[:sq]ZYRAT – Zyra e Projekteve,Investimeve dhe Kerkimeve Shkencore (Projekte ne vazhdimesi)[:]

[:sq]Erasmus +

 

 

Title: ERASMUS +  SIGMA Agile  – Critical skills Learning for INovation, Sustainable Growth, Mobility and EmployAbility in the Multicultural Environment of Western Balkans

Starting day: 15.07.2014

Ending day : 14.07.2018

Project references :ERASMUS  + : Higher education – Joint Master degrees.  Action 2 – ERASMUS MUNDUS PARTNERSHIP

Agreement number : 2014-0804/001-001

Grant amount :  EUR 2.999.275,00

Leader partner : University of Warsawa, Poland

 

 

 

 

Pershkrim i projektit

 

 

 

 

Projekti Erasmus Plus  ka për qëllim rritjen e aftësive, punësimin si dhe modernizimin e arsimit, trajnimin dhe punën e te rinjve. Në këto shtatë vitet e fundit ky program do të ketënjëbuxhetprej 14.7 bilion euro, një rritje prej 40% në krahasim me nivelet aktuale të shpenzimeve, gje e cila pasqyronan gazhimin e BE per te investuar ne keto zona.

Erasmus Plus do të ofrojë mundësi studimi, trajnimi, fitim pervoje pune dhe të qenurit vullnetare jashte .

Programi gjithashtu do të mbështesë partneritetet midis arsimit, trajnimit dhe institucioneve e organizatave rinore për të nxitur bashkëpunimin dhe ngushtuar arsimin boteror dhe te punojme per të trajtuar mangesite e aftesive me te cilat perballemi ne Europe. Erasmus Plus do të mbështesë edhe perpjekjet kombetare per modernizimin e arsimimit, trajnimit dhe sistemet e te rinjve. Programi Erasmus Plus sjell së bashku shtatë programet ekzistuese të BE në fushat e arsimit, trajnimit dhe rinise: ku për here te pare do te siguroj mbeshtetje per sport.

Si një program iavancuar, Erasmus Plus ofron më shume mundësi bashkëpunimi midis sektorëve të arsimit,  trajnimit, rinisë  dhe sporteve.

Objekivat e projektit

 • Permiresimin e cilësisë ne arsimit e lartë evropian
 • Të promovojë dialogun dhe mirëkuptimin mes njerëzve dhe kulturave përmes bashkëpunimit me vendet e treta.

Partneret

 

 

 • University of Warsaw, Poland (Coordinator)
 • City University London, UK
 • Humboldt University, Germany
 • Lappeenranta University of Technology, Finland
 • University of Milan, Italy
 • University Nova de Lisboa, Portugal
 • University of Salzburg, Austria
 • Universityof Twente, ITC, The Netherlands
 • Pompeu Fabra University, Spain
 • Shkodra University “Luigj Gurakuqi”, Albania
 • European Unversity of Tirana, Albania
 • University of Vlora, Albania
 • University for Business and Technology, Kosovo*
 • University of Montenegro, Montenegro
  (Joint Coordintor)
 • University of Niš, Serbia
 • University of Novi Sad, Serbia
 • University of Prishtina, Kosovo*
 • University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Dzemal Bijedic University of Mostar, Bosnia & Herzegovina
 • University of Bihac, Bosnia and Herzegovina

Si të aplikojmë ne programin Erasmus plus ­?

 

Institucioi ynë  mund të apikoj në kater komponentet per programin Erasmus Plus

1 .SHKËMBIMET AFATSHKURTRA PËR STAFET DHE STUDENTËT (CREDIT MOBILITY)

Këto marrëveshje përfshijnë shkëmbime studentësh dhe stafesh në fazën e pare Universiteti zgjedh partnerin me të cilin do te kryej shkembimet , duke vijuar me fazen e dytë ku do te behet i mundur për percaktimi  i numrit të studentëve dhe i stafit si dhe sa do te jete periudha e njohjes se studimit Afati I  fundit  per aplikim : DATA 04 MARS 2015

Web  https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

2.MASTERAT  E PËRBASHKËT (JOINT MASTER DEGREE

Aktualisht, thirrja është hapur vetëm për krijimin e konsorciumeve që ofrojnë Joint Master Degree.Konsorciumet që ofrojnë Joint Master Degree mund të koordinohen vetëm ng auniversitetet e BE-së .Universitetet e vendeve Partnere, ku bën pjesë dhe Shqipëria, mund të aplikojnë si partnerë dhe do të pranohen vetëm nëse përfaqësojnë një vlerë të shtuar në konsorcium. Preferohen të aplikojnë si partnerë  universitetet që ofrojnë kurrikulat ne nivelit Master në gjuhën angleze.

Afati I fundit  peraplikim : DATA 04 MARS 2015

Web  https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

3.PROJEKTET “FORCIMI I KAPACITETEVE NË ARSIMIN E LARTË” OSE ISH-TEMPUS,  PËRFSHIRË KOMPONENTIN SPECIAL PËR MOBILITETE

Projektet për ‘Forcimin e kapaciteteve” janë pasardhësit e projekteve Tempus. Ndryshe nga Tempus-i,  projektet për “Forcimin e kapaciteteve do të përmbajnë një component shkëmbimesh për Shqipërinë (përstudentët 3-12 muaj, praktika 2-12 muaj, për stafin akademik dhe administrativ 5 ditë deri në 2 muaj). Gama e vendeve me tëcilat IAL-të shqiptare mund tëlidhinpartneritetenëkuadërtë “Ngritjessëkapaciteteve” rritetnga 55 shtetenë Tempus në 150 shtetenë Erasmus+.

Afati I fundit  peraplikim: DATA 10 Shkurt 2015

Web :https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-2-capacity-building-in-field-higher-education-2015_en

 1. PROJEKTET JEAN MONNET.

Ky program mbështet  thellimin e njohurive rreth çështjeve të Integrimit Evropian, promovon  mësimdhënien dhe kërkimin   për historinë, politikat, ekonominë, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian. Aplikimi në programin Jean Monnet është i hapur për të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë dhe për të gjitha disiplinat që kanë pikë-prerje me fushën e Integrimit Evropian.

Ky aplikim ka një procedure të thjeshtë dhe bëhet në bazë institucioni. Ai nuk kërkon detyrimisht krijimin e partneriteve me IAL –të tjera Universitetet shqiptare mund të aplikojnë për Modulet Jean Monnet (bëhet fjalë për kurse afatshkurtra në fushën e Integrimit Evropian me një minimum prej 40 orësh mësimi për një vit akademik ), për Poste Lektorësh Jean Monnet (Bëhet fjalë për poste lektorësh  të specializuar në  fushën e studimeve të  IntegrimitEvropian me një minimum prej 90 orë mësimi për një vit akademik) ose për Projektet  Jean Monnet (aktivitete promovimi për problematikat e Integrimit Evropian, programe trajnimi, etj.) Afati i fundit për aplikim eshtë

Afati I fundit  peraplikim : DATA 26 Shkurt 2015

Web    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.344.01.0015.01.ENG

Për më shumë informacione po ju dergoj Websit e Erasmus Plus :

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

MarED

 

 

Title :  Modernizing And Hamonizing Maritime Education In Montenegro and Albania0

Acronym: MarED

Starting day: 01/12/2013

Ending day: 30/11/2016

Project reference : 544257-Tempu s-1-2013-1-ME-Tempus-JPCR

Grand amount: EUR  98,500 .00

Leader partner : University of Montenegro

Pershkrim i projektit

 

 

Fokusi i projektit është që të rishikojë, të promovoj  dhe të permiresoj  programet  e  studimeve  bachelor ne deget Inxhinieri Navale dhe dege te tjera te lidhura me to,   duke bere te mundur  të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe harmonizimin e  kurrikulave  deri në 2016 .

Objekivat e projektit

 

 • Modernizimi dhe harmonizimin e programeve bachelor ne deget e Inxhinierise Navale ne përputhje me IMOS, STCW  dhe Kerkeksat e Konventave  te  UOM dhe UV.
 • Modernizimin dhe harmonizimin e programeve te studimeve bachelor ne Inxhinierine Detare ( Arkitekturë Detare dhe Inxhinieri Detare ) në përputhje me kërkesat e Konventës STCW & IMOS në UV.
 • Permiresimi I programeve MSc modul (8 ECTS) në fushën e Financimit Detar dhe Marketingut Detar  në UNISHK.
 • Akreditimi dhe implentimi I programeve te studimit bachelor ne degen e Inxhinierise detare në UOM dhe UV.
 • existin Update dhe për të ndërtuar të reja të mësimdhënies dhe të burimeve të infrastrukturës në mënyrë që të përmbushë standartit ekzistues në arsim dhe trajnim detar.
 • Vendosja e një skemë të përhershëm dhe të qëndrueshëm mobiliteti mes partnerëve të BE-së dhe PC.
 • Nxitja e bashkëpunimit mes UoM &UV dhe industrise e sherbimeve   në sektorin detar .

Partneret

 • University “Ismail Qemali “ of Vlora AL
 • University “ Luigj Gurakuqi “ of Shkodra AL
 • University of Split ,CRO
 • University of Ljubljana ,SL
 • Universitat Politecnica de Catalunya ,SP
 • Costanta Maritime University , RO
 • Karl Franzens Universitat Gratz , AU
 • Ministry of education ,ME
 • Crnogorska plovidba A.D Kotor , ME
 • Institute for Transportation , ME
 • Invar –Ivosevic Ltd
 • Montenegrin Association for New Techonologies , ME
 • Chamber of Comerce and Industry of  Vlora  District , AL
 • Sea port of Vlore , AL
 • Institute of Transport , Ministry of Public works and Transport , AL

Per me teper klikon : https://www.mared.org/bal_ims_controler.php?menu=NDMyMGVgbG9tazc2ZGczZA%3D%3D=&page=1&reset=search&letter=&window_close=all

GRASP

 

 

 

Title :  Green procurement And Smart city suPport in the energy sector

Acronym: GRASP

Starting day: 01.04.2013

Ending day: 30.06.2015

Program reference : 1C-MED12-33

Project reference : 5253

Grand amount: EUR 2.234.991,75

Leader partner : University of Patras, Grecee

 

 

 

 

 

 

 

Pershkrim i projektit

 

Projekti  “GRASP “  është krijuar  nga agjencitë kombëtare të financimit, subjektet pjesëmarrëse, si dhe Komisioni Evropian. “Grasp “ është një projekt 27-mujor me një buxhet prej 2.234.991 euro (bashkefinancim ERDF1.474203 euro ,

bashkëfinancim IPA 256,700 EUR)

Objekivat e projektit

 • Objektivi kryesor i “GRASP “ eshte te forcoj pozitat e vendeve ,qyteteve me potenciale ne “energjine e gjelber “ duke adoptuar zgjidhje inovative ne sektorin e energjise ,ne rajonin e Mesdheut per te rritur potencialin e tyre ne nivele trans-nacionale duke zhvilluar e specializuar instrumentat  e sistemit per prokurimin e energjise .
 • Nje tjeter objektiv eshte zhvillimi e rritja i vendeve ,qytetete me potenciale ne “energjine e gjelber”, duke promovuar e zhvilluar sa me shume “energjine e gjelber” me fokus në burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe zgjidhjet e energjisë efikase .

Partneret

 

 

§  University of Patras
§  Province of Perugia
§  Institute for the Research and Improvement of Social Sciences
§  Chamber of Commerce and Industry of Terrassa
§  Program Area Alto Basento Bradano Camastra
§  Municipality of Spata-Artemis
§  Chamber of Commerce, Industry and Navigation of Castellón
§  APEA Siena – Provincial Agency for Energy, Environment and Sustainable Development
§  Syndicat Intercommunal d’Electrification et d’Eclairage Public de la Haute Corse
§  Municipality of Pilea-Hortiatis
§  University of Vlora
§  City Development Agency East Sarajevo
§  ATLANTIS Consulting Cyprus ltd

Per me teper klikoni  : https://www.grasp-med.eu/

IPA (Monitorimi me Wirless i cilesise se ujit ne lumenjte Vjosa dhe Arachthos

Title   : Wireless water quality monitoring of Arachthos  and  Vjosa  Rivers (WWQM_AVR)

Acronym  : (WWQM_AVR)

Grand amount   :  EUR 452.768,40 EUR

Leader partner   : University of Ioannina

 

 

 

 

 

 

Pershkrim i projektit

 

 

Qëllimi kryesor  i këtij projekti është që të zhvillojë një sensor prototip te lidhur me nje server , bazuar në një mikrokontrollues  i cili ben te mundur , ruajtjen e të dhënave në nivel lokal  dhe transmetimit e tyre   nëpërmjet një pikë WiFi ,ne laboratoret  e  universitetit  per analiza e vleresime afategjate .

Objekivat e projektit

 • Promovimi dhe zhvillimi i mjedisit dhe burimeve natyrore dhe kulturore.
 • Promovimi dhe mbrojtja e burimeve mjedisore të zonës.

Partneret

 

 • Ionia University , Research Committee
 • Regional Council of Vlore
 • Regional of Ionian Islands
 • University of Vlora “Ismail Qemali “
 • Social Education and Envinronment Protection

Web   https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020[:]