Marsela Hazizaj


Email: marsela.harizaj@univlora.edu.al

Marsela Harizaj është Lektore e Gjuhës Angleze. Ajo ka kryer studimet e larta në Universitetin “Ismail Qemali“ Vlorë, në degën “Gjuhë Angleze“, gjatë viteve 1995-1999. Në përfundim të këtij cikli katërvjeçar studimesh, ajo ka marë titullin “ Mësues dhe Përkthyes i Gjuhës Angleze“. Nga viti 1999 punon si pedagoge me kohë të plotë në departamentin e Gjuhëve të Huaja, dega Gjuhë Angleze, Fakulteti i Shkencave Humane.
Në 2006-2008, kreu studimet pasuniversitare SHPU në nivelin “Master Shkencor“ në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës, studime që i përfundoi në 2008 me rezultate të larta dhe merr titullin “Master Shkencor” në Gjuhësi/Drejtimi Metodologji, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze. Në 2009-2013 kreu studimet e ciklit të tretë për marrjen e gradës “Doktor i Shkencave” dhe në 2013 merr gradën shkencore “Doktor” në Shkenca Gjuhësore/ Didaktikë , në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze.
Ka marrë pjesë në seminare, workshop-e e konferenca për zhvillimet në fushën e metodologjisë dhe mësimdhënies së gjuhëve të huaja, si edhe për kualifikim të mësuesve të gjuhëve të huaja. Është referuese në konferenca ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit mbi metodologjinë dhe mësimdhënien e gjuhës angleze dhe gjuhëve të huaja. Ka botuar artikuj mbi mësimdhënien e gjuhës angleze, gabimet dhe vlerësimet e nxënësve dhe studentëve, rolin e mësuesve në mësimdhënien e gjuhës së huaj, për zhvillimin e edukimin ndërkulturor të nxënësve, komunikimin, strategjitë dhe teknikat për mësimdhënien efikase.

Emër Mbiemër Marsela Harizaj
E-mail marsela.harizaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore Dr.
Fusha/fushat studimore Shkenca Gjuhësore/Didaktikë e Gjuhës Angleze si gjuhë e huaj
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Marsela Harizaj është Lektore e Gjuhës Angleze. Ajo ka kryer studimet e larta në Universitetin “Ismail Qemali“ Vlorë, në degën “Gjuhë Angleze“, gjatë viteve 1995-1999. Në përfundim të këtij cikli katërvjeçar studimesh, ajo ka marë titullin “ Mësues dhe Përkthyes i Gjuhës Angleze“. Nga viti 1999 punon si pedagoge me kohë të plotë në departamentin e Gjuhëve të Huaja, dega Gjuhë Angleze, Fakulteti i Shkencave Humane.
Në 2006-2008, kreu studimet pasuniversitare SHPU në nivelin “Master Shkencor“ në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës, studime që i përfundoi në 2008 me rezultate të larta dhe merr titullin “Master Shkencor” në Gjuhësi/Drejtimi Metodologji, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze. Në 2009-2013 kreu studimet e ciklit të tretë për marrjen e gradës “Doktor i Shkencave” dhe në 2013 merr gradën shkencore “Doktor” në Shkenca Gjuhësore/ Didaktikë , në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze.
Ka marrë pjesë në seminare, workshop-e e konferenca për zhvillimet në fushën e metodologjisë dhe mësimdhënies së gjuhëve të huaja, si edhe për kualifikim të mësuesve të gjuhëve të huaja. Është referuese në konferenca ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit mbi metodologjinë dhe mësimdhënien e gjuhës angleze dhe gjuhëve të huaja. Ka botuar artikuj mbi mësimdhënien e gjuhës angleze, gabimet dhe vlerësimet e nxënësve dhe studentëve, rolin e mësuesve në mësimdhënien e gjuhës së huaj, për zhvillimin e edukimin ndërkulturor të nxënësve, komunikimin, strategjitë dhe teknikat për mësimdhënien efikase.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Instituti Alb- ShkencaELTA (English Language Teachers Association)
Fokusi i punës kërkimore Didaktikë dhe metodologji e mësimdhënies së gjuhës angleze. Kërkime mbi metodat, strategjitë dhe teknikat e përdorura në përvetësimin e gjuhës angleze. Kërkime mbi problemet e përvetësimit dhe të komunikimit të nxënësve dhe studentëve të gjuhës së huaj. Zhvillimin e mendimit krijues të nxënësve dhe edukimi ndërkulturor. Kërkimet pasqyrohen me pjesëmarrjen në konferenca dhe veprimtarive që zhvillohen në lidhje me mësimdhënien e gjuhës së huaj si edhe zhvillimin dhe kualifikimin profesional në mësimdhënien e gjuhës së huaj.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Studime kërkimore për mikrotezën për marrjen e titullit”Master”.Studime kërkimore për disertacionin për marrjen e gradës”Doktor”.
Kurse të nivelit Bachelor ENG 341 Metodat e MësimdhëniesENG 144 Gjuhë Angleze e AvancuarENG 260 Kulturë Anglofone

ENG 132 Gjuhë angleze ndërfakultetore

Kurse të nivelit Master/Doktoraturë ENG 440 Bazat Pedagogjike të Edukimit (për gjuhën angleze)Praktikë profesionale
Botimet BOTIME NË ORGANE SHKENCORE BRENDA DHE JASHTË VENDITArtikuj
Harizaj, M. (2013). “ROLI I TEKSTEVE NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS ANGLEZE PËR ARRITJEN E KOMUNIKIMIT’. Buletini shkencor, Universiteti ‘ Ismail Qemali’. In press.
Harizaj, M.(2012). “Attitude to Errors & Fluency in a Communicative EFL Classes in Albania”. “Lingua mobilis’ Scientific Journal .Chelyabinsk State University. College Academic Laboratory of Cross-Cultural Communication. Publishing House “Encyclopedia”.ISSN 1998-1546.Nr(6)39.2012, fq. 15-22.
Harizaj, M. (2011).“The Role & the Task of the Teacher in having Effective teaching in EFL classes applying CLT “. Sino-US English Teaching, ISSN 1539-8072, Volume 8, Number 3, fq.145-151,.David Publishing , Illinois, USA.
Harizaj, M.(2010) .“Ndryshimet & ndikimet kulturore e gjuhësore të gjuhës shqipe në orët e gjuhës angleze”. Shtator 2-5 2010., Aktet,Revistë Shkencore e Institutit Alb- Shkenca Vëllim IV, Nr.4, 2011, fq. 736-740. ISSN 2073-2244
Harizaj,M.(2009). “English as a second language in the Sciences”https://www.fulbrightsacademy.org/page123570
Harizaj, M.(2008) .“Gjuha Komunikative dhe rëndësia e kesaj metode në klasat e gjuhës Angleze si gjuhë e dytë”,Artikull,Buletin Shkencor, nr.12.Universiteti I Vlorës, fq.89-95. Shtepia Botuese Europrint, Vlorë.
Conference Proceedings
Harizaj, M. (2013). “Teaching Grammar and its Role in enhancing Communicative Competence in EFL classes “English Language Studies in the Modern World”24 – 25 May 2013. Departamenti i Gjuhës angleze, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës.(in press)
Harizaj, M.(2012).‘’Communication Problems Facing English Students & Communication Learner’s Strategies’.” 1-2 qershor 2012 International Conference’ Challenges to English Languages Studies”, Departamenti i Gjuhës angleze, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës.ISBN 978-9928-07-164-4.fq.365-375.
Harizaj, M.(2011) .“Communicative Listening Approach in the Contemporary Teaching EFL classes”, Maj 13-14, 2011,International Conference’ Building Cultural Bridges through Culture, Literature and translation”, Departamenti i Gjuhës angleze, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës.Conference Proceedings :. ISBN978-9995-637-55-2 fq. 123-131
Harizaj, M.(2011). “The Importance of Teaching Writing in a Communicative way in EFL Classes in Albania” . 3-4 Shtator 2011. 4th International Online Language conference(IOLC) .fq. 270-275 ISBN-10: 1612335594/ISBN-13: 9781612335599Harizaj, M.(2010) .”The importance of using language games to learn the language in communication in EFL classes in Albania”Tetor 8-9 ,2010 Konferencë Shkencore Ndërkombëtare International Conference. “Translation Studies: Retrospective and Prospective Views”; Galati, Romania. Conference Proceedings in: ISSN 2065 – 3514, Volume 7th 7,fq,83-88
Harizaj, M. (2010)“Teaching English and cultural education of students in EFL classes in Albania”, “Meaning as Action” Tetor 8-9 ,2010 Konferencë Shkencore Ndërkombëtare International Conference. “Translation Studies: Retrospective and Prospective Views”; Galati, Romania. October 8th-10th. Conference Proceedings : ISSN 2065 – 3514, Volume 7,fq,89-94.,fq,20-28
Harizaj, M.(2010) .“Ndryshimet & ndikimet kulturore e gjuhësore të gjuhës shqipe në orët e gjuhës angleze”. Shtator 2-5 2010. Përmbledhjet e Punimeve Shkencore të Takimit të Pestë të institutit Alb-Shkenca, p.84. ISBN 978-9928-4001-7-8.
Harizaj, M.(2010) .“Teaching Reading in a Communicative way in EFL classes.” Conference Proceedings p.159-170. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, International Conference:”From teaching to Learning:Current Trends in ELT”, South East European University Tetove, Maqedoni.
Harizaj, M.(2009) .“The importance of Student- Student interaction in EFL/ESL classes in which CLT is applied”. Dhjetor 17-19, 2009, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare The International Conference”Communicating Linguistically, Inter-Culturallyand Socially”. Departamenti i Gjuhës angleze, Fakulteti i Gjuhëve tëHuaja, Universiteti i Tiranës. ISBN 978-9928-105-90-5. Fq.324-331

 

Curriculum Vitae