Eno Noçka


Email: eno.nocka@univlora.edu.al

Lindur më 24/09/1985 në qytetin e Vlorës
Shkollën 8-vjeçare dhe të mesme i kam ndjekur dhe përfunduar me sukses në qytetin e Vlorës, përkatësisht në shkollën 8-Vjeçare “Musa Cakerri” 1992-2000 dhe në shkollën e mesme të profilizuar “Ali Demi” 2000-2004. Në vitet 2004-2010 kam frekuentuar me kohë të plotë dhe i kam perfunduar me sukses studimet e larta pranë Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës në degën “Mjekësi e Përgjithshme”
Që prej 1 Tetorit 2010 jam punësuar si pedagog efektiv pranë Fakultetit të Shendetit Publik të Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës.
Që prej vitit 2012 punoj si mjek vullnetar pranë Repartit të Urgjences së Spitalit Rajonal të Vlorës.

Jam njohës i mire i tre gjuhëve të huaja: Anglisht, Italisht dhe Gjermanisht si edhe i programeve kompjuterike bazë.

Emër Mbiemër Eno Noçka
E-mail eno.nocka@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pedagog
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Shkenca Mjekësore/Mjekësi e Përgjithshme
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Shëndetit Publik
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Lindur më 24/09/1985 në qytetin e Vlorës
Shkollën 8-vjeçare dhe të mesme i kam ndjekur dhe përfunduar me sukses në qytetin e Vlorës, përkatësisht në shkollën 8-Vjeçare “Musa Cakerri” 1992-2000 dhe në shkollën e mesme të profilizuar “Ali Demi” 2000-2004. Në vitet 2004-2010 kam frekuentuar me kohë të plotë dhe i kam perfunduar me sukses studimet e larta pranë Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës në degën “Mjekësi e Përgjithshme”
Që prej 1 Tetorit 2010 jam punësuar si pedagog efektiv pranë Fakultetit të Shendetit Publik të Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës.
Që prej vitit 2012 punoj si mjek vullnetar pranë Repartit të Urgjences së Spitalit Rajonal të Vlorës.Jam njohës i mire i tre gjuhëve të huaja: Anglisht, Italisht dhe Gjermanisht si edhe i programeve kompjuterike bazë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Urdhri i Mjekut të Shqipërisë (UMSH)
Fokusi i punës suaj kërkimore Fokusi i punës time të deritanishme janë shkencat mjekësore të parandalimit. Në këto momente e gjithë bota po i kushton shumë rëndësi këtyre shkencave pasi në fushen e mjekësise kosto-efektivitet më të lartë ka parandalimi sesa trajtimi i patologjive.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 27-28 maj 2011. Kosovë: Studim deskriptiv i triazhimit në repartin e urgjencës në spitalin rajonal Vlorë.
27-28 maj 2011. Kosovë: Urosepsisi në praktikën e urgjencës.
27-28 maj 2011. Kosovë: Raste me abdomen akut në Spitalin Rajonal Vlorë
9-10 qershor 2011. Elbasan: Kontaminimi bakteriologjik i ujrave të bregdetit të Vlorës,Verë 2010. ISBN: 99956-16-49-6
4 nentor 2011. Vlore: Epidemiologjia e SKV-ve ne Rrethin e Vlores
4 Nëntor 2011 Konferencë e Fakultetit të Shëndetit Publik Vlorë “Prioritetet Strategjike të Shëndetit Publik dhe Promovimi Shëndetësor në Komunitet” Tema: Vlerësimi i CRL-së në tremujorin e parë të shtatëzanisë dhe korelacioni i saj me peshën e lindjes.
“Pakësimi i masës së veshkave, faktor risku dhe shkak i SKV-ve”, 2011
“Pneumonia në moshat e treta: faktorët e riskut dhe problematika e diagnostikimit dhe trajtimit te tyre”, 2012
Kurse të nivelit Bachelor Sëmundje e brendshme I (Lex)
Sëmundje e brendshme II(Lex)
Bazat e Farmakologjise (Lex)
Sëmundjet Infektive (Lex)
Anatomia Humane II (sem)
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Menaxhimi Infermieror (Lex)
Farmakologjia Klinike (Sem)
Botimet Microbiological Contamination of the Sea Water of Vlora, 2010
Vitori Hasani, Emirjona Kicaj, Eno Nocka
J. Int. Environ. Appl. & Sci. 2011; 6(Sup 5):743-746
ICID: 972682
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00

 

Curriculum Vitae