 5.07.2016 14.00-16.00 B 204
INF 453 Infermieri patologjike II S.Nikaj 5.07.2016 14.00-16.00 B 205
INF 473 Infermieri pediatrike II R. Petani 5.07.2016 14.00-16.00 B 206
         
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor Q.Dika 7.07.2016 8.00-10.00 B 205
INF 441 Menaxhimi infermieror E.Mëhilli 7.07.2016 10.00-12.00 B 204
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor R. Petani 7.07.2016 10.00-12.00 B 205
INF 530 Teknikat infermierore E.Mëhilli 7.07.2016 12.00-14.00 B 206
INF 540 Diagnostika infermierore E.Mëhilli 7.07.2016 12.00-14.00 B 206
   
CSI 455 Sistemet e informacionit E.Çipi 8.07.2016 14.00-16.00 B 204
CSI 455 Sistemet e informacionit E.Çipi 8.07.2016 14.00-16.00 B 205
         
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Patologjike
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Kirurgjikale
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Pediatrike
12.07.2016 Temat e Diplomave të MS në Shkenca Infermierore

 

 

 

 

ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERË 2016

 

BACHELOR

 

KODI LËNDA PEDAGOGU DITA ORA SALLA DATA ORA SALLA PEDAGOGU
LEKSIONE PROVIMI FINAL

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

CS 131 Hyrje ne Programim Roneda Mucaj H,M,P 11:00 – 12:00 C 101 28.06.2016 12:00-14:00 C 101, C 105 Roneda Mucaj
CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Eva Cipi H, M  11:00-12:00 C102 28.06.2016 08:00-10:00 C 101, C 105 Eva Cipi
CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Alba Qirjako H, P 15:00-16:00 C 101 28.06.2016 08:00-10:00 C 102, C 106 Alba Qirjako
CS 232 Programim ne JAVA Eljona Proko H,M 13:00-14:00 C 102 30.06.2016 08:00-10:00 C 102 Eljona Proko
CS 234 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi Eljona Proko H,M 13:00-14:00 C 102 30.06.2016 08:00-10:00 C 102 Eljona Proko
CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave Roneda Mucaj R, E 08:00 – 09:30 C 106 04.07.2016 10:00-12:00 C 102 Roneda Mucaj
CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike Alma Bregaj H, M 08:00-09:30 C 102 27.06.2016 10:00-12:00 C 102 Alma Bregaj
CS 250 Sisteme Operative Dorina Mino R,E 15:30-17:00 C 105 22.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Dorina Mino
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit Eduart Serdari R,E 12:30-14:00 C 306 27.06.2016 10:00-12:00 C 106 Eduart Serdari
CS 351 Aplikacione WEB Dezdemona Gjylapi H, P 13:00-14:30 C 303 21.06.2016 10:00-12:00 C 306 Dezdemona Gjylapi
CS 348 Arkitekture Kompjuteri Fjoralba Sota R, E 14:00-15:30 C 101 30.06.2016 08:00-10:00 C 101 Fjoralba Sota
CS 344 Sistemet te Menaxhimit te Informacionit Fjoralba Sota R, E 08:00 – 09:30 C 301 24.06.2016 10:00-12:00 C 306 Fjoralba Sota
CS 302 Kriptografi Besnik Memetaj R, E 10:00 – 11:30 C 302 21.06.2016 08:00-10:00 C 306 Besnik Memetaj
CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike Besnik Memetaj R,E 15:30-17:00 C 106 20.06.2016 10:00-12:00 C 306 Besnik Memetaj
CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net Alma Bregaj M, P 14:00-15:30 C 302 24.06.2016 08:00-10:00 C 306 Alma Bregaj
CS 349 Kompilatoret Qani Muka P 13:00-16:00 C 402 24.06.2016 12:00-14:00 C 306 Qani Muka
CS-E 130 TIK Roneda Mucaj H,M 12:00-13:00 C 404 28.06.2016 10:00-12:00 C 105 Roneda Mucaj
CST 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Fjoralba Sota H,M 10:00 – 11:00 C 101 28.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Fjoralba Sota
CS 343 Teoria e kompjutacionit Roneda Mucaj R,E 09:30-11:30 C 500 24.06.2016 10:00-12:00 C 303 Roneda Mucaj

DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË

BIO 160 Botanike e Pergjithshme Oresta Saliaj R,E 12:30 – 14:00 C 102 20.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Oresta Saliaj
BIO 161 Zoologji Invertebrore Denada Kasemi R,E 11:00 – 12:30 C 102 23.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Denada Kasemi
BIO 260 Sistematike e Bimeve Aurora Baka R,E 08:00 – 09:30 C 105 30.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Aurora Baka
BIO 261 Zoologji Vertebrore Hajdar Kicaj H,M 08:00 – 09:30 C411 04.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Hajdar Kicaj
BIO 264 Mikrobiologji Aurora Baka R,M 11:00 – 12:30 C 105 27.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Aurora Baka
BIO 271 Fitogjeografi Bledar Pepa E 09:30-11:00 C 105 22.06.2016 10:00-12:00 C 102 Bledar Pepa
BIO 370 Hidrobiologji Sajmir Beqiraj R 11:00-15:00 C 411 28.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411, C 306 Sajmir Beqiraj
BIO 367 Bioteknologji Blerta Laze E,P 09:30-11:00 C 407 04.07.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Blerta Laze
BIO 378 Etologji Ina Nasto H,M 10:00 – 11:00 C 401 01.07. 2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Ina Nasto
BIO 312 Gjenetike Blerta Laze H,M 11:00-12:30 C 407 22.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Blerta Laze

DEPARTAMENTI I KIMISË

KIM 144 Kimi Inorganike Marinela Muco R,E 11:00-13:00 C 103 04.07.2016 10:00-12:00 C103 Marinela Muco
KIM 349 Statistika ne Kimine Analitike Pranvera Lazo E 11:00 – 13:00 C 103 01.07.2016 10:00-12:00 C103 Pranvera Lazo
KIM 355 Analize Organike Elda Marku P 08:00 – 10:00 C 103 22.06.2016 10:00-12:00 C103 Elda Marku
KIM 348 Kimi Mjedisi Pranvera Lazo E 08:00 – 11:00 C 103 27.06.2016 10:00-12:00 C411 Pranvera Lazo
KIM 361 Kimia dhe Teknologjia Ushqimore Sonila Kane R,M 10:00-11:30 C 103 05.07.2016 10:00-12:00 C103 Sonila Kane

DEPARTAMENTI I FIZIKËS

FIZ 152 Fizike 2 Bilal Shkurtaj R,E 08:00-09:30 C 305 20.06.2016 08:00-10:00 C 305 Bilal Shkurtaj
FIZ 152 Fizike 2 Valbona Tahiri R,E 08:00-09:30 C 100 20.06.2016 08:00-10:00 C 101, C 105 Valbona Tahiri
FIZ-E 152 Fizike 2 Silvana Mico H,M,P 09:00-10:00 C 100 20.06.2016 08:00-10:00 C 102, C 106 Silvana Mico
FIZ 152 Fizike 2 Astrit Denaj R,E 11:00-12:30 C 100 20.06.2016 12:00-14:00 C 101, C 105 Astrit Denaj
FIZ 152 Fizike 2 Veledin Cako H,M,P 13:00-14:00 C 101 20.06.2016 12:00-14:00 C 102, C 106 Veledin Cako
FIZ 371 Fizike Moderne 1 Valbona Tahiri R,E 08:00-09:30 C 305 24.06.2016 10:00-12:00 C 403 Valbona Tahiri
FIZ 270 Valet Emili Caci R,E 09:00-10:00 C 403 21.06.2016 08:00-10:00 C 403 Emili Caci
FIZ 281 Elektromagnetizem Emili Caci R,E 13:00-14:30 C 403 21.06.2016 10:00-12:00 C 403 Emili Caci
FIZ  261 Mekanike Klasike Astrit Denaj R,E 13:00-14:30 C 405 23.06.2016 10:00-12:00 C 405 Astrit Denaj
FIZ 221 Termodinamike Astrit Denaj H,M 09:00-10:30 C 405 27.06.2016 09:00-11:00 C 405 Astrit Denaj

DEPARTAMENTI I INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJIVE DETARE

MEK 108 Vizatim Inxhinierik + CAD Harilla Rexho R,E,P 10:00-11:00 C 102 01.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Harilla Rexho
MEK 122 Mekanike Inxhinierike Luljeta Gusha H,M,P 11:00-12:00 C 105 06.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Luljeta Gusha
MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 Leonard Seitaj R,E 09:30 -11:00 C 100 21.06.2016 14:00-16:00 C 101 Leonard Seitaj
MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike Pellumb Cacaj H,M,P 09:00-10:00 C 105 24.06.2016 10:00-12:00 C 100 Pellumb Cacaj
MEK 261 Mekanike e Materialeve Mira Shehu P 13:00-16:00 C 106 01.07.2016 14:00-16:00 C 101 Mira Shehu, Harrilla Rexho
ECN 281 Bazat e Ekonomiksit Edlira Aliaj H,M,P 10:00-11:00 C 106 28.06.2016 11:00-14:00 C 106 Edlira Aliaj
NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes Kristofor Lapa R,E 08:00-09:00 C 203 04.07.2016 10:00-12:00 C 203 Kristofor Lapa
MEK 372 Teknologjia e Materialeve Luljeta Gusha R,E 09:30 -11:00 C 202 22.06.2016 10:00-12:00 C 106 Luljeta Gusha
MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne Inxhinierine Mekanike Djana Ilia R,E 08:00-09:30 C 202 04.07.2016 10:00-12:00 C 407 Djana Ilia
MEK 386 Projektimi i Sistemeve Mekanike Djana Ilia H,M 08:00-09:00 C 203 27.06.2016 10:00-12:00 C 105 Djana Ilia
NAV 330 Sistemet Energjitike Detare Harilla Rexho R,E 09:00-10:00 C 203 24.06.2016 10:00-12:00 C 203 Harilla Rexho
NAV 335 Impiantet e Levizjes se Anijes Harilla Rexho H,M 13:00-14:00 C 203 28.06.2016 10:00-12:00 C 203 Harilla Rexho
NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije Djana Ilia R,E 10:00-11:00 C 203 04.07.2016 08:00-10:00 C 202 Djana Ilia
NAV 370 Projektim Anije Blenard Xhaferaj R,P 08:00-09:00 C 407 21.06.2016 10:00-12:00 C 203 Blenard Xhaferaj

INXHINIERI ELEKTRIKE

EGR 120 Grafike Inxhinierike Oriana Halla R,E 09:30-11:00 C 402 30.06.2016 10:00-12:00 C 102 Oriana Halla
EE 232 Elektroteknike Alketa Hasanaj R,E 09:30-11:00 C 301 28.06.2016 12:00-14:00 C 102 Alketa Hasanaj
EGR 240 Elektronike Analoge Dritan Spahiu P 10:00-13:00 C 301 22.06.2016 12:00-14:00 C 102 Dritan Spahiu
EE 231 Elektronike Industriale Alketa Hasanaj H,M 10:00-12:00 C 301 24.06.2016 10:00-12:00 C 106 Alketa Hasanaj
EE 348 Bazat e Automatikes 2 Eduart Serdari H,M 12:30-14:00 C 106 04.07.2016 10:00-12:00 C 106 Eduart Serdari
EE 350 Automatet Logjik te Programueshem Anila Ismailaj R,E 09:30-11:00 C 106 22.06.2016 12:00-14:00 C 101 Anila Ismailaj
EE 337 Matje Elektrike Anila Ismailaj R,E 11:00-12:30 C 106 27.06.2016 12:00-14:00 C 101 Anila Ismailaj
EE 240 Sisteme dhe Sinjale Miranda Halili R,E 11:00-12:30 C 101 04.07.2016 12:00-14:00 C 101, C 105 Miranda Halili
EE 370 Teknike Sigurimi Miranda Halili H,M 09:00-10:00 C 106 30.06.2016 12:00-14:00 C 101 Miranda Halili
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit Eduart Serdari R,E 12:30-14:00 C 306 27.06.2016 10:00-12:00 C 106 Eduart Serdari
MEK 251 Termodinamike e Aplikuar Pellumb Cacaj H,M 12:00-13:00 C 301 01.07.2016 10:00-12:00 C 106 Pellumb Cacaj

DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS

MAT 155 Kalkulus 2 Anila Duka H,M,P 12:00-13:00 C 101 24.06.2016 14:00-16:00 C 101,  C 100 Anila Duka
MAT-E 155 Analize Matematike 2 Borana Loshi H,M,P 08:00-09:00 C 100 24.06.2016 14:00-16:00 C 102, C 106, C 105 Borana Loshi
MAT 155 Kalkulus 2 Miftar Ramosaco R,E 12:30-14:00 C 100 24.06.2016 12:00-14:00 C 105 Miftar Ramosaco
MAT 155 Kalkulus 2 Ndricim Sadikaj R,E 12:30-14:00 C 101 24.06.2016 12:00-14:00 C 102,C 101, C 106 Ndricim Sadikaj
MAT 175 Algjeber Lineare Borana Loshi H, M, P 12:00 – 13:00 C 102 04.07.2016 08:00-10:00 C 101, C 105 Borana Loshi
MAT 175 Algjeber Lineare Elda Lamce H,M,P  12:00 – 13:00 C 100 04.07.2016 08:00-10:00 C 100, C 102 Elda Lamce
MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 Leonard Seitaj R,E 09:30 -11:00 C 100 21.06.2016 14:00-16:00 C 101 Leonard Seitaj
MAT 290 Topologji Arben Baushi H,M,P 09:00-10:00 C 407 27.06.2016 12:00-14:00 C 102 Arben Baushi
MAT 270 Algjeber Abstrakte 1 Morena Breshanaj H,M,P 10:00-11:00 C 407 01.07.2016 10:00-12:00 C 105 Morena Breshanaj
MAT 251 Analize Reale 2 Elda Lamce R,E 11:00-12:30 C 404 04.07.2016 12:00-14:00 C 106 Elda Lamce
MAT 371 Algjeber Abstrakte 3 Orgest Zaka H,M 08:00-09:30 C 202 04.07.2016 10:00-12:00 C 202 Orgest Zaka
MAT 330 Analize Komplekse Anila Duka R,E 08:00-09:30 C 404 30.06.2016 10:00-12:00 C 202 Anila Duka
MAT 361 Analize Numerike Arjola Sinani H,M 09:30 -11:00 C 202 28.06.2016 12:00-14:00 C 202 Arjola Sinani
MTH 340 Modeli i te Ardhurave Fikse Fjona Zeneli H,M 13:00-14:30 A 203 29.06.2016 10:00-12:00 C 202 Fjona Zeneli

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE

DET 121 Hartografi Lundrimore Agron Dukaj R,E 08:00-09:30 C 204 06.07.2016 10:00-12:00 C 105 Agron Dukaj
DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije Suard Alizoti H,M 08:00 – 09:30 C 204 01.07.2016 08:00-10:00 C 203 Suard Alizoti
DET 221 Drejtim Anije Gjergji Toska H,M 09:30 – 11:00 C 204 20.06.2016 10:00-12:00 C 203 Gjergji Toska
DET 321 Menaxhim Anije Agron Dukaj H,M 08:00 – 09:30 C 205 21.06.2016 10:00-12:00 C 202 Agron Dukaj
DET 322 E drejta Detare Ermal Xhelilaj H,M 09:30 – 11:00 C 205 04.07.2016 10:00-12:00 C 202 Ermal Xhelilaj
DET 325 Praktike Lundrimore Suard Alizoti SH 08:00 – 14:00 C 205 24.06.2016 08:00-10:00 C 203 Suard Alizoti
DET 223 Aparatura Navigacionale Gjergji Toska H,M 13:00-14:30 C 204 04.07.2016 10:00-12:00 C 204 Gjergji Toska
DET 324 Menaxhimi dhe Teknika Peshkimi Shkelqim Sinanaj E 12:00-15:00 C 205 21.07.2016 10:00-12:00 C 204 Shkelqim Sinanaj
NAV 223 Teori Anije Blenard Xhaferaj R,E 09:30 – 11:00 C 204 24.06.2016 10:00-12:00 C202 Blenard Xhaferaj
BIO 210 Biologji detare Sajmir Beqiraj R 11;00-15:00 C 411 28.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411, C 306 Sajmir Beqiraj
BIO 320 Hiktiologji Hajdar Kicaj H,M 08:00-10:00 04.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Hajdar Kicaj

GJUHË E HUAJ

ENGT 132 Anglisht 2 Erida Prifti H,M 15:00-16:00 C 202 01.07.2016 12:00-14:00 C 102, C 106 Erida Prifti
ENGT 131 Anglisht 1 Silvana Kalemaj H,M 14:30- 15:30 C 100 01.07.2016 12:00-14:00 C 105 Silvana Kalemaj
ENG-E 132 Anglisht 2 Ledina Merkaj H,M 10:00-11:00 C 100 28.06.2016 14:00-16:00 C 101, C 105 Ledina Merkaj
ENGT 131 Anglisht 1 Evis Cela H,M 13:00- 14:30 C 100 01.07. 2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Evis Cela

 


ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERE 2016

 

MASTER

 

KODI LËNDA PEDAGOGU LEKSIONE PROVIMI FINAL PEDAGOGU
DITA ORA SALLA DATA ORA SALLA

MP MËSUESI NË ARSIMIN E MESËM NË BIOLOGJI ME PROFIL MINOR NË KIMI

BIO 476 Metodika e mesimdhënies në Biologji Denada Kasëmi M 11:00-14:00 C 411 08.07.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Denada Kasëmi
KIM 476 Metodika e mësimdhënies në Kimi Flora Qarri R 11:00-13:00 C401 13.07.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Flora Qarri
KIM 480 Kimi Mjedisi Elda Marku P 13:00-15:00 C 411 27.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Elda Marku
BIO 455 Higjiena dhe Shendeti Blerta laze E 11:00-13:00 C407 04.07.2016 12:00-14:00 C 401, C 411 Blerta laze

MP MËSUESI NË ARSIMIN E MESËM NË LËNDËN INFORMATIKË

CS 421 Didaktika e Informatikes Dezdemona Gjylapi R 09:30-11:00 C 105 08.07.2016 12:00-14:00 C 101 Dezdemona Gjylapi
CN 408 Metoda per zgjidhjen e problemeve shkencore Dezdemona Gjylapi R,E 14:00-15:30 C 402 01.07.2016 12:00-14:00 C 101 Dezdemona Gjylapi
CS 461 Didaktika e Programacionit Eljona Proko R,E 08:00-09:30 C 402 04.07.2016 12:00-14:00 C 102 Eljona Proko
EDUT 460 Kerkimi ne Edukim Aranit Gjipali M 10:00-13:00 B 104 27.06.2016 12:00-14:00 B 101 Aranit Gjipali

MS NË SHKENCA KOMPJUTERIKE

CS 454 Sisteme Menaxhimi te Bazave te te Dhenave Alketa Hyso H,M 13:00-14:30 C 402 08.07.2016 12:00-14:00 C 306 Alketa Hyso
CN 408 Metoda per zgjidhjen e problemeve shkencore Dezdemona Gjylapi R,E 14:00-15:30 C 402 01.07.2016 12:00-14:00 C 101 Dezdemona Gjylapi
MAT 433 Metoda Numerike Aranit Peci H 16:00-20:00 C 302 27.06.2016 08:00-10:00 C 101 Aranit Peci
CS 450 Sisteme Operative Alketa Hyso P 09:00-12:00 C 402 04.07.2016 12:00-14:00 C 306 Alketa Hyso
CN 508 Struktura te Avancuara te te Dhenave Eljona Proko P 08:00-11:00 C 306/ 28.06.2016 12:00-14:00 C 306 Eljona Proko

MP NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËT MATEMATIKË-FIZIKË

SHK 460 Metodat e Hulumtimit Shkencor Jorgo Mandili M,P 13:00-14:30 C 403 04.07.2016 09:00-11:00 C 403 Jorgo Mandili
FIZ 465 Plotesime ne Fizike Emili Çaçi R,E 11:00-12:30 C 403 27.06.2016 09:00-11:00 C 403 Emili Çaçi
FIZ 476 Metodat e mesimdhenies ne Fizike Silvana Mico H,E 14:30-16:00 C 403 30.06.2016 09:00-11:00 C 403 Silvana Mico

MP I MËSUESISË PËR ARSIMIN E MESËM NË LËNDËN MATEMATIKË

MAT 475 Teknika te Zgjidhjes se Problemeve Leonard Bezati E 14:00-17:00 C 404 08.07.2016 10:00-12:00 C 101 Leonard Bezati
MAT 480 Historia e Mendimit te Matematikes Arben Baushi H 14:00-16:00 C 404 01.07.2016 10:00-12:00 C 202 Arben Baushi
MAT 451 Algjebra 1 Orgest Zaka R 14:00-18:00 C 105 04.07.2016 12:00-14:00 C 203 Orgest Zaka
MAT 433 Metoda Numerike Arianit Peci H 16:00-20:00 C 402 27.06.2016 08:00-10:00 C 101 Aranit Peci

MP NË OPERACIONE INDUSTRIALE NAVALE

NAV 450 Menaxhim Projekti Industrial Amalia Cipi H 14:00-17:00 C 201 27.06.2016 16:00-18:00 C 106 Amalia Cipi
NAV 465 Teknologji te Avancuara Industriale Miranda Vidhaj M 15:00-17:00 C 203 04.07.2016 16:00-18:00 C 106 Miranda Vidhaj
NAV 480 Praktike Profesionale Pellumb Cacaj E 16:00-20:00 C 203 30.06.2016 16:00-18:00 C 106 Pellumb Cacaj
DET 440 Operacione dhe Menaxhim Portual Shkelqim Sinanaj R,E 14:00-16:00 C 204 07.07.2016 14:00-16:00 C 105 Shkelqim Sinanaj
MP STUDIME TË AVANCUARA DETARE
DET 440 Operacione dhe Menaxhim Portual Shkelqim Sinanaj R,E 14:00-16:00 C 204 07.07.2016 14:00-16:00 C 105 Shkelqim Sinanaj
DET 450 Administrimi i Ndotjeve Detare Shkelqim Sinanaj H,M 14:00-16:00 C 205 01.07.2016 14:00-16:00 C 105 Shkelqim Sinanaj
DET 460 Politika dhe Administrata Detare Ermal Xhelilaj H,M 16:00-17:30 C 205 27.06.2016 14:00-16:00 C 105 Ermal Xhelilaj
                                                                                                      MS NË MËSIMDHËNIEN E  KIMISË  PËR ARSIMIN E MESËM  TË LARTË
KIM 575 Metoda të avancuara të kërkimit sasior dhe cilësor Flora Qarri E 11:00 – 14:00 C 304 13.07.2016 12:00-14:00 C 304 Flora Qarri
KIM 590 Praktikë mësimore Flora Qarri & Sonila Kane E 10:00 – 11:00 C 304 10.07.2016 10:00-12:00 C 304 Sonila Kane

 

 

DEPARTAMENTI I DREJTËSISË
ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERË 2016 Bachelor
KODI LËNDA DATA ORA SALLA Pedagogu
DRE 141 E drejte kushtetuese (Gr.1) 04.07.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307 K. Mone
A. Haxhiraj
S. Mecaj
DRE141 E drejte kushtetuese (Gr.2) 04.07.2016 11:30 – 13:30 B 305,B 307 A. Llano
B. Halilaj
O. Hoxhaj
DRE 131 E drejte civile (Gr.1) 20.06.2016 08:00 – 10:00 B 305, B 307 J. Zyberaj
V. Alikaj
B. Halilaj
DRE 131 E drejte civile (Gr.2) 20.06.2016 11:00 – 13:00 B 305, B 307 E. Ikonomi
V. Alikaj
J. Zyberaj
CHS 131 Teknologji informacioni 01.07.2016 11:00 – 13:00 B 307 Brikena
Naimi
DRE 127 Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.1)  28.06.2016 09:00 – 11:00 B 305,B 307 J. Mehmetaj
E. Mecaj
I. Kanaj
DRE 127 Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.2) 28.06.2016 11:30 – 13:30 B 305, B 307 U. Veizaj
A. Haxhiraj
S. Mecaj
DRE 245 E drejte administrative (Gr.1) 29.06.2016 09:00-11:00 B 305, B 307 E. Hoxha
L. Tozaj
B. Muka
DRE 245 E drejte administrative (Gr.2) 29.06.2016 11:00-13:00 B 305, B 307 L. Tozaj
B. Muka
E. Hoxha
DRE 212 E drejte penale 2 (Gr.1) 24.06.2016 11:00 – 13:00 B 305, B 307 L. Danaj
E. Mecaj
E. Bacaj
DRE 212 E drejte penale 2 (Gr.2) 24.06.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307 E. Bacaj
L. Danaj
K. Mone
DRE 241 E Drejte Pune (Gr.1) 21.06.2016 11:00 – 13:00 B 305, B 307 V. Alikaj
J. Zyberaj
E. Ikonomi
DRE 241 E Drejte Pune (Gr.2) 21.06.2016 13:00 – 15:00 B 305, B 307 V. Alikaj
J. Zyberaj
O. Hoxhaj
DRE 261 Pronesi intelektuale 04.07.2016 14:00 – 16:00 B 305,B 307 E. Ikonomi
V. Alikaj
J. Zyberaj
DRE 262 Filozofi e se drejtes 04.07.2016 14:00 – 16:00 B 305,B 307 M. Shehu
A. Llano
B. Halilaj
DRE 375 Kriminalistike 25.06.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307 I. Mandro
DRE 375 Te drejtat e njeriut 30.06.2016 10:00 – 12:00 B 305, B 307, B 308 E. Hitaj
E. Mecaj
E. Mocka
DRE 335 Te drejtat e njeriut 30.06.2016 12:00 – 14:00 B 305, B 307, B 308 A. Haxhiraj
K. Mone
A. Prifti
DRE 385 E drejte nderkombetare publike 21.06.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307, B 308 E. Mocka
M. Shehu
J. Mehmetaj
Provimet finale, Pranvere 2016
PART – TIME
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 231 E drejtë familjare 25.06.2016 09:00-11:00 B 307 J. Zyberaj (V. Alikaj)
DRE 225 Te drejtat baze 26.06.2016 11:00-13:00 B 307 O. Hoxhaj (B. Halilaj)
DRE 376 E drejte europiane 02.07.2016 09:00-11:00 B 307 S. Bana (B. Halilaj)
BACHELOR GJUHE SHQIPE DHE LETERSI
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
Alb 131 Fonetikë E Drejtshkrim 22.06.2016 09.00 – 11. 00,11.30 – 13.30 B 404 Artan Xhaferaj,G. Elezi
Alb 163 Letersi Botërore I 28.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Roland Zisi,A. Haluci, E. Çerkezi
Alb 155 Hyrje Në Shkencën Per Letërsinë 04.07.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Ermir Xhindi,M. Meminaj, A. Haluci
Engh 132 Gjuhë E Huaj Ii 01.07.2016 09.00 – 11. 00 B 404 Veneranda Hajrulla
Eng H132 Gjuhë E Huaj Ii 01.07.2016 09.00 – 11. 00 B 401 Adriatik Malaj
Alb 268 Sintaksë E Shqipes 24.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Vilma Bello,E. Hudhëra, G.Elezi
Alb 281 Foklor Shqiptar 29.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Bardhosh Gaçe,E. Çerkezi, M. Meminaj
Alb 230 Stilistike E Pragmatike 04.07.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Gladiola Elezi,L. Skëndaj, A. Xhaferaj
Alb 236 Histori E Gjuhës Standarde 21.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401 Evis Hudhëra,Vilma Bello
Alb 225 Sociolinguistikë 21.06.2016 09.00 – 11. 00 B 404 Migena Balla,Artan Xhaferaj
Alb 365 Letërsi Botërore Iii 23.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Mariglena Meminaj,E. Xhindi, A. Haluci
Alb 336 Letërsi Shqipe Iii 27.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Etjona Hoxha,A. Haluci, M. Meminaj
Alb 357 Hist E Kritikës Let Dhe E Hist.  E Letërsise  Shqipe 20.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401 Edlira Çerkezi,M. Meminaj
Alb 320 Estetikë 20.06.2016 09.00 – 11. 00 B 404 Alta Haluci,Ermir Xhindi
GJUHË  ANGLEZE
Kodi Lënda Data Orari Salla Pedagogu
ENG 151 Gramatikë angleze 21.06.2016 9.00-11.00 B 409 Z.Alimemaj,K.Hyso
ENG  193 Fonologji  angleze 29.06.2016 9.00-11.00 B 409 E.Celo, A. Panajoti
ITA 132 GjuhëItaliane 2 24.06.2016 9.00-11.00 B 409 F.Cukani,F. Londo
CSH 100 Shkenca kompjuterike 02.07.2016 9.00-11.00 B 409 B. Mehmetaj
ENG 264 Stilistikë 23.06.2016 9.00-11.00 B 409 S. Kalemi,L.Merkaj
ENG 282 Letërsi Angleze 30.06.2016 9.00-11.00 B 409 A.Panajoti,E.Hodaj
ENG 265 Histori e gj. Angleze 20.06.2016 9.00-11.00 B 409 L. Merkaj, D.Klosi
ENG 260 Kulture anglofone 04.07.2016 11.00-13.00 B 409 M.Harizaj, I.Kanani
ENG 356 Gjuhësi e përgjith. 28.06.2016 9.00-11.00 B 409 B. Toska,S.Kalemi
ENG 376 Teknika te përkthim. 22.06.2016 9.00-11.00 B 409 I.Kanani, L. Merkaj
ENG 341 Metodikë e gj. Ang. 04.07.2016 9.00-11.00 B 409 M.Harizaj,K.Hyso
ENG 398 Teza e diplomës 13.07.2016 9
GJUHË ITALIANE
ITA 193 Fonologji e gj. italiane 20.06.2016 9.00-11.00 B 103 M.Gjoleka,E.Mustafaraj
ITA 151 Gramatikë e gj. italiane 28.06.2016 9.00-11.00 B 103 E.Mustafaraj,B.Isufi
FRE 132 Gjuhëfrënge 2 01.07.2016 9.00-11.00 B 103 V.Xhelili, A.Gjika
ITA 241 Semantikë e gj.italiane 21.06.2016 9.00-11.00 B 103 E.Mustafaraj,B.Isufi
ITA 282 Letërsi  italiane 29.06.2016 9.00-11.00 B 103 B. Isufaj, G.Zaka
ITA 265 Historia e Italisë 05.07.2016 9.00-11.00 B 103 A.Mottola, M. Gjoleka
ITA 260 Kulturë italiane 04.07.2016 9.00-11.00 B 103 A.Mottola, M. Gjoleka
ITA 356 Gjuhësi e përgjithsh. 27.06.2016 9.00-11.00 B 103 M.Gjoleka, E. Naqo
ITA 376 Përkthim 22.06.2016 9.00-11.00 B 101 G.Zaka, B.Isufi
ITA 341 Metodikë e gjuhësitaliane 30.06.2016 9.00-11.00 B 101 E.Naqo, E.Mustafaraj
ITA 398 Teza e diplomës 13.07.2016 9
EDUKIM
kodi Emertimi Pedagoget Data/ora Salla
PS 118 Tipet e handikapit A.Zhapa .G.Lepuri 21.06.  8-10 B104
Eng 131 Gjuhe e huaj D.Klosi.L.Malaj 25.06.10-12 B104
EDU 150 Edukateqytetare E.RexhajB.Xhelaj 29.06.08-10 B104
EDU 135 Edukimartistik D.Shehu.Q.Balla 04.07.  08-10 B402
EDU 155 Letersi per femije R.Alimerko.  I.Lamaj 22.0610-12 B109
ENG 131h Gjuhe e huaj AnilaHima .L.Merkaj 27.06   08-10 B109
ALB149 GJuheshqipe 2 L.Skendaj. R.Alimerko 30.068-10 B109
CSH 130 Teknologjiinformacioni. B.Mehmetaj.Q.Balla 04.07    8-10 B111
PS 115 Handikapimendor E.AvdulajA.Zhapa 24.06    8-10 B110
PS 116 Problemeteshikimit G.LepuriE.Daliaj 27.06    8-10 B110
GEO 150 Gjeologji E.Laci 21.06 8-10 B308
Geo 151 Gjeomorfologjia E.Laci. 24.068-10 B308
Ark156 Kulturailire e Bronx hekurit A.TrushajE.Sina 27.06    10-11 B308
Ark 157 Kulturaqytetareilire E.Sina. A.Trushaj 30.0608-10 B308
Eng131h Gjuhe e huaj LavdoshMalaj. Z.Alimema 04.07    10-12 B101
Edu 233 Psikologjiedukimi A.GjipaliI.Lamaj 22.0608-10 B108
Edu 233 Psikologjiedukimi L.Hajnaj .P.Taraj 22.0608-10 B105
Hum 250 Historikombetare E.Billa .A.Gjipali 27.0608-10 B108
Edu 240 Edukimmuzikor Qani.Balla.D.Shehu 30.0609-11 B402
Edu 265(z) Psikologjisociale IlvaLamaj.A.Gjipali 24.0610-12 B105
Edu235(z) Psikologjiloje I.Alimerko.L.Hajnaj 24.0608-10 B109
Edu 231 Metodologji e mesimdhenies P.Taraj .A.Gjipali 02.078-10 B108
Edu 225 Pedagogji P.Taraj .A.Gjipali 04.07     8-10 B108
Edu 230 Psikologjizhvillimi E.Daliaj .G.Lepuri 26.0610-12 B109
MAT 234 Matematike 2 M.Ramosaco. A.Gjipali 06.07     8-10 B105
His 222 Histori e re e shqiperise E.RexhaE.Billa 04.078-10 B111
His 245 Histori e ballkanit E.BillaB.Xhelaj 30.06     8-10 B111
Geo 222 Gjeografifizike e shqip F.shkurti .E.Laci 01.07    10-12 B111
Geo 223 Gjeografiekonomike E.LaciF.Shkurti 20.06    8-10 B308
Geo 217 Gjeografi e popullsise E.LaciF.Shkurti 24.068-10 B308
Ps 323 Mardhenietprinderprofesioniste A.ZhapaI.Lamaj 23.06    08-10 B111
HIS 368 Historimoderne E.BillaE.Laci 21.06 08-10 B 104
GEO 325 Njohuri per gjeografineturistike F.Shkurti. E.Laci 30.06    08-10 B108
GEO 326 Gjeografimjedisi E.Laci,  F.Shkurti 25.06    08-10 B 104
Edu 335 Higjiene B.Pepa.D.Kasemi 25 .06    08-10 C 101
BIO 341 Biologji D.Kasemi 22. 06 08-10 C101
FIZ 311 Njohurifizike A.Dena .S.Mico 30.06     08-10 C 403
KIM 311 Njohuri ne kimi P.Kotori .M.Muco 01.07     08-10 C403
MASTER SHKENCOR
KODI LENDA PEDAGOGU ORARI DATA SALLA
DRE 520   E DREJTE NDERKOMBETARE PRIVATE Dr. Ilir Kanaj (K. Mone) 17:00-19:00 04.07.2016 B 307
DRE 515  MBROJTJA E TE DREJTAVE TE NJERIUT NE NIVEL NDERKOMBETAR Dr. Erjon Hitaj (E. Mecaj) 17:00-19:00 27.06.2016 B 307
DRE 514 E DREJTE NDERKOMBETARE HUMANITARE Msc. Stela Mecaj (M. Shehu) 17:00-19:00 23.06.2016 B 307
DRE 512  GJEOPOLITIKE Dr. Nikolin Hasani (S. Bana) 17:00-19:00 20.06.2016 B 307
MASTER PROFESIONAL SHKENCA ADMINISTRATIVE
KODI LENDA PEDAGOGU ORARI DATA SALLA
DRE 411  POLITIKAT PUBLIKE DHE QEVERISJE LOKALE Dr. Sokol Bana (O. Hoxhaj) 17:00-19:00 21.06.2016 B 305
DRE 410  LEGJISLACION MBI PASURITË E PALUAJTSHME Msc. Loreta Tozaj (E. Hoxha) 17:00-19:00 24.06.2016 B 305
DRE 404  E DREJTE FINANCIARE Msc. Ulvin Veizaj (A. Prifti) 17:00-19:00 29.06.2016 B 305
DRE 409  E DREJTE TREGTARE Msc. Belinda Halilaj (M. Shehu) 17:00-19:00 04.07.2016 B 305
MASTER PROFESIONAL E DREJTE PENALE
KODI LENDA PEDAGOGU ORARI DATA SALLA
DRE 433  E drejte Penale e avancuar (pjesa e pergjithshme) Dr. Aleks Prifti (E. Bacaj) 15:00-17:00 04.07.2016 B 308
DRE 434  E drejte Penale e avancuar ( pjesa e posaçme) Msc. Besjana Muka (I. Kanaj) 15:00-17:00 20.06.2016 B 308
DRE 435  E drejte Proceduriale e Avancuar Dr. Lorenc Danaj (E. Mecaj) 15:00-17:00 30.06.2016 B 308
DRE 448  Politikat europiane te sigurise Msc. Aljona Laska/ Dr. Sokol Bana 15:00-17:00 28.06.2016 B 308
“Master i Shkencave në Mësimdhënien e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë
KODI KURSI LEKTOR NE KOMISION DATA ORA
ALB 501 METODIKË E MËSIMDHËNIES SË GJUHËS SHQIPE MIGENA BALLA VILMA BELLO 02.07.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 507 GJUHËSI E PËRGJITHSHME NEXHIP MËRKURI LEKA SKËNDAJ 11.06.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 516 METODOLOGJI TË MËSIMDHËNIES PETRIT TARAJ 27.06.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 502 METODIKË E MËSIMDHËNIES SË LETËRSISË EDLIRA ÇERKEZI ERMIR XHINDI 22.06.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 503 INTERPRETIM I TEKSTEVE LETRARE ERMIR XHINDI EDLIRA ÇERKEZI 06.07.2016 09.00 – 11. 00,B 301
MASTER PROFESIONAL, GJUHA ANGLEZE
Kodi Lënda Pedagogu Data Orari Salla
ENG 470 Kërkimi në edukim ArmelaPanajoti, L. Merkaj 29.06.2016 15.00-17.00 B 409
ITA 432 Gjuhë italiane B.Isufi, F. Londo 20.06.2016 15.00-17.00 B 409
ITA 454 Kulturë italiane Angela Mottola, M.Gjoleka 04.07.2016 11.00-13.00 B 409
ITA 455 Didaktikë e gj. italiane ElionaNaqo, F.Londo 24.06.2016 15.00-17.00 B 409
ENG 450 Psikolinguistikë William Martin, I. Kanani 05-07.07.2016 15.00-17.00 B 409
ENG 499 Teza e diplomës 14.07.2016 9
MASTER PROFESIONAL, GJUHA ITALIANE
Kodi Lënda Pedagogu Data Orari Salla
ITA 450 Psikolinguistikë Meri Gjoleka, E. Mustafaraj 27.06.2016 15.00-17.00 B 412
ITA 470 Kërkimi në edukim Frosina Londo, E. Naqo 20.06.2016 15.00-17.00 B 412
FRE 432 Gjuhëfrënge Vladimir Xhelili, A.Gjika 29.06.2016 15.00-17.00 B 412
FRE 454 Kulturëfrënge Adriana Gjika, V.Xhelili 04.07.2016 15.00-17.00 B  412
FRE 455 Didaktikë e gj. FRE Adriana Gjika, V.Xhelili 23.06.2016 15.00-17.00 B  412
CSE 446 Komunikimdheteknologji e informacionit në edukim Eva Cipi 1.07.2016 15.00-17.00 B 409
ITA 499 Teza e diplomës 14.07.2016 9
Viti I pare MP ne CiklinFillor….
EDU440 Edukimi i te drejtave te njeriut ne shkolle B109 21.06    14-16 BlerinaXhelaj.A.Trushaj
EDU 470  Kerkim shkencor ne shkencat e edukimit B 111 25.06     14-16 E.DervishaliajA.Gjipali
ALB 501(z) ALB 501 Mesimdhenia e gjuhesdheletersise B110 29.06      14-16 R.Alimerko. I.Lamaj
EDU 425(z) EDU425 Mesimdhenia e historisedhegjeografise  B.111 29.06.    14-16 F.Shkurti/E.Rexhaj
Vitiipare MSC ne Pedagogjine e specializuarsociale
PS 440 Aftesia e kufizuar mendore B105 24.0614-16 E.Avdulaj.G.Lepuri
 PS 450 Menaxhimdhevleresiminstitucionesharsimore B 104 28.06   14-16 I.AlimerkoA.Gjipali
PS 510 PS 510Edukim I hershem B 111 20 .0714-16 G.Lepuri .A.Zhapa
Viti I Dyte MSC ne EDUKIM
EDU540 Gjuhe e huaj B 104 25.06   14-16 Z.Alimema. A.Malaj
ALB 460 ShkrimAkademik B 104   21.06   09-11 M.Balla. A.Gipali
Viti I dyte MSC ne Pedagogjine e specializuarsociale
PS 530 Integrimi ipersonave me aftesitekufizuar B 109 22.06  . 14-16 ,A.Zhapa .G.Lepuri

Sot ekipi i promovimit të Universitetit ishte në Shkollën jopublike ‘Internacional’ ku pjesëtarë të ekipit ndanë rreth fakulteteve të tyre duke nxitur maturantët të zgjidhnin Universitetin ‘Ismail Qemali’ për studimet e tyre të ardhshme.

FAKULTETI I EKONOMISË

KALENDARI I PROVIMEVE FINALE- PRANVERË 2016

 

CIKLI BACHELOR I STUDIMEVE

Departamenti i Biznesit
Nr. Leksione Provimi Final
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu  Komisionet
1 MKT 110 Bazat e marketingut R.E 09:30-11:00 E.Bazini 27.06.2016 H 08:00-11:00 A403 E.Bazini, A.Ramaj
2 MKT 110 Bazat e marketingut R.,E 11:00-12:30 E. Bazini 27.06.2016 H 11:00-14:00 A403 E. Bazini, R.Hasanaj
3 MKT 110 Bazat e marketingut R.E 09:30-11:00 Xh. Agaraj 27.06.2016 H 08:00-11:00 A301 Xh. Agaraj
4 MKT 110 Bazat e marketingut H,M,P 10:00-11:00 A. Ramaj 27.06.2016 H 11:00-14:00 A 405 A. Ramaj
5 MKT 212 Kerkim Marketing R.E 12:30-14:00 E.Bazini 21.06.2016 R 11:00-14:00 A 301 E.Bazini
6 MKT 211 Drejtim Marketing R.E 11:00-12:30 Xh. Agaraj 29.06.2016 M 08:00-11:00 A 301 Xh. Agaraj
7 MKT 215 Marketing Sherbimesh H.M. 09:00-10:00 A. Ramaj 24.06.2016 P 08:00-11:00 A 301 A. Ramaj
8 MKT 312 Promocion H.M.P 10:00-11:00 E. Pjero 20.06.2016 H 11:00-14:00 A 301 E. Pjero
9 MKT 314 Marketing Nderkombetar R.E 09:30-11:00 A. Cipi 23.06.2016 E 08:00-11:00 A 301 A.Cipi
10 MKT 335 Marketing Strategjik R.E 08:00-09:30 Xh. Agaraj 22.06.2016 M 08:00-11:00 A403 Xh. Agaraj,    R.Hasanaj
11 BIZ 140 Manaxhim Biznesi R,E 08:00-09:30 E.Pulaj 27.06.2016 H 08:00-11:00 A 206 E.Pulaj, A.Hysi
12 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H,M,P 11:00-12:00 Z.Sinaj 27.06.2016 H 08:00-11:00 A 407 Z.Sinaj
13 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H.M.P 09:00-10:00 A.Hysi 27.06.2016 H 11:00-14:00 A 301 A.Hysi
14 BIZ 230 Sjellje organizative R.E 11:00-12:30 D.Feimi 20.06.2016 H 11:00-14:00 A 404, A 405 D.Feimi, Z.Sinaj
15 BIZ 230 Sjellje organizative R,E 08:00-09:30 R.Hasanaj 20.06.2016 H 08:00-11:00 A 204 R.Hasanaj
16 BIZ 242 Manaxhim Burimesh Njerezore H.M.P 09:00-10:00 I.Lipi 24.06.2016 P 08:00-11:00 A 104 I.Lipi
17 BIZ 345 Zhvillimi I planit te biznesit H,M,P 10:00-11:00 I.Lipi 27.06.2016 H 11:00-14:00 A 407 I.Lipi
18 BIZ 233 Sipermarrje Manaxhim Biznesi i Vogel R,E 12:30-14:00 A.Dumi 30.06.2016 E 11:00-14:00 A 204 A.Dumi
19 BIZ 343 Manaxhim Operacionesh R.E 08:00-09:30 A. Cipi 22.06.2016 M 08:00-11:00 A 403 A. Cipi
20 BIZ 300 Sistemet e Informacionit ne manaxhim R,E 11:00-12.30 R.Hasanaj 30.06.2016 E 08:00-11:00 A 407 R.Hasanaj
21 TUR 243 Ekonomiks Turizmi H,M,P 10:00-11:00 R. Brokaj 21.06.2016 R 11:00-14:00 A 404, A 402 R. Brokaj, Z. Sinaj
22 TUR 244 Pasurite Kulturore per operatoret Turistike H,M,P 13:00-14.00 Z.Sinaj 24.06.2016 P 08:00-11:00 A 402 Z.Sinaj
23 TUR 252 Ekonomi Ambienti dhe turizem i qendrueshem R.E 11:00-12:30 Sh.Sinanaj 30.06.2016 E 11:00-14:00 A 404 Sh.Sinanaj
24 TUR 362 Drejtim Ndermarrjesh Turistike P 12:00-15:00 F.Vela 29.06.2016 M 11:00-14:00 A 301 F.Vela
25 MKT 332 Marketing Territori dhe Turizem Nderkombetar R.E 9:30-11:00 Sh.Sinanaj 21.06.2016 R 08:00-11:00 A 103 Sh.Sinanaj
26 TUR 365 Manaxhim Transporti H,M,P 09:00-10:00 R. Brokaj 24.06.2016 P 11:00-14:00 A 404 R. Brokaj
Departamenti  Ekonomiksit
Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 F. Zeneli 24.06.2016 P 08.00 – 11.00 A 403, A 407 F. Zeneli
2 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 P. Resulaj 24.06.2016 P 08.00 – 11.00 A 405, A 408 P. Resulaj
3 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 E. Malaj 24.06.2016 P 08.00 – 11.00 A 203, A 206 E. Malaj
4 ECN 170 Mikroekonomi R.E 11.00 – 12.30 L. Alikaj 24.06.2016 P 11.00 – 14.00 A 403, A 407 L. Alikaj
5 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 R. Hoxhaj 24.06.2016 P 08.00 – 11.00 A 203, A 206 R. Hoxhaj
6 ECN 170 Mikroekonomi H.M.P. 09.00 – 10.00 E. Aliaj 24.06.2016 P 11.00 – 14.00 A 405, A 408 E. Aliaj
7 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 K. Guga 24.06.2016 P 11.00 – 14.00 A 205, A 206 K. Guga
8 ECN 270 Makroekonomi H.M.P. 10.00 – 11.00 M. Veliu 27.06.2016 H 08.00 – 11.00 A 405, A 408 M. Veliu
9 ECN 270 Makroekonomi R.E 11.00 – 12.30 K. Guga 27.06.2016 H 08.00 – 11.00 A 205, A 206 K. Guga
10 ECN 370 Ekonometria R.E 08.00 – 09.30 F. Zeneli 29.06.2016 M 08.00 – 11.00 A 205, A 206 F. Zeneli
11 ECN 370 Ekonometria H.M.P. 11.00 – 12.00 F. Miti 29.06.2016 M 08.00 – 11.00 A 407, A 403 F. Miti
12 ECN 370 Ekonometria H.M.P. 12.00 – 13.00 F. Miti 29.06.2016 M 08.00 – 11.00 A 408, A 404 F. Miti
13 ECN 273 Ekonomiks Manaxherial H.M.P. 11.00 – 12.00 M. Veliu 22.06.2016 M 08.00 – 11.00 A 405, A 408 M. Veliu
14 ECN 274 Ekonomiks Pune R.E 11.00 – 12.30 E. Malaj 29.06.2016 M 11.00 – 14.00 A 405, A 408 E. Malaj
15 ECN 373 Tregtia Nderkombetare H.M.P. 09.00 – 10.00 I. Pulaj 22.06.2016 M 11.00 – 14.00 A 405, A 408 I. Pulaj
16 ECN 374 Ekonomiks Financiar R.E 09.30 – 11.00 L. Alikaj 27.06.2016 H 11.00 – 14.00 A 405, A 408 L. Alikaj
17 ECN 379 Ekonomiksi I Integrimit Europian R.E 11.00 – 12.30 F. Miti 27.06.2016 H 11.00 – 14.00 A 405, A 408 F. Miti
18 ECN 328 Rritja Ekonomike dhe Zhvillimi R.E 13.00 – 14.00 E. Malaj 01.07.2016 P 11.00 – 14.00 A 205, A 206 E. Malaj
19 ECN 281 Bazat e Ekonomiksit (FSHT) H.M.P. 10.00 – 11.00 E. Aliaj 28.06.2016 R 11.00 – 14.00 C 106 E. Aliaj
 
Departamenti i Financës
Nr. Leksione Provimi Final
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 220 Financa 2 R.E 09.30 -11.00 F. Madani 01.07.2016 P 08.00 -11.00 A 407, 408 F. Madani
2 FIN 210 Kontabilitet Financiar R.E 11.00 -12.30 F. Madani 23.06.2016 E 08.00 -11.00 A 407 F. Madani
3 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 09.00 -10.00 B. Sulejmani 21.06.2016 R 08.00 -11.00 A 206, A 207 B. Sulejmani
4 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 10.00-11.00 B. Sulejmani 21.06.2016 R 08.00 -11.00 A 206, A 207 B. Sulejmani
5 FIN 317 Vendimet financiare te korporatave R.E 11.00 -12.30 O. Muharremi 25.06.2016 S 08.00 -11.00 A 403 O. Muharremi
6 FIN 220 Financa 2 R.E 12.30 -14.00 O. Muharremi 01.07.2016 P 08.00 -11.00 A 403 O. Muharremi
7 FIN 215 Institucionet financiare H.M.P 08.00-09.00 E.Pelari 04.07.2016 H 11.00 -14.00 A 403, A 407,A408 E.Pelari
8 FIN 215 Institucionet financiare H.M.P 09.00 -10.00 E. Pelari 04.07.2016 H 11.00 -14.00 A 403, A 407,A408 E.Pelari
9 FIN 219 Sistemet fiskale H.M.P 10.00-11.00 E. Pelari 30.06.2016 E 08.00 -11.00 A 403 E.Pelari
10 FIN  322 Kontabilitet Drejtimi H.M.P 09.00 -10.00 Y. Sokoli 27.06.2016 H 08.00 -11.00 A 202 Y. Sokoli
11 FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H.M.P 09.00-10.00 L. Cakerri 25.06.2016 S 08.00 -11.00 A 407, A 408 L. Cakerri
12 FIN 312 Kontabiliteti I Kosto Drejtimit R.E 09.30 -11.00 L. Cakerri 20.06.2016 H 11.00 -14.00 A 403, A 402 L. Cakerri
13 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R.E 08.00-9.30 B. Dervishi 21.06.2016 R 08.00 -11.00 A 402 B. Dervishi
14 FIN 313 Kontabilitet i Aplikuar R.E 09.30 -11.00 B. Dervishi 01.07.2016 P 11.00 -14.00 A 407, 408 B. Dervishi
15 FIN 210 Kontabilitet Financiar H.M.P 09.00 -10.00 V. Gjini 23.06.2016 E 08.00 -11.00 A 103 V. Gjini
16 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 10.00-11.00 V. Gjini 04.07.2016 H 08.00 -11.00 403, A 402 V. Gjini
17 FIN 331 Analiza e Pasqyrave Financiare R.E 11:00-12:30 V. Gjini 20.06.2016 H 08.00 -11.00 A 202 V. Gjini
18 FIN  110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 10.00-11.00 M. Petanaj 21.06.2016 R 11.00 -14.00 A 407, 408 M. Petanaj
19 FIN 219 Sistemet fiskale H.M.P 11.00-12.00 M. Petanaj 20.06.2016 H 08.00 -11.00 403, A 402 M. Petanaj
20 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 9.00-10.00 G. Dede 21.06.2016 R 08.00 -11.00 A 408, A 407 G. Dede
21 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H.M.P 10.00 -11.00 M. Haxhiu 21.06.2016 R 08.00 -11.00 A 403 M. Haxhiu
22 FIN 210 Kontabilitet Financiar H.M.P 09.00 – 10.00 M. Haxhiu 23.06.2016 E 08.00 -11.00 A 402 M. Haxhiu
23 FIN 352 Auditim H.M.P 10.00 -11.00 G. Dede 23.06.2016 E 08.00 -11.00 A 403 G. Dede
Kode të Tjera
Leksione Provimi Final
NR. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 MTE 160 Matematike e zbatuar H.M 08.00 -09.00 A.Peci 30.06.2016 E 08.00 -11.00 A 405 A.Peci
2 MTE 220 Statistike R.E 08.00 -09.30 N.Sadikaj 28.06.2016 R 11.00 -14.00 A 405 N.Sadikaj
3 DRE 250 E drejte biznesi H.M 14.00 -15.30 N.Hasani 25.06.2016 S 08.00 -11.00 A  405 N.Hasani
4 MTE 220 Statistike H.M.P 13.00 – 14.00 Ll.Sota 28.06.2016 R 08.00 -11.00 A 206 Ll.Sota
5 CSE 290 Sistemet e informacionit ne ekonomi H.M.P 13:00 – 14:00 A.Gjergji 20.06.2016 H 08.00 -11.00 A 405 A.Gjergji
6 MTE 160 Matematike e zbatuar R.E 08.00 -09.00 A.Sinani 30.06.2016 E 08.00 -11.00 A 207 A.Sinani
7 MTE 160 Matematike e zbatuar M.P 11.00 -12.00 Ll.Sota 30.06.2016 E 08.00 -11.00 A 401 Ll.Sota
8 MTE 220 Statistike H.M.P 08.00 -09.00 M.Ramosaco 28.06.2016 R 08.00 -11.00 A 405 M.Ramosaco
9 CSE 290 Sistemet e informacionit ne ekonomi P 10:00 – 13:00 A.Gjergji 20.06.2016 H 08.00 -11.00 A 405 A.Gjergji
10 MTE 160 Matematike e zbatuar H.M 08.00 -09.00 M.Breshanaj 30.06.2016 E 11.00 -14.00 A 403 M.Breshanaj
11 MTE 160 Matematike e zbatuar H.M 12:00-13:00 A.Bahushi 30.06.2016 E 11.00 -14.00 A 405 A.Bahushi
12 MTE 160 Matematike e zbatuar M.P 08:00-09:00 L.Bezati 30.06.2016 E 11.00 -14.00 A 207 L.Bezati
13 DRE 270 Legjislacion turizmi H.P 15:00-16:30 U.Veizaj 25.06.2016 S 08.00 -11.00 A 404 U.Veizaj
14 MTE 160 Matematike e zbatuar H.M 12:00-13:00 L.Seitaj 30.06.2016 E 11.00 -14.00 A 206 L.Seitaj
15 ALB 380 Shkrim akademik H.M.P 12:00-13:00 E.Hudhera 25.06.2016 S 11.00 -14.00 A 403 E.Hudhera
16 ALB  380 Shkrim akademik H.M.P 13:00 – 14:00 E.Hudhera 25.06.2016 S 11.00 -14.00 A 403 E.Hudhera
17 ENG 230 Anglisht H.M.P 14:00-15:00 K.Hysi 26.06.2016 D 08.00 -11.00 A 206 K.Hysi
18 ENG 230 Anglisht H.M.P 13:00-14:00 K.Hysi 26.06.2016 D 08.00 -11.00 A 207 K.Hysi
19 ENG 230 Anglisht H.M.P 12:00-13:00 K.Hysi 26.06.2016 D 08.00 -11.00 A 205 K.Hysi
20 IT 230 Italisht R.E 14:00 – 15:30 G.Zaka 26.06.2016 D 11.00 -14.00 A 408 G.Zaka
21 ENG 230 Anglisht R.E 12:00-13:30 K.Hysi 26.06.2016 D 11.00 -14.00 A 407 K.Hysi

KALENDARI I PROVIMEVE FINALE- PRANVERË 2016

 

CIKLI BACHELOR I STUDIMEVE

 

SISTEMI PART – TIME

Viti tretë Leksione Provimi Final
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 BIZ 331 Aftesite Manaxheriale – Part time E 16:00-18:00 A. Dumi 20.06.2016 H 16:00-19:00 A 104 A.Dumi
2 BIZ 335 Menaxhim strategjik -Part time P 16:00-19:00 E. Pulaj 28.06.2016 R 16:00-19:00 A 104 E.Pulaj
3 BIZ 333 Biznes nderkombetar- Part time M 16.00 – 19.00 A. Hysi 01.06.2016 P 16:00-19:00 A 104 A.Hysi
4 FIN 312 Kontabilitet Kosto Drejtimi S 09:00-12:00 Y. Sokoli 25.06.2016 S 09.00 -12.00 A 202 Y. Sokoli
Viti katërt Leksione Provimi Final
Kodi Lënda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 370 Ekonometri R 16:00-19:00 F. Zeneli 28.06.2016 R 16:00-19:00 A 103 F. Zeneli
2 BIZ 391 Praktika D.Feimi
3 BIZ 399 Teza e Diplomës

KALENDARI I PROVIMEVE FINALE- PRANVERË 2016

 

CIKLI I DYTË  I STUDIMEVE

 

 

DEPARTAMENTI I BIZNESIT

Orari Master i Shkencave “Administrim Biznesi”, Viti I
Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 435 Drejtim Financiar i Avancuar S 09.00 -12.00 B. Ciceri 02.07.2016 S 09.00 -12.00 A 207 B. Ciceri
2 ECN 453 Ekonomiks Manaxherial I Avancuar D 09.00 -12.00 M. Veliu 27.06.2016 H 14.00 -17.00 A 207 M.  Veliu
3 DRE 438 Ligjet ne Biznes E 14:00 – 16:00 E.Hitaj 06.07.2016 M 14.00 -17.00 A 301 E.Hitaj

Orari Master I Shkencave “Administrim Biznesi”, Viti II

Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 MKT 511 Kerkim Tregu: Kerkim Cilesor H 16:00-19:00 E.Pulaj 24.06.2016 E 09:00-12:00 A 105 E.Pulaj
2 MKT  512 Moduli I Marketingut : Marketing Strategjik I Avancuar M 09:00-12:00 Xh.Agaraj 20.06.2016 H 09:00-12:00 A 301 Xh.Agaraj
3 MKT 513 Moduli Marketing: Strategjite e marredhenieve me Publikun H 12:00-15:00 E.Pjero 28.06.2016 R 09:00-12:00 A 105 E.Pjero
4 BIZ 599 Projekti Final

Orari i Master Profesional  “Administrim Publik”, Viti I

Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 BIZ 411 Bazat e Qeverisjes E 14:00-19:00 A. Hysi 04.07.2016 H 14:00-17:00 A 204 A. Hysi
2 BIZ 415 Manaxhimi i Institucioneve Publike P 16:00-19:00 F.Vela 11.07.2016 H 14:00-17:00 A 404 F.Vela
3 FIN 424 Financat e Sektorit Publik R 12.00 -15.00 M.Petanaj 27.06.2016 H 14:00-17:00 A 205 M.Petanaj
4 BIZ  515 Menaxhim Projektesh R 16:00-19:00 A. Cipi 01.07.2016 P 14:00-17:00 A 204 A. Cipi
5 ECN 412 Ekonomiksi i Sektorit Publik H 12.00 – 15.00 L. Alikaj 08.07.2016 P 14:00-17:00 A 301 L. Alikaj

Orari Master Profesional   “Marketing” Viti I

Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 MKT 430 Marredheniet Publike Bashkekohore H 09:00-12:00 Xh.Agaraj 30.06.2016 E 09:00-12:00 A 301 Xh.Agaraj
2 MKT 425 Strategji e Reklames M 12:00-15:00 E. Pjero 27.06.2016 H 09:00-12:00 A 104 E. Pjero
3 MKT 445 Manaxhimi i Shitjeve R 09:00-10:00 A. Ramaj 04.07.2016 H 09:00-12:00 A 104 A. Ramaj
4 MKT 435 Marketingu Direk dhe Baza e te Dhenave R 16.00 -19.00 Sh.Sinanaj 11.07.2016 H 09:00-12:00 A 301 Sh.Sinanaj
5 MKT 410 Kerkimi Marketing i Avancuar E 16.00 -19.00 A. Ramaj 08.07.2016 P 09:00-12:00 A 104 A. Ramaj
6 MKT 450 Manaxhimi Ceshtjeve Publike P 14:00-17:00 Sh.Sinanaj 14.07.2016 E 09:00-12:00 A 104 Sh.Sinanaj

Orari Master Profesional   “Sipermarrje ne Turizem” Viti I

Leksione Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 MKT 414 Drejtimi Marketing ne Turizem H 10:00-13:00 E.Bazini 27.06.2016 H 11:00-14:00 A 403 E.Bazini
2 TUR 417 Planifikim Destinacionesh R 14:00-17:00 R. Brokaj 30.06.2016 E 09:00-12:00 A 103 R. Brokaj
3 TUR 413 Teknika te manaxhimit ne turizem M 14:00-17:00 Sh.Sinanaj 11.07.2016 H 09:00-12:00 A 301 Sh.Sinanaj
4 BIZ 437 Etika ne Turizem E 16:00-19:00 D.Feimi 04.07.2016 H 09:00-12:00 A 301 D.Feimi
5 MKT 413 Teknika te komunikimit me klientin P 11.00 -14.00 E.Pjero 08.07.2016 P 09:00-12:00 A 301 E.Pjero
 

DEPARTAMENTI I EKONOMIKSIT

Master Profesional Ekonomiks ne Sipermarrje

Leksionet Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 421 Ekonomia Publike dhe Institucionet R 14.00 – 17.00 I. Pulaj 27.06.2016 H 09.00 – 12.00 A 203 I. Pulaj
2 ECN 405 Makroekonomiksi i Zhvillimit M 14.00 – 17.00 R. Hoxhaj 03.07.2016 D 09.00 – 12.00 A 203 R. Hoxhaj
3 DRE 435/ DRE 437 E dretja adminsitrative / Mikrokredia, Ligji dhe Taksimi E 14.00 – 17.00 N.Hasani / O.Hoxha 09.07.2016 S 09.00 – 12.00 A 203 N.Hasani / O.Hoxha
4 ECN 409 Ekonomiksi i Punes dhe Politikat Publike P 10.00 – 13.00 L. Alikaj 30.06.2016 E 09.00 – 12.00 A 203 L. Alikaj
5 ECN 407 Analiza dhe Vleresimi i Projekteve R 08.00 – 11.00 E. Aliaj 06.07.2016 M 09.00 – 12.00 A 203 E. Aliaj
6 ECN 413 Ekonomiksi Urban H 14.00 – 17.00 E. Malaj 06.07.2016 M 09.00 – 12.00 A 203 E. Malaj

Master Shkencor ne Ekonomiks Viti I

Leksionet Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 402 Teoria e Makroekonomisë së Avancuar P 09.00 – 12.00 K. Guga 12.07.2016 E 09.00 – 12.00 A 202 K. Guga
2 ECN 455 Tregtia Ndërkombëtare dhe Politikat H 14.00 – 17.00 R. Hoxhaj 28.06.2016 H 09.00 – 12.00 A 202 R. Hoxhaj
3 BIZ 418 Manaxhimi Strategjik i Operacioneve E 16:00-19:00 A.Cipi 06.07.2016 M 09.00 – 12.00 A 202 A.Cipi
4 FIN 423 Financat Publike E 09:30-12:30 B.Dosti 08.07.2016 P 12.00-15.00 A 403 B. Dosti
5 FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar S 09.00 -12.00 B. Ciceri 02.07.2016 S 09:00 – 12:00 A 207 B. Ciceri

Master Shkencor ne Ekonomiks Viti II

Leksionet Provimi Final
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 CSE 588 Softe aplikative E. Cipi 12.07.2016 R 09.00 – 12.00 A 203 E. Cipi
 

Departamenti i Finances

Master Shkencor ne Finance Viti II

Nr. Leksione Provimi Perfundimtar
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 579 Praktika F. Madani 29.06.2016 M 10.00 -13.00 A 301 F. Madani
2 FIN 599 Teme Diplome 15.07.2016

Master Shkencor në Pasuritë e Paluajtshme Viti II

Nr. Leksione Provimi Përfundimtar
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 559 Praktika L. Koprencka 29.06.2016 M 10.00 -13.00 A201 L. Koprencka
2 FIN  445 Teoria dhe praktika ligjore ne pasurite e Paluajtshme S 09.00 -12.00 N.Hasani 25.06.2016 S 08.00 -11.00 A 405 N. Hasani
3 FIN 589 Temë Diplome 15.07.2016

Master Shkencor në Financë Viti I

Nr. Leksione Provimi Perfundimtar
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 414 Vendimet investuese te korporatave M 12.00 -15.00 F. Madani 15.07.2016 p 16.00 -19.00 A 407 F. Madani
2 FIN 423 Financat publike E 09:30-12:30 B.Dosti 08.07.2016 P 12.00 -15.00 A 403 B. Dosti
3 FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar S 09.00 -12.00 B. Ciceri 02.07.2016 S 09:00 – 12:00 A 207 B. Ciceri
3 FIN 455 Taksimi H 12.00-15.00 L. Koprencka 28.06.2016 R 08.00 -11.00 A 407. A 408 L. Koprencka
4 FIN 419 Drejtimi financiar Nderkombetar R 12.00 -15.00 Y.Sokoli 11.07.2016 H 09.00 -11.00 A 101 Y.Sokoli

MS në Pasurite4 e Paluajtshme Viti I

Nr. Leksione Provimi Përfundimtar
Kodi Lënda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 414 Vendimet investuese te korporatave M 12.00 -15.00 F. Madani 15.07.2016 p 16.00 -19.00 A 407 F. Madani
2 FIN 455 Taksimi H 12.00-15.00 L. Koprencka 28.06.2016 R 08.00 -11.00 A 407. A 408 L. Koprencka
3 FIN 423 Financat Publike   (3/2) E 09:30-12:30 B.Dosti 08.07.2016 P 12.00 -15.00 A 403 B. Dosti
4 FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar S 09.00 -12.00 B. Ciceri 02.07.2016 S 09:00 – 12:00 A 207 B. Ciceri

Master Profesional ne Finance Viti I

Nr. Leksione Provimi Përfundimtar
Kodi Lënda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 404 Investimet financiare M 12.00-15.00 L. Koprencka 28.06.2016 R 11.00 -14.00 A 407. A 408 L. Koprencka
2 FIN 429 Taksim i Biznesit H 13.00 – 16.00 E Pelari 09.07.2016 S 08.00 -11.00 A 403, A 402 E Pelari
3 FIN 460 Bazat e financave  nderkombetare E 12.00-15.00 B. Sulejmani 12.07.2016 R 08.00 -11.00 A 206 B. Sulejmani
4 FIN 442 Kontabilitet i Avancuar R 13.00 -16.00 V. Gjini 06.07.2016 M 08.00 -11.00 A 403, A 402 V. Gjini
5 FIN 447 Analiza ekonomike dhe financiare S 09:00 – 12:00 O.Muharremi 02.07.2016 S 08.00 -11.00 A 403, A 402 O.Muharremi

Master Profesional ne Kontabilitet Viti I

Nr. Leksione Provimi Perfundimtar
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 429 Taksim i Biznesit H 13.00 – 16.00 E Pelari 09.07.2016 S 08.00 -11.00 A 403, A 402 E Pelari
2 FIN 442 Kontabilitet i Avancuar R 13.00 -16.00 V. Gjini 06.07.2016 M 08.00 -11.00 A 403, A 402 V. Gjini
3 FIN 444 Komputerizimi kontabël dhe software aplikativë P 12.00 -15.00 B.Dervishi 12.07.2016 R 08.00 -11.00 A 205 B.Dervishi
4 FIN 482 Etika profesionale në kontabilitet E 13.00 -16.00 M. Petanaj 28.06.2016 R 11.00 -14.00 A 207 M. Petanaj
5 FIN 447 Analiza ekonomike dhe financiare S 09:00 – 12:00 O.Muharremi 02.07.2016 S 08.00 -11.00 A 403, A 402 O.Muharremi

Sot, ekipi i Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë ishte në mjediset e shkollës jopublike ‘Perla’ për promovimin e Universitetit. Ekipi i Universitetit prezantoi për pak minuta programin që ofronte fakulteti përkatës. Turi i promovimit vazhdon.

Sot, Zyra e Këshillimit dhe Karrierës organizoi promovimin e Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë në Shkollën ‘Mustafa Qemal Ataturku’ Vlorë. Përfaqësues të Universitetit promovuan Universitetin dhe edukimin që ofrohet nga ky institucion si dhe i nxitën maturantët të zgjedhin të vazhdojnë studimet e tyre aty, për shkak se Universiteti ynë ofron një staf të përgatitur dhe një metodikë mësimëdhënie shumë të mirë që përmbush kërkesat e studentëve me qëllim përmbushjen e ëndërrave dhe aspiratave të tyre.

Turi i promovimit do të vazhdojë edhe në shkolla të tjera të qytetit.

Universiteti Vlorës, njofton të gjithë studentët që në datën 15 Korrik 2016, ora 15:00, zhvillohet testi ndërkombetar i Gjuhës Angleze:

TOEIC L&R

ETS dhe Universiteti Vlorës kanë një marrëveshje bashkëpunimi sipas së cilës Fakulteti Ekonomik është Qendra e Autorizuar (Authorized Test Center).

Lista e testeve te gjuhëvë të akredituara nga: CEFRL:

Toeic L&R zhvillohet çdo muaj në Vlorë

Testi është i miratuar nga MASH, për të gjithë ata që përfundojnë ciklin Master dhe Doktoraturë ose aplikojnë për të hyrë këto programe për vitin 2016 -2017 e në vazhdim.

Aplikimi bëhet vetëm Online në: http://registration.sta-edu.com/

Testi është në formatin Paper Based (vetëm me alternativa) dhe zgjat vetëm 2 orë.

Rezulatet vijnë brenda 10 ditëve në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Për më tepër kontaktoni në:

E-mail: info@sta-edu.com

Web: www.sta-edu.com

Sot, në sallën ‘Rilindja’ u zhvillua aktiviteti sensibilizues për Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave, ku ishin prezent përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme si edhe autoritete dhe punonjës të Policisë. Kjo strukturë e veçantë e Ministrisë informoi mbi disa çështje të rëndësishme si më poshtë:
  • -Risitë dhe ndryshimet që ka sjellë reformimi për Shërbimin.-Shërbimin si një partnerë dhe garantues i zbatimit të ligjit dhe mbrojtës i të drejtave të publikut  nga veprimet dhe mosveprimet e kundërligjshme të punonjësve të Strukturave.-Vlerësimin dhe matjen e shkallës së pëlqyeshmërisë së publikut ndaj shërbimit të ofruar nga strukturat vendore dhe qëndrore të Shërbimit.

    -Informimin e publikut në lidhje me llogaridhënien dhe përgjegjshmërinë e Shërbimit,

    -Instrumentat e punës së Shërbimit si një strukturë demokratike dhe ligjore,

    -Shërbimin si një agjenci anti-korrupsion, pjesë e integruar e aktorëve ndërinstitucional përgjegjës për zbatimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit Anti-Korrupsion,

    -Shërbimin si partnerë i ngushtë me shërbimet homologe brenda dhe jashtë vendit në fushën e kontrollit të brendshëm dhe mbikqyrjes së jashtme policore.