Besnik Memetaj


 • Besnik Memetaj
 • Pedagog
 • MSc
 • Shkenca Kompjuterike
 • Lektor
 • Fakulteti i Shkencave Teknike
 • Departamenti i Shkencave Kompjuterike
 • Diplomuar në Inxhinjeri Kompjuterike ,Master në Sisteme Informacioni – SHBA. PhD në vazhdim me temë – Design and Development Environments for Real – Time System.
  Çertifikuar në SHBA për:
  1- In Acknoweledgment of Exceptional Performance In Economics of Digital Business
  2- For Performing All The Duties And Enthusiasctically For The  Computer Information Systems Project.
  3- For Performing All The Duties And Enthusiasctically For The Computer Engineering Project.
  4- In Acknoweledgment Of Exceptional Performance In Discrete Structures.
 • Qëndra e Edukimit dhe e Kërkimit EPICT Albania
 • Projektim dhe programim software Programming Language WEB, Sigurinë e sistemeve, rrjetave kompjuterike.
 • Padova 2008 – Projektim dhe zhvillim në Industrinë Mekanike të automatizimit të paisjeve për format plastike, ”Integrimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Mësimdhënie në Arsimin Parauniversitar” 2012.
 • CS 378 Inxhinieri Software
  CS 322 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive
  CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike
  CS 130 TIK
 • CS 446 Përdorimi i Teknologjisë në Mësimdhënie
 • The Radon-Nikodym Property and the Limit Average Range in Frechet Spaces – HIKARI Ltd, www.m-hikari.com
  The Bochner integral and the weak property (N) – HIKARI Ltd, www.m-hikari.com
  Strategies and tools for teaching and learning, simulations and gaming –  ISSN 2304-5442 Albania
  Ne proçes botimi – Descriptive Characterizations Of Strong Henstock-Kurzweil Integrals – Mathematical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic – Incorporation No.: 67985840

CURRICULUM VITAE