[:sq]Sektori i Kërkimit Shkencor[:en]Scientific Research Sector[:]

[:sq] Sektori i Kërkimit Shkencor

Kontakt: kerkimishkencor@univlora.edu.al

 Përbërja;

Specialist: Gentjana BELULAJ

Specialist: Jonida MICI

Misioni: Të ndihmojë Zv. Rektorin për Kërkimin Shkencor në realizimin e detyrave të  fushës së tij.

Detyrat: (përshkrimi i pozicionit të punës të specialistëve të kësaj zyre):

 • Kryejnë bashkëpunimin midis Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Agjencisë Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) dhe Agjencia Kombëtare e Financimit (AKF) për fondet e kërkimit shkencor.
 • Sigurojnë dhe administrojnë informacionin e duhur nga kjo agjenci dhe ua shpërndajnë atë njësive kryesore dhe bazë.
 • Identifikojnë dhe evidentojnë tek njësitë bazë prioritetet e kërkimit shkencor, teknologjisë dhe inovacionit, mundësitë dhe arritjet e tyre në këtë fushë dhe mbi bazën e të dhënave përgatitin dokumente në nivel institucional.
 • Konsultojnë dhe ndihmojnë në koordinim me njësitë bazë dhe njësitë kryesore problematikën e kësaj fushe duke përcjellë nevojat dhe përmbushur kërkesat e ardhura nga dekanët, shefat e departamenteve.
 • Asistojnë departamentet në projektet në fushat e përmendura dhe ndihmojnë për aplikimet në AKKSHI. Ndjek ecurinë e projekteve të kërkimit shkencor në AKKSHI dhe njoftojnë njësitë bazë për mangësitë e identifikuara nga ky autoritet.
 • Mbledhin dhe administrojnë informacionin lidhur me veprimtarinë dhe produktet e Qendrave kërkimore-shencore të fakulteteve dhe Qendrave të formimit profesional.
 • Japin asistencën dhe ndihmën e duhur pranë departamenteve në fushë të kërkimit shkencor bazë dhe të aplikuar.
 • Janë përgjegjës për mbarëvajtjen e programeve të studimeve ekzistuese dhe çeljen e programeve të reja të ciklit të III-të.
 • Asistojnë dhe ndihmojnë punën e fakulteteve të cilat kanë mundësi për çelje të programeve të studimit cikli i tretë (Doktoratë) dhe i raportojnë Zv. Rektorit përkatës.
 • Përgatisin relacionin me kërkesa për fonde për studimet e doktoraturës në AKKSHI mbi bazën e kërkesave të departamenteve dhe fakulteteve.
 • Përgatisin të dhënat për projekt-raportin vjetor të kërkimit shkencor në nivel institucional dhe ua paraqesin ato instancave më të larta.
 • Administrojnë bazën e të dhënave për kërkimin shkencor për gjithë personelin akademik mbi bazën e informacionit të mbledhur nga Sektori Karrierës Akademike, departamentet dhe njësitë përbërëse të Institucionit.
 • Të tjera të ndryshme.

[:en]Scientific Research Sector

Contact: kerkimishkencor@univlora.edu.al

 Composition;

Specialist: Gentiana BELULAJ

Specialist: Jonida MICI

Mission: To assist the Vice Rector for Scientific Research in the accomplishment of the tasks held by his position.

Tasks: (description of job position of specialists of this office):

 • Perform cooperation between the University of Vlora “Ismail Qemali”, the National Agency for Scientific Research and Innovation (NSSRI) and the National Funding Agency (NFA) for research funds.
 • Provide and administer relevant information from this agency and distribute it to the base and main units.
 • Identify in the base units the priorities of scientific research, technology and innovation, their potential and achievements in this area and on the basis of this data prepare documents at institutional level.
 • Consult and assist in coordination with base units and main units of this area by tracking the needs and meeting the demands of deans and heads of departments.
 • Assist departments in projects in the areas mentioned and help for applications at NSSRI. Follows the progress of scientific research projects at NSSRI and notify the basic units for deficiency identified by this authority.
 • Collect and administer information about the activities and products of the Research Centers of the faculties and the Vocational Training Centers.
 • Provide appropriate assistance and assistance to departments in the field of basic and applied research.
 • They are responsible for the progress of existing study programs and the launch of new third study cycle programs.
 • Assist and support the work of the faculties that have the opportunity to open the third cycle study programs (PhD) and report to the respective Vice Rector.
 • Prepare the relationship with funding requirements for doctoral studies at RSSRI based on the requirements of departments and faculties.
 • Prepare the data for the annual research report at the institutional level and present them to the highest instances.
 • Administer the scientific research database for all academic staff on the basis of information gathered from the Academic Career Sector, departments and constituent units of the Institution.
 • Others.

[:]