SENATI AKADEMIK[:en]ACADEMIC SENATE

Senati Akademik i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, është organ vendimmarrës kolegjial, i zgjedhur nga universiteti. Ai vendos për planifikimet strategjike dhe problemet më të rëndësishme të institucionit në fushën e mësimit, të kërkimit shkencor dhe të organizimit administrativ e financiar.
[tab]
[tab_item title=”Vendime SA 2020″]

Vendim Nr.77, datë 20.08.2020 Për Miratimin e planit buxhetor afatmesëm 2021-2023 të Universitetit “Ismail Qemali”, VlorëVendim-Nr.-1-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRBASHKËT TË STUDIMIT MASTER PROFESIONAL “AKUAKULTURË DHE PESHKIM DETAR”

Vendim-Nr.-2-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË MANAXHIM TURIZMI, BACHELOR NË ADMINISTRIM PUBLIK, BACHELOR NË MARKETING”

Vendim-Nr.-3-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESIONAL NË ADMINISTRIM PUBLIK, MASTER PROFESIONAL NË MARKETING. MASTER PROFESIONAL NË SIPËRMARRJE DHE TURIZËM”

Vendim-Nr.-4-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER I SHKENCAVE NË ADMINISTRIM BIZNESI”

Vendim-Nr.-5-Dt.-09.01.2020″MIRATIM I RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË BIZNESIT”

Vendim-Nr.-6-Dt.-09.01.2020“MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË FINANCËS DHE KONTABILITETIT”

Vendim-Nr.-7-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË KONTABILITET, BACHELOR NË FINANCË”

Vendim-Nr.-8-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESIONAL NË FINANCË, MASTER PROFESIONAL NË KONTABILITET”

Vendim-Nr.-9-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER I SHKENCAVE NË FINANCË, MASTER I SHKENCAVE NË PASURITË E PALUAJTSHME”

Vendim-Nr.-10-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË EKONOMIKS”

Vendim-Nr.-11-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESIONAL NË EKONOMIKS NË SIPËRMARRJE”

Vendim-Nr.-12-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT”

Vendim-Nr.-13-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDDIMIT TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER I SHKENCAVE NË EKONOMIKS”

Vendim-Nr.-14-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE”

Vendim-Nr.-15-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË GJUHËVE TË HUAJA”

Vendim-Nr.-16-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË GJUHË ANGLEZE, BACHELOR NË GJUHË ITALIANE”

Vendim-Nr.-17-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ANGLEZE, MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CILIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ITALIANE”

Vendim-Nr.-18-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT”

Vendim-Nr.-19-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË MËSUESI PËR ARSIM FILLOR, BACHELOR NË HISTORI – GJEOGRAFI, BACHELOR NË PEDAGOGJINË E SPECIALIZYAR SOCIALE, BACHELOR NË MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR”

Vendim-Nr.-20-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË”

Vendim-Nr.-21-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULORES SË PROGRAMIT TË STUDMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI”

Vendim-Nr.-22-Dt.-09.01.2020”MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË DREJTËSISË”

Vendim-Nr.-23-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË DREJTËSI”

Vendim-Nr.-24-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DIPLOMIMIT NË PROGRAMIN E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË DREJTËSI”

Vendim-Nr.-25-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË KIMISË”

Vendim-Nr.-26-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË KIMI”

Vendim-Nr.-27-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË BIOLOGJISË”

Vendim-Nr.-28-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË BIOLOGJI”

Vendim-Nr.-29-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLITË TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË INXHINIERI MEKANIKE, BACHELOR NË INXHINIERI NAVALE, BACHELOR NË INXHINIERI ELEKTRIKE”

Vendim-Nr.-30-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE SË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJIVE DETARE”

Vendim-Nr.-31-Dt.-09.01.2020″MIRATMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË MATEMATIKËS”

Vendim-Nr.-32-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË MATEMATIKË”

Vendim-Nr.-33-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË FIZIKËS”

Vendim-Nr.-34-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË INFORMATIKË, BACHELOR NË SHKENCA KOMPJUTETRIKE, BACHELOR NË TEKNOLOGJI INFORMACIONI”

Vendim-Nr.-35-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË SHKENCAVE KOMPJUTERIKE”

Vendim-Nr.-36-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË SHKENCAVE DETARE”

Vendim-Nr.-37-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË NAVIGACION”

Vendim-Nr.-38-Dt.-09.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZGJEDHJEVE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim-Nr.-39-Dt.-09.01.2020″ÇELJEN E PROCESIT TË VETËKANDIDIMIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË ETIKËS NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim-Nr.-40-Dt.-29.01.2020″ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË ETIKËS NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”VLORË”

Vendim-Nr.-41-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E STRATEGJISË SË INTEGRIMIT DHE TRAJNIMIT TË STAFIT TË RI TË REKRUTUAR NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim-Nr.-42-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E RREGULLORES SË BRENDSHMË TË SEKTORIT TË BIBLIOTEKËS SHKËNCORE UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim-Nr.-43-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: TEKNIK LABORATORI”

Vendim-Nr.-44-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: TEKNOLOGJI E SHKENCAVE USHQIMORE”

Vendim-Nr.-45-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYCJEÇAR: AKUAKULTURË DHE HIGJENË E PRODUKTEVE TË PESHKIMIT”

Vendim-Nr.-46-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E RIHAPJES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË MATEMATIKË – FINANCË”

Vendim-Nr.-47-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: MASTER I SHKENCAVE NË MENAXHIM TRANSPORTI INTERMODAL”

Vendim-Nr.-48-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: SEKRETAR ADMINISTRATIVE DHE MBIKQYRËS ZYRE”

Vendim-Nr.-49-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË PËRKTHIM – REDAKTORI NË ANGLISHTË PËR QËLLIME TË POSAÇME”

Vendim-Nr.-50-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: MASTER PROFESSIONAL NË UDHËRRËFIM DHE KOMUNIKIM TURSTIK”

Vendim-Nr.-51-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT MASTER NË MËSUESI PËR HISTORI – GJEOGRAFI”

Vendim-Nr.-52-Dt.-29.01.2020″RIORGANIZIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË DREJTËSI NË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Vendim-Nr.-53-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË TEKNOLOGJI LABORATORY”

Vendim-Nr.-54-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMI TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR: SHËRBIME KUJDESI PËR FËMIJË”

Vendim-Nr.-55-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR: ASISTENCË NË GERIARTRI”

Vendim-Nr.-56-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË MEDIA, KOMUNIKIM DHE TRASHËGIMI KULTURORE

Vendim-Nr.-57-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021″

Vendim-Nr.-58-Dt.-29.01.2020″MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT PËR TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2021 – 2022″

Vendim-Nr.-59-Dt.-11.02.2020 60. “”MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE PËR AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË””

Vendim-Nr.-60-Dt.-11.02.2020 60. “MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË EDUKIM FIZIK DHE SPORTE”

Vendim-Nr.-61-Dt. 11.02.2020 “PER DHENIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF.DR. SHEZAI RROKES”

Vendim-Nr.-62-Dt.11.02.2020- “PER KRITERET DHE STANDARTET PER KONTROLLIN ANTIPLAGJIATURE TE DISERTACIONEVE TE PERDORURA PER MARJEN E GRADES SHKENCORE NE UV”

Vendim-Nr.-63-Dt.18.02.2020- “PER CELJEN E PROCEDURAVE PER NGRITJEN E KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR (KIZ) NE UV”

Vendim-Nr.-64-Dt.18.02.2020- “PER CELJEN E PROCEDURAVE PER NGRITJEN E KOMISIONIT TE APELIMIT NE UV”

Vendim-Nr.-65-Dt.18.02.2020- “VKM NR. 778, DATE 26.12.2018”

Vendim-Nr.-66-Dt.-27.02.2020-Ngritjen-e-Komisionit-Institucional-Zgjedhor

Vendim-Nr.-67-Dt.-27.02.2020-Ngritja-e-Komisionit-të-Apelimit

Vendim-Nr.-68-Dt.-03.03.2020-Per miratimin e numrit te anetareve per Senatin Akademik

Vendim-Nr.-69-Dt.-25.03.2020-Per miratimin paraprak te Planit Buxhetor, 2020

Vendim-Nr.-70-Dt.-26.03.2020-Per miratimin e hapjes se Departamentit te Histori Gjeografise

Vendim-Nr.-71-Dt.-29.04.2020-Per organizimin e procesit mesimor online ne UV

Vendim-Nr.-72-Dt.-30.04.2020-Per shfuqizimin e pikes 13 te nenit 25″Dokumetacioni per kandidim” per zgjedhjet e autoriteteve dhe organet drejtuese.

Vendim-Nr.-73-Dt.-16.06.2020-Per ngritjen e trupit te punes per hartimin e planit te masave, bazuar ne propozimet e njesise baze, per permiresimin e vazhdueshem te cilesise per programet e studimit dhe mesimdhenies ne Universitetin “Ismail Qemali” Vlore

Vendim-Nr.-74-Dt.-16.06.2020-Per Proceduren e analizes se pyetesoreve te studenteve per vleresimin dhe permiresimin e cilesise se sherbimeve te ofruara prej stafit administrativ dhe ndihemesakademik te Universitetit “Ismail Qemali” Vlore

Vendim-Nr.-75-Dt.-02.07.2020 – Celja e programit te studimit te ciklit te dyte “Master i Perbashket ne Kultura Euromesdhetare dhe Turizem”

Vendim-Nr.-76-Dt.-02.07.2020 – Per miratimin e rregullores se programit te studimit te ciklit te dyte ” Master i Shkencave ne Perkthim dhe Interpretim “

 

[/tab_item]
[tab_item title=”Senatorët”]

  1. Prof. Dr. Roland Zisi (kryetar, Fakulteti i Shkencave Humane)
  2. Prof. Asoc. Dr. Elenica Pjero (nënkryetar, Fakulteti i Ekonomisë)
  3. Prof. Asoc. Dr. Armela Panajoti (sekretar, Fakulteti i Shkencave Humane)
  4. Prof. Dr. Albert Qarri (anëtar, Fakulteti i Ekonomisë)
  5. Prof. Asoc. Dr. Evelina Bazini (anëtar, Fakulteti i Ekonomisë)
  6. Prof. Asoc. Dr. Filloreta Madani (anëtar, Fakulteti i Ekonomisë)
  7. Prof. Asoc. Dr. Xhiliola Agaraj (anëtar, Fakulteti i Ekonomisë)
  8. Prof. Asoc. Dr. Fioralba Vela (anëtar, Fakulteti i Ekonomisë)
  9. Prof. Dr. Bilal Shkurtaj (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
  10. Prof. Asoc. Dr. Hajdar Kicaj (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
  11. Prof. Asoc. Dr. Kristofor Lapa (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
  12. Prof. Asoc. Dr. Flora Qarri (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
  13. Prof. Asoc. Dr. Denada Kasëmi (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
  14. Prof. Asoc. Dr. Llambrini Sota (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
  15. Prof. Dr. Bardhosh Gaçe (anëtar, Fakulteti i Shkencave Humane)
  16. Prof. Asoc. Dr. Aleks Trushaj (anëtar, Fakulteti i Shkencave Humane)
  17. Prof. Asoc. Dr. Frosina Londo (Qyrdeti) (anëtar, Fakulteti i Shkencave Humane)
  18. Prof. Asoc. Dr. Gladiola Elezi (Dyrmishi) (anëtar, Fakulteti i Shkencave Humane)
  19. Erjon Hitaj, PhD (anëtar, Fakulteti i Shkencave Humane)
  20. Prof. Asoc. Dr. Aurela Saliaj (anëtar, Fakulteti i Shëndetit Publik)
  21. Prof. Dr. Yllka Bilushi (Stramarko) (anëtar, Fakulteti i Shëndetit Publik)
  22. Daron Tozaj (anëtar, student, Fakulteti i Shkencave Humane)
  23. Anxhela Bregaj (anëtar, student, Fakulteti i Shkencave Teknike)

[/tab_item]
[tab_item title=”Komisionet”]

Komisioni i Buxhetit dhe Ligjeve 

Komisioni i Programeve Akademike, Kurrikulave dhe Teksteve Mesimore

Komisioni per Kerkimin Shkencor dhe Projektet

[/tab_item]
[tab_item title=”Rregullore”]

Rregullore e Senatit Akademik

[/tab_item]

[tab_item title=”Vendime SA 2019″]

Vendim Senati Nr.1, datë 14.01.2019″PËRNDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIM NR. 30 TË SENATIT AKADEMIK, DATË 27.06.2018 “PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHKOLLIMIT PËR PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018- 2019”

Vendim Senati Nr.2, datë 14.01.2019″MIRATIMIN E LISTËS SË STUDENTËVE MË NOTË MESATARE VJETORE 9 DERI NË 10″

Vendim Senati Nr.3, datë 23.01.2019″NDRYSHIM TË VENDIMIT TË SENATIT AKADEMIK NR. 44, DATË 05.04.2017″

Vendim Senati Nr.4, datë 23.01.2019″RREGULLORE PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLAVE STUDENTORË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.5, datë 04.02.2019″RIMIRATIMIN E STATUTIT TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.6, datë 04.02.2019″MASËN E KOMPESIMIT FINANCIAR TË ANËTARËVE TË SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.7, datë 04.02.2019″PLOTËSIMIN E VENDEVE TË MBETURA VACANT NË SENATIN AKADEMIK”

Vendim Senati Nr.8, datë 07.02.2019″MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020″

Vendim Senati Nr.9, datë 07.02.2019″MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR TE GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021″

Vendim Senati Nr.10, datë 07.02.2019″PËR ÇELJEN E POSAÇME TË KURSEVE NË PROGRAMET E STUDIMIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.11, datë 27.02.2019″RIMIRATIMIN E STATUTIT TË UNIVERSITETITI “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.12, datë 27.02.2019″MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË STRUKTURËN ORGANIZATIV TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.13, datë 12.03.2019″MIRATIMIN PARAPRAK TË PLANI BUXHETOR TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË PËR VITIN 2019″

Vendim Senati Nr.14, datë 12.03.2019″LIRIMIN NGA DETYRA E ZËVËNDËS REKTORIT AKADEMIK TË UNIVERSITETITI “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.15, datë 12.03.2019″EMËRIMIN E ZËVËNDËS REKTORIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË

Vendim Senati Nr.16, datë 28.03.2019″MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZGJEDHEN E KËSHILLAVE STUDENTORË”

Vendim Senati Nr.17, datë 28.03.2019″PLANIN E MASAVE PËR PËRMIRËSIMIN E VAZHDUESHËM TË CILËSISË NË PROGRAMET E STUDIMIT DHE MËSIMDHËNIE NË UV”

Vendim Senati Nr.18 datë 17.04.2019″MIRATIMIN FORMAL TË KANDIDATURËS SË ANXHELA BREGAJT SI ANËTAR I SENTATIT AKADEMIK, PËRFAQËSIA E STUDENTËVE”

Vendim Senati Nr.19 datë 16.05.2019″MIRTIMIN E RREGULLORES PËR IMPLEMENTIMIN E MARRËVESHJEVE NDËRINSTITUCIONALE NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS +, KA107 INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY”

Vendim Senati Nr.20 datë 24.05.2019″ZGJEDHJEN E ANËTARËVE NË KOMISIONIN INSTITUCIONAL ZGJEDHJOR TË STUDENTËCE DHE NË KOMISIONIN E APELIMIT TË STUDENTËVE”

Vendim Senati Nr.21 datë 05.06.2019″DHËNIE MENDIMI NGA SENATI AKADEMIK PËR KATEGORINË E PAGAVE TË PËRSONELIT AKADEMIK”

Vendim Senati Nr.22 datë 19.06.2019″ZGJEDHJEN E SEKRETARIT DHE NJE ANËTARI NË KOMISININ INSTITUCIONAL ZGJEDHOR TË STUDENTËVE”

Vendim Senati Nr.23 datë 19.06.2019″RIORGANIZIMIN E GRUPEVE MËSIMORE, KËRKIMRE – SHKENCORE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËVE TË HUAJA”

Vendim Senati Nr.24 datë 01.07.2019″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR: ASISTENCË NË GERIARTRI”

Vendim Senati Nr.25 datë 01.07.2019″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR” SHËRBIME KUJDESI PËR FËMIJË”

Vendim Senati Nr.26 datë 01.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË ËMËRTITMIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE NË FAKULTETIN E SHKECAVE HUMANE DHE DREJTËSI”

Vendim Senati Nr.27 datë 01.07.2019″MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: MASTER I SHKENCAVE NË MENAXHIM TRANSPORTI INTERMODAL”

Vendim Senati Nr.28 datë 01.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË MASËN 20% PËR PËRSHTATJE SIPAS VKM NR. 41, DATË 24.01.2018 NË PROGRAMIN E STUDIMIT: MASTER I SHKENVAE NË PËRKTHM DHE INTERPRETIM”

Vendim Senati Nr.29 datë 01.07.2019″RIEMËRTIM TË PROGRAMIT TË STUDIMIT MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ANGLEZE, MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ITALIANE NË MASTER NË MËSIMDHËNIE NË GJUHË ANGLEZE DHE MASTER NË MËSIMDHËNIE NË GJUHË ITALIANE”

Vendim Senati Nr.30 datë 01.07.2019″DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” DR. JOHANN SATTELER”

Vendim Senati Nr.31 datë 05.07.2019″MIRATIMINE NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLAVE STUDENTORË”

Vendim Senati Nr.32 datë 05.07.2019″FORMATI I FOTOVE NË DIPLOMA/CERTIFIKATAT E LËSHUARA NA UV”

Vendim Senati Nr.33 datë 05.07.2019″CAKTIMIN E RELATORËVE PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” DR. JOHANN SATTLER”

Vendim Senati Nr.34 datë 17.07.2019″RISHIKIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2019 -2020 TË OFRUARA NGA FAKULTETI I SHËNDETIT DHE FAKULTETI EKONOMISË”

Vendim Senati Nr.35 datë 17.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË SHKENCA ADMINISTRATIVE”

Vendim Senati Nr.36 datë 17.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË E DREJTË PENALE”

Vendim Senati Nr.37 datë 17.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NËN MASËN 20% PËR PËRSHTATJE SIAPS VKM NR.41, DATË 24.01.2018 ” NË PROGRAMIN E STUDIMIT: MASTER I SHKENCAVE NË MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE”

Vendim Senati Nr.38 datë 17.07.2019″MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E ULËT ME DREJTIM MINOR PARASHKOLLOR”

Vendim Senati Nr.39 datë 17.07.2019″RIORGANIZIMIN E GRUPEVE MËSIMORE, KËRKIMORE – SHKENCORE TË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT”

Vendim Senati Nr.40 datë 20.08.2019″MIRATIMIN PARAPRAK TË PLANIT BUXHETOR AFATMESËM TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË PËR VITIN 2020 – 2022″

Vendim Senati Nr.41 datë 20.08.2019″PËR PAGESËN E MBINGARKESËS MËSIMORE PËR VITIN AKADEMIK 2016 -2017″

Vendim Senati Nr.42 datë 20.08.2019″MODELIN E CERTIFIKATEVE QË DO TË JEPEN ME RASTIN E KREMTIMIT TË 25 VJETORIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.43 datë 20.08.2019″MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË NENIN 10 NË STATUTIN E UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË”

Vendim Senati Nr.44 datë 20.08.2019″MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË NENIN 9 NË STATUTIN E UV”

Vendim Senati Nr.45 datë 20.08.2019 “MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË NENIN 13 NË STATUTIN E UV”

Vendim Senati Nr.46 datë 20.08.2019″MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË STATUTIN E UV”

Vendim Senati Nr.47 datë 12.09.2019″PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” SHKRIMTARIT AUSTRIAK ROBERT MENASSE”

Vendim Senati Nr.48 datë 12.09.2019″PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF. SHABAN SINANIT”

Vendim Senati Nr.49 datë 12.09.2019″PËR ZËVENDËSIM ANËTARI TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR STUDENTOR TË UV

Vendim Senati Nr.50 datë 20.09.2019″MIRATIMIN PARAPRAK TË DISA RIALOKIMEVE/NDRYSHIMEVE NË PLANIN BUXHETOR TË UV PËR VITIN 2019″

Vendim Senati Nr.51 datë 20.09.2019″MIRATIMIN E PYETËSORIT PËR STUDENTËT PËR VLERËSIMIN DHE PËRMIRËSIMIN E CILËSISË SË SHËRBIMEVE TË OFRUARA PRËJ STAFIT ADMINISTRATIVE DHE NDIHMËSAKADEMIK NË UV”

Vendim Senati Nr.52 datë 20.09.2019″MIRATIMIN E SHFUQIZIMIT TË PIKËS 4 NË VENDIMIN NR. 17, DATË 28.03.2019 TË SENATIT AKADEMIK TË UV”

Vendim Senati Nr.53 datë 26.09.2019″NJË RIALOKIM TË NUMRIT TË PËRSONELIT AKADEMIK NGA FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE TEK FAKULTETI I SHËNDETIT”

Vendim Senati Nr.54 datë 26.09.2019″CAKTIMIN E NJË PERIUDHE TË RE ZGJEDHORE PËR ANËTARË TË K.I.Z.S PËR STUDENTËT E FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE DHE FAKULTETIT TE EKONOMISË”

Vendim Senati Nr.55 datë 26.09.2019″PËR PLOTËSIM NË VENDIMIN NR. 9, DATË 07.02.2019 TË SENATIT AKADEMIK”

Vendim Senati Nr.56 datë 26.09.2019″PËR NJË NDRYSHIM NË KRITERIN E GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMET NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE”

Vendim Senati Nr.57 datë 11.10.2019″MIRATIMIN E NUMRIT TË CERTIFIKATAVE QË DO TË JEPEN ME RASTIN E 25 VJETORIT TË THEMELIMIT TË UV”

Vendim Senati Nr.58 datë 11.10.2019″MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE PËR VLERËSIMIN ME CERTIFIKATA “NDERI” DHE “MIRËNJOHJË” QË DO TË JEPEN ME RASTIN E 25 VJETORIT TË THEMELIMIT TË UV

Vendim Senati Nr.59 datë 18.10.2019″MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË UV PËR VITIN AKADEMIK 2018 2019″

Vendim Senati Nr.60 datë 24.10.2019″MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË UV PËR VITIN AKADEMIK2018 – 2019″

Vendim Senati Nr.61 datë 13.11.2019″RIORGANIZIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT “BACHELOR NË DREJTËSI” NË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Vendim Senati Nr.62 datë 13.11.2019″RIALOKIM KUOTASH NË PROGRAMET E STUDIMIT TË FAKULTETIT TË EKONOMISË DHE FAKULTETIT TË SHËNDETIT NË UV”

Vendim-Senati Nr.63.Datë 20.12.2019″MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN NR. 76, DATË 05.12.2016 TË SENATIT AKADEMIK”

Vendim Nr.64, Dt. 20.12.2019″MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE”

Vendim Nr. 65, Datë 20.12.2019″MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË UV”

[/tab_item]
[tab_item title=”Vendime SA 2018″]

Vendim Senati Nr.1, datë 12.01.2018″MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT TË STUDENTËVE PËR VITIN AKADEMIK 2018 -2019″

Vendim Senati Nr.2, datë 16.01.2018″PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 44, DATË 05.04.2018 TË SENATIT AKADEMIK”

Vendim Senati Nr.3, datë 01.02.2018″PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË PËRSONELIT NDIHMËSAKADEMIK DHE PERSONELIT ADMINISTRATIVE”

Vendim Senati Nr.4, datë 01.02.2018″PËR NGARKESËN MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK”

Vendim Senati Nr.5, datë 01.02.2018″PËR SHËYRTIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT MIDIS FONDACIONIT SHQIPTARO – AMERIKAN PËR ZHVILLIMIN DHE UV”

Vendim Senati Nr.6, datë 01.02.2018″PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” DR. ALFRED GUSENBAUER”

Vendim Senati Nr.7, datë 14.02.2018″PËR NGRITJEN E QENDRËS SË ZHVILLIMIT RAJONAL”

Vendim Senati Nr.8, datë 14.02.2018″PËR STRUKTURËN ORGANIZATIVE TË UV”

Vendim Senati Nr.9, datë 14.02.2018″PËR ORGANIGRAMËN E UV”

Vendim Senati Nr.10, datë 14.02.2018″PËR PROPOZIMIN E NUMRIT TË PËRSONELIT TË GJITHA NIVELEVE NË UV”

Vendim Senati Nr.11, datë 19.02.2018″PËR RIEMËRIMIN E NJË SEKTORI NË STRUKTURËN DHE ORGANIGRAMËN E UV”

Vendim Senati Nr.12, datë 19.02.2018″PËR MIRATIM ANËTARI STUDENT TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR (KIZ) TË UV”

Vendim Senati Nr.13, datë 01.03.2018″PËR MIRATIMIN PARAPRAK TË BUXHETIT TË UV PËR VITIN 2018″

Vendim Senati Nr.14, datë 16.03.2018″PËR PLOTËSIMIN MË PËRGJEGJËS TË SEKTORËVË/NJËSIVË NË STRUKTURËN ORGANIZATIVE TË UV”

Vendim Senati Nr.15, datë 16.03.2018″EMËRIMIN E ZËVENDËSREKTORIT AKADEMIK NË UV”

Vendim Senati Nr.16, datë 16.03.2018″EMËRIMIN E ZËVËNDFËSREKTORIT PËR KËRKIMIN SHKECOR DHE ZHVILLIMIN INSTITUCIONAL NË UV”

Vendim Senati Nr.17, datë 19.04.2018″PËR MARATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË TË GJITHA CIKLEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018 – 2019″

Vendim Senati Nr.18, datë 19.04.2018″PËR MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË DHE TË TRETË PËR VITITN AKADEMIK 2018 -2019″

Vendim Senati Nr.19, datë 19.04.2018″MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019 -2020″

Vendim Senati Nr.20, datë 08.05.2018″PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 44, DATË 05.04.2017 TË SENATIT AKADEMIK”

Vendim Senati Nr.21, datë 08.05.2018″PËR PROCEDURËN E ANALIZËS DHE VLERËSIMIT TË PYETËSORËVE TË STUDENTËVE PËR CILËSINË E MËSIMDHËNIES PËR LËNDËT E ÇDO PROGRAMI STUDIMI NË UV”

Vendim Senati Nr.22, datë 08.05.2018″PËR RREGULLOREN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË DOKTORATËS NË MATEMATIKË NË FAKULTETITN E SHKENCAVE TEKNIKE UV”

Vendim Senati Nr.23, datë 08.05.2018″PËR RREGULLOREN E QENDRËS KËRKIMORE SHKENCORE TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE TEKNIKE UV”

Vendim Senati Nr.24, datë 08.05.2018″PËR RREGULLORENE E PËRDORIMIT TË ITHENTICATE, SOFTËARE PËR DETEKTIMIN E PLAGJIATURËS NË VEPRIMTARINË KËRKIMORE DHE BOTUESE NË UV”

Vendim Senati Nr.25, datë 08.05.2018″PËR RIORGANIZIMIN E GRUPEVE MËSIMORE, KËRKIMORË – SHKENCORE TË NJËSIVE BAZË TË UV”

Vendim Senati Nr.26, datë 22.05.2018″PËR FORMËN E DIPLOMËS SË PROGRAMIT TË STUDIMIT: MASTER PROFESSIONAL NË MËSIMDHËNIE NË KIMI PËR ARSIMIN E MESËM TË ULËT”

Vendim Senati Nr.27, datë 22.05.2018″PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF. MATTEO MANDALA”

Vendim Senati Nr.28, datë 22.05.2018″PËR SHFUQIZIMIN E PARAGRAFIT TË PARË, TË PIKËS 1, GËRMA A DHE PARAGRAFI I PARË, PIKA 2, GËRMA A, TË VENDIMIT TË SENATIT AKADEMIK NR. 54, DATË 20.04.2017 “PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË UV”

Vendim Senati Nr.29, datë 22.05.2018″PËR PLANIN E VEPRIMIT NË KUADËR TË REKOMANDIMEVE NGA BORDI I AKREDITIMIT”

Vendim Senati Nr.30, datë 27.06.2018″PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHKOLLIMIT PËR PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018 -2019″

Vendim Senati Nr.31, datë 27.06.2018″PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SUPLEMENTIT TË DIPLOMËS DHE DOKUMENTAVE NË GJUHË TË HUAJ QË LËSHOHËN NGA UV”

Vendim Senati Nr.32, datë 27.06.2018″PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË PËR TRAJNIMIN E VAZHDUESHËM TË KËRKUESVE TË RINJ NË UV”

Vendim Senati Nr.33, datë 09.07.2018″PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: TEKNIK LABORATORY”

Vendim Senati Nr.34, datë 09.07.2018″PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT DYVJEÇAR: TEKNOLOGJI E SHKENCA USHQIMORE”

Vendim Senati Nr.35, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROGESIONAL NË MËSUESI PËR ARSIMIN E MESËM NË BIOLOGJI ME PROFIL MINOR NË KIMI”

Vendim Senati Nr.36, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESEI PËR ARSIMIN E MESËM NË LËNDËN INFORMATIKË”

Vendim Senati Nr.37, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN MATEMATIKË – FIZIKË”

Vendim Senati Nr.38, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMINE CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR ARSIMI E MESËM NË LËNDËN MATEMATIKË”

Vendim Senati Nr.39, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E RIOGANIZIMIT TË PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË SHKENCA KOMPJUTERIKE NË MASËN MBI 20% TË PËRMBAJTJES SË TYRE”

Vendim Senati Nr.40, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E RIORGANIZIMIT TË PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË INFORMATIKË NË MASËN MBI 20% TË PËRMBAJTJES SË TYRE”

Vendim Senati Nr.41, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E RIORGANIZIMIT TË PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË TEKNOLOGJI INFORMACIONI NË MASËN MBI 20% TË PËRMBAJTJES SË TYRE”

Vendim Senati Nr.42, datë 12.07.2018″PËR PROPOZIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT: BACHELOR NË MATEMATIKË”

Vendim Senati Nr.43, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË MASËN 20% NË PROGRAMIN: BACHELOR NË INXHINIERI ELEKTRIKE”

Vendim Senati Nr.44, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NE INFERMIERI PATOLOGJIKE”

Vendim Senati Nr.45, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË INFERMIERI KURURGJIKALE”

Vendim Senati Nr.46, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROGESIONAL NË INFERMIERI PEDIATRIKE”

Vendim Senati Nr.47, datë 12.07.2018″PËR MIRATIMIN E RIORGANIZIMIT TË PROGRAMIT TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER I SHKENCAVE NË SHKENCA INFERMIERORE”

Vendim Senati Nr.48, datë 17.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NE PROGRAMIN E CIKLIT TE DYTE TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ANGLEZE”

Vendim Senati Nr.49, datë 17.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ITALIANE”

Vendim Senati Nr.50, datë 17.07.2018″PËR KRYRJEN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PRANIM NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË PËR VITIN AKADEMIK 2018 – 2019″

Vendim Senati Nr.51, datë 17.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË MASËN 20% NË PROGRAMIN: BACHELOR NË INXHINIERI MEKANIKE”

Vendim Senati Nr.52, datë 17.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË OPERACIONE INDUSTRIAL DHE NAVALE”

Vendim Senati Nr.53, datë 17.07.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË DTUDIME TE AVANCUARA DETARE”

Vendim Senati Nr.54, datë 17.08.2018″PËR MIRATIMIN E PLANIT BUXHETOR AFATMESËM 2019 -2021 UV”

Vendim Senati Nr.55, datë 06.09.2018″PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHKOLLIMIT PËR PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018 -2019″

Vendim Senati Nr.56, datë 06.09.2018″PËR MIRATIMIN E MODELIT TË UNIFORMËS SË RE TË SENATIT AKADEMIK”

Vendim Senati Nr.57, datë 06.09.2018″PËR MIRATIMIN E STATUTIT TË UV”

Vendim Senati Nr.58, datë 06.09.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË MASËN 20% PËR PËRSHTATJE SIPAS VKM NR. 41, DATË 24.01.2018 NË PROGRAMET E STUDIMIT: BACHELOR DHE MASTER I SHKENCAVE, FAKULTETI I EKONOMISË”

Vendim Senati Nr.59, datë 06.09.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË FAKULTETIN E EKONOMISË”

Vendim Senati Nr.60, datë 21.09.2018″PËR NJË NRYSHIM NË KRITERIN E GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMET NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE”

Vendim Senati Nr.61, datë 21.09.2018″PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF. MATTEO MANDALA”

Vendim Senati Nr.62, datë 01.10.2018″PËR EMËRIMIN E ZËVËNDËS REKTORIT PËR KËRKIMIN SHKENCOR DHE HVILLIMIN INSTITUCIONAL NË UV”

Vendim Senati Nr.63, datë 01.10.2018″PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMINE EE RREGULLORES SË ZGJEDHJEVE PËR KËSHILLAT STUDENTORË NË UV”

Vendim-Senati-Nr. 64, datë 01.10.2018″PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHËRBIMET DOKUMENTARE NGAJ STUDENTËCE PËR VITIN AKADEMIK 2018 -2019 DHE AFATET E PAGESËS SË DETYRIMIT PËR SHËRBIMET E OFRUARA”

Vendim Senati Nr.67,datë 31.10.2018″PËR RIMIRATIMIN E PLANIT STRATEGJIK TË ZHVILLIMIT TË UV PËR 2018 – 2024″

Vendim Senati Nr.68, datë 31.10.2018″PËR RIALOKIM TË KUOTAVE PËR PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË NË FAKULTETIN E EKONOMISË”

Vendim Senati Nr.69, datë 31.10.2018″PËR RIMIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE”

Vendim Senati Nr.70, datë 31.10.2018″PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NËN MASËN 20% NË PROGRAMIN: BACHELOR NË INXHINIERI NAVALE”

Vendim Senati Nr.71, datë 31.10.2018″PËR MIRATIMIN E PROGRAMI TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: AKUAKULTURË DHE HIGJENË E PRODUKTEVE DETARE”

Vendim Senati Nr.72, datë 08.11.2018″PËR RAPORTIN E DETAJUAR VJETOR TË UV PËR VITIN AKADEMIK 2017 -2018″

Vendim Senati Nr.73, datë 19.11.2018″PËR MIRATIMIN E STUTUTIT TË UV”

Vendim Senati Nr.74, datë 19.11.2018″PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË SUDIMIT: BACHELOR NË TEKNOLOGJI LABORATORY”

Vendim Senati Nr.75, datë 19.11.2018″PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË PËRKTHIM – REKDAKTORI NË ANGLISHTE PËR QËLLIME TË POSAÇME”

Vendim Senati Nr.76, datë 19.11.2018″PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: MASTER PROGESIONAL NË UDHËRRËFIM DHE KOMUNIKIM TURISTIK”

Vendim Senati Nr.77, datë 19.11.2018″PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TE RI TË STUDIMIT: MASTER NË MËSUESI PËR HISTORI – GJEOGRAFI”

Vendim Senati Nr.78, datë 23.11.2018″PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORI CAUSA” BEHGJET PACOLLI”

Vendim Senati Nr.79, datë 23.11.2018″PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: SEKRETAR ADMINISTRATIV DHE MBIKËQYRËS ZYRE”

Vendim Senati Nr.80, datë 23.11.2018″PËR MIRATIMIN E HAPJES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË MATEMATIKË – FINANCË”

Vendim Senati Nr.81, datë 23.11.2018″PËR MIRATIMIN E HAPJES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË MATEMATIKË”

Vendim Senati Nr.82, datë 23.11.2018″PËR MIRATIMIN E RIORGANIZIMIT TË PROGRAMIT TË STUDIMIT: MASTER I SHKENCAVE NË SHKENCA KOMPJUTERIKE NË MASËN MBI 20% TË PËRMBAJTJES SË TYRE”

Vendim Senati Nr.83, datë 17.12.2018″PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE TË STUDENTËVE PROTESTUES”

Vendim Senati Nr.84, datë 26.12.2018″PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË UV”

[/tab_item]
[tab_item title=”Vendime SA 2017″]

Vendim Senati Nr.103, date 06.12.2017, PER MIRATINIM E STRATEGJISE SE KERKIMIT SHKENCOR 2017-2022 TE UV.

Vendim Senati Nr.102, date 06.12.2017, PER MIRATIMIN E RREGULLORES SE ETIKES SE KERKIMIT SHKENCOR DHE PUBLIKIMIT NE UV.

Vendim Senati Nr.101, date 06.12.2017, PER KRIJIMIN E FUNKSIONIMIN NE UV TE PLATFORMES DIXHITALE ”SISTEMI I MENAXHIMIT TE INFORMACIONIT MESIMOR TE UV ” ME AKRONIMIN : UVMS (UNIVERSITY OF VLORA MANAGEMENT SYSTEM ).

Vendim Senati Nr.100, date 06.12.2017, PER MARREVESHJEN E BASHKEPUNIMIT NDERMJET DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE PRONESISE INDUSTRIALE DHE UV.

Vendim Senati Nr.99, date 06.12.2017, PER RIKONFIRMIMIN E DEPARTAMENTIT TE EKONOMIKSIT.

Vendim Senati Nr.98, date 06.12.2017, PER GODINEN E RE TE FSHP.

Vendim Senati Nr.97, date 06.12.2017, PER RIALOKIM TE KUOTAVE PER PROGRAMET E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE.

Vendim Senati Nr.96, date 24.11.2017, PER MIRATIMIN E RAPORTIT TE VEPRIMTARISE VJETORE TE MESIMDHENIES, KERKIMIT SHKENCOR DHE ATE FINANCIAR TE UV.

Vendim Senati Nr.95, date 13.10.2017, PER PEDAGOGE TE HUAJ TE FTUAR NE UV.

Vendim Senati Nr.94, date 13.10.2017, PER NJE ADRESE TE POSACME ELEKTRONIKE PER ADRESIMIN E ANKIMIMEVE DHE SHQETESIMEVE TE STUDENTEVE DHE STAFIT AKADEMIK.

Vendim Senati Nr.93.1, date 13.10.2017, PER RIALOKIM TE KUOTAVE PER PROGRAM TE DYTE STUDIMI DHE TRANSFERIM.

Vendim Senati Nr.93, date 13.10.2017, PER RIALOKIM TE KUOTAVE PER PROGRAM TE DYTE STUDIMI PRANE FAKULTETIT TE SHKENCAVE HUMANE.

Vendim Senati Nr.92, date 13.10.2017, PER NJE NDRYSHIM NE KRITERIN E GJUHES SE HUAJ PER PRANIMET NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE.

Vendim Senati Nr.91, date 13.10.2017, PER CELJEN E NJE DATE TE POSACME PROVIMI, FORMIMI PER CIKLIN E PARE TE STUDIMEVE.

Vendim Senati Nr.90, date 04.10.2017, PER KRIJIMIN E NJE BAZE TE DHENASH, PER INDEKSIMIN E BOTIMEVE TE PEDAGOGEVE TE UV-SE.

Vendim Senati Nr.89, date 04.10.2017, PER RIALOKIM TE KUOTAVE PER PROGRAM TE DYTE STUDIMI PRANE FAKULTETIT TE SHKENCAVE TEKNIKE.

Vendim Senati Nr.88, date 04.10.2017, PER POZICIONIN E PUNES “LABORANT I QENDRES KERKIMORE SHKENCORE”, PRANE FAKULTETIT TE SHKENCAVE TEKNIKE.

Vendim Senati Nr.87, date 04.10.2017, PER POZICIONIN E PUNES “SEKRETARI I DEKANIT/ SPECIALIST PRANE DEKANIT”.

Vendim Senati Nr.86, date 04.09.2017, PER MIRATIMIN E PAGESES SE MBINGARKESES NE AUDITOR TE STAFIT AKADEMIK TE UNIVERSITETIT, PER VITIN AKADEMIK 2017-2018.

Vendim Senati Nr.85, date 04.09.2017, PER MIRATIMIN E KRITEREVE TE PRANIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMIT PER VITIN AKADEMIK 2017-2018.

Vendim Senati Nr.84, date 23.08.2017, PËR MIRATIMIN E PLANIT BUXHETOR AFATMESËM 2018-2020 TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.83, date 18.07.2017, PËR MIRATIMIN NË PARIM TË REGJISTRIMIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË NË NJË BIBLIOTEKË ONLINE

Vendim Senati Nr.82, date 18.07.2017, PËR PËRBËRJEN E BORDIT KONSULTATIV TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.81, date 18.07.2017, PËR NDARJEN E NUMRIT TË PERSONELIT ADMINISTRATIV DHE PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV NË NIVEL INSTITUCIONAL (REKTORAT) NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.80, date 18.07.2017, “PЁR PRANIMET E STUDENTЁVE NЁ TЁ DY RAUNDET E APLIKIMIT, PЁRLLOGARITJEN E PIKЁVE PЁR ҪDO KONKURENT DHE HARTIMIN E LISTAVE TЁ KANDIDATЁVE FITUES NЁ BAZЁ TЁ PIKЁVE TЁ GRUMBULLUARA, NЁ TЁ GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT TЁ CIKLIT TЁ PARЁ TЁ STUDIMEVE QЁ OFROJNЁ DEPARTAMENTET E UV-SЁ PЁR VITIN AKADEMIK 2017-2018”

Vendim Senati Nr.79, date 18.07.2017, PËR STRATEGJINË E ZHVILLIMIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË 2018-2014

Vendim Senati Nr.78, date 13.07.2017, PËR NJË RIORGANIZIM NË PROGRAMET E STUDIMIT “BACHELOR NË GJUHË ANGLEZE” DHE “BACHELOR NË GJUHË ITALIANE”

Vendim Senati Nr.77, date 13.07.2017, PËR TË DREJTËN E KOPJES SË DETYRUAR (TË DISERTACIONEVE, TEKSTEVE MËSIMORE DHE/OSE TË TEKSTEVE ME USHTRIME TË PEDAGOGËVE) TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.76, date 13.07.2017, PËR FINANCIMIN E LËVIZJEVE JASHTË VENDIT TË STAFIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.75, date 13.07.2017, PËR FINANCIMIN E BOTIMEVE DHE PJESËMARRJES NË KONFERENCA SHKENCORE TË STAFIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.74, date 10.07.2017, PËR MIRATIMIN E PËRBËRJES SË BORDIT EDITORIAL DHE BORDIT SHKENCOR TË BULETINIT SHKENCOR TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.73, date 10.07.2017, PËR MIRATIMIN E PËRBËRJES SË BORDIT EDITORIAL DHE BORDIT SHKENCOR TË BULETINIT SHKENCOR TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.72, datë 10.07.2017, PËR MIRATIMIN E FONDIT PËR ORGANIZIMIN E KONFERENCËS SHKENCORE STUDENTORE

Vendim Senati Nr.71, datë 10.07.2017, PËR RIMIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT TË STUDENTËVE PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018 NË PROGRAMET E STUDIMIT TE OFRUARA NGA FAKULTETI EKONOMIK

Vendim Senati Nr.70, datë 30.06.2017, PЁR ZHVILLIMIN E KONFERENCËS SË STUDENTËVE

Vendim Senati Nr.69, datë 30.06.2017, PЁR MIRATIMIN E PROPOZIMIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE TEKNIKE PËR KUALIFIKIMIN E PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV PRANË QENDRËS KËRKIMORE SHKENCORE

Vendim Senati Nr.68, datë 13.06.2017, PЁR RREGULLOREN E ETIKËS NË VEPRIMTARINË KËRKIMORE SHKENCORE DHE BOTUESE

Vendim Senati Nr.67, datë 13.06.2017, PЁR BLERJEN E SERVERIT DHE AKSESORЁVE TЁ TJERЁ NЁ FUNKSION TЁ WEB-IT TЁ UV-SЁ DHE MARRJEN NЁN KONTROLL (DOMAIN DHE HOSTING) TЁ TIJ NGA DREJTORIA E IT-SЁ DHE STATISTIKAVE

Vendim Senati Nr.66, datë 13.06.2017, PËR SAKTЁSIMIN DHE PLOTЁSIMIN E DETYRAVE TЁ VENDIT TЁ PUNЁS SЁ KONSULENTЁVE TЁ JASHTЁM (ME KOHЁ TЁ PJESSHME) NЁ SEKTORIN E KARRIERЁS AKADEMIKE

Vendim Senati Nr.65, datë 13.06.2017, PËR EMЁRIMIN E DREJTUESVE TЁ QENDRAVE KЁRKIMORE-SHKENCORE TЁ FAKULTETEVE

Vendim Senati Nr.64, datë 31.05.2017, PËR AKORDIMIN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF. DR. MUZAFER KORKUTIT

Vendim Senati Nr.63, datë 28.04.2017, PЁR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR MBI VEPRIMTARINË MËSIMORE, KËRKIMORE DHE FINANCIARE NË UV PER VITIN 2016

Vendim Senati Nr.62, datë 27.04.2017, PЁR TARIFAT VJETORE TË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Vendim Senati Nr.61, datë 27.04.2017, PЁR RIORGANIZIMIN E STAFIT AKADEMIK NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE

Vendim Senati Nr.60, datë 27.04.2017, PЁR DHËNIE MENDIMI PËR KATEGORITË E PAGAVE TË PERSONELIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

Vendim Senati Nr.59, datë 27.04.2017, PЁR SHKRESËN NGA ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS SHPK (TRING)

Vendim Senati Nr.58, datë 27.04.2017, PЁR KËRKESËN NGA AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE (AIDA)

Vendim Senati Nr.57, datë 20.04.2017, PЁR KRIJIMIN E GRUPEVE MËSIMORE ME KARAKTER KËRKIMORSHKENCOR NË DEPARTAMENTIN E MATEMATIKËS

Vendim Senati Nr.56, datë 20.04.2017, PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF. DR. MYZAFER KORKUTIT

Vendim Senati Nr.55, datë 20.04.2017,PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” SHKRIMTARIT FATOS KONGOLI

Vendim Senati Nr.54, datë 20.04.2017, PЁR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONEVE TЁ PЁRHERSHME NЁ UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.53, datë 20.04.2017, PËR MIRATIMIN E FORMULARIT PЁR VLERЁSIMIN E PERFORMANCËS SË PERSONELIT NDIHMЁSAKADEMIK ME KARAKTER AKADEMIK DHE ADMINISTRATIV ME KOHË TË PLOTË DHE TË PJESSHME

Vendim Senati Nr.52, datë 20.04.2017, PËR MIRATIMIN E FORMULARIT PЁR VLERЁSIMIN E PERFORMANCËS SË PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË DHE TË PJESSHME

Vendim Senati Nr.51, datë 20.04.2017, PËR MIRATIMIN E PYETËSORIT PЁR STUDENTЁT PËR VLERËSIMIN E PROGRAMEVE MËSIMORE TË HARTUARA NGA PERSONELI AKADEMIK I UV-SЁ SIPAS FAKULTETEVE

Vendim Senati Nr.50, datë 05.04.2017, PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË DHËNIES SË TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” SHKRIMTARIT FATOS KONGOLI

Vendim Senati Nr.49, datë 05.04.2017, PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES ME UNIVERSITETIN MJEKËSOR TË TIRANËS

Vendim Senati Nr.48, datë 05.04.2017, PËR MIRATIMIN FORMAL TË KANDIDATURËS SË ZNJ. ALBA DUMI SI ANËTAR I SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË

Vendim Senati Nr.47, datë 05.04.2017, PËR RIORGANIZIMIN E PROGRAMIT EKZISTUES TË STUDIMIT “MASTER I SHKENCAVE NË SHKENCA INFERMIERORE” NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK

Vendim Senati Nr.46, datë 05.04.2017, PËR RIORGANIZIMIN E PROGRAMEVE EKZISTUESE TË STUDIMIT “MASTER PROFESIONAL” NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK

Vendim Senati Nr.45, datë 05.04.2017, PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE NË FAKULTETIN E EKONOMISË

Vendim Senati Nr.44, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.43, datë 31.03.2017, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT DHE MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.42, datë 31.03.2017, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË KËRKESËS SË SINJALIZIMIT PËR MBROJTJEN NGA HAKMARRJA NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.41, datë 31.03.2017, PËR MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR TË GJITHA CIKLIT PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Vendim Senati Nr.40, datë 24.03.2017, PËR MIRATIMIN E MODELIT TË CERTIFIKATËS SË TRAJNIMIT PËR KURSE TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË FORMIMIT TË VAZHDUAR PËR DETARËT SIPAS STCW-2010 IMO

Vendim Senati Nr.39, datë 24.03.2017, PËR EMËRIMIN E ZËVENDËSREKTORIT TË KËRKIMIT SHKENCOR NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

Vendim Senati Nr.38, datë 24.03.2017, PËR RREGULLIMIN E USHTRIMIT TË KOMPETENCAVE TË AUTORITETEVE DHE ORGANEVE DREJTUESE NË FUSHËN E MARRËDHËNIEVE INSTITUCIONALE NDËRFAKULTETORE

Vendim Senati Nr.37, datë 24.03.2017, PËR ÇELJEN E NJË DATE TË POSAÇME RIPROVIMESH PËR STUDENTËT NË PRAG DIPLOMIMI NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.36, datë 24.03.2017, PËR MARRJEN NË DORËZIM TË PAJISJEVE TEKNOLOGJIKE DHE AUTORIZIMIN PËR MARRËVESHJEN MIDIS RASH DHE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË

Vendim Senati Nr.35, datë 24.03.2017, PËR MIRATIMN E PLANIT STRATEGJIK TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE

Vendim Senati Nr.34, datë 24.03.2017, PËR MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË FAKULTETIT TË SHËNDETIT PUBLIK

Vendim Senati Nr.33, datë 24.03.2017, PËR MIRATIMN E PLANIT STRATEGJIK TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE TEKNIKE

Vendim Senati Nr.32, datë 24.03.2017, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË FAKULTETIT TË SHKENCAVE TEKNIKE

Vendim Senati Nr.31, datë 01.03.2017, PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR PUNËSIMIN E PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK

Vendim Senati Nr.30, datë 20.02.2017, PËR MIRATIMIN E LISTËS SË KANDIDATURAVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR ADMINISTRATOR TË INSTITUCIONIT.

Vendim Senati Nr.29, datë 20.02.2017, PËR MIRATIMIN E KOMISIONIT AD-HOC PËR VLERËSIMIN E PËRPUTHSHMËRISË SË DOKUMENTACIONIT TË DORËZUAR NGA KANDIDATËT PËR ADMINISTRATOR TË INSTITUCIONIT.

Vendim Senati Nr.28, datë 20.02.2017, MIRATIMIN E PROÇEDURËS SË HARTIMIT DHE MIRATIMIT TË LISTËS SË KANDIDATURAVE PËR ADMINISTRATOR TË INSTITUCIONIT.

Vendim Senati Nr.27, datë 10.02.2017, PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË STRUKTURËN ORGANIZATIVE TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË

Vendim Senati Nr.26, datë 10.02.2017, PËR SAKTËSIM TË VENDIMIT NR. 39 DATË 06.10.2016 TË SENATIT AKADEMIK “PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR DHE PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV” TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË.

Vendim Senati Nr.25, datë 10.02.2017, PER PERCAKTIMIN E FUSHES SE KOMPETENCAVE TE DY ZEVENDESDEKANEVE TE FAKULTETEVE TE UNIVERSITETIT ISMAIL QEMALI.

Vendim Senati Nr.24, datë 10.02.2017, PER MIRATIMIN E SEKRETARES SE KOMISIONIT SE APELIMIT TE UNIVERSITETIT ISMAIL QEMALI VLORE.

Vendim Senati Nr.23, datë 10.02.2017, PER MIRATIMIN E SEKRETARES SE KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR TE UNIVERSITETIT ISMAIL QEMALI VLORE.

Vendim Senati Nr.22, datë 03.02.2017, PER FILLIMIN E PROCEDURES PER KANDIDIM PER POZICIONIN E ANETARIT TE KOMISIONIT TE APELIMIT.

Vendim Senati Nr.21, datë 03.02.2017, PER FILLIMIN E PROCEDURES PER KANDIDIM PER POZICIONIN E SEKRETARIT TE KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR (KIZ).

Vendim Senati Nr.20, datë 03.02.2017, PER MIRATIMIN E DISA PROCEDURAVE TE REJA NE RREGULLOREN ESSE3.

Vendim Senati Nr.19, datë 03.02.2017, PER MIRATIMIN E KRITERIT QE I JEP TE DREJTE STUDENTIT TE CIKLIT TE PARE DHE TE DYTE “MASTER PROFESSIONAL” QE STUDION PRANE DEPARTAMENTIT TE SHKENCAVE DETARE DHE DEPARTAMENTIT TE INXHINIERISE DHE TEKNOLOGJISE DETARE TE DIPLOMOHET, DUKE PERGATITUR DHE MBROJTUR NJE PUNIM DIPLOME.

Vendim Senati Nr.18, datë 03.02.2017, PER SAKTESIM TE VENDIMIT NR. 8, DATE 26.01.2017, PER NUMRIN E PERSONELIT TE TE GJITHA NIVELEVE NE UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI VLORE”.

Vendim Senati Nr.17, datë 03.02.2017, PER MIRATIMIN E NJE SHTESE NE PARAGRAFIN 5, TE NENIT 77 “RREGULLAT E RREGJISTRIMIT DHE ORGANIZIMI I KURSEVE” TE RREGULLORES SE “UNIVERSITETIT ISMAIL QEMALI VLORE”.

Vendim Senati Nr.16, datë 27.01.2017, PER NISJEN E PROCEDURAVE DHE PROJEKTIT PER NGRITJEN E GODINES SE RE TE FSHH.

Vendim Senati Nr.15, datë 27.01.2017, PER MIRATIMIN E GRUPEVE MESIMORE ME KARAKTER KERKIMOR SHKENCOR TE DEPARTAMENTIT TE EKONOMIKSIT NE FAKULTETIN E EKONOMISE.

Vendim Senati Nr.14, datë 27.01.2017, PER MIRATIMIN E PLANIT STRATEGJIK TE FAKULTETIT TE SHENDETIT PUBLIK.

Vendim Senati Nr.13, datë 27.01.2017, PER MIRATIMIN E RREGULLORES SE QENDRES STUDIMORE TE SHENDETIT PUBLIK PRANE FAKULTETIT TE SHENDETIT PUBLIK.

Vendim Senati Nr.12, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.11, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.10, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.09, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.08, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.07, datë 26.01.2017, PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI VLORE” PER VITIN 2017

Vendim Senati Nr.06, datë 26.01.2017, PER MIRATIMIN E RAPORTIT FINANCIAR TE VITIT 2016

Vendim Senati Nr.05, datë 13.01.2017, PER NDRYSHIMIN E EMERTIMIT TE DEPARTAMENTIT TE FINANCES NE FAKULTETIN E EKONOMISE.

Vendim Senati Nr.04, datë 13.01.2017, PER MIRATIMIN E GRUPEVE MESIMORE ME KARAKTER KERKIMOR-SHKENCOR TE DEPERTAMENTEVE TE FAKULTETIT TE EKONOMISE.

Vendim Senati Nr.03, datë 13.01.2017, PER PERZGJEDHJEN DHE EMERIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR, ME ANGAZHIM TE PLOTE, NE FUNKSION TE NEVOJAVE TE MESIMDHENIES DHE PERMBUSHJES SE STANDARTEVE INSTITUCIONALE PER EFEKT TE PROCESIT TE AKREDITITMIT.

Vendim Senati Nr.02, datë 13.01.2017, PER MIRATIMIN E PROCEDURAVE, PER PIBLIKIME TE PLOTA UNIVERSITARE, (TEKSTE UNIVERSITARE, MONOGRAFI DHE CIKEL LEKSIONESH)

Vendim Senati Nr.01, datë 13.01.2017, PER MIRATIMIN E KRITEREVE TE PRANIMIT TE STUDENTEVE PER VITIN AKADEMIK 2017-2018

 

[/tab_item]
[tab_item title=”Vendime SA 2016″]

Vendim Senati Nr. 87 datë 12.12.2016, PËR MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË BASHKËPUNIMIT MIDIS SHOQATËS “GEORGE C. MARSHALL” DHE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr. 86 datë 12.12.2016, PËR MIRATIMIN E ÇELJES SË REGJISTRIT TË LËSHIMIT TË CERTIFIKATAVE PËR TITULLIN “DOCTOR HONORIS CAUSA”

Vendim Senati Nr. 85 datë 12.12.2016, PËR MIRATIMIN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË SENATIT AKADEMIK

Vendim Senati Nr. 84 datë 12.12.2016, PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E NJËSISË SË VLERËSIMIT DHE SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË SË INSTITUCIONIT

Vendim Senati Nr. 83 datë 12.12.2016, PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM TË INSTITUCIONIT

Vendim Senati Nr. 82 datë 12.12.2016, PËR NGRITJEN DHE FUNKSIONIMIN E GRUPEVE MËSIMORE DHE KËRKIMORE-SHKENCORE NË NJËSITË BAZË TË FAKULTETIT TË SHËNDETIT

Vendim Senati Nr. 81 datë 12.12.2016, PËR SHNDËRRIMIN E NJËSISË BAZË TË SHËNDETIT PUBLIK NË QENDËR KËRKIMORE-SHKENCORE NË FAKULTETIN E SHËNDETIT

Vendim Senati Nr. 80 datë 12.12.2016, PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË DEPARTAMENTIT TË KUJDESIT PËR NËNËN DHE FËMIJËN NË FAKULTETIN E SHËNDETIT

Vendim Senati Nr. 79 datë 12.12.2016, PËR FUNKSIONIMIN E GRUPEVE MËSIMORE, GRUPEVE TË PËRKOHSHME/TË PËRHERSHME KËRKIMORE-SHKENCORE DHE STANDARDET E SHPËRNDARJES SË NGARKESËS MËSIMORE VJETORE NË AUDITOR

Vendim Senati Nr. 78 datë 05.12.2016, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË NDËRKOMBËTARIZIMIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI’, VLORË, 2016-2020

Vendim Senati Nr. 77 datë 05.12.2016 , PËR MIRATIMIN E NGRITJES SË RRJETIT TË STUDIUESVE SHQIPTARË NË DIASPORË (RSSHD)

Vendim Senati Nr. 76 datë 05.12.2016, PËR MIRATIMIN E RREGULLLORES “PËR KRIJIMIN, REGJISTRIMIN, RUAJTJEN, SHËRBIMIN, DORËZIMIN E DOKUMENTEVE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË”

Vendim Senati Nr. 75 datë 05.12.2016, PËR MIRATIMIN E RENDIT TË DITËS TË MBLEDHJES SË SENATIT AKADEMIK

Vendim Senati Nr. 74 datë 22.11.2016, PËR MIRATIMIN E LISTËS SË FITUESVE PËR ANËTARË TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË, PËRFAQËSUES TË UNIVERSITETIT

Vendim Senati Nr. 73 datë 22.11.2016, PËR MIRATIMIN E KOMISIONIT ZGJEDHOR AD-HOC PËR ANËTARË TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË, PËRFAQËSUES TË UNIVERSITETIT

Vendim Senati Nr. 72 datë 22.11.2016, PËR MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTAR I BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË, PËRFAQËSUES TË UNIVERSITETIT

Vendim Senati Nr. 71 datë 22.11.2016, PËR MIRATIMIN E RENDIT TË DITËS TË MBLEDHJES SË SENATIT AKADEMIK

Vendim Senati Nr. 70 datë 14.11.2016, PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF. GENUARIO BELMONTE

Vendim Senati Nr. 69 datë 14.11.2016, PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF. DR. TRIANTAFYLLOS ALMPANIS (ALBANIS)

Vendim Senati Nr. 68 datë 14.11.2016, PËR ORGANIZIMIN E DEPARTAMENTIT TË GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË NË GRUPE MËSIMORE ME KARAKTER KËRKIMORSHKENCOR

Vendim Senati Nr. 67 datë 14.11.2016, PËR ÇELJEN E POSAÇME TË KURSEVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT “BACHELOR NË DREJTËSI” NË SISTEMIN PART-TIME

Vendim Senati Nr. 66 datë 14.11.2016, PËR NJË RIFORMULIM NË RREGULLOREN E SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr. 65 datë 14.11.2016, PËR ADMINISTRIMIN E DOKUMENTACIONIT AKADEMIK DHE ADMINISTRATIV TË FAKULTETEVE DHE DEPARTAMENTEVE

Vendim Senati Nr. 64 datë 14.11.2016, PËR ÇELJEN E PROCEDURAVE PËR KRIJIMIN E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr. 63 datë 03.11.2016, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr. 62 datë 03.11.2016, PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” AKADEMIK IDRIZ AJETIT

Vendim Senati Nr. 61 datë 03.11.2016, PËR DHËNIEN E TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” AKADEMIK JORGAQ KACANIT

Vendim Senati Nr. 60 datë 03.11.2016, PËR RIALOKIM KUOTASH NË PROGRAMET E STUDIMIT “BACHELOR” NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr. 59 datë 31.10.2016, PËR RIORGANIZIM TË PJESSHËM TË PLANEVE MËSIMORE NË PROGRAMET E STUDIMIT “BACHELOR NË INFERMIERI TË PËRGJITHSHME” DHE “INFERMIERI MAMI”

Vendim Senati Nr. 58 datë 31.10.2016, PËR MIRATIMIN E GRUPEVE MËSIMORE ME KARAKTER KËRKIMORSHKENCOR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE

Vendim Senati Nr. 57 datë 31.10.2016, PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT PËRSËRITËS NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE

Vendim Senati Nr. 56 datë 31.10.2016, PËR PËRCAKTIMIN E AFATEVE TË PAGESËS SË TARIFAVE TË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

Vendim Senati Nr. 55 datë 31.10.2016, PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

Vendim Senati Nr. 54 datë 31.10.2016, PËR NGRITJEN E “MINIBIBLIOTEKAVE” NË ZYRAT E AUTORITETEVE DREJTUESE, KRYESEKRETAREVE, SEKRETARIVE MËSIMORE DHE ADMINISTRATËS

Vendim Senati Nr. 53 datë 31.10.2016, PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË DHËNIES SË TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” AKADEMIK JORGAQ KACANIT

Vendim Senati Nr. 52 datë 31.10.2016, PËR NJË NDRYSHIM NË PLANIN MËSIMOR TË PROGRAMIT “BACHELOR NË KIMI DHE BIOLOGJI” 

Vendim Senati Nr. 51 datë 31.10.2016, PËR NJË NDRYSHIM NË LËNDËN E FIZIKËS NË PLANET MËSIMORE TË TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE

Vendim Senati Nr. 50 datë 13.10.2016, PËR MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT TË KANDIDATËVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

Vendim Senati Nr. 49 datë 11.10.2016, PËR PERSONELIN AKADEMIK QË ANGAZHOHET NË MËSIMDHËNIE

Vendim Senati Nr. 48 datë 11.10.2016, PËR KRITERET E PRANIMIT TË STUDENTËVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE

Vendim Senati Nr. 47 datë 11.10.2016, PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË REGJISTRIMIT TË STUDENTËVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE

Vendim Senati Nr. 46 datë 06.10.2016, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË DIXHITALIZIMIT TË SISTEMIT UNIVERSITAR ESSE3

Vendim Senati Nr. 45 datë 06.10.2016, PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SUPLEMENTIT TË DIPLOMËS

Vendim Senati Nr. 44 datë 06.10.2016, PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË PROGRAMIN “BACHELOR NË PEDAGOGJINË E SPECIALIZUAR SOCIALE”

Vendim Senati Nr. 43 datë 06.10.2016, PËR MIRATIMIN E PROPOZIMIT PËR RIKONCEPTIMIN E PAMJES BALLORE TË HOLLIT TË REKTORATIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË

Vendim Senati Nr. 42 datë 06.10.2016, PËR MIRATIMIN E PAGESËS SË MBINGARKESËS MËSIMORE TË STAFIT AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2015-2016

Vendim Senati Nr. 41 datë 06.10.2016, PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE TË PUNËSIMIT TË PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME

Vendim Senati Nr. 40 datë 06.10.2016, PËR PËRCAKTIMIN E GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMIN E STATUTIT TË RI DHE RREGULLORES SË RE TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr. 39 datë 06.10.2016, PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR DHE PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

Vendim Senati Nr. 38 datë 06.10.2016, PËR ÇELJEN E NJË SEZONI TË POSAÇËM RIPROVIMESH NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr. 37 datë 06.10.2016, PËR MIRATIMIN E PRAGUT TË KREDITEVE PËR KALIMIN NË VITIN E TRETË TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr. 36 datë 06.10.2016, PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË ZËVENDËSREKTORËVE TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr. 35 datë 06.10.2016, PËR MIRATIMIN E PROPOZIMIT TË FAKULTETIT TË SHËNDETIT PUBLIK PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË FAKULTETIT

Vendim Senati Nr. 34 datë 06.10.2016, PËR MIRATIMIN E PROPOZIMIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE TEKNIKE PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË FAKULTETIT

Vendim Senati Nr. 32 datë 06.09.2016, PËR FILLIMIN E PROCESIT TË RIORGANIZIMIT AKADEMIK DHE ADMINISTRATIV TË INSTITUCIONIT DHE HARTIMIN E STRUKTURËS SË PËRGJITHSHME TË TIJ

Vendim Senati Nr. 31 datë 01.09.2016, PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE DHE RIALOKIMEVE NË REGJISTRIN E PROKURIMEVE TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.30 datë 01.09.2016, PËR DIGJITALIZIMIN E INFORMACIONIT TË BRENDSHËM UNIVERSITAR DHE ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Senati Nr.29 datë 16.08.2016, PËR MIRATIMIN E PLANIT BUXHETOR AFATMESËM TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR 2017-2019

Vendim Senati Nr.27 datë 15.07.2016, PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN “MASTER PROFESIONAL NË SHKENCA ADMINISTRATIVE”, DEPARTAMENTI I DREJTËSISË

Vendim Senati Nr.26/1 datë 13.06.2016, PËR AUTORIZIMIN E MARRËVESHJES ME SHOQËRINË TREGTARE “S.T.A.” SH.P.K.

[/tab_item]

[/tab_item]

[/tab][:en]The Academic Senate of the University of Vlora “Ismail Qemali” is an elected collegial decision-making body. It decides the strategic planning and most important problems of the institution in the field of teaching, research, administrative and financial organization.
[tab]
[tab_item title=”Senators”]

  1. Prof. Dr. Roland Zisi (Chairman,  Faculty of Humanities)
  2. Prof. Assoc. Dr. Elenica Pjero (Deputy chairman, Faculty of Economic)
  3. Prof. Assoc. Dr. Armela Panajoti (Secretary, Faculty of Humanities)
  4. Prof. Dr. Albert Qarri (Member, Faculty of Economic)
  5. Prof. Assoc. Dr. Evelina Bazini (Member,Faculty of Economic)
  6. Prof. Assoc. Dr. Filloreta Madani (Member, Faculty of Economic)
  7. Prof. Assoc. Dr. Xhiliola Agaraj (Member,Faculty of Economic)
  8. Prof. Assoc. Dr. Fioralba Vela (Member, Faculty of Economic)
  9. Prof. Dr. Bilal Shkurtaj (Member,Faculty of Technical Sciences)
  10. Prof. Assoc. Dr. Hajdar Kicaj (Member, Faculty of Technical Sciences)
  11. Prof. Assoc. Dr. Kristofor Lapa (Member, Faculty of Technical Sciences)
  12. Prof. Assoc. Dr. Flora Qarri (Member, Faculty of Technical Sciences)
  13. Prof. Assoc. Dr. Denada Kasëmi (Member, Faculty of Technical Sciences)
  14. Prof. Assoc. Dr. Llambrini Sota (Member, Faculty of Technical Sciences)
  15. Prof. Dr. Bardhosh Gaçe (Member, Faculty of Humanities)
  16. Prof. Assoc. Dr. Aleks Trushaj (Member, Faculty of Humanities)
  17. Prof. Assoc. Dr. Frosina Londo (Qyrdeti) (Member, Faculty of Humanities)
  18. Prof. Assoc. Dr. Gladiola Elezi (Dyrmishi) (Member, Faculty of Humanities)
  19. PhD Erjon Hitaj,  (Member, Faculty of Humanities)
  20. Prof. Assoc. Dr. Aurela Saliaj (Member, Faculty of Public Health)
  21. Prof. Dr. Yllka Bilushi (Stramarko) (Member, Faculty of Public Health)
  22. Daron Tozaj (Member, student, Faculty of Humanities)
  23. Anxhela Bregaj (Member, student, Faculty of Technical Sciences)

[/tab_item]
[tab_item title=”Commissions “]

Budget and Law Commission

Commission of Academic Programs, Curricula and Textbooks 

Commission on Research and Projects

[/tab_item]
[tab_item title=”Regulation”]

Rregullore e Senatit Akademik

[/tab_item]
[tab_item title=”Decision AS 2019″]

Vendim Senati Nr.1, datë 14.01.2019
Vendim Senati Nr.2, datë 14.01.2019
Vendim Senati Nr.3, datë 23.01.2019
Vendim Senati Nr.4, datë 23.01.2019
Vendim Senati Nr.5, datë 04.02.2019
Vendim Senati Nr.6, datë 04.02.2019
Vendim Senati Nr.7, datë 04.02.2019
Vendim Senati Nr.8, datë 07.02.2019
Vendim Senati Nr.9, datë 07.02.2019
Vendim Senati Nr.10, datë 07.02.2019
Vendim Senati Nr.11, datë 27.02.2019
Vendim Senati Nr.12, datë 27.02.2019
Vendim Senati Nr.13, datë 12.03.2019
Vendim Senati Nr.14, datë 12.03.2019
Vendim Senati Nr.15, datë 12.03.2019
Vendim Senati Nr.16, datë 28.03.2019
Vendim Senati Nr.17, datë 28.03.2019
Vendim Senati Nr.18 datë 17.04.2019
Vendim Senati Nr.19 datë 16.05.2019
Vendim Senati Nr.20 datë 24.05.2019
Vendim Senati Nr.21 datë 05.06.2019
Vendim Senati Nr.22 datë 19.06.2019
Vendim Senati Nr.23 datë 19.06.2019
Vendim Senati Nr.24 datë 01.07.2019
Vendim Senati Nr.25 datë 01.07.2019
Vendim Senati Nr.26 datë 01.07.2019
Vendim Senati Nr.27 datë 01.07.2019
Vendim Senati Nr.28 datë 01.07.2019
Vendim Senati Nr.29 datë 01.07.2019
Vendim Senati Nr.30 datë 01.07.2019
Vendim Senati Nr.31 datë 05.07.2019
Vendim Senati Nr.32 datë 05.07.2019
Vendim Senati Nr.33 datë 05.07.2019
Vendim Senati Nr.34 datë 17.07.2019
Vendim Senati Nr.35 datë 17.07.2019
Vendim Senati Nr.36 datë 17.07.2019
Vendim Senati Nr.37 datë 17.07.2019
Vendim Senati Nr.38 datë 17.07.2019
Vendim Senati Nr.39 datë 17.07.2019
Vendim Senati Nr.40 datë 20.08.2019
Vendim Senati Nr.41 datë 20.08.2019
Vendim Senati Nr.42 datë 20.08.2019
Vendim Senati Nr.43 datë 20.08.2019
Vendim Senati Nr.44 datë 20.08.2019
Vendim Senati Nr.45 datë 20.08.2019
Vendim Senati Nr.46 datë 20.08.2019
Vendim Senati Nr.47 datë 12.09.2019
Vendim Senati Nr.48 datë 12.09.2019
Vendim Senati Nr.49 datë 12.09.2019
Vendim Senati Nr.50 datë 20.09.2019
Vendim Senati Nr.51 datë 20.09.2019
Vendim Senati Nr.52 datë 20.09.2019
Vendim Senati Nr.53 datë 26.09.2019
Vendim Senati Nr.54 datë 26.09.2019
Vendim Senati Nr.55 datë 26.09.2019
Vendim Senati Nr.56 datë 26.09.2019

[/tab_item]
[tab_item title=”Decisions AS 2018″]

Vendim Senati Nr.1, datë 12.01.2018
Vendim Senati Nr.2, datë 16.01.2018
Vendim Senati Nr.3, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.4, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.5, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.6, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.7, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.8, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.9, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.10, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.11, datë 19.02.2018
Vendim Senati Nr.12, datë 19.02.2018
Vendim Senati Nr.13, datë 01.03.2018
Vendim Senati Nr.14, datë 16.03.2018
Vendim Senati Nr.15, datë 16.03.2018
Vendim Senati Nr.16, datë 16.03.2018
Vendim Senati Nr.17, datë 19.04.2018
Vendim Senati Nr.18, datë 19.04.2018
Vendim Senati Nr.19, datë 19.04.2018
Vendim Senati Nr.20, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.21, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.22, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.23, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.24, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.25, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.26, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.27, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.28, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.29, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.30, datë 27.06.2018
Vendim Senati Nr.31, datë 27.06.2018
Vendim Senati Nr.32, datë 27.06.2018
Vendim Senati Nr.33, datë 09.07.2018
Vendim Senati Nr.34, datë 09.07.2018
Vendim Senati Nr.35, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.36, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.37, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.38, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.39, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.40, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.41, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.42, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.43, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.44, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.45, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.46, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.47, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.48, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.49, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.50, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.51, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.52, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.53, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.54, datë 17.08.2018
Vendim Senati Nr.55, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.56, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.57, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.58, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.59, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.60, datë 21.09.2018
Vendim Senati Nr.61, datë 21.09.2018
Vendim Senati Nr.62, datë 01.10.2018
Vendim Senati Nr.63, datë 01.10.2018
Vendim Senati Nr.67,datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.68, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.69, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.70, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.71, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.72, datë 08.11.2018
Vendim Senati Nr.73, datë 19.11.2018
Vendim Senati Nr.74, datë 19.11.2018
Vendim Senati Nr.75, datë 19.11.2018

Vendim Senati Nr.76, datë 19.11.2018

Vendim Senati Nr.77, datë 19.11.2018
Vendim Senati Nr.78, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.79, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.80, datë 23.11.2018
Vendim Senati Nr.81, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.82, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.83, datë 17.12.2018

[/tab_item]
[tab_item title=”Decisions AS 2017″]

Vendim Senati Nr.102, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.101, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.100, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.99, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.98, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.97, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.96, date 24.11.2017

Vendim Senati Nr.95, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.94, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.93.1, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.93, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.92, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.91, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.90, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.89, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.88, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.87, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.86, date 04.09.2017

Vendim Senati Nr.85, date 04.09.2017

Vendim Senati Nr.84, date 23.08.2017

Vendim Senati Nr.83, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.82, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.81, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.80, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.79, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.78, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.77, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.76, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.75, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.74, date 10.07.2017

Vendim Senati Nr.73, date 10.07.2017

Vendim Senati Nr.72, datë 10.07.2017

Vendim Senati Nr.71, datë 10.07.2017

Vendim Senati Nr.70, datë 30.06.2017

Vendim Senati Nr.69, datë 30.06.2017

Vendim Senati Nr.68, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.67, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.66, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.65, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.64, datë 31.05.2017

Vendim Senati Nr.63, datë 28.04.2017

Vendim Senati Nr.62, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.61, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.60, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.59, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.58, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.57, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.56, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.55, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.54, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.53, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.52, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.51, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.50, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.49, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.48, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.47, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.46, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.45, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.44, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.43, datë 31.03.2017

Vendim Senati Nr.42, datë 31.03.2017

Vendim Senati Nr.41, datë 31.03.2017

Vendim Senati Nr.40, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.39, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.38, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.37, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.36, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.35, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.34, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.33, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.32, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.31, datë 01.03.2017

Vendim Senati Nr.30, datë 20.02.2017

Vendim Senati Nr.29, datë 20.02.2017

Vendim Senati Nr.28, datë 20.02.2017

Vendim Senati Nr.27, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.26, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.25, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.24, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.23, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.22, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.21, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.20, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.19, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.18, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.17, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.16, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.15, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.14, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.13, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.12, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.11, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.10, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.09, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.08, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.07, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.06, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.05, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.04, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.03, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.02, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.01, datë 13.01.2017

 

[/tab_item]
[tab_item title=”Decisions AS 2016″]

Vendim Senati Nr. 87 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 86 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 85 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 84 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 83 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 82 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 81 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 80 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 79 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 78 datë 05.12.2016

Vendim Senati Nr. 77 datë 05.12.2016 

Vendim Senati Nr. 76 datë 05.12.2016

Vendim Senati Nr. 75 datë 05.12.2016

Vendim Senati Nr. 74 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 73 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 72 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 71 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 70 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 69 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 68 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 67 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 66 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 65 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 64 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 63 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 62 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 61 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 60 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 59 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 58 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 57 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 56 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 55 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 54 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 53 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 52 datë 31.10.2016 

Vendim Senati Nr. 51 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 50 datë 13.10.2016

Vendim Senati Nr. 49 datë 11.10.2016

Vendim Senati Nr. 48 datë 11.10.2016

Vendim Senati Nr. 47 datë 11.10.2016

Vendim Senati Nr. 46 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 45 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 44 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 43 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 42 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 41 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 40 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 39 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 38 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 37 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 36 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 35 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 34 datë 06.10.2016 

Vendim Senati Nr. 32 datë 06.09.2016

Vendim Senati Nr. 31 datë 01.09.2016

Vendim Senati Nr.30 datë 01.09.2016

Vendim Senati Nr.29 datë 16.08.2016

Vendim Senati Nr.27 datë 15.07.2016

Vendim Senati Nr.26/1 datë 13.06.2016


[/tab_item]

[/tab_item]

[/tab][:]