» NJOFTIME PUNËSIMI

 

Njoftim punësimi

12.12.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vende të lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik në fushën e Inxhinierisë Mekanike Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në...
Lexo me shume »

Publikuar 12.12.2017

 

Njoftim punësimi

06.12.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI KIMISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: leksione, seminare Kërkim shkencor individual dhe...
Lexo me shume »

Publikuar 06.12.2017

 

Njoftim punësimi

05.12.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në vendimin  e Bordit të Administrimit Nr.19 datë 14.07.2017, “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin  e personelit administrativ në vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë“,  dhe vendimin e Bordit të Administrimit Nr.22 datë 24.07.2017, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës të mbetur i lirë në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:     Specialist Prokurimi në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Prokurimeve me profil Jurist (një vend i lirë) si më poshtë:  ...
Lexo me shume »

Publikuar 05.12.2017

 

Njoftim punësimi

04.12.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I INFERMIERISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet e Lëndëve Paraklinike në veprimtaritë...
Lexo me shume »

Publikuar 04.12.2017

 

Njoftim punësimi

  NJOFTIM   Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë, shpall konkursin për 1(njw) vend të lirë pune, për punonjës ndihmës akademik me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:   1 (një) vend i lirë Personel ndihmës akademik (Specialist i Njësisë së Vlerësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë), me angazhim me kohë të plotë   Kategoria e pages VI-a   Përshkrimi përgjithësues i punës pwrmblidhet në kryerjen e Verësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë së Institucionit në fushën akademike, administrative dhe financiare të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë.   Për...
Lexo me shume »

Publikuar 20.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë, shpall konkursin për 3(tre) vende të lirë pune, për punonjës ndihmës akademik me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE     1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akademik (Sekretar Dekani), me angazhim me kohë të plotë   Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: Sekretaria e Dekanit koordinon axhendën e Dekanit, njoftimet, hartimin e gjithë dokumenacionit shkresorë të dalë nga Dekani, si dhe funksione të sekretari-arkivit ku ruan dhe administronë dokumenacionin sipas Nenit...
Lexo me shume »

Publikuar 16.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOPMJUTERIKE   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (3 vende të lirë) si më poshtë:   3 (tre) personel akademik të profilit  Teknologji Informacioni, Informatikë, Inxhinieri Informatike, Informatikë Ekonomike.   Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhimin me kohë të...
Lexo me shume »

Publikuar 14.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI FIZIKËS   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: leksione, seminare Kërkim shkencor individual dhe...
Lexo me shume »

Publikuar 14.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I INFERMIERISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet e Lëndëve Paraklinike në veprimtaritë...
Lexo me shume »

Publikuar 07.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I EKONOMISË   DEPARTAMENTI I BIZNESIT   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (4 vende të lirë) si më poshtë:   4 (katër) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhimin me kohë të pjesshme. Mësimdhënie e lëndëve të marketingut që zhvillohen në programin mësimor të...
Lexo me shume »

Publikuar 07.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vendin e lirë të punës, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE SHËNDETIT PUBLIK   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet e Lëndëve...
Lexo me shume »

Publikuar 25.10.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE   DEPARTAMENTI I EDUKIMIT   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (4 vende të lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog i profilit arkeologji entologji Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhimin me kohë të pjesshme. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.   1...
Lexo me shume »

Publikuar 24.10.2017

 

Njoftim Punësimi

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (dy vende të lirë) si më poshtë:   2 (dy) anëtarë në kategorinë Asistent - lektor Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog ( Kategoria Asistent-lektor ) me angazhimin me kohë të pjesshme. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike  ...
Lexo me shume »

Publikuar 18.10.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE   DEPARTAMENTI GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (  një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik për Gjuhë Shqipe Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike:...
Lexo me shume »

Publikuar 13.10.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë dhe angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I KUJDESIT SHËNDETËSOR   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie...
Lexo me shume »

Publikuar 09.10.2017

 

Njoftim Punësimi

02.10.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:   Punonjës pastrimi/sanitar (një vend i lirë) si më poshtë:   Niveli minimal i diplomës “Arsim 8-vjecar” - Niveli i pagës bazë sipas klasës  I; PËRGJEGJËSITË KRYESORE PËR POZICIONIN:   Është përgjegjës për pastrimin dhe mirëmbajtjen nga ana higjeno-sanitare dhe funksionale e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme si dhe te ambjenteve hido-sanitare(tualeteve) të cilat janë në administrim të universitetit “Ismail Qemali“, Vlorë.   KËRKESAT DHE KUALIFIKIME...
Lexo me shume »

Publikuar 02.10.2017