Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shkencave Teknike (QKSH – FSHT)

Bazuar në politikën mbështetëse për inovacionet ose shpikjet në UV, në strukturën e re organizative të UV është miratuar krijimi i Qendrave Kërkimore Shkencore që do të operojnë në secilin Fakultet.

 

Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shkencave Teknike nuk është krijuar rishtas por është vazhdimësi e Qendrës së Kërkimit Shkencor – Studime Mjedisore të Universitetit të Vlorës e cila është hapur për herë të parë më 24.11.2008.

 

Në përgjithësi studimet e realizuara nga qendra kanë qenë me karakter mjedisor, monitorime të mjedisit në lidhje me gazet ndotës të atmosferës, hidrokarburet aromatike dhe poliaromatike, pesticide e ngarkesë bakteriologjike, parametra fiziko/kimikë, gjeomjedis e gjeoturizëm, biologji detare etj.

 

Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shkencave Teknike përbëhet nga:

 • Përgjegjësi i Qendrës Kërkimore Shkencore
 • Dy Specialistë (personel akademik)
 • Një Personel Ndihmës Akademik në funksion të Laborantit.

 

Me riorganizimin e Qendrës Kërkimore Shkencore është menduar që të ofrohen disa fusha studimi në mënyrë që të rritet  impakti i kërkimit shkencor si:

 • Studimet Mjedisore
 • Metodat Fizike dhe Instrumentale të Analizës
 • Materiale dhe metodat Inxhinerike. Transporti dhe teknologjia detare
 • Zhvillim sistemesh në kohe reale, analizë statistikore të dhënash dhe modelim njohurish

 

Ndër objektivat dhe detyrat  kryesore të Qendrës Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shkencave Teknike janë:

 • Krijimi i një infrastrukture bashkëkohore nëpërmjet vendosjes në funksion të plotë dhe përforcimit të laboratorëve të Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shkencave Teknike që do të ndihmojnë në zhvillimin e kërkimit shkencor të stafit akademik të Fakultetit Shkencave Teknike.
 • Mbështetjen e realizimit të programeve të studimeve “Master i Shkencave” dhe “Doktoratë” të ofruara nga departamentet e fakultetit si dhe për kryerjen e shërbimeve në ndihmë të të tretëve.
 • Sa i përket ambjenteve të Qendrës Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike, deri tani kanë qenë në dispozicion të saj dy laboratore në Godinën C të Fakultetit të Shkencave Teknike të cilat janë të pajisura me pajisje e mjete ne ndihmë të kërkimit Shkencor.
 • Shumë shpejt do të mundësohet edhe ngritja e një laboratori të tretë dhe riorganizim i ambienteve të Qendrës dhe pajisja e tyre me pajisje laboratorike bashkekohore (proces ky që ka nisur e do të vazhdojë).

 

Ndër pajisjet që disponon Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shkencave Teknike përmendim:

 

 • Spektrometer i Absorbimit Atomik, sistem atomizimi me flakë
 • Gazkromatograf
 • Spektrofotometër UV-VIS
 • Pajisje Disgregimi Mikrovalë
 • Mikroskop të thjeshtë e dixhital stereo
 • Dedektor universal ultrasonik
 • Testues për fortësinë
 • Pajisje Analitike (X-ray fluoreshencë)  për struktura kristalore
 • pH-meter
 • Konduktmeter
 • Pajisje të thjeshta analitike etj.

 

Nëpërmjet këtyre pajisjeve laboratorike është i mundur përcaktimi i parametrave të ndryshëm të cilësisë së mjedisit si: ndotësit organikë e inorganik ( metale të rënda në mostra të llojeve të ndryshme, gazet ndotës të atmosferës, hidrokarburet aromatike dhe poliaromatike, ndotësit klororganikë, nutrientët, lëndët e ngurta të tretura e në suspension, parametra fiziko-kimikë etj.) duke mundësuar në këtë mënyrë realizimin e studimeve të ndryshme mjedisore dhe jo vetëm.

 

 • Rritja e rendimentit të aplikimeve për projekte të përbashkëta kombëtare dhe ndërkombëtare do të arrihet dhe nën ndihmesën edhe të Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë.
 • Mundësimi për aplikim për marrje fondesh nga Agjensia Kombëtare për Kërkim Zhvillim e Inovacion në lidhje me ngritjen e metodikave analitike në Qendrën Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike.
 • Krijimi i lidhjeve të qëndrueshme me partnerë ndërkombëtarë. Në kuadër të ngritjes dhe zbatimit të metodikave analitike në qendër do të kërkohet mundësimi i bashkëpunimit (marrje e përvojës) me universitete të shteteve fqinjë si Universiteti i Janinës, Barit, Leces e Tetovës etj.
 • Kërkimi shkencor do të vihet në shërbim të rajonit dhe më gjerë duke realizuar projekte kërkimore të përbashkëta me njësitë vendore, universitete brenda dhe jashtë vendit .
 • Kryerja dhe ofrimi i shërbimeve (kryerja e analizave) për palë të interesuara mënyrë kjo për të rritur të ardhurat e Qendrës dhe të UV dhe më tej fuqizimin e saj.
 • Organizimi në mënyrë periodike (çdo dy-tre vjet) dhe pjesëmarrja në Evente të ndryshme shkencore si: Konferenca Shkencore, WorkShop, Seminare në të cilat Qendra Kërkimore Shkencore do të bëjë publike rezultatet e kërkimit shkencor të realizuar nga stafi akademik apo edhe studentë.
 • Pasurimi i literaturës dhe krijimi i një data base për Qendrën Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike në ndihmë të realizimit të kërkimit shkencor prej studentëve e stafit akademik.
 • Botimi i rezultateve të kërkimit shkencor të realizuar nga stafi akademik apo edhe studentë në Buletinin Shkencor të UV si dhe në revista Shkencore Kombëtare e Ndërkombëtare.