Ëngjëllushe Zenelaj


Email: engjellushe.zenelaj@univlora.edu.al

Engjëllushe Zenelaj është lindur në Mallakastër, në 5 Shkurt 1988. Pas përfundimit të Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Dervish Hekali“ Ballsh në vitin 2006, ka vazhduar studimet në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, pranë Departamentit të Gjeografisë, ku është diplomuar për Gjeografi, në vitin 2009. Gjatë viteve 2009-2011 ka kryer studimet e nivelit “Master i Shkencave në Gjeografi“, në Universitetin e Tiranës dhe është vlerësuar me medaljen “Student i Shkëlqyer“. Që prej vitit 2012 ndjek Shkollën Doktorale të Gjeografisë në Universitetin e Tiranës, e fokusuar në problematikat sociale-ekonomike dhe politike gjatë tranzicionit.
Eksperiencën profesionale e ka filluar si Reportere në Zyrën e Filmit Ballsh , projekt I RTSH-së dhe Unicef Albania. Më pas, ka punuar si gazetare dhe Përgjegjëse e Departamentit të Marketingut në Televizionin lokal “COLOR“ Ballsh. Ajo është angazhuar në disa organizata dhe studio projektesh si Asistente e Profesoreve, Koordinatore Lokale, dhe Kërkuese e Re Shkencore. Krahas studimeve në universitet është angazhuar në studion e projekteve “G&G” group, studio për analizat dhe politikat mjedisore dhe gjeoshkencore, si Kërkuese e Re Shkencore . “G&G” ka realizuar disa projekte në fushën e edukimit mjedisor, zhvillimit të qëndrueshëm, vlerësimin e ndikimit në mjedis, vlerësimin e resurseve natyrore dhe humane në zona të caktuara dhe fusha të ngjashme. Në të njëjtën kohë përgjatë vitit 2011-2012 ka punuar në organizatën “Kosovo Education for Sustainable Development” në Prishtinë, Kosovë, ku mban dhe titullin e nderit “Ambasadore” . Që prej vitit akademik 2012/2013 punon si Lektore në Departamentin e Edukimit, Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
Përpos punës në projekte dallohet për pjesëmarrje dhe përfaqësime në shumë trajnime dhe seminare kombëtare e ndërkombëtare, brenda dhe jashtë Shqipërisë, të organizuara nga fondacione prestigjioze si dhe trajnime të financuara nga projektet e Këshillit të Evropës. Në përputhje me qëllimin për të plotësuar imazhin dhe profilin profesional ka marr pjesë në disa konferenca akademike, universitete verore, kurse, trajnime në disa shtete si, Greqi, Hungari, Austri, Rumani, Bullgari, Maqedoni, Belgjik, Kosovë, Norvegji, Itali, Francë,Spanjë, Mali i Zi, Serbi,Çeki, etj.

Emër Mbiemër Engjëllushe Zenelaj
E-mail engjellushe.zenelaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Gjeografi
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Edukimit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Engjëllushe Zenelaj është lindur në Mallakastër, në 5 Shkurt 1988. Pas përfundimit të Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Dervish Hekali“ Ballsh në vitin 2006, ka vazhduar studimet në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, pranë Departamentit të Gjeografisë, ku është diplomuar për Gjeografi, në vitin 2009. Gjatë viteve 2009-2011 ka kryer studimet e nivelit “Master i Shkencave në Gjeografi“, në Universitetin e Tiranës dhe është vlerësuar me medaljen “Student i Shkëlqyer“. Që prej vitit 2012 ndjek Shkollën Doktorale të Gjeografisë në Universitetin e Tiranës, e fokusuar në problematikat sociale-ekonomike dhe politike gjatë tranzicionit.
Eksperiencën profesionale e ka filluar si Reportere në Zyrën e Filmit Ballsh , projekt I RTSH-së dhe Unicef Albania. Më pas, ka punuar si gazetare dhe Përgjegjëse e Departamentit të Marketingut në Televizionin lokal “COLOR“ Ballsh. Ajo është angazhuar në disa organizata dhe studio projektesh si Asistente e Profesoreve, Koordinatore Lokale, dhe Kërkuese e Re Shkencore. Krahas studimeve në universitet është angazhuar në studion e projekteve “G&G” group, studio për analizat dhe politikat mjedisore dhe gjeoshkencore, si Kërkuese e Re Shkencore . “G&G” ka realizuar disa projekte në fushën e edukimit mjedisor, zhvillimit të qëndrueshëm, vlerësimin e ndikimit në mjedis, vlerësimin e resurseve natyrore dhe humane në zona të caktuara dhe fusha të ngjashme. Në të njëjtën kohë përgjatë vitit 2011-2012 ka punuar në organizatën “Kosovo Education for Sustainable Development” në Prishtinë, Kosovë, ku mban dhe titullin e nderit “Ambasadore” . Që prej vitit akademik 2012/2013 punon si Lektore në Departamentin e Edukimit, Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
Përpos punës në projekte dallohet për pjesëmarrje dhe përfaqësime në shumë trajnime dhe seminare kombëtare e ndërkombëtare, brenda dhe jashtë Shqipërisë, të organizuara nga fondacione prestigjioze si dhe trajnime të financuara nga projektet e Këshillit të Evropës. Në përputhje me qëllimin për të plotësuar imazhin dhe profilin profesional ka marr pjesë në disa konferenca akademike, universitete verore, kurse, trajnime në disa shtete si, Greqi, Hungari, Austri, Rumani, Bullgari, Maqedoni, Belgjik, Kosovë, Norvegji, Itali, Francë,Spanjë, Mali i Zi, Serbi,Çeki, etj.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë 2006- Anëtare e rrjetit shqiptar “Citizens Office for Environmental Protection in Albania”
2006- Anëtare e “Menv group” Albania
2007 – Anëtare e Shoqatës “For Development of Environmental Policies – G & G group”Albania
2011- Anëtare e “Kosovo Education for Sustainable Development, Kosovë
2011- Anëtare e “Geographic Association in Europe”, Network Brussels
2011- Anëtare e “RIGEO”, Network Brussels
19 Qershor 2013, Anëtare e Bordit Editorial ne revisten: “Greener Journal of Environmental Management and Public Safety”,publikohet në Mbretërinë e Bashkuar
21 Qershor 2013, Anëtare e Bordit Editorial në revistën shkencore : “Greener Journal of Geology and Meteorology Studies”,publikohet në Mbretërinë e Bashkuar
Anëtare e Bordit Editorial në revistën shkencore “American Journal of Environmental Protection”, publikohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Fokusi i punës kërkimore Gjeografi e Popullsisë dhe Sociale, Gjeografi Politike,
Gjeografi e Mjedisit dhe Turizmit
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) 2007-Përmirësimi ekologjik i qytetit të Tiranës nëpërmjet përmiresimit të lëvizjes brenda saj- Sazan Guri& MMPAU
2008-VNM i zonës Nartë – Novoselë për zhvillim turistik, G&G group
2011-Vlerësim i Thelluar i Ndikimit në Mjedis dhe impakteve sociale për Kompleks rezevuarësh Mëzes, Kashar. Tiranë, G&G group
2010-Vlerësimi dhe rehabilitimi i pesë hot spoteve në Shqipëri, G&G group
2011-Promovimi i KESD-KESD Kosove
2011-Sustainability start with you-KESD
2012-Studimi në vahdim “Zhvillimet sociale dhe ekonomike në Malakastër”
Kurse të nivelit Bachelor 1.Gjeografi Fizike e Kontinenteve
2.Gjeografi e Popullsisë
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Gorica,K. Kripa,D. Zenelaj,E.(2012)”The role of local government in sustainable development”, Rumani: Acta Universitas Danubius, Economica
Zenelaj,E.(2012) “Tourism entrepreneurship” – Factors of positive evolution in Saranda. Gjermani: Lap Lambert Academic Publishing
Gorica,K.& Zenelaj,E.(2012)”Benefits from e-learning and opportunity for their application in Albania”. Albania: ASET
Zenelaj,E.(2013)”Education for Sustainable Development”. Itali:ECSDEV & Gruppo Atena
Prifti,A.& Zenelaj,E.(2013)”Challenges towards sustainable tourism for regional development of Vlora region”.Itali:ECSDEV & Gruppo Atena
Prifti,A. & Zenelaj,E.(2013)”Psycho-social, criminological and legal aspects of domestic violence in Albania”.New York & Bejing Kine:ColorWorks Service
Prifti,A.& Zenelaj,E.(2013)”Official abuse from public functionary in Albania”. Çeki: www.iises.net
Zenelaj,E. & Prifti, A.(2013)”Model of sustainable tourism based on rural development”. Itali: MCSER
Prifti,A.& Zenelaj,E.(2013)“Pedophilia in Albania – isolated or “epidemic” phenomenon”. Itali:MCSER
Elezi,M.,& Zenelaj,E.(2013)”Drugs production and trafficking in Albania”. Çeki: www.iises.net

 

Curriculum Vitae