ZYRAT – Zyra e regjistrimit (Diplomat)

Programet e studimit qe ofron Universiteti “Ismail Qemali” Vlore jane:

Bachelor

Fakulteti i Shkencave Humane

1. Gjuhë Letërsi
2. Gjuhë Angleze

3. Gjuhë Italiane
4. Arsimi Fillor
5. Mësuesi për Arsimin Parashkollor
6. Pedagogji e Specializuar
7. Drejtësi

8. Histori – Gjeografi

Fakulteti i Ekonomisë

1. Administrim Biznesi
2. Ekonomiks
3. Financë
4. Menaxhim Turizëm
5. Marketing
6. Kontabilitet

Fakulteti i Shkencave Teknike

1. Fizikë
2. Biologji
3. Kimi
4. Aktuaristikë
5. Matematikë-Financë
6. Informatikë
7. Teknologji Informacioni

8. Shkenca Kompjutacionale
9. Shkenca Kompjuterike
10. Matematikë
11. Matematikë-Fizikë
12. Navigacion

13. Navigacion dhe Peshkim Detar
14. Inxhinieri Mekanike
15. Inxhinieri Navale
16. Inxhinieri Elektrike

Fakulteti i Shëndetit Publik

1. Mami në Infermieri
2. Infermier i Përgjithshëm

Master Profesional

Fakulteti i Ekonomise – MP

1. Administrim Publik
2. Sipërmarrje ne Turizëm

Fakulteti i Shkencave Teknike-MP

1. Mësuesi në Informatikë
2. Mësuesi në Matematikë

3. Mësuesi në Matematikë-Fizikë
4. Studime të Avancuara Detare

Fakulteti i Shkencave Humane – MP

1. Mësuesi në Gjuhën Angleze
2. Mësuesi në Gjuhën Italiane
3. Mësuesi për Arsimin Fillor
me Drejtim Minor Parashkollor

4. Shkenca Administrative

Fakulteti i Shendetit Publik – MP

1. Infermieri Patologjike
2. Infermieri Kirurgjikale
3. Infermieri Pediatrike

Master Shkencor

Fakulteti i Ekonomise – MS

1. Administrim Biznesi
2. Financë
3. Pasuri e Paluajtshme

4. Ekonomiks

Fakulteti i Shkencave Humane – MS

1. Marrëdhënie Ndërkombetare
2. Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe e Letërsisë
3. Pedagogji e Specializuar Sociale

4. Edukim
5. Përkthim e Interpretim

Fakulteti i Shkencave Teknike – MS

1. Shkenca Kompjuterike
2. Aktuaristikë
3. Matematikë

4. Matematikë-Financë
5. Fizikë
6. Inxhinieri Navale

Fakulteti i Shendetit Publik – MS

1. Shkenca Infermierore