MASTER PROFESIONAL

 

Programi Institucioni Njësia Lloji Diplomës Fusha Fusha Specifike Forma VKA Hapje
Administrim Publik Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Administrim Kohë të Plotë VKM Nr. 999, date 30.09.2009
Sipërmarrje dhe  Turizëm Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Turizëm Kohë të Plotë VKM Nr. 999, datë 30.09.2009
Financë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Financë Kohë të Plotë Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Kontabilitet Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Kontabilitet Kohë të Plotë Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Ekonomiks në Sipërmarrje Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Ekonomiks Kohë të Plotë Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Marketing Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Marketing Kohë të Plotë Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Infemieri Patologjike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Master profesional Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdher Nr. 398, date 10.08.2011
Infermieri Pediatrike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Master profesional Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdher Nr. 398, date 11.08.2011
Infermieri Kirurgjikale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Master profesional Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdhër i MAS Nr. 64, datë 10.02.2016                                       VKM Nr. 672, date 14.09.2011, per miratimin e  kuotave
Shkenca Administrative Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Plotë VKM Nr. 672, date 14.09.2011
Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Angleze Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 1613, datë 10.12.2008
Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë  Italiane Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 1613, datë 10.12.2008
Mësuesi për Ciklin e Ulet me Drejtim Minor Parashkollor Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë N/A
Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Histori Gjeografi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë N/A
E Drejtë Penale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Plotë Urdher 364, date 04.09.2013
Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë Fizikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr.1332, datë 01.10.2008
Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Matematikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 1372, datë 10.10.2008
Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndën Informatikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 1372, datë 10.10.2008
Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Biologji me profil Minor Kimi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 744, date 05.09.2013
Mësimdhënie e Kimisë ne Arsimin e Mesëm të Ulët Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 744, date 05.09.2013
Operacione Industriale dhe Navale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Inxhinierike Shkenca të Sigurisë Kohë të Plotë VKM Nr. 176, datë 19.02.2009
Studime të Avancuara Detare Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Ushtarake dhe Policore Shkenca Ushtarake Kohë të Plotë Urdher Nr. 452, date 05.10.2010

 

Program Institution Unit Diploma Subject Specific Subject Form Decision of CM
Public Administration University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Professional master Economic Science Administration Full Time VKM Nr. 999, date 30.09.2009
Enterprise in tourism University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Professional master Economic Science Tourism Full Time VKM Nr. 999, datë 30.09.2009
Finance University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Professional master Economic Science Finance Full Time Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Accounting University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Professional master Economic Science Accounting Full Time Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Economics in Entrepreneurship University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Professional master Economic Science Economics Full Time Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Marketing University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Professional master Economic Science Marketing Full Time Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Administrative Sciences University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Professional master Economic Science Administration Full Time VKM Nr. 672, date 14.09.2011
Criminal Law University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Professional master Humanities and  social sciences Legal Science Full Time Urdher 364, date 04.09.2013
Secondary Teacher Education in English University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Professional master Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time VKM Nr. 1613, datë 10.12.2008
Secondary Teacher Education in Italian University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Professional master Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time VKM Nr. 1613, datë 10.12.2008
Primary Teacher Education with a minor in Pre-school Teacher Education University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Professional master Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time N/A
High School History and Geography Teacher Education University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Professional master Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time N/A
Adult Nursing University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Public Health Professional master Medical Science Nursing Full Time Urdher Nr. 398, date 10.08.2011
Pediatric Nursing University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Public Health Professional master Medical Science Nursing Full Time Urdher Nr. 398, date 11.08.2011
Surgical Nursing University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Public Health Professional master Medical Science Nursing Full Time Urdhër i MAS Nr. 64, datë 10.02.2016                                       VKM Nr. 672, date 14.09.2011, per miratimin e  kuotave
Industrial and Naval Operations University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Professional master Engineering Science Security Sciences Full Time VKM Nr. 176, datë 19.02.2009
Advanced Marine Studies University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Professional master Military and Police Science Military Science Full Time Urdher Nr. 452, date 05.10.2010
Teaching in Mathematics-Physics Subject, in Secondary School system University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Professional master Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time VKM Nr.1332, datë 01.10.2008
Teaching in Mathematics Subject, in High School system University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Professional master Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time VKM Nr. 1372, datë 10.10.2008
Teaching in Informatics Subject, in High School system University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Professional master Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time VKM Nr. 1372, datë 10.10.2008
Teaching in High School System in Biology with minor profile in Chemistry University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Professional master Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time VKM Nr. 744, date 05.09.2013
Teaching in Chemistry, in Secondary School System University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Professional master Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time VKM Nr. 744, date 05.09.2013