[:sq]PRANIMI NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE[:]

[:sq]PRANIMI NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE

  • Pranimi në programin e studimit të ciklit të parë Bachelor në Kimi është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

  • UV mund të vendos kritere shtesë pranimi për përzgjedhjen e kandidatëve, të cilat shpallen nga institucioni dhe vihen në dispozicion të Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe ministrisë përgjegjëse për arsimin.

 

  • Në fillim të vitit akademik, UV dërgon në Qendrën e Shërbimeve Arsimore listën e studentëve të regjistruar.

[:en]PRANIMI NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE

• Pranimi në programin e studimit të ciklit të parë Bachelor në Kimi është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave.

• UV mund të vendos kritere shtesë pranimi për përzgjedhjen e kandidatëve, të cilat shpallen nga institucioni dhe vihen në dispozicion të Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe ministrisë përgjegjëse për arsimin.

• Në fillim të vitit akademik, UV dërgon në Qendrën e Shërbimeve Arsimore listën e studentëve të regjistruar.
[:]