Meri Gjoleka


Email: meri.gjoleka@univlora.edu.al

Shkollimi

2003 – 2007: Grada “Doktor i Shkencave”/ drejtimi Gjuhesi (italiane), pranë Universitetit te Tiranes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja , me studimin: ”Raporte të lidhores dhe paskajores në gjuhen shqipe dhe në gjuhen italiane”.

2001 – 2003: Master Shkencor (Master i Nivelit të Dyte), pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti Gjuhëve të Huaja.

1986 – 1990: Diplomuar me titull “Mësues i Gjuhës Italiane”, pranë Universitetit të Tiranes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.

Eksperienca profesionale

2000 –2012:Pedagoge pranë Departamentit të Gjuhëve të Huaja (Titullare në Lëndët: Hyrje në Gjuhësi
Gjuhësi e Përgjithshme, Teori Letërsie, Histori e Gjuhës Italiane, Lexim Analitik, Latinisht, Psikolinguistike, Linguistike e Aplikuar, Bazat e Interpretimit, etj.)

2009-2010: Zv/Dekane e Fakultetit te Shkencave Humane

2008- 2009: Përgjegjëse e Departamentit të Gjuhëve të Huaja

1999 – 2000: Përkthyese pranë Konsullatës së Përgjithshme Italiane, Vlorë

1997 – 1998: Profesore e Gjuhës Italiane pranë gjimnazit M.Q.Ataturku”, Vlorë
1990 – 1997:Profesore e Gjuhës Italiane pranë gjimnazit “Halim Xhelo”, Vlorë

Emër Mbiemër Meri Gjoleka
E-mail meri.gjoleka@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore Dr.
Fusha/fushat studimore Gjuhësi
Titulli akademik Docent
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike Shkollimi2003 – 2007: Grada “Doktor i Shkencave”/ drejtimi Gjuhesi (italiane), pranë Universitetit te Tiranes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja , me studimin: ”Raporte të lidhores dhe paskajores në gjuhen shqipe dhe në gjuhen italiane”.

2001 – 2003: Master Shkencor (Master i Nivelit të Dyte), pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti Gjuhëve të Huaja.

1986 – 1990: Diplomuar me titull “Mësues i Gjuhës Italiane”, pranë Universitetit të Tiranes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.

Eksperienca profesionale

2000 –2012:Pedagoge pranë Departamentit të Gjuhëve të Huaja (Titullare në Lëndët: Hyrje në Gjuhësi
Gjuhësi e Përgjithshme, Teori Letërsie, Histori e Gjuhës Italiane, Lexim Analitik, Latinisht, Psikolinguistike, Linguistike e Aplikuar, Bazat e Interpretimit, etj.)

2009-2010: Zv/Dekane e Fakultetit te Shkencave Humane

2008- 2009: Përgjegjëse e Departamentit të Gjuhëve të Huaja

1999 – 2000: Përkthyese pranë Konsullatës së Përgjithshme Italiane, Vlorë

1997 – 1998: Profesore e Gjuhës Italiane pranë gjimnazit M.Q.Ataturku”, Vlorë
1990 – 1997:Profesore e Gjuhës Italiane pranë gjimnazit “Halim Xhelo”, Vlorë

Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Universiteti “Ismail Qemali”, Vlore
Fokusi i punës  kërkimore Gjuhësi teorike dhe gjuhësi aplikative
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka
Kurse të nivelit Bachelor ITA 346 – Italiano avanzato 3
ITA 356 – Linguistica generale
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë ITA 431 – Lingua e grammatica italiana 1
ITA 450 – Psicolinguistica
Botimet I.Tekste Mësimore Universitare
Gjoleka. M.: “Linguistica Generale”; botuar nga Europrint, Vlorë
2007,2010, ISBN: 978-99956-811-6-6.II. Artikuj shkencorë
2012 Artikulli shkencor me temë: “Bilinguismo e Biculturalismo: Una percezione della e della cultura Italiana in studenti di lingua Italiana in Albania”, botuar ne Atti del Convegno Internazionale di Studi di Craiova, 21-22 settembre 2012, pg, 229-243.

2011 Artikulli shkencor me temë: “The use of the subjunctive in Italian and Albanian: similarities and differences”, botuar ne Annales de l’Universite de Craiova. Sciences Philologiques.Linguistique / Analele Universitatii din Craiova. Seria Stiinte filologice. Lingvistică, Anul XXXIII, Nr. 1-2, 2011, fq. 363-373, EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA, 2011

2011 Artikulli shkencor me temë: “Aspects of linguistics functions: from linguistics to pragmatics ”, botuar ne vellimin “The Said & the Unsaid” – Papers on Language, Literature and Cultural Studies, Department of Foreing Languages, Faculty oh Humanities, University of Vlora “Ismail Qemali”, Albania, pg. 195-201, ISSN:2079-7508.

2010 Artikulli shkencor me temë: “Implementimi i Sistemit së Bolonjës në arsimin e lartë shqiptar: Arritje dhe perspektiva”, botuar në Publication from University”Ismail Qemali” of Vlora, International Conference on Education, Proceedings book, pg. 44-56, ISBN: -978-99956-95-14-9.

2004 Artikulli shkencor me temë: ”Ndërtimi vetvetor me vlerën e pjesores në italisht”; botuar në Buletinin shkencor, Nr, 6, Vlore 2004.

2003 Artikulli shkencor me teme: “Lidhorja ne vepren “Và dove ti porta il cuore” bestseller i autores Susanna Tammaro krahasuar me përkthimin në shqip “Thuaj zemres po” i përkthyer nga Dritan Cela; botuar në Buletinin Shkencor Nr. 4, Vlorë 2003.

Curriculum Vitae