Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

 

  • Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes
  • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)