Matilda Veliu


Email: matilda.veliu@univlora.edu.al

2012-Doktor në Ekonomiks, Universiteti i Tiranës
2007-MND-Master në Ekonomi, Universiteti i Tiranës
2000-Diplomë Universitare 4-vjeçare, Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës

 

 

Emër Mbiemër Matilda Veliu
E-mail matilda.veliu@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Dr
Fusha/fushat studimore Shkenca Ekonomike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti Departamenti i Shkencave Ekonomike
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) 2012-Doktor në Ekonomiks, Universiteti i Tiranës
2007-MND-Master në Ekonomi, Universiteti i Tiranës
2000-Diplomë Universitare 4-vjeçare, Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë 2006-2010 Organizata e Ekonomiksit Mjedisor EAERE
Fokusi i punës kërkimore Realizon kërkimet në fusha të financës publike, politikave fiskale dhe monetare, si dhe në ekonomiksin social. Studimet tentojnë të evidentojnë problemet kryesore të agjentëve ekonomikë në Shqipëri, si të firmave apo mirëqënies ekonomiko-sociale të konsumatorëve, ndikimi i politikave qeveritare në të dhe evidentimi i rolit të institucioneve shtetërore në funksionimin sa më mirë të lojës ekonomike. Evidentimi i marrëdhënieve që krijohen mundohet të shfaqet nëpërmjet funksioneve përkatëse me anë të të cilëve mund të hidhet dritë mbi çështjet e evidentuara.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 1.-2011 Projekti “Impakti në punësim i të diplomuarëve në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës. Departamenti i Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë.
2.-2009 “ Si të hartojmë Projekt-Propozime Cilësore” Tiranë, Shqipëri. Pajisur me çertifikatë.
3.-2009 “Efiçenca në mësimdhënie e lektorëve në universitete”, Shqipëri. Pajisur me çertifikatë.
Kurse të nivelit Bachelor ECN 170-Mikroekonomi
ECN 270-Makroekonomi
ECN 150-Hyrje në Ekonomi
ECN 273-Ekonomiks Manaxherial
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë ECN 521-Tematika të Veçanata në Ekonomiks
ECN 424-Ekonomiksi i Industrisë
ECN 404-Organizimi Industrial dhe Strategjia e Firmave
Botimet 2013: Veliu,M. Alikaj,L (2013) “The role of SMEs towards economic growth : Is their growth a sure indicator of a strong economy?” Paris, Development and Entrepreneurship Agency, ISBN 978-961-6825-73-3
www.esd-conference.com/doc/Book_of_proceedings_Paris_2013.pd2013: Veliu,M. (2013) “Albanian Household Expenditures and the Level of Welfare” Rumani, Revista Shkencore “The Journal of Accounting and Management”(aprovuar për botim). ISSN 2284-9459.
https://journals.univ-danubius.ro/index.php/jam

2013: Cakrani,E. Veliu,M. Koprencka,L. (2013) “Fenomeni Dutch disease ne Shqiperi . A mund të shkaktohet nga fluksi i monedhave të huaja?” Shqipëri, Revista Shkencore Social Ekonomike Albanian Socio Economic Review, Nr.1 (74) 2013. Fq181.

2011: Veliu,M. Cakrani,E. (2011) “Restructuring of firms in transitional economies and the configuration of labor market in Albania” Shqipëri, ISSN 978-9928-105-87-5

2010: Veliu,M. (2010) “Decentralization and Poverty. Helps decentralization into the poverty reduction?!” ,Shqipëri, Buletini Shkencor i Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës, Vol 2,No 4(2010), ISSN 2072-5620

2010: Veliu,M. (2010 ) “Combating Poverty through policies of decentralization-Case of Vlora City, Albania” , Rumani, .Journal of Advanced Research in Law and Economics ,Volume I, Issue 2(2),Winter 2010. ISSN 2068-696X https://asers.eu/asers_files/jarle/Volume%20I%20Issue%202%282%29%20Winter%202010_abstracts.pdf

2010: Veliu,M. Qarri,A (2010) “The EU integration of Albania and the improvement of Social Cohesion in the country as a result of the process”. Rumani, Revista Shkencore me bord editorial ndërkombetar “EUROECONOMICA” ISSN : 1582-8859. Volume 25 No 2 (2010)
https://journals.univ-danubius.ro/index.php/euroeconomica/article/view/695

2009: Veliu,M. (2009) “Investimet Publike-Roli i tyre në reduktimin e varfërisë në Shqipëri”, Kosovë, ISBN 978-9951-8698-9-8. Vijon në fq 523-533.
https://www.institutiifinancaveikosoves.org/eng/agenda.aspx
2009: Veliu,M. (2009) “Korrelacioni ndërmjet ekonomisë informale dhe biznesit në realitetin shqipëtar” ,Shqipëri, Revista Shkencore “Ekonomia dhe Tranzicioni” Nr3/(58). ISSN : 2079-407X

2008: Veliu,M. (2008) “Decentralizimi dhe Qeversija Lokale: Avantazhet dhe Disavantazhet e proçesit-Rasti i Shqipërise” ,Shqipëri, Buletini “Economic & Social Challenges and Problems,2008″ Vol I, ISBN 978-99943-45-94-6.Vijon në fq 333-348.

2008: Veliu,M. (2008) “Rëndësia dhe performanca e proçeseve decentralizuese në Shqipëri” Kosovë, Proceeding “Seventh International Conference-Business and Employment” ISBN 978-9951-8698-6-7. Vijon në faqet 99-113.
2008: Veliu,M. (2008) “The Role of Albanian Fiscal Policies to the improvement of the economy situations” Rumani, Revista Shkencore me bord editorial ndërkombëtar “EUROECONOMICA” ISSN : 1582-8859 .Volume 21, No 2(2008)
https://www.euroeconomica-danubius.ro/arhiva/euroeconomica%2021/10.Matilda%20Veliu.pdf
2005: Veliu, M. (2005) “Efiçenca e institucioneve fiskale në Shqipëri” Shqipëri, Buletinin Shkencor nr 7 i Universitetit të Vlorës , shtëpia botuese “Europrint”
2004: Veliu, M. (2004 ) “Raporti aktual decentralizim/centralizim midis pushtetit lokal dhe atij qëndror” Buletinin Shkencor nr 6 i Universitetit të Vlorës , shtëpia botuese “Europrint”

 

Curriculum Vitae