SENATI AKADEMIK
Senati Akademik i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, është organ vendimmarrës kolegjial, i zgjedhur nga universiteti. Ai vendos për planifikimet strategjike dhe problemet më të rëndësishme të institucionit në fushën e mësimit, të kërkimit shkencor dhe të organizimit administrativ e financiar.