Elenica Pjero


Email:elapjero@yahoo.com

Pedagoge pranë Departamentit të Administrim Biznesit, në Fakultetin Ekonomik.
‘Doktore e Shkencave në Ekonomi’ pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Maj 2009.
Master në Marketing, pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, 2000-2003
Diplomuar me titullin ‘Manaxher–Biznesi’, Profili –Marketing, Fakulteti i Tregtisë, Universiteti Teknologjik “Ismail Qemali”,Vlorë
Ka marrë pjesë në kualifikime e trajnime të ndryshme: North Carolina (SHBA), Selanik (Greqi), etj.
Anëtare e disa Bordeve Editoriale në revista të njohura ndërkombëtare si : China-USA Business Review and Chinese Business Review, International Journal of Innovations in Business- Angli, EUROMED, etj.
Ka botuar disa tekste mësimore si ‘Sjellja e konsumatorit turist’, ‘Promocion’, ‘Sjellja konsumatore (Aplikime dhe Raste Studimore)’,‘Promocioni, Situata dhe Ushtrime’.
Botime në revista shkencore brenda e jashtë vendit.

Emër Mbiemër Elenica PJERO
E-mail elapjero@yahoo.com
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Dr
Fusha/fushat studimore Marketing
Titulli akademik Docent
Fakulteti Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti Departamenti i Administrim Biznesit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Pedagoge pranë Departamentit të Administrim Biznesit, në Fakultetin Ekonomik.
‘Doktore e Shkencave në Ekonomi’ pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Maj 2009.
Master në Marketing, pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, 2000-2003
Diplomuar me titullin ‘Manaxher–Biznesi’, Profili –Marketing, Fakulteti i Tregtisë, Universiteti Teknologjik “Ismail Qemali”,Vlorë
Ka marrë pjesë në kualifikime e trajnime të ndryshme: North Carolina (SHBA), Selanik (Greqi), etj.
Anëtare e disa Bordeve Editoriale në revista të njohura ndërkombëtare si : China-USA Business Review and Chinese Business Review, International Journal of Innovations in Business- Angli, EUROMED, etj.
Ka botuar disa tekste mësimore si ‘Sjellja e konsumatorit turist’, ‘Promocion’, ‘Sjellja konsumatore (Aplikime dhe Raste Studimore)’,‘Promocioni, Situata dhe Ushtrime’.
Botime në revista shkencore brenda e jashtë vendit.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Interesat e kërkimit janë në fushën e Marketingut, duke u fokusuar në çështje që lidhen me Promocionin, Komunikimin e Integruar Marketing si dhe përcaktuesit e Sjelljes Konsumatore.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Projekti i Kërkimit Shkencor dhe Teknologjik i financuar nga MASH ‘Konsulenca ne turizem dhe roli ne rritjen e cilesise se produktit turistik’,
Projekti i Kërkimit Shkencor dhe Teknologjik i financuar nga MASH ‘Hartimi i nje adresari mbi organizatat jofitimprurese aktive qe operojne ne zonen e jugut te Shqiperise’,
Projekt INTERREG III ITALIA-ALBANIA ‘Promovimi i pasurisë natyrore dhe kulturore të rrethit të Vlorës”,
Projekt i Kërkimit Shkencor dhe Teknologjik i financuar nga MASH ‘Hartimi i një guide turistike për Gjirin e Vlorës’,
Projekt i Kërkimit Shkencor dhe Teknologjik i financuar nga MASH ‘Krijimi i hartës së burimeve lokale turistike për Vlorën’,
Projekt me koordinator UNOPS ‘Zhvillimi i turizmit ne Himarë’
Kurse të nivelit Bachelor Sjellje Konsumatore
Hyrje në Marketing
Promocion
Sjellje e Konsumatorit Turist
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Komunikim i Integruar Marketing
Strategji e Reklamës
Botimet Pjero.E, Agaraj.Xh, Sinanaj.Sh. (2013) ‘What Offers Albanian Reality in Organizational Communication?’, Angli, International Journal of Advances in Management and Economics.Pjero.E, Agaraj.Xh, Sokoli.Y, Bifsha.A, Pjero.D. (2012) ‘An Evalution of Advertising Models in Emergent Countries- Case of Albania’, Galaţi, Rumani, Botim i Fakultetit të Shkencave Ekonomike të Universitetit “Danubius”.

Pjero.E, Jahollari.P, Agaraj.Xh. (2012) ‘The impact of relationship marketing strategy in customized communication -Case of Albania’, Angli, International Journal of Finance and Management.

Pjero.E, Cipi.A, Pulaj.E. (2011) ‘Environmental market failure and globalization in developing countries’, Rumani, Scientific Annals i Universitetit “Alexandru Ioan Cuza”.

Pjero.E, Agaraj.Xh, Guga.K. (2011) ‘Customer relationship management in financial industry of Albania’, Angli, International Journal of Finance and Management.

 

Curriculum Vitae