Ilda Kanani


Email: ilda.kanani@univlora.edu.al

Ilda Kanani ka përfunduar studimet e larta në Universitetin “Ismail Qemali“ Vlorë, në degën “Gjuhë Angleze“, gjatë viteve 1995-1999. Në përfundim të këtij cikli katërvjeçar studimesh, ajo ka marë titullin “ Mësues dhe Përkthyes i Gjuhës Angleze“. Pas përfundimit të këtyre studimeve ajo ka punuar si asistente/ pedagoge në universitetin “Ismail Qemali“ dhe në të njëjtën kohë, është emëruar si drejtoreshë dhe menaxhere e qendrës së gjuhëve të huaja “International Language Center“, dega Vlorë. Që nga kohë e në vazhdim, ajo ka ushtuar edhe profesionin e përkthyeses dhe interpretes për organizata të ndryshme jo qeveritare.
Gjatë viteve 2007-2009, ajo ka kryer studimet pasuniversitare në nivelin “Master Shkencor“ në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës, studime që i përfundoi me rezultate të larta dhe u diplomua me titullin “Master Shkencor i Nivelit të Dytë, Dega Gjuhësi, drejtimi – Përkthim“ . Në vitin 2010 u pranua në programin e studimeve për doktoraturë në Universitetin e Tiranës dhe aktualisht është në përfundim të këtij cikli dhe të diplomohet me gradën “Doktor i Shkencave në Gjuhësi / Studime përkthimore“.
Që nga viti 2006, ajo punon si Lektore me kohë të plotë në Departamentin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin “Ismail Qemali“ Vlorë dhe jep leksione në ciklin e dytë të studimeve, “Master i Shkencave në Përkthim“, të këtij Departamenti. Gjatë gjashtë viteve të fundit ajo ka patur një aktivitet të ngjeshur shkencor dhe akademik, duke marrë pjesë si referuese në shumë konferenca ndërkombëtare jashtë Shqipërisë dhe brenda saj. Po kështu, ajo ka botuar edhe një numër të konsiderueshëm artikujsh shkencorë në buletine shkencore dhe revista akademike, brenda dhe jashtë Shqipërisë në fushën e saj të studimit, studime përkthimore. Me një përvojë të gjatë akademike, ajo ka udhëhequr edhe studentë të ndryshëm të Departamentit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti “Ismail Qemali“ Vlorë , në mbrojtjen e temave të diplomave; qoftë në nivelin Bachelor, qoftë në atë Master.

Emër Mbiemër Ilda Kanani
E-mail ilda.kanani@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Gjuhësi – Përkthim
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ilda Kanani ka përfunduar studimet e larta në Universitetin “Ismail Qemali“ Vlorë, në degën “Gjuhë Angleze“, gjatë viteve 1995-1999. Në përfundim të këtij cikli katërvjeçar studimesh, ajo ka marë titullin “ Mësues dhe Përkthyes i Gjuhës Angleze“. Pas përfundimit të këtyre studimeve ajo ka punuar si asistente/ pedagoge në universitetin “Ismail Qemali“ dhe në të njëjtën kohë, është emëruar si drejtoreshë dhe menaxhere e qendrës së gjuhëve të huaja “International Language Center“, dega Vlorë. Që nga kohë e në vazhdim, ajo ka ushtuar edhe profesionin e përkthyeses dhe interpretes për organizata të ndryshme jo qeveritare.
Gjatë viteve 2007-2009, ajo ka kryer studimet pasuniversitare në nivelin “Master Shkencor“ në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës, studime që i përfundoi me rezultate të larta dhe u diplomua me titullin “Master Shkencor i Nivelit të Dytë, Dega Gjuhësi, drejtimi – Përkthim“ . Në vitin 2010 u pranua në programin e studimeve për doktoraturë në Universitetin e Tiranës dhe aktualisht është në përfundim të këtij cikli dhe të diplomohet me gradën “Doktor i Shkencave në Gjuhësi / Studime përkthimore“.
Që nga viti 2006, ajo punon si Lektore me kohë të plotë në Departamentin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin “Ismail Qemali“ Vlorë dhe jep leksione në ciklin e dytë të studimeve, “Master i Shkencave në Përkthim“, të këtij Departamenti. Gjatë gjashtë viteve të fundit ajo ka patur një aktivitet të ngjeshur shkencor dhe akademik, duke marrë pjesë si referuese në shumë konferenca ndërkombëtare jashtë Shqipërisë dhe brenda saj. Po kështu, ajo ka botuar edhe një numër të konsiderueshëm artikujsh shkencorë në buletine shkencore dhe revista akademike, brenda dhe jashtë Shqipërisë në fushën e saj të studimit, studime përkthimore. Me një përvojë të gjatë akademike, ajo ka udhëhequr edhe studentë të ndryshëm të Departamentit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti “Ismail Qemali“ Vlorë , në mbrojtjen e temave të diplomave; qoftë në nivelin Bachelor, qoftë në atë Master.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë “Nuk ka”
Fokusi i punës kërkimore Studime përkthimore, përkthim i krahasuar.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) People 2 People “EU Multilingualism and Translation- from policy to practice”, organizuar nga Komuniteti Europian (Drejtoria e Përgjithshme për Përkthimin DGT,) në Bruksel, Belgjikë.
Kurse të nivelit Bachelor Nuk ka.
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë MTI 510 (Teori dhe teknika të përkthimit dhe interpretimit) , MTI 515(Studime të përkthim-interpretimit dhe komunikimi ndërkulturor),ENG 542 (Përkthim mediatik nga C në A)
Botimet 1. Kanani, I. (2013) “Ndikimi i përkthimit kulturor tek studentët: praktika kundër teorisë. – Buletini Shkencor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. – në proces botimi.2. Kanani, I. (2012) “Cultural Translation Challenges: Practice versus theory?” Botuar në Aktet e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Challenges to English Language Studies- Sfida Studimore në Gjuhën Angleze”, nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze, Tiranë, 1-2 qershor 2012. ISBN: 978-9928-07-164-4, f. 471-480.

3. Kanani, I. (2012) “The Impact of Cultural Translation on Albanian Students: Theory versus Practice” Botuar në buletinin shkencor “Crossing Boundaries in Culture and Communication”, Volume 3, Nr.2, 2012, Romanian –American University, Editura Universitara, Romania, ISSN: 2248-2202, f. 83-89.

4. Kanani, I. (2012) “The Da Vinci Code ( by Dan Brown): A feminist novel?” Botuar në buletinin “ Comparativism, Identitate, Comunicare, Proceedings of the Conference, Craiova” 21-22 October 2011, Craiova, Rumania, Editura Universitaria, 2012. ISBN:978-606-14-0480-3, f. 247-256

5. Kanani, I. (2011) “Facing the Unknown: Translation challenges of Angels and Demons (by Dan Brown) in Albanian”. – in esse: English Studies in Albania. Albanian Society for the Study of English Department of the Foreign Languages, Faculty of Humanities University of Vlore “Ismail Qemali”, Volume 2, Number 2, Autumn 2011, ISSN:2078-7413, f.71-81.

6. Kanani, I. (2011) “The Prominent Figure of Women in The Da Vinci Code (by Dan Brown) – botuar në buletinin “Proceeding of the International Conference”, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja. ISBN978-9995-637-55-2 fq. 337-346, Maj 2011

7. Kanani, I. (2011) “The Da Vinci Code in Albanian: The influence of a Bestseller’s Translation on the Culture of its Readers”. Botuar në buletinin shkencor In Esse: English Studies in Albania. ISSN: 2078-7413 . f. 131-140, 2011
8. Kanani, I. (2010) “The Da Vinci Code into Albanian: The influence of a Bestseller’s Translation on the Culture of its Readers”. Botuar në buletinin shkencor “Crossing Boundaries in Culture and Communication”, Volume 1, Number 2, Romanian American University, 2010, Editura Universitara, Romania. ISSN2248-2202, f. 67-76

9. Kanani, I. (2009) “Negotiating Culture: An Interpretive Paradox?” Botuar në buletinin “Botim i Akteve të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Communicating Linguistically, Inter-Culturally and Socially”, nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës 2009.
ISBN 978-9928-105-90-5 f. 204-210.

10. Kanani, I. (2010) “A munden një milion trillime të vogla të zbulojnë një të vërtetë të madhe?” –Botuar në revistën shkencore online – Mendimi Akademik, Volumi 2, Mars 2010. https://revista.kerkoje.com/index.php/m

11. Kanani, I. (2010) “Ielts, TOEFL, apo Cambridge?” – Artikull i botuar, Mendimi Akademik, Volumi 3, Dhjetor 2010https://revista.kerkoje.com/index.php/m

 

Curriculum Vitae