Fatlinda Shkurti


Email: fatlinda.shkurti@univlora.edu.al

Ka lindur dhe jeton në qytetin e Vlorës.
1988 është diplomuar, mësuese e Histori – Gjeografisë, profili Gjeografi.
2002-2004 ka kryer studimet Master në Gjeografi, me drejtim Gjeografi Regjionale dhe ka fituar Gradën MSc. në Gjeografi.
2010 e në vazhdim kryen studimet Doktorale në Gjeografi me drejtim Gjeografi Regjionale.
Lektore e lëndës së Gjeografisë ( EDU 320) në degën e Mësuesisë, si dhe lektore Gjeografie ( GEO 170, GEO 151, GEO 222, GEO 223) për degën Histori-Gjeografi.

 

Emër Mbiemër Fatlinda Shkurti
E-mail fatlinda.shkurti@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Shkenca Gjeografike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Edukimit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ka lindur dhe jeton në qytetin e Vlorës.
1988 është diplomuar, mësuese e Histori – Gjeografisë, profili Gjeografi.
2002-2004 ka kryer studimet Master në Gjeografi, me drejtim Gjeografi Regjionale dhe ka fituar Gradën MSc. në Gjeografi.
2010 e në vazhdim kryen studimet Doktorale në Gjeografi me drejtim Gjeografi Regjionale.
Lektore e lëndës së Gjeografisë ( EDU 320) në degën e Mësuesisë, si dhe lektore Gjeografie ( GEO 170, GEO 151, GEO 222, GEO 223) për degën Histori-Gjeografi.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Anëtare e Institutit Alb-Shkenca prej vitit 2009, duke qenë pjesmarrëse e Takimeve Vjetore Ndërkombëtare dhe referuese e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës, Shkencave Shoqërore, Shkencave të Mjedisit si dhe moderatore e seancave të Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës.
Anëtare e ProGEO Albania prej vitit 2011 dhe e ProGEO Europiane (The European Association for the Conversiation of the Geological Heritage) prej vitit 2012.
Pjesëmarrëse dhe referuese në takimet e tyre për problemet e Gjeotrashëgimisë, Mjedisit, Ndryshimeve klimatike etj.
Fokusi i punës kërkimore Puna kërkimore i përket fushës së mësimdhënies, problemeve të mjedisit, gjeotrashëgimisë, gjeoparqeve, gjeoturizmit dhe potencialeve të tij, studimeve gjeopopullative të hapsirës, lëvizjeve migruese dhe pasojat që ato mbartin.
Kjo punë është pasqyruar dhe referuar në Konferenca Ndërkombëtare brenda e jashtë vendit, në botimet e artikujve shkencorë në revista e buletine brenda e jashtë vendit (print+online)
Aktualisht është përqëndruar në kërkimet për të fituar Gradën Dr në Gjeografi.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Në vitin 2004-2005 oponente e projektit të financuar nga M.A.SH. me tematikë: “Trashëgimia kulturore në zonën e Sipërme të Shushicës”, (Krahina e Mesaplikut);
Pjesmarrëse në projektin e vitit 2008, koordinatore “AULEDA” “( Agjensia për zhvillimin ekonomik rajonal të Vlorës ) me tematikë: “ Prioritetet që ofron për zhvillimin ekonomik lugina e Shushicës”; aktualisht punon për kërkimin në fushën e studimeve të Doktoratës.
Kurse të nivelit Bachelor Gjeografi Fizike e Përgjithshme-GEO 170, Gjeomorfologji-GEO 151,Gjeografi Fizike e Shqipërisë-GEO 222,Gjeografi Social-ekonomike e Shqipërisë-GEO 223,Gjeografi e Turizmit, Gjeografi dhe Metodikë-EDU 320.
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Metodologji e Mësimdhënies së Histori-Gjeografisë-EDU 425.
Botimet Kaso, M.,Duri, Valbona. Ruspi, G. Shkurti, F. (2003) Gjeografia, Tiranë: SHB “Afërdita”
Kaso, M.,Duri, Valbona. Ruspi, G. Shkurti, F. (2006) Gjeografia, Tiranë: SHBLU
Shkurti, F.(2008) Roli i faktorëve natyrorë të Luginës së Shushicës ne aktivitetin human, Vlorë
Shkurti, F.(2009) Mësimdhënia e Gjeografisë për moshën e re shkollore, Vlorë: Triptik.
Mitro, I. Shkurti, F.(2009) Përdorimi i territorit në Gjirin e Vlorës dhe problemet mjedisore, Tiranë: SHB “Afërdita”
Shkurti, F.(2011) The spiritual Connection of the Shushica Valley Locals to their Living Place, Vlorë: Copyright Academicus.
Shkurti, F.(2011) Monumentet natyurore të Qarkut Vlorë si trashëgimi dhe vlera zhvillimi, Mitrovicë: Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Shkurti, F.(2012) Proçesi i të nxënit gjatë gjithë jetës, Gjirokastër: SHB “Argjiro”
Shkurti, F.(2012) Trashëgimia kombëtare natyrore e Qarkut të Vlorës dhe mundësitë e zhvillimit të gjeoturizmit, Tiranë: Beralb
Shkurti, F.(2013) The natural assets of the Vlora Region, their role in the tourism offer, India: IASET

 

Curriculum Vitae