Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 9 Tetor, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 16 Tetor, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

NJOFTIM
NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET DHE STAFI AKADEMIK DHE ADMINISTRATIV SE ESHTE HAPUR THIRRJA E TRTE PER APLIKIME PER MOBILITETE NE UNIVERSITETET EUROPIANE TE PARTNERITETIT TE PROJEKTIT PER NIVELET.
1. BACHELOR (VITI I DYTE DHE VITI I TRETE I STUDIMIT )
2. MASTER
3. DOKTORATURE
4. POST DOKTORATURE
5. MOBILITET STAF AKADEMIK
6. MOBILITET STAF ADMINISTRATIV
PER ME SHUME INFORMACION HYNI NE FAQEN http://green-tech-wb.uvigo.es/ DHE BEHUNI PJESE E RRJETIT https://social-green-tech-wb.webs.uvigo.es/
Afatet jane deri ne 15 mars 2017.
Informohu prane: Qendra LLL , Kati 5 , godina C, Universiteti I Vlores
Sekretaria LLL

Dita Informative për Projektet Europiane që financojnë Kërkimin Shkencor (Horizon 2020, Rrjeti EURAXESS, Rrjeti Europian i Ndërmarrjeve (EEN) dhe Programi Marie-Sklodowska – Curie Actions)

Në datën 07.12.2016, ora 12:00, Salla “Rilindja”, organizohet seminari “Dita Informative për Projektet Europiane që financojnë kërkimin shkencor (Horizon 2020, Rrjeti EURAXESS, Rrjeti Europian i Ndërmarrjeve (EEN) dhe Programi Marie-Sklodowska-Curie Actions)”.
Seminari organizohet nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), në bashkëpunim me Ekspertët e Projektit të Asistencës Teknike për Programet Komunitare në Shqipëri dhe ka si qëllim informimin dhe trajnimin e stafit akademik të Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës mbi Programet e reja Europiane që financojnë dhe mbështesin Kërkimin Shkencor si: Horizon 2020, Rrjeti EURAXESS, Rrjeti Europian i Ndërmarrjeve (EEN) dhe Programi Marie-Sklodowska-Curie Actions.
Ftohet në pjesëmarrje i gjithë stafi akademik dhe kërkimor i Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës. Plan programi i seminarit do të jetë: 11:30-12:00 Regjistrimi ; 12:00-14:00 prezantime specifike të eksperteve të AKKSHI dhe të Projektit të Asistencës Teknike për Programet Komunitare në Shqipëri.

Udhëzim:
Per proceduren e shqyrtimit dhe rniratimit te teksteve universitare, cikleve te leksioneve (te shtypura) dhe monografive, te shkruara nga pedagoge të U V -së.

I. Tekstet mesimore universitare te hartuara nga pedagoge te Uv-se per nje disipline te caktuar jane rezultat i nje eksperience te gjate akadernike, kerkimore, shkencore e pedagogjike te pedagogut si autor. Ato duhet te reflektojne njohje te thelle shkencore re objektit te disipl ines, karakter te spikatur pedagogj ik, bashkekohesi shqyrtimi dhe analize si dhe mendim te pavarur origjinal te autorit, ne raport me botime paralele.

2. Tekstet duhet te jene te zhveshura nga plagjiatura, kriptoplagjiatura dhe shfrytezimi i punes se autoreve te tjere, qofte ne rnenyre te hapur qofte perrnes dinakerise intelektuale. Tekstet rnesimore universitare jane pune origj inale te pedagogut si autor, kontribute te qarta kerkimore-shkencore. ne te cilat duhet te deshmohen qartazi mendimi shkencor personal, oponenca dhe polemika shkencore individuale ndaj tezave te meparshme me te cilat autori nuk eshte dakord, prurjet dhe risite personale si dhe pergjegjesite shkrimit individual, citimit. referimit, literatures, analizes, konkluzioneve, rekornandimeve etj.

3. Ne strukturen e vete tekstet mesimore universitare respektojne rigorozisht temat e ligjeratave dhe skenarin e seminareve sipas parashikimeve ne programin rnesirnor te len des dhe sidomos ne syllabuset perkatese.

Shkarko Udhezimin e plotë këtu.

Njoftim per vende te lira pune FE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per
personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në
fakultetet dhe departamentet si më poshtë:

Fakulteti i Ekonomisë

1. Departamenti i Biznesit
1(një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, për mbulimin e lëndëve
të marketingut që zhvillohen ne ciklin e dytë të studimit Master Profesional në
Marketing

Kriteret bazë të përzgjedhjes së kandidatëve për personel akademik:

Shkarko njoftimin e plote ketu

Shkarko formularin ketu

Afati kohor për dorëzimin e zarfeve me dokumentacionin përkatës do të jetë nga 30-11-2016 deri 13-12-2016.

Njoftohen të gjithë studentët se ceremonia e diplomimit do të zhvillohet më 18 Nentor 2016, ora 11:30 përballë Rektoratit të Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë. Janë të ftuar prindër, studentë, dhe të ftuar të vecćante. Janë të lutur studentët që të paraqiten pranë sekretarive të fakulteteve për të marrë veshjet e diplomimit. Gjithashtu janë të lutur djemtë që janë pjesëmarrës në diplomim që të kenë këmishë me kollare poshtë veshjes së diplomimit.

A Human Resources Strategy for Researchers Incorporating the Charter and Code (University of Vlora “Ismail Qemali”, Albania)

The University of Vlora “Ismail Qemali” endorsed and undersigned The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers in October 2016, supporting the implementation and efficiency of a more conductive research policy-making in the near future in line with the European Higher Educational institutions.

The University of Vlora “Ismail Qemali” is committed to undertake all the relevant steps and fully implement the action plan designed by the Work Group and supported by the Rector Prof. Dr. Roland Zisi.

The decision for setting up the Work Group, the University of Vlora “Ismail Qemali” Internal Analysis, and the Action Plan along with the time span and the institutional bodies to implement the plan can be found in the following documents.

The decision for the Work Group

Internal Analysis & Action Plan

Universiteti Vlorës, njofton te gjithë studentët që në datën 09 Janar 2017, ora
15:00, zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze:
TOEIC L&R
ETS dhe Universiteti Vlorës kanë një marrëveshje bashkëpunimi sipas se cilës
Fakulteti Ekonomik është Authorized Test Center
Lista e testeve te gjuhëvë të akredituara nga: CEFRL

Shkarko Njoftimin e plote ketu.

Njoftim per aplikim

Asambleja Parlamentare e Keshillit te Evropes, voton brenda muajit prill 2017, kandidaturen per gjyqtarin e ri te Shqiperise, ne Gjykaten Evropiane te te Drejtave te Njeriut (GJEDNJ). Keshilli i Evropes fton qeverine shqiptare te paraqese brenda dates 20 mars 2017, listen me propozime per tre kandidaturat me te pershtatshme per kete pozicion.

Shkarko ketu njoftimin e plote.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per personel akademik dhe personel ndihmësakademik me karakter mësimor (laborant) me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakuletetet dhe departamentet si më poshtë:

Përditësim: Saktësim i kritereve për personel akademik. Date 16.11.2016 . Aplikimet e kanditateve priten deri me 28-11-2016. Shkarko

Kliko ketu te shkarkosh njoftimin e plote.

Kliko ketu te shkarkosh formularin.

KRITERET E PRANlMIT TE KANDIDATEVE NE PROGRAMET E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE PER VITIN AKADEMIK 2016-2017

Mbeshtetur ne nenin 76 te ligjit Nr. 80/2015 “Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”, nenin 11, shkronja e ne Statutin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlore, Senati Akademik ne mbledhjen e dates 13.10.2016 Vendosi…..

Shkrako Vendimin e plote ketu