[:sq]Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP[:]

[:sq]

  • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)
  • Planet strategjike të punës
  • Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)
  • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

[:]