[:sq]Njësia e Vlerësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë[:]

[:sq]Njësia e Vlerësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë së Institucionit u fut në strukturën e Universitetit si një njësi e re, pas miratimit që bëri Senati Akademik i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë  me Vendimin Nr.84, datë 12.12.2016 dhe në zbatim të shkronjës j të Nenit 38 dhe Nenit 116  të Ligjit 18/20 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Republikën e Shqipërisë”. Misioni i Njësisë së Cilësisë është që të përcaktoj pritshmëritë, të rrisë standartet e punës dhe të garantojë se gjithçka është kryer me efikasitet. Roli kryesor i Njesisë është përmirësimi i cilësisë dhe ndërkombëtarizimi.

Përbërja e Njësisë

Përgjegjësi i Njësisë:

Specialist:

Specialist: Xhoana Nasufi

 

Detyrat e Njësisë

Veprimtaritë kryesore të njësisë janë:

  • Të verifikojë, të masë dhe vlerësojë, krahasuar me standartet e kërkuara realizimin e objektivave kryesorë të programeve të studimeve dhe cilësinë e programeve të ofruara.
  • Të verifikojë, të masë dhe të vlerësojë, krahasuar me standartet e kërkuara, cilësinë e organizimit të programeve të studimeve të ofruara.
  • Të verifikojë, të masë dhe të vlerësojë, krahasuar me standartet e kërkuara objektivat kryesore të kërkimit dhe cilesine e veprimtarise shkencore.
  • Të verifikojë, të masë dhe vlerësojë rezultatet e kërkimit, përhapjen, vlerësimin dhe transferimi i tyre.
  • Të verifikojë, të masë dhe vlerësojë objektivat kryesore të menaxhimit Institucional.
  • Të verifikojë, të masë dhe vlerësojë cilësitë e menaxhimit të shprehura në termat përmbledhë si: autonomia, organizimi i Institucioneve të Arsimit të Lartë, partneriteteve te realizuar ne kuader te nderkombetarizimit te institucionit, menaxhimi i Burimeve Njerëzore, menaxhimi financiar i institucionit dhe menaxhimin i sistemeve të informacionit.

 

Standarde të Cilësisë

Standarde Shtetërore të Cilësisë për:

Vlerësimin dhe Akreditimin Institucional të Institucioneve të Arsimit të Lartë

Vlerësimin dhe Akreditimin e Programeve të Studimeve të Ciklit të Parë të IAL.

Vlerësimin dhe Akreditimin e Programeve të Studimeve të Ciklit të Dytë të IAL.

Vlerësimin dhe Akreditimin e Programeve të Studimeve të Ciklit të Tretë të IAL.

Standarde Evropiane të Cilësisë

Standarde dhe Udhëzime për Sigurimin e Cilësisë në Hapësirën Europiane të Arsimit të Lartë

 

Raporte Vlerësimi

Raporti i Vetevlersimit

Raporti Vleresimit te Jashtem

Vendimi i Akreditimit (2017-2020)

 

Linke të Rëndësishme

– MASH    www.mash.gov.al

– APAAL    www.aaal.edu.al

 

Na Kontaktoni:

njesiasigurimitcilesise@univlora.edu.al[:]