[:sq]Drejtoria e Financës dhe Buxhetit[:]

[:sq]Drejtoria e Financës dhe Buxhetit është e Organizuar si më poshtë:

Sektori i Menaxhimit të buxhetit

Sektori i Shërbimeve Financiare

 

Drejtor: Yllka Arapi

Specialist: Fjorela Llupo

Specialist: Dorina Ilnica

Specialist: Ingrid Karalli

Specialist: Marjanthi Meksi

 

1-Drejtori

 1. Në fillim të çdo viti buxhetor pas miratimit nga Bordi i Administrimit së bashku me Administratorin,kryen ndarjen e planit të fondeve buxhetore sipas Regjistrit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike dhe koordinon punën për realizimin e planit të buxhetit dhe të detyrave të tij.
 2. Ndjek realizimin e buxhetit, sipas ndarjes së miratuar nga organet vendimmarrëse të Universitetit.
 3. Nën drejtimin e Administratorit  të Universitetit të “Ismail Qemali” të Vlorës ndjek zbatimin e gjithë procedurave financiare të ndarjes dhe realizimit të buxhetit të Universitetit të “Ismail Qemali” të Vlorës (të ardhur në formën e grantit, të deleguar nga buxheti i shtetit) si dhe të buxheteve të tjera (të ardhurave të veta, të donacioneve, subvencioneve etj.) në strukturat përkatëse funksionale dhe në përputhje me klasifikimin buxhetor në fuqi.
 4. Ndjek veprimet ekonomiko – financiare me Degën e Thesarit, sipas hapësirës së përcaktuar në aktet ligjore e nënligjore, që rregullojnë këto marrëdhënie.
 5. Ndjek shpenzimet e buxhetit dhe të fondeve të tjera që disponon Universiteti, rakordon çdo muaj situacionet e shpenzimeve një kopje e të cilës dërgohet në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.
 6. Ndjek realizimin e të ardhurave të Universitetit të “Ismail Qemali” të Vlorës nga shërbimet ndaj të tretëve si dhe I ballafaqon ato me planin.
 7. Raporton Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të gjitha të dhënat që kërkohen periodikisht (çdo muaj) dhe jashtë radhe kur kërkohet nga institucioni epror në fjalë.
 8. Përgatit çdo muaj situacionin mujor dhe progresiv të shpenzimeve (paga, sigurime shoqërore, valutë, shpenzime operative, bursa, investime etj).
 9. Nxjerr të gjitha të dhënat ekonomike që u duhen drejtuesve të institucionit për studime të ndryshme si dhe degëve të tjera, në kuadrin e studimeve e aktiviteteve të miratuara nga Rektorati, mbi bazën e analizës së të dhënave që disponon bën studime e propozime pranë Administratorit për përmirësimin e strukturave financiare e të metodave të punës.
 10. Zbaton Vendimet e Senatit , Bordit të Administrimit dhe Rektorit që kanë të bëjnë me problemet financiar.
 11. Bën mbylljen e Pasqyrave Financiare Vjetore për gjithë Universitetin e “Ismail Qemali” të Vlorës brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore.
 12. Punon me plane vjetore, të ndarë në plane mujore (1 mujore) të miratuara nga Ministria e Financës dhe në fund të çdo katërmujori i paraqet një raport mbi aktivitetin e saj Administratorit  të Universitetit, dhe në fund të çdo viti kalendarik kryen analizën e punës vjetore dhe paraqet raport me shkrim Administratorit / Rektoratit të Universitetit të “Ismail Qemali” të Vlorës.
 13. Nën drejtimin e Administratorit harton dhe plotëson tabelat e Projekt Buxhetit të Universitetit të “Ismail Qemali” të Vlorës.
 14. Ndjek invetarizimet e të gjithë vlerave materiale dhe monetare të Fakulteteve Departameteve, Administratës dhe Magazinës së UV-së.
 15. Detyra të tjera: Përveç detyrave kryesore, ndjek dhe realizon edhe detyra të tjera rastësore, gjithmonë në zbatim të ligjeve të shtetit apo urdhërave të Rektorit.

 

2. Sektori I menaxhimit te Buxhetit

Specialisti i Buxhetit  1

 1. Pasi merren informacionet nga zyrat perkatese ndihmon Drejtorin dhe Administratorin per harimin e planit buxhetor afatmesem dhe atij vjetor.
 2. Kontrollon gjithe praktikat qe vijne per likujdim per saktesine e dokumentacionit dhe te fondit te perdorur,duke I ballafaquar me buxhetin e planifikuar.
 3. Kontabilizon magazine dhe e rakordon ate cdo3- muaj me magazinierin.
 4. Kontabilizon te ardhurat mujore sipas fakulteteve.
 5. Kryen kontabilizimin e bankes, te shpenzimeve, te situacioneve, te te ardhuave.
 6. Ndihmon Drejtorin ne mbylljen e pasqyrave financiare.
 7. Kryen pune administrative te natyrave te ndryshme, sipas problematikave qe dalin.

Specialisti i Buxhetit  2

 1. Ky specialist do te kete per detyre inventarizimin e Mjeteve kryesore.
 2. Evidentimi I te gjitha levizjeve te ketyre mjeteve.
 3. Perpilimi I proces verbaleve per levizjet dhe nxjerrjet jashte perdorimit.
 4. Hedhja e te gjithe aseteve ne nje program financiar ku do percaktohet koha e blerjes, amortizimi vjetor, dhe cdo levizje tjeter e mjetit.
 5. Kryen pune administrative te natyrave te ndryshme, sipas problematikave qe dalin.

Magazinieri

Detyrat dhe përgjegjësitë:
1.  Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e gjithë materialeve që ndodhen në magazinë.
2.  Bën inventarizimin e materialeve, dokumenton çdo lëvizje në magazinë (hyrje ose dalje), si dhe transferon materiale sipas një kërkese të aprovuar nga administrator I Universitetit.
3.  Është përgjegjës për ruajtjen e vlerave materiale sipas kushteve teknike që kërkon secili prej tyre.
4.  Është përgjegjës për rregullsinë dhe ligjshmërinë e plotësimit të të gjithë dokumentacionit të hyrjes (marrjes në dorëzim) apo daljes (dorëzimit) të materialeve, si fletëhyrje, fletëdalje, proçesverbale etj.
5. Plotëson ditarin e magazinës për çdo lëvizje, hyrje-dalje dhe dokumentat dhe kartelat përkatëse.
6.  Mban proçesverbale për çdo incident, thyerje, dëmtim apo shpërdorim.
7. Mban inventarin e gjendjes së mallit në magazinë dhe përgatit raporte.

Ne cdo tremujor rakordon me specialisten e finances gjendjen e magazines nepermjet nje process verbali te firmosur nga te dy palet.
8. Është përgjegjës të performojë detyra të tjera që kërkohen nga eprori i drejtpërdrejtë.

 

3. Sektori i Shërbimeve Financiare

Specialisti i Finances 1

 1. Pergatitjen e listepagesave te muajit pasi eshte mbledhur gjithe dokumentacioni I nevojshem(koheshenues,raporte,dokumente per leje pune, etj).
 2. Punon pasqyren e pagave sipas fakulteteve sipas formatit te vene ne dispozicion.
 3. Pergatit dokumenta ne lidhje me raportet e punonjesve si dhe dokumentacionin per daljen ne pension.
 4. Pergatit borderore per pagesen e pedagogeve te jashtem pasi eshte verifikuar me pare evidence personale e tyre.
 5. Punon evidencen e te ardhurave te muajit, nxjerr listen emerore te arketimeve te tarifave te shkollimit sipas fakulteteve dhe e kuadron me Thesarin sipas llogarive ekonomike.
 6. Ploteson vertetim page per stafin e Universitetit sipas kerkesave te herepashereshme.
 7. Mban protokollin e finances.
 8. Kryen pune administrative te natyrave te ndryshme, sipas problematikave qe dalin.

Specialisti i Finances 2

 1. Hedh ne sistemin e tatimeve levizjen e punonjesve ne cdo muaj.
 2. Ploteson sigurimet shoqerore ne kete sistem sipas rregullave ne fuqi.
 3. Mban librin e pagave te punonjesve te Institucionit.
 4. Kontrollon dhe perllogarit djetat brenda dhe jashte vendit.
 5. Kontrollon dokumentacionin e rimburesimeve dhe ben perllogaritjet sipas rregullave te vendosura.
 6. Kontrollon dhe ben borderone e Bursave te studenteve.
 7. Ploteson librezat e kontributeve.
 8. Kryen pune administrative te natyrave te ndryshme, sipas problematikave qe dalin.
 9. Kontrollon gjithe praktikat qe vijne per likujdim per saktesine e dokumentacionit dhe te fondit te perdorur,duke I ballafaquar me buxhetin e planifikuar.

 

Kontakt:

drejtoriafinancave@univlora.edu.al[:]