DOKTORATË

Programi Institucioni Njësia Lloji Diplomës Fusha Fusha Specifike Forma VKA Hapje
Matematikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Doktoratë Shkenca Natyrore Matematikë Kohë të Plotë VKM Nr. 803, datë 22.07.2009

Program Institution Unit Degree Type Field Specific Subject Form Decision of CM
Mathematics University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Doctorate Natural Science Mathematics Full Time VKM Nr. 803, datë 22.07.2009