Veneranda Hajrulla


Email:veneranda.hajrulla@univlora.edu.al

2011-2013—DOKTOR SHKENCASH  në fushën e Didaktikës së Mësimdhënies së Gjuhës Angleze. Kam mbrojtur disertacionin me  temën: “Të Mësuarit e bazuar në zgjidhjen e problemeve, roli i gjuhës angleze, mësuesit dhe internetit.”    Universiteti  i   Tiranës, Fakulteti   i Gjuhëve të Huaja.

-2003-2006–MASTER SHKENCOR Ka ndjekur studimet pasuniversitare dhe ka mbrojtur mikrotezën me temë:“ Probleme të përditësimit metodiko – shkencor në Kurrikulat, Programet, Tekstet e Mësimdhënies së Gjuhës Angleze në nivelin Parauniversitar” / Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
KUALIFIKIMI:
1988-1992 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Dega Gjuhë
Angleze.
1992 Diplomohet “Mësuese e gjuhës angleze”
1984-1988 Shkolla e Mesme Pedagogjike “Pandeli Sotiri” Gjirokastër, (dega gjuhë angleze).

Emër Mbiemër Veneranda Hajrulla
E-mail veneranda.hajrulla@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore DR.
Fusha/fushat studimore Shkenca Gjuhesore / Didaktike
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike 2011-2013—DOKTOR SHKENCASH  në fushën e Didaktikës së Mësimdhënies së Gjuhës Angleze. Kam mbrojtur disertacionin me  temën: “Të Mësuarit e bazuar në zgjidhjen e problemeve, roli i gjuhës angleze, mësuesit dhe internetit.”    Universiteti  i   Tiranës, Fakulteti   i Gjuhëve të Huaja.-2003-2006–MASTER SHKENCOR Ka ndjekur studimet pasuniversitare dhe ka mbrojtur mikrotezën me temë:“ Probleme të përditësimit metodiko – shkencor në Kurrikulat, Programet, Tekstet e Mësimdhënies së Gjuhës Angleze në nivelin Parauniversitar” / Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
KUALIFIKIMI:
1988-1992 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Dega Gjuhë
Angleze.
1992 Diplomohet “Mësuese e gjuhës angleze”
1984-1988 Shkolla e Mesme Pedagogjike “Pandeli Sotiri” Gjirokastër, (dega gjuhë angleze).
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Anetare e Alb-Shkences
Fokusi i punës kërkimore Puna shkencore për rritjen profesionale ka qenë fokusi i kërkimit përgjatë karrierës akademike. Kjo është pasqyruar përmes pjesëmarrjes në konferenca të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare, në botime artikujsh në revista e buletine shkencore, përmes pjesëmarrjes në projekte e workshop-e. Angazhimi për të përcjellë gjithmonë qasjet dhe risitë me bashkëkohore në mësimdhënien e gjuhëve të huaja, mbetet sfida e fokusit kërkimor.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 20011-2013- angazhuar në punë kërkimore për përmbylljen e studimeve të Doktoraturës.
2010-2011-angazhuar në projektin e Ekselencës,për Dep. e Gjuhëve të Huaja.
2003-2006 angazhuar në punë kërkimore për përmbylljen e studimeve Master Shkencor.
2001 – angazhuar në projektin kërkimor INERREG-3.
Kurse të nivelit Bachelor ENG.245 Anglisht e nivelit të avancuar.
ENG.131 Anglisht e nivelit elementar.
ENG.132 Anglisht e nivelit mesatar.
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë ENG 455 Didaktike e Mësimdhënies së Gjuhës
Angleze.( Master Profesional)
ENG 450 Praktike Pedagogjike
( Master Profesional)
Botimet Botime :
Hajrulla, V. ( 2013) “Modeli i Të Mësuarit Problemor, në Mësimdhënien e Gjuhës së Huaj.’’ “The Model of Problem- based Learning in Foreign Language Teaching.’’ Në proces botimi në buletinin shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës.
Hajrulla V. (2013) “Përdorimi i Teknologjisë së Komunikimit dhe Informacionit në mbështetje të të Mësuarit me bazë Problemet. ( MBP)”në proces botimi në buletinin shkencor të Universitetit “Eqerem Ҫabej” Gjirokastër.
Hajrulla, V. (2012) “ Bringing Cultural Content and Authentic Materials to enhance Problem-based Learning in EFL Classes.” ISSN 1998-1546 Botuar në Russian Journal Lingua Mobilis Nr 5 ( 38).
Hajrulla, V. (2011) “Education must change – Time for PBL?” Botuar në : “Frontiers of Language and Teaching, Vol. 2, pp. 540-545.” ISBN-10: 1612335594 /// ISBN-13: 9781612335599 Hajrulla, V. (2010 ) “Techniques and strategies for mistake Management in EFL.” IOLC 2010 Botuar në Frontiers of Language and Teaching, Universal-Publishers Boca Roton, Florida,USA 2010. ISBN-10:1-61233-000-2 /// ISBN-13:978-1-61233-000-6
Hajrulla, V. (2010 ) “Problem- Based Learning for Traditional and Interdisciplinary Classrooms” Universiteti i Durrësit”. Botuar në Conference Proceedings: ISBN: 978-99943-759-6-7.
Hajrulla, V. (2010 ) “Teaching English and cultural education of students in EFL classes in Albania” Galati, Romania. Botuar në Conference Proceedings : ISSN 2065 – 3514, Issue 7,fq,74-78
Hajrulla, V. Tetor 8-9 ,2010 “Teaching English and cultural education of students in EFL classes in Albania” Galati, Romania. Botuar në Conference Proceedings : ISSN 2065 – 3514, Issue 7,fq,74-78
Hajrulla, V. (2009 ) “Correcting student errors in EFL” Botim i Akteve të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Communicating Linguistically, Inter-Culturally and Socially” fq, 496-509. ISBN 978-9928-105-90-5 . University of Tirana, Conference proceedings.
Hajrulla, V. (2008) “Metodat e kërkimit në klasë si forma të punës kërkimore. “ Artikull në Buletinin 13 të Universitetit të Vlorës.
Hajrulla, V. (2007) “Probleme të përditësimit metodiko shkencor në Kurrikulat, Programet dhe Tekstet e Gj. Angleze në nivelin parauniversitar.” Artikull në Buletinin 11 të Universitetit të Vlorës.

 

Curriculum Vitae