Stafi

Përbërja e Qendrës Kërkimore Shkencore:

 

Dr. Sonila Kane

Përgjegjëse e Qendrës Kërkimore Shkencore

 

Dr. Marjeta Bonjako

Specialiste pranë Qendrës Kërkimore Shkencore

 

MSc. Eni Meli

Laborant