Senati


Senati Akademik i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, është organ vendimmarrës kolegjial, i zgjedhur nga universiteti. Ai vendos për planifikimet strategjike dhe problemet më të rëndësishme të institucionit në fushën e mësimit, të kërkimit shkencor dhe të organizimit administrativ e financiar.

 • Komisioni i Buxhetit dhe Ligjeve 

  Komisioni i Programeve Akademike, Kurrikulave dhe Teksteve Mesimore

  Komisioni per Kerkimin Shkencor dhe Projektet

 • [loop type=”post” category=”vendime senati”]

  [field title]
  Postuar në [field date]

  [/loop]