Edmira Cakrani


Email: edmira.cakrani@univlora.edu.al

2010 e në vazhdim: Studime të Doktoraturës pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.
2008-2010: Diplomuar në Master i Nivelit të Dytë, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
2000-2004: Diplomuar në Administrim Biznesi, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë.

 

 

Emër Mbiemër Edmira Cakrani
E-mail edmira.cakrani@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Shkenca Ekonomike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti Departamenti i Shkencave Ekonomike
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) 2010 e në vazhdim: Studime të Doktoraturës pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.
2008-2010: Diplomuar në Master i Nivelit të Dytë, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
2000-2004: Diplomuar në Administrim Biznesi, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Makroekonomia e Hapur
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Impakti në punësim i të diplomuarve në Fakultetin Ekonomik të Universitetit”ISMAIL QEMALI” të Vlorës”.
Kurse të nivelit Bachelor Hyrje në Ekonomi
Mikroekonomia
Makroekonomia
Ekonomiksi Ndërkombëtar
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Cakrani, E., Resulaj, P., Koprencka, L. (2013).“DO MIGRANT TRANSFERS CAUSE DUTCH DISEASE IN ALBANIA?” International Conference on Economic and Social Studies, 10-11 May, 2013, Sarajevo, pp. 159-167. ISSN 978-9958-834-23-3
https://eprints.ibu.edu.ba/1516/Cakrani, E., Koprencka,L.(2013). “GOVERNMENT SPENDING AND REAL EXCHANGE RATE. CASE OF ALBANIA’ European Journal of Sustainable Development, Vol.2 No. 4, pp.303-310 ISSN: 2239-5938https://www.ecsdev.org/images/conference/siICSD2013/cakrani%20%20303-310.pdf
Cakrani, E.,Koprencka,L.(2012).”EFFECT OF REMITTANCES ON REAL EXCHANGE RATE IN ALBANIA” The International On-Line Joint Conferences of ASERS, RECENT TRENDS IN ECONOMIC STUDIES, in 28th-30th November 2012 -BMIT/ RTES 2012, Proceeding of Abstacts
https://www.asers.eu/asers_files/conferences/RTES/RTES_eBook_of_Abstracts.pdfKoprencka,L.,Cakrani,E.,Petani,M.(2013). “REAL ESTATE TAXES IN ALBANIA” European Journal of Sustainable Development,Vol.2,No.4, pp.243-252, ISSN: 2239-5938
https://www.ecsdev.org/images/conference/siICSD2013/koprencka%20243-252.pdf
Cakrani,E.,Koprencka,L.(2012). “FOREIGN AID FLOW AND REAL EXCHANGE RATE IN ALBANIA” International Conference Advanced Research in Scientific Areas, Slovakia, December, 3. – 7. Proceeding book, pp. 266-268, ISBN 978-80-554-0606-0 ISSN 1338-9831
https://www.arsa-conf.com/archive/?q=2012-ARSA-87::2

Koprencka,L.,Cakrani,E.(2012). “FLAT TAX AND PROGRESSIVE TAX IN ALBANIA” International Conference Advanced Research in Scientific Areas 2012, Slovakia, December, 3. – 7. Proceeding book, pp. 313-315, ISBN 978-80-554-0606-0 ISSN 1338-9831
https://www.arsa-conf.com/archive/?q=2012-ARSA-83::2

Cakrani,E.,Resulaj,P.(2012). “THE DETERMINANTS OF REAL EXCHANGE RATE IN ALBANIA’ International Conference in Business, Technology and Innovation, Prishtinë, 2-3 Nëntor, Proceeding book, pp. 252-257, ISSN 66488
Resulaj,P.,Cakrani,E.(2012). “THE ROLE OF TECHNOLOGY IN DEVELOPING ECONOMIES. CASE OF ALBANIA” International Conference in Business, Technology and Innovation, Prishtinë, 2-3 Nëntor, Proceeding book, pp. 317-323, ISSN 66488
Resulaj,P.,Velaj,F.,Cakrani,E.(2012). “THE DEVELOPMENT OF PUBLIC SECTOR IN ALBANIA – A COMPARATIVE ANALYZE” International Schientific Conference ECO-TREND 2012, EXIT FROM THE CRISIS AND REVIVAL OF SUSTAINABLE GROWTH, Romania, November 23-24, Proceeding book, pp. 90-97 ISNN 2248-0889, ISSN-L 2248-0889
https://econpapers.repec.org/article/cbujrnlec/y_3a2012_3av_3a4ii_3ap_3a33-38.htm

Veliu, M.,Cakrani,E.(2011). “RESTRUCTURING OF FIRMS IN TRANSITIONAL ECONOMY AND THE CONFIGURATION OF LABOR MARKET IN ALBANIA”, International Scientific Conference IFEBR 2011, INSIGHTS IN FINANCE, ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH AND THE CHALLENGES OF THE NEW MILLENIUM, Vlorë, 17-18 Qershor, Proceeding book, pp. 609-616, ISBN 978-9928-105-87-5
Cakrani,E.,Veliu,M.,Koprencka,L.(2013). “FENOMENI DUTCH DISEASE NË SHQIPËRI: A MUND TË SHKAKTOHET NGA FLUKSI I MONEDHAVE TË HUAJA?” Albanian Socio Economic Review, Nr.1(74), 2013, pp. 181-188, ISSN 2222-5846.
Koprencka,L.,Cakrani,E.(2012)“ANALIZA TEORIKE E TREGUT TË BANESAVE’ Albanian Socio Economic Review, Nr.4(73), pp.179-188, ISSN 2222-5846.
Cakrani,E.,Koprencka,L.(2012)“METODOLOGJITË PËR MATJEN E EKUILIBRIT TË KURSIT REAL TË KËMBIMIT”, Albanian Socio Economic Review, Nr.39720, pp.197-204, ISSN 2222-584
Cakrani,E.,Muharremi,O.(2010) “Papunësia dhe efektet e saj në ekonominë shqiptare” Revista “Ekonomia dhe Tranzicioni”: Viti XVII Nr 3 (63) ISSN 2079-407X Fq 97-103

Madani,F.,Cakrani,E.(2010) “THE CONSEQUENCE OF FINANCIAL CRISES IN ALBANIAN INSURANCE MARKET” International Cross-Industry Journal , Perspectives of Innovations, Economics & Business, Volume 5, Issue 2, pp. 50-52, ISSN 1804 – 0527 (online) 1804 – 0519 (print)I
https://academicpublishingplatforms.com/article.php?journal=PIEB&number=5&article=138ht

Muharremi,O.,Cakrani,E.(2010) “KOMUNIKIMI NE ADMINISTRATEN PUBLIKE SHQIPTARE” Revista Ekonomia dhe Tranzicioni, Nr. 3 (63) , 2010, pp. 213-218, ISSN 2079-407X.
Madani,F.,Cakrani,E.(2010)“PERSONAL FINANCE DEVELOPMENTS IN ALBANIA” Buletini Shkencor, Universiteti i Vlores, Vol 2, No 4, 2010, ISSN 2072-5620
Muharremi,O.,Cakrani,E.(2010) “THE MICROFINANCE DEVELOPMENT IN ALBANIAN ECONOMY” Buletini Shkencor, Universiteti i Vlores Vol 2, No 4, 2010, pp.511–516, ISSN 2072-5620

 

Curriculum Vitae