Strategjia e Departamentit të Gjuhëve të Huaja

Plani strategjik për zhvillimin Departamentit të Gjuhëve të Huaja (2018-2024)

Strategjia për kërkimin shkencor e Departamentit të Gjuhëve të Huaja (2017-2020)