Sonila Kane


Email: sonila.kane@gmail.com

Lindur në Fier, ka mbaruar studimet për Kimi të Përgjithshme pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës në Vitin 2005.
Në periudhën 2006-2008 ka ndjekur studimet në Shkollën Pasuniversitare pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës duke marrë titullin Master. Që prej vitit 2011 e në vazhdim është duke ndjekur studimet për Doktoraturë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës, Seksioni i Kimisë Analitike.
Në periudhën 2006-2010 ka punuar si specialiste pranë Departamentit të Mjedisit e Shëndetit në kompaninë Albpetrol sh.a. Që prej Tetorit të vitit 2009 deri në Mars të vitit 2011 ka punuar si pedagoge e jashtme pranë Departamentit të Kimisë në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Që prej Tetorit të vitit 2011 e në vazhdim është pedagoge pranë Departamentit të Kimisë të Fakultetit të Shkencave Teknike në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Emër Mbiemër Sonila Kane
E-mail sonila.kane@gmail.com
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Msc
Fusha/fushat studimore Kimi
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Teknike
Departamenti Departamenti i Kimisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Lindur në Fier, ka mbaruar studimet për Kimi të Përgjithshme pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës në Vitin 2005.
Në periudhën 2006-2008 ka ndjekur studimet në Shkollën Pasuniversitare pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës duke marrë titullin Master. Që prej vitit 2011 e në vazhdim është duke ndjekur studimet për Doktoraturë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës, Seksioni i Kimisë Analitike.
Në periudhën 2006-2010 ka punuar si specialiste pranë Departamentit të Mjedisit e Shëndetit në kompaninë Albpetrol sh.a. Që prej Tetorit të vitit 2009 deri në Mars të vitit 2011 ka punuar si pedagoge e jashtme pranë Departamentit të Kimisë në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Që prej Tetorit të vitit 2011 e në vazhdim është pedagoge pranë Departamentit të Kimisë të Fakultetit të Shkencave Teknike në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Studimi i gjendjes mjedisore të Gjirit të Vlorës nëpërmjet parametrave kimiko fizikë të tij.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Pjesëmarrëse në projektin “ Zhvillimi i zbatimit të metodave analitike për vlerësimin e ndotjes së mjedisit nga substancat toksike në ujrat sipërfaqësore e nëntokësore dhe të pijshëm të rajonit Vlorë, Pjesëmarrëse në projektin e Universitetit të Vlorës në kuadër te IPA “ Monitorimi i luginës së lumit Vjosa nëpërmjet vendosjes së disa sensorëve me wireless”
Kurse të nivelit Bachelor Bachelor Biologji, Kimi
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet KANE S., LAZO P. (2012)“Vlerësimi i gjendjes mjedisore të lagunave Nartë e Orikum”. Buletini i Shkencave Natyrore Nr 14 : ISSN 2305-882X, Botim i Fakultetit të Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës, fq. 80-92,
KANE S., LAZO P.(2012) “Assessment of condition of Narta and Orikumi Lagoons by determination of Heavy Metals content in water and sediments”. Albanian Journal of Natural and Technical Sciences (AJNTS): ISNN 2074-0867, Botimi Nr. 33(2), fq 33-43,
KANE S., LAZO P.(2012) “Assessment of heavy metals in some dumps of copper mining and plants in Mirdita Area, Albania”. BALWOIS. International Conference on water climate and environment, 28 May – 2 June , Ohrid, Republic ofMacedonia,
QARRI F., KANE S., LAZO P. (2012) “The assessment of trace elements pollution in Vlora area”. Albanian Journal of Natural and Technical Sciences (AJNTS): ISNN 2074-0867, Botimi Nr. 33(2), fq 21-32,
KANE S., LAZO P. (2012) “Determination of nitrites, nitrates, fosfates and some physical-chemical parameters in water of Narta and Orikumi Lagoon and Vlora Bay”. International Conference of Ecosistems (ICE). Libri I Abstrakteve ISBN 978-9928-4068-5-9. Proceeding Book : ISBN 978-9928-4068-2-8, fq 767-773,
KANE S., LAZO P. (2012) “Monitoring of Vlora Bay environment situation by determino some physical-chemical parameters, nutrients and heavy metals content in water”. International Conference, Shkodër, Albania, 16-17 Nëntor. Libri i Abstrakteve: ISBN 978-9928-4135-0-5. Proceeding book: ISBN 978-9928-4011-9-9, fq. 556-563

 

Curriculum Vitae