Sekretaritë e Fakultetit

Sekretariati i Fakultetit të Ekonomisë:

  1. Anila MELI – Kryesekretare

email: anila.meli@univlora.edu.al

  1. Anila CANAJ – Sekretare e Departamentit të Ekonomiksit

email: enejda.ismailaj@univlora.edu.al

  1. Enejda ISMAILAJ – Sekretare e Departamentit të Financës

email: anila.canaj@univlora.edu.al

  1. Inilda PETO – Sekretare e Departamentit të Biznesit

email: inilda.pet@univlora.edu.al

Adresa:   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
Fakulteti i Ekonomisë
Kati i parë
Sekretaria Mësimore