DOKTORATË

Programi Institucioni Njësia Lloji Diplomës Fusha Fusha Specifike Forma VKA Hapje
Matematikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Doktoratë Shkenca Natyrore Matematikë Kohë të Plotë VKM Nr. 803, datë 22.07.2009