Ledina Merkaj


Email: ledina.merkaj@univlora.edu.al

Ledina Merkaj ka përfunduar studimet e larta në Univesitetin “i.Qemali”Vlorë (2003)per Gjuhën Angleze.Specializuar në Përkthim Letrar (ShPU)2008),aktualisht në procesin e doktoraturës në fushën e studimeve të përkthimit/komunikimit turistik.

 

 

Emër Mbiemër Ledina Merkaj
E-mail ledina.merkaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore Studente e Doktoraturës
Fusha/fushat studimore Përkthim/Komunikim
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ledina Merkaj ka përfunduar studimet e larta në Univesitetin “i.Qemali”Vlorë (2003)per Gjuhën Angleze.Specializuar në Përkthim Letrar (ShPU)2008),aktualisht në procesin e doktoraturës në fushën e studimeve të përkthimit/komunikimit turistik.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Albshkencë
Fokusi i punës kërkimore Puna shkencore në fokusin e saj ka hartimin , përshtatjen dhe zbatimin e strategjive dhe teknikave të përkthimit teknik,me qëllim promovim të tekstit turistik.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Interreg IV C , NOSTRA ( 2010-2012)
(koordinatore per palen Shqiptare)ArtGOLD 2, UNDP Cooperacione Italian (2010-2011)(eksperte zhvillimi)

Rrjeti i Monitoruesve, UNICEF (2010-2011)(menaxhere)

Kurse të nivelit Bachelor Kurse të Perkthimit, Eng 131, 132.
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Merkaj, L.(2008)Shkrimi i Shqipes në Alfabetin Latin dhe Kongresi i Manastirit.Buletin 12 Vlorë:Europrint
Merkaj, L.(2008)Disa veçori të përkthimit të poezisë.Buletini 13, Vlorë:Europrint.
Merkaj, L.(2009)Pamje dhe vlera në vazhdimësi. Albumi Vlora:Drone
Merkaj, L. (2011)Strategjia e fëmijëve dhe plani i veprimit.(UNICEF):Albdesign
Merkaj, L.(2012)CULTURAL IDENTITY STANDARDIZATION INTO INTERCULTURAL COMMUNICATION.Buletin Tirane:Mirgeeralb
Merkaj,L.(2012)Cultural property rights and identity inglobalisation”Think global,act local.Buletin ISO.
Merkaj, L.(2012)Text as an authentic mean of cultural identity in tourist communication.IJAS Journal, Volum 6, nr 1.Rome.
Merkaj, L.(2013)Tourism Language, Difficulties in Translation.IJAS Journal,Viene.(ne proces)

 

Curriculum Vitae