Njoftim Punesimi

njoftim pune njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 44, datë 15.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

“Specialist/Asistent i Rektorit” pranë Sektorin të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun në Drejtorinë e Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore

Përshkrimi i vendit të punës
Specialisti/Asistenti pranë Rektorit, mban përgjegjësinë e zbatimit të të gjitha porosive të dhëna prej Rektorit në komunikimin shkresor apo verbal, për të gjitha njësitë kryesore, personave të veçantë apo institucioneve të tjera. Koordinon dhe monitoron agjendën e Rektorit. Pret personat që kërkojnë takim me Rektorin, për probleme të veçanta i orienton tek strukturat përkatëse, u përcjell strukturave përkatëse porositë e Rektorit, mban evidencën e pritjeve.

Njoftimi i plote

Skema e vlersimit