ZYRAT – Zyra e marredhenies me publikun (Kontakti)

Universiteti”Ismail Qemali” Vlorë

Adresa: Lagja “Pavarësia “

9400 Vlorë,Shqipëri

Emai-l ; deli.proj@univlora.edu.al

Telefon: 069 48 49 720