Dorjan Tozaj


Email: dorjan.tozaj@univlora.edu.al

Dorjan Tozaj ndërmori studimet e kolegjit në Oaklands College prej vitit 2002-2004 dhe më pas vazhdoji studimet universitare për drejtësi në “University of Hertfordshire” ku dhe u diplomua me titullin LLB “Bachelor of Law in Law” në vitin 2007. Më vonë pas studimeve universitare kreu studimet pasuniversitare në (UCL) University College London ku u diplomua me titullin “Master of Law in Laws” LLM me merita. Që prej vitit 2008 e në vazhdim ka shërbyer si pedagog me kohë të plotë në Departamentin e Drejtësisë, në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” ku dhe ka mbajtur pozicione të larta administrative më parë si Dekan i Fakultetit të Ekonomisë dhe Dejtësisë dhe më vonë si Zëvendës-Rektor Administrativ i këtij universiteti. Gjatë kohës së tij si pedagog në këtë universitet ka zhvilluar lëndë të tilla si, E Drejta Ndërkombëtare Private, E Drejta Ndërkombëtare Publike, Të Drejtat e Njeriut dhe Të Drejtë Pune. Një nga kontributet e tij të veçanta është trajtimi analitik dhe logjik i funksionimit të ligjeve si dhe inkurajimi i studentëve drejt të mësuarit në mënyrë kritike. Njëkohësisht qe prej vitit vitit akademik 2010-2011 e në vazhdim ai shërben si pedagog i ftuar në Universitetin Amerikan të Tiranës. Dorjani mban gjithashtu autorësinë individuale dhe bashkëautorësinë e disa artikujve shkencor të botuar në revista ndërkombëtare.

Emër Mbiemër Dorjan Tozaj
E-mail dorjan.tozaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Drejtësi
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Dorjan Tozaj ndërmori studimet e kolegjit në Oaklands College prej vitit 2002-2004 dhe më pas vazhdoji studimet universitare për drejtësi në “University of Hertfordshire” ku dhe u diplomua me titullin LLB “Bachelor of Law in Law” në vitin 2007. Më vonë pas studimeve universitare kreu studimet pasuniversitare në (UCL) University College London ku u diplomua me titullin “Master of Law in Laws” LLM me merita. Që prej vitit 2008 e në vazhdim ka shërbyer si pedagog me kohë të plotë në Departamentin e Drejtësisë, në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” ku dhe ka mbajtur pozicione të larta administrative më parë si Dekan i Fakultetit të Ekonomisë dhe Dejtësisë dhe më vonë si Zëvendës-Rektor Administrativ i këtij universiteti. Gjatë kohës së tij si pedagog në këtë universitet ka zhvilluar lëndë të tilla si, E Drejta Ndërkombëtare Private, E Drejta Ndërkombëtare Publike, Të Drejtat e Njeriut dhe Të Drejtë Pune. Një nga kontributet e tij të veçanta është trajtimi analitik dhe logjik i funksionimit të ligjeve si dhe inkurajimi i studentëve drejt të mësuarit në mënyrë kritike. Njëkohësisht qe prej vitit vitit akademik 2010-2011 e në vazhdim ai shërben si pedagog i ftuar në Universitetin Amerikan të Tiranës. Dorjani mban gjithashtu autorësinë individuale dhe bashkëautorësinë e disa artikujve shkencor të botuar në revista ndërkombëtare.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore E Drejtë Ndërkombëtare dhe Publike, Të Drejtat e Njeriut
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Përmbledhje Leksionesh me titull: Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Dorjan Tozaj & Besjana Muka, Dhjetor 2011, ISBN 978 9928 139 01 6.Aktualisht në ripunim për ribotim
Kurse të nivelit Bachelor E Drejtë Ndërkombëtare Private,
Të Drejtat e Njeriut
E Drejtë Pune
E Drejtë Tregtare
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë E Drejtë Ndërkombëtare Private,E Drejtë Tregtare
Botimet Përmbledhje Leksionesh me titull: Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Dorjan Tozaj & Besjana Muka, Dhjetor 2011, ISBN 978 9928 139 01 6.1. Dorjan Tozaj, Time to Learn From the Past: Nurturing the Positive Outcomes of Kosovo Conflict (Koha për të mësuar nga e kaluara: Të mirëmbajmë rrjedhojat pozitive të konfliktit të Kosovës) Albanian Journal of Politics Vol. V, Issue I, June 2009 (USA)2. Dorjan Tozaj, Ermal Xhelilaj, Hamburg Rules v Hague Visby Rules; An English Perspective, (Rregullat e Hamburgut v Regullat e Hagë Vizbit: Këndvështrimi Anglez), Constanta Maritime University Annals, Year XI, Vol. 13, 2010 (Rumani)

3. Dorjan Tozaj, Why Should Kosovo Declaration of Independence be upheld? A Reminder for the ICJ, (Të kujtojmë Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë: Pse duhet aprovuar Deklarata e Pavarësisë së Kosovës), Mendimi Akademik, University of Vlora, Vol. 1 No 4 2009: December 2009 (Shqipëri)

4. Ermal Xhalilaj, Dorjan Tozaj, Main Issues Related to the Implementation Process of The International Ship and Port Facility Security Code, Constanta Maritime University Annals, Year XI, Vol. 13, 2010 (Rumani)

5. Ermal Xhelilaj, Dorjan Tozaj, The Role and Responsibility of the Maritime Administration Towards Ocean Policy Issues, The Development of the Albanian maritime system and EU experience, Year VI, Vol. 2 (Shqipëri)

 

Curriculum Vitae